PR geografia maj 2006 - rozwiązania, liceum, geografia, poziom rozszerzony

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Miejsce
na naklejkę
z kodem szkoły
dysleksja
MGE-R1A1P-062
EGZAMIN MATURALNY
Z GEOGRAFII
Arkusz II
POZIOM ROZSZERZONY
Czas pracy 120 minut
ARKUSZ II
MAJ
ROK 2006
Instrukcja dla zdającego
1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 18 stron (zadania
28 – 54). Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu
nadzorującego egzamin.
2. W rozwiązaniach zadań przedstaw tok rozumowania
prowadzący do ostatecznego wyniku.
3. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym
tuszem/atramentem.
4. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl.
5. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie podlegają ocenie.
6. Podczas egzaminu możesz korzystać z ołówka i gumki
(wyłącznie do rysunków), linijki, lupy oraz kalkulatora.
7. Wypełnij tę część karty odpowiedzi, którą koduje zdający.
Nie wpisuj żadnych znaków w części przeznaczonej
dla egzaminatora.
8. Na karcie odpowiedzi wpisz swoją datę urodzenia i PESEL.
Zamaluj pola odpowiadające cyfrom numeru PESEL.
Błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz właściwe.
Za rozwiązanie
wszystkich zadań
można otrzymać
łącznie
50 punktów
Życzymy powodzenia!
Wypełnia zdający przed
rozpoczęciem pracy
KOD
ZDAJĄCEGO
PESEL ZDAJĄCEGO
2
Egzamin maturalny z geografii
Arkusz II
Zadanie 28.
(1 pkt)
Do podanych niżej miejscowości dobierz odpowiadającą im godzinę czasu słonecznego
wiedząc, że w Warszawie (52
o
15′ N, 21
o
E) jest godzina 10
00
czasu słonecznego.
1. Madryt (3
o
W, 40
o
N)
2. Brisbane(153
o
E, 27
o
S)
A.
18
48
B.
8
24
C.
2
00
D.
10
00
1.
B
2.
A
Zadanie 29.
(2 pkt)
a) Podaj, którą z form oznaczonych na rysunku literami A
i B budują osady aluwialne.
A
b) Wymień dwie przyrodnicze cechy Zatoki Gdańskiej sprzyjające powstawaniu
formy A.
1.
Brak silnych ruchów wód morskich – prądów przybrzeżnych, pływów
i falowania.
2.
Płytkość zatoki i odgrodzenie jej wód Mierzeją Wiślaną
.
Zadanie 30.
(1 pkt)
W granicach polskiej części Mierzei Wiślanej projektowana jest budowa sztucznego przekopu
(rysunek z zadania 29.).
Podaj dwie korzyści gospodarcze, jakie ta inwestycja może przynieść gminom
położonym nad Zalewem Wiślanym.
1.
Ożywienie funkcji portowych Elbląga (i innych ośrodków położonych
w Polsce nad Zalewem Wiślanym) wskutek bezpośredniego połączenia
z Zatoką Gdańską.
2.
Skrócenie drogi transportu z Zalewu Wiślanego do Zatoki Gdańskiej
bez konieczności przekraczania granicy z Rosją.
Egzamin maturalny z geografii
Arkusz II
3
Zadanie 31.
(2 pkt)
Na rysunku przedstawiono schematyczny przekrój geologiczny przez Tatry.
Korzystając z rysunku, uszereguj podane niżej wydarzenia geologiczne od najstarszego
do najmłodszego, wpisując do ramki cyfry odpowiadające wydarzeniom.
1.
Fałdowanie osadów w wyniku nacisku płyt litosfery.
2.
Niszczenie osadów płaszczowinowych i trzonu granitowego przez czynniki zewnętrzne.
3.
Odrywanie płaszczowin od podłoża i przesuwanie w kierunku północnym.
4.
Intruzja magmowa.
5.
Gromadzenie osadów w zbiorniku morskim.
Wydarzenie najstarsze
Wydarzenie najmłodsze
4
5
1
3
2
Zadanie 32.
(2 pkt
)
Podkreśl właściwe określenia w nawiasach, tak aby zdania przedstawiały zależności
zachodzące między elementami środowiska.
a)
Zamarzanie wsiąkającej w szczeliny skalne wody może doprowadzić do (rozpuszczania
skał i powstawania nacieków / łuszczenia się skał i powstawania ostańców /
rozpadu
blokowego skał i powstawania gołoborzy
)
.
b)
Sudety jako góry zrębowe powstały w wyniku (ruchów epeirogenicznych / intruzji
magmowych /
ruchów tektonicznych
)
.
c)
W Kotlinie Warszawskiej występują wody subartezyjskie, co uwarunkowane jest
(antyklinalnym ułożeniem warstw skalnych /
nieckowatym ułożeniem na przemian
warstw nieprzepuszczalnych i przepuszczalnych
/ położeniem obszaru w strefie
granicy platformy wschodnioeuropejskiej).
Nr zadania
28.
29.
30.
31.
32.
Wypełnia
egzaminator!
Maks. liczba pkt
1
2
1
2
2
Uzyskana liczba pkt
4
Egzamin maturalny z geografii
Arkusz II
Zadanie 33.
(3 pkt)
Na mapie przedstawiono rozmieszczenie stacji klimatycznych w Afryce.
a) Wyjaśnij, podając dwa argumenty, dlaczego opady w stacji A są mniejsze niż
opady w stacji B, mimo że obie stacje leżą nad morzem.
Stacja A leży na zwrotniku Koziorożca, gdzie występują zstępujące ruchy
powietrza, przez co opady są niewielkie, ponadto zimny Prąd Benguelski
ogranicza opady na wybrzeżu. Na stacji B wysokie opady atmosferyczne
wynikają z silnej konwekcji powietrza, spowodowanej wysoką temperaturą
występującą w strefie równikowej.
b) Wyjaśnij, podając dwa argumenty, dlaczego stacje C i D różnią się dobowymi
amplitudami temperatury powietrza.
Stacja C leży w klimacie kontynentalnym, na południowym krańcu Sahary, gdzie
występuje duże nasłonecznienie i bezchmurne niebo, co ułatwia silne
nagrzewanie się powierzchni terenu i powietrza w ciągu dnia oraz doprowadza
do silnego wychłodzenia powietrza nocą.
Stacja D leży na równiku, gdzie duże zachmurzenie wpływa łagodząco
na zróżnicowanie dobowych temperatur powietrza.
c) Podaj, dla której stacji klimatycznej – E czy F – właściwe są dane zamieszczone
w tabeli.
I
II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok
t
o
23,8
0,4
26,6
0,1
30,3
3
34,0
8
34,0
37
31,6
80
28,8
142
27,0
208
29,0
84
30,6
19
28,2
0,2
24,7
0
29,0
582
t – średnia temperatura miesięczna w
o
C o – opady miesięczne w mm
stacja
E
Egzamin maturalny z geografii
Arkusz II
5
Zadanie 34.
(2 pkt)
Uzupełnij tabelę, przyporządkowując poszczególnym typom genetycznym jezior
właściwą im charakterystykę oraz odpowiedni przykład jeziora, dobierając je z niżej
podanych.
Charakterystyka jeziora:
1.
Jezioro charakteryzuje się dużą głębokością oraz wydłużonym kształtem. Strome brzegi
jeziora wynikają z położenia w dolinie ryftowej.
2.
Cechą charakterystyczną tego jeziora jest dość duża powierzchnia oraz silnie
rozczłonkowana linia brzegowa z dużą ilością zatok i wysp. Wynika to z wypełnienia
wodą nieregularnych zagłębień.
3.
Małe, ale głębokie jezioro, które powstało w miejscu występowania pola firnowego.
4.
Jezioro posiada dużą powierzchnię, ale niezbyt dużą głębokość. Woda może być słona,
ponieważ jest to pozostałość dawnego morza.
Przykłady jezior:
A
– Aralskie
B
– Czarny Staw nad Morskim Okiem
C
– Tanganika
D
– Mamry
Typ genetyczny jeziora
Charakterystyka
jeziora
Przykład jeziora
polodowcowe cyrkowe
3
B
tektoniczne
1
C
polodowcowe morenowe
2
D
Zadanie 35.
(2 pkt)
W tabeli przedstawiono obroty w handlu zagranicznym Polski w 2002 roku.
Rok Ogółem Import Eksport Saldo
w mln $ USA
2002
96123
55113
41010
(–14 103)
a) Oblicz saldo handlu zagranicznego Polski. Wynik obliczeń wpisz w odpowiednie
miejsce w tabeli.
Miejsce na obliczenia:
41 010 mln $ – 55 113 mln $ =(–14 103) mln $ USA
b)
Tradycyjnym surowcem eksportowanym przez Polskę jest węgiel kamienny.
Zaznacz literę, którą oznaczono kraje należące obecnie, podobnie jak Polska,
do eksporterów węgla kamiennego.
A.
Niemcy, Brazylia, Wielka Brytania, Francja
B.
Australia, RPA, Stany Zjednoczone, Kanada
C.
Wielka Brytania, Ukraina, Francja, Szwecja
D.
Ukraina, Wielka Brytania, Argentyna, Zambia
Nr zadania
33.
34.
35.
Wypełnia
egzaminator!
Maks. liczba pkt
3
2
2
Uzyskana liczba pkt
[ Pobierz całość w formacie PDF ]