pr dobrowoska wesolowska m, praca, Zarządzanie, poczta itp

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH
27-200 STARACHOWICE ul. Krywki 18
Tel/fax: //041/ 2740630 e-mail:
Placówka akredytowana
– Decyzja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach z dnia 24 czerwca 2005r.
Kurs kwalifikacyjny: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ
Marta Dobrowolska – Wesołowska
PRACA DYPLOMOWA
Zarządzanie przez motywowanie
– motywująca rola dyrektora
placówki oświatowej
 Starachowice, lipiec 2008 r.
2
 Oświadczenie
Niniejszą pracę napisałam samodzielnie w oparciu
o cytowane, ogólnodostępne materiały.
Marta Dobrowolska – Wesołowska
………………………………………………
3
Spis treści
STRONA
Wprowadzenie
4
Rozdział 1.
POJĘCIE I SKŁADNIKI MOTYWACJI
7
Rozdział 2.
TEORIE I MODELE MOTYWACJI
11
Rozdział 3.
NARZĘDZIA MOTYWACYJNE DYREKTORA PLACÓWKI
OŚWIATOWEJ
22
Rozdział 4.
ANALIZA PORÓWNAWCZA NARZĘDZI MOTYWACYJNYCH
STOSOWANYCH W OŚWIACIE I W NIEPAŃSTWOWYM SZKOLNICTWIE
WYŻSZYM
32
Podsumowanie
35
Bibliografia
37
4
WPROWADZENIE
„Nie mam recepty na sukces,
służę za to przepisem na niepowodzenie:
Spróbujcie zadowolić wszystkich”
Herbert Bayard Swope
Praca dyrektora szkoły (czy innej placówki oświatowej) jest zagadnieniem
szczególnie
eksponowanym
w
literaturze
dotyczącej
organizacji
i zarządzania oświatą, co jest wynikiem zarówno przekonania o jej istotnej roli
w rozwoju procesów edukacyjnych oraz w procesie wychowawczym, jak również z
konieczności
pełnienia
wielu
różnych
funkcji
związanych
z organizacją pracy danej placówki. Jednocześnie należy zwrócić uwagę
na powszechnie znaną opinię, iż kadra kierownicza jest przedmiotem szczególnego
zainteresowania nie tylko ze strony wyżej wspomnianej literatury przedmiotu, ale
przede wszystkim ze strony tych wszystkich, którzy mogą mieć wpływ na to, co się
dzieje w edukacji .
W społeczeństwie polskim funkcjonują dwa modele roli dyrektora szkoły:
pierwszy, który może zostać nazwany
primus inter pares
(pierwszy wśród równych)
stawiający
dyrektora
szkoły
na
czele
kadry
dydaktycznej
i postrzegający go (lub ją) jako głównego nauczyciela zajmującego się przede
wszystkim pracą dydaktyczną i dbałością o poziom nauczania i wychowania
w placówce; oraz drugi widzący w dyrektorze menagera na wzór zachodni,
pełniącego wiele funkcji mających na celu między innymi kierowanie kadrą,
pozyskiwanie funduszy dla szkoły, inwestowanie w rozwój szkoły, wzmacnianie jej
pozycji na rynku (czyli traktowanie placówki oświatowej jako produktu
na wolnym rynku usług) oraz inne tego typu działania przynoszące wymierne
korzyści i zyski.
Należy jednakże zwrócić w tym miejscu uwagę na fakt, iż żaden z tych modeli
nie może być traktowany jako nadrzędny i żaden z nich nie jest
do końca zgodny z tym, co na dyrektora szkoły nakłada ustawa. Zgodnie
z Ustawą o systemie oświaty z 7 września 1991. oraz Ustawą o samorządzie
5
[ Pobierz całość w formacie PDF ]