pr 19. adolescencja, Psychologia, Semestr 2, Wprowadzenie do psychologii i historii myśli psychologicznej II, ...

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Zagrożenia i osiągnięcia

Faza I:

- niezgodność pomiędzy oczekiwaniami i
wymaganiami wobec siebie - oczekiwaniami i
wymaganiami otoczenia a aktualnym poziomem
kompetencji (we wszystkich zakresach)

- w związku z tym napięcie w sferach: somatycznej
(zmiany fizyczne i hormonalne – dojrzewanie
seksualne), psychicznej (dążenie do
samodzielności, ale i lęk przed nią), społecznej
(zmiany w kontaktach społecznych)

Faza II:

- poszukiwanie sposobu redukcji napięcia
poprzez znoszenie niezgodności (zmiany
wewnętrzne) przy jednoczesnej potrzebie
zachowania ciągłości Ja

Faza III:

- przeorganizowanie Ja poprzez nabycie
nowych kompetencji i umiejętności,
sposobów radzenia sobie i akceptację zmian
zewnętrznych

I. Biologiczne: temperament, siła zmian
hormonalnych i somatycznych

II. Społeczne i kulturowe: doświadczenia
wczesnodziecięce, styl rodzicielskie, sieć wsparcia
społecznego, normy i naciski społeczne, środki
masowego przekazu

III. Osobowościowe: pesymizm/optymizm,
rozbieżność między Ja-realnym a Ja-idealnym,
poziom samoakceptacji, zewnętrzne/wewnętrzne
umiejscowienie kontroli

IV. Sytuacyjne: poziom, czas i nakładanie się
realnych trudności i problemów (w tym
sytuacja szkolna i rodzinna)

Kryzys adolescencji nie jest koniecznością –
nie wszyscy młodzi ludzie go przeżywają
[ Pobierz całość w formacie PDF ]