pr. autorski, programy

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Program autorski
z elementami edukacji regionalnej
dla dzieci 6 – letnich
w Rzykach
termin realizacji: 1 rok szkolny
napisała i opracowała:
mgr Ewa Cinal
mgr Anna Dyrcz
mgr Jolanta Łysoń
PRZESŁANKI
Przedstawiony poniżej program jest zgodny z Podstawą programową
wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez MEN
(Dz. U. Nr 2/ 2000 –
Rozporządzenie MEN z dn. 1.12.1999r poz. 18)
uwzględniającą najnowsze strategie
reformy oświatowej w Polsce.
Niniejszy program uwzględnia stopniowe, planowe poszerzenie i pogłębienie
wiedzy dziecka o sobie i o swojej rodzinie, o regionie zamieszkania rozpoczynając od
miejscowości, w której znajduje się przedszkole po granice województwa (regionu).
W przedszkolu w Rzykach, gdzie jesteśmy nauczycielkami ważnym elementem
w pracy z dziećmi jest współpraca ze środowiskiem lokalnym, poznawanie tradycji,
obrzędów oraz sztuki ludowej. To właśnie skłoniło nas do napisania programu
regionalnego, który zawiera propozycje rozwiązań tematycznych w ramach edukacji
regionalnej, a przedstawione w nim pomysły są niejako kanwą dla nauczycieli do realizacji
własnych tematyk kompleksowych oraz treści będących podstawą do budowania
świadomej przynależności do „małej ojczyzny”.
Naszą intencją jest dostarczenie nauczycielowi inspiracji do traktowania
tematyki związanej z dziedzictwem kulturowym jako obszaru, w ramach którego można
realizować treści dydaktyczne, a równocześnie kształtować postawy i budować podłoże do
późniejszych poglądów na temat tożsamości narodowej.
CELE I ZADANIA
Nadrzędnym celem wychowania przedszkolnego sformułowanego w Podstawie
programowej „
...jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego
wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem
społeczno - kulturowym i przyrodniczym”.
W odniesieniu do poniższego programu regionalnego z celu nadrzędnego
wynikają następujące
cele ogólne:
- rozbudzanie u dzieci poczucia przynależności do „swoich korzeni” w rodzinie, do
społeczności przedszkolnej, środowiska lokalnego, regionu;
- przybliżanie tradycji i obrzędów świątecznych we własnej miejscowości;
- poznanie twórców ludowych wraz z ich twórczością.
Z owych celów ogólnych wyłaniają się
cele szczegółowe:
(dziecko)
- potrafi przedstawić się swoim imieniem i nazwiskiem;
- zna swój adres zamieszkania;
- wie, gdzie jest położony jego dom;
- zna pochodzenie nazwy przysiółka (osiedla)
- zna imię i nazwisko swoich najbliższych (mama, tata, rodzeństwo, dziadkowie);
- zna zawody rodziców;
- zna zajęcia wykonywane przez najbliższych członków rodziny;
- zna historię rodziny;
- rozumie potrzebę obchodzenia uroczystości rodzinnych oraz związanych z tradycją
świąteczną;
- zna nazwę, położenie, bogactwo krajobrazu wioski, typowe budowle;
- zna herb wioski;
- zna podania ludowe;
- zna osoby zapisane w pamięci mieszkańców mojej miejscowości;
- zna obrzędy związane z porami roku (powitanie wiosny, dożynki);
 - zna tradycje i obrzędy związane ze świętami, np.: Boże Narodzenie, Wielkanoc
- zna obrzędy ludowe;
- rozumie potrzebę uczestniczenia w działalności domu kultury w naszej wiosce;
- zna wybranych twórców sztuki ludowej;
- zna strój ludowy, pieśni, tańce;
- zna wytwory sztuki ludowej;
- zna legendy o swoim regionie;
- zna symbole regionu;
- zwiedza ważniejsze obiekty i zabytki;
- zna wytwory sztuki regionalnej;
- rozumie potrzebę zaznajamiania się z ważniejszymi wydarzeniami historycznymi
naszego regionu;
- zna historię wyzwolenia okolicznych wiosek i Andrychowa;
- zna dawne budowle typowe dla naszego regionu;
- zna ważniejsze obiekty i zabytki;
- zna twórców i artystów związanych z naszym regionem;
- zna dzieła artystów regionalnych.
Realizując powyższe cele stwarzamy warunki do: oddziaływań edukacyjnych w
zakresie odkrywania i nabywania podstaw wiedzy o świecie; doświadczenia przeżyć
estetycznych, artystycznych i społecznych; do rozwijania wyobraźni dziecka i jego
kreatywności. Kierując się ich właściwościami zapewnimy dziecku rozwój w całym
bogactwie jego osobowości w różnorodnych formach ekspresji i zaangażowania.
TREŚCI PROGRAMOWE
- Znajomość imion wszystkich członków rodziny. Podejmowanie prób określania stopnia
pokrewieństwa.
- Gromadzenie wiedzy o czynnościach i obowiązkach wszystkich członków rodziny.
Omówienie obowiązków w rodzinie.
- Wykonywanie niektórych łatwych prac wymagających poznania procesów przetwórczych,
np. kiszenie kapusty, ogórków, robienie kompotów, wypieki.
- Udział dzieci w planowaniu i w przygotowywaniu uroczystości o charakterze rodzinnym.
- Planowanie i przygotowanie spotkań z ciekawymi ludźmi ze środowiska.
- Pełnienie roli gospodarza wobec zaproszonych gości.
- Kompletowanie ilustracji i fotografii związanych tematycznie z różnymi dziedzinami
kultury i tradycji narodowej. Oglądanie filmów, słuchanie wierszy, opowiadań
związanych z historią swojej miejscowości i Polski.
- Uczestniczenie w działalności prowadzonej przez dom kultury w Rzykach, bibliotekę,
szkołę, muzeum – poznawanie ich roli w życiu kulturalnym miejscowości.
- Rozmowy z dziećmi o pracy zawodowej rodziców, podkreślenie ich społecznej wartości,
znajomość zakładu pracy, wykonywanego zawodu i czynności oraz efektów ich pracy.
- Przyswojenie umiejętności posługiwania się własnym nazwiskiem i znajomością
dokładnego adresu zamieszkania.
- Kształtowania uczucia przywiązania i szacunku dla rodziców, dziadków oraz
przyjacielskich stosunków z rodzeństwem.
- Czynne uczestniczenie w rodzinnych uroczystościach związanych z tradycją świąteczną i
rodzinną.
- Poznanie drzewa genealogicznego swojej rodziny, np. znajomości imion i nazwisk
swoich dziadków, pradziadków, wujków, miejsca zamieszkania, warunków ich życia,
wykonywanych zawodów.
- Poznanie tradycji ludowych własnej miejscowości, np. obrzędów, strojów ludowych,
pieśni, tańców, typowych budowli oraz twórczości ludowej.
- Poznanie twórców ludowych, np. muzyków, rzeźbiarzy, hafciarek... uczestniczenie w
spotkaniach z nimi.
- Gromadzenie w kąciku regionalnym typowych dla danego regionu strojów ludowych,
wytworów sztuki ludowej, narzędzi i przyborów używanych dawniej i dziś.
- Zwiedzanie zabytków historycznych oraz typowej architektury – Kraków.
- Zaznajomienie z zarysami mapy Polski. Zaznaczenie na mapie Krakowa, największej
rzeki - Wisły, własnego regionu i miejscowości.
- Poznanie ważniejszych obiektów Krakowa z wykorzystaniem albumów, przeźroczy,
filmów, literatury.
- Wzbogacenie wiedzy o własnym kraju, bliższe poznanie wybranego regionu: jego
legend, tradycji, bogactwa i tradycji.
- Zwiedzanie muzeów, galerii, wystaw artystycznych i fotografii – poznanie dzieł sztuki
współczesnej i dawnej.
- Zwrócenie uwagi na pełny rozkwit przyrody oraz na związane z tym prace: sianokosy,
żniwa i związane z nimi dożynki.
- Organizowanie spacerów, wycieczek i zabaw w celu zapewnienia dzieciom stałego
kontaktu z przyrodą w różnych porach roku.
- Wykorzystanie kącika przyrody do różnych prac, doświadczeń i zabaw badawczych.
- Wzbogacanie słownika dziecka w miarę poznawania środowiska społecznego,
przyrodniczego i technicznego.
- Kształtowanie zainteresowań książką jako źródła wiedzy i przeżyć.
Kształcenie zintegrowane wymaga ustalenia takich form pracy, które pomogą w
planowaniu różnorodnej aktywności dzieci w ramach ustalonych cykli tematycznych. W
trakcie zajęć formy mogą występować w czystej postaci jak również w różnych
połączeniach. Mogą też ulegać zmianom, modyfikacjom.
Formami operujemy w sposób zamierzony, dbając jednak, aby ich zestaw w obrębie
cyklu tematycznego był urozmaicony, ciekawy i korzystny dla wszechstronnego rozwoju
dziecka.
Nauczyciel realizując niniejszy program regionalny dostosowany do potrzeb i
możliwości rozwojowych dziecka sześcioletniego porusza się w kręgu poniższych
cykli
tematycznych:
I. RODZINA – „TU JEST MOJE MIEJSCE, TU JEST MÓJ DOM”
II. RZYKI – MIEJSCOWOŚĆ, W KTÓREJ MIESZKAM
III. MAŁOPOLSKA – POZNAJEMY NASZ REGION
[ Pobierz całość w formacie PDF ]