PR 5 student, Turystyka i rekreacja (TiR), podstawyrachunkowosci

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
ŚRODKI PIENIĘŻNE, INNE ŚRODKI
PIENIĘŻNE I PAPIERY WARTOŚCIOWE
Wykład 5
Środki pieniężne obejmują:

pieniądz gotówkowy
- banknoty i monety
przechowywane w kasie przedsiębiorstwa (konto
„Kasa”),

pieniądz bezgotówkowy
- środki pieniężne lokowane
na rachunkach bankowych, każdy podmiot jest
zobowiązany do posiadania rachunku bieżącego (konto
„Rachunek bieżący”,

inne środki pieniężne
- czeki obce rozrachunkowe i
gotówkowe oraz weksle obce; środki pieniężne w drodze,
(konto „Inne środki pieniężne” z analityką, dla weksli
najczęściej odrębne konto 145).
2
Obrót kasowy

Wpłaty do kasy dokumentuje się dowodami KP,
wypłaty: dowodami zastępczymi (KW)
lub
dowodami źródłowymi (faktury, rachunki, listy płac,
wnioski o zaliczkę, bankowe dowody wpłaty).

Podstawą do zapisu zmian na koncie „Kasa” stanowi
raport kasowy
będący zestawieniem wszystkich
dowodów wpłat i wypłat za każdy dzień miesiąca lub za
okresy dłuższe. Stan kasy wykazany w raporcie kasowym
powinien być zgodny ze stanem konta 101.
3
Obrót bezgotówkowy:

Pieniądz bezgotówkowy: tu podstawą księgowania jest
WB (wyciąg bankowy).

Z posiadaniem rachunku bankowego wiążą się
koszty jego
prowadzenia i obsługi, a także przychody z odsetek.
Opłaty pobrane za prowadzenie rachunku obciążają
koszty zwykłej działalności operacyjnej (403
usługi obce
),
odsetki są przychodami finansowymi.
4
Inne środki pieniężne

obejmują
papiery wartościowe służące celom
rozliczeniowym
- nie mające charakteru lokaty
kapitałowej, otrzymane, lecz nie zrealizowane
czeki i
weksle obce,

środki pieniężne w drodze.
5
[ Pobierz całość w formacie PDF ]