PR geografia maj 2010 - arkusz, liceum, geografia, poziom rozszerzony

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.
WPISUJE ZDAJĄCY
Miejsce
na naklejkę
z kodem
KOD
PESEL
EGZAMIN MATURALNY
Z GEOGRAFII
POZIOM ROZSZERZONY
MAJ 2010
Instrukcja dla zdającego
Czas pracy:
150 minut
1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 23 strony
(zadania 1 – 37) oraz barwną mapę. Ewentualny brak
zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin.
2. Odpowiedzi zapisz w miejscu na to przeznaczonym
przy każdym zadaniu.
3. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym
tuszem/atramentem.
4. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl.
5. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie będą oceniane.
6. Podczas egzaminu możesz korzystać z linijki, lupy
i kalkulatora.
7. Barwną mapę możesz oderwać, ale po zakończeniu pracy
włóż ją do arkusza egzaminacyjnego.
8. Na karcie odpowiedzi wpisz swój numer PESEL i przyklej
naklejkę z kodem.
9. Nie wpisuj żadnych znaków w części przeznaczonej
dla egzaminatora.
Liczba punktów
do uzyskania: 60
MGE-R1_1P-102
2
Egzamin maturalny z geografii
Poziom rozszerzony
Zadania 1–7 wykonaj na podstawie załączonej barwnej mapy przedstawiającej
fragment Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oraz własnej wiedzy.
Zadanie 1.
(1 pkt)
Na fotografii przedstawiono ruiny zamku w Podzamczu (pole G1).
Źródło: www.dfv.pl
Na podstawie mapy, fotografii i własnej wiedzy podaj dwa walory środowiska
przyrodniczego, które przyczyniły się do wybudowania zamku w tym miejscu.
1. ...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2. ...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Zadanie 2.
(1 pkt)
Z wieży zamku w Podzamczu (pole G1) zmierzono azymuty w kierunku
A. Małej Skały (pole G2)
B. skały Gołębnik (pole G2)
C. wzniesienia o wysokości 434 m n.p.m. (pole H2)
D. wzniesienia o wysokości 456 m n.p.m. (pole F2).
Zapisz literę, którą oznaczono obiekt o największej wartości zmierzonego azymutu.
Litera .................
Zadanie 3.
(1 pkt)
Na podstawie przebiegu koryta Białej Przemszy podaj nazwę dominującego rodzaju
erozji rzecznej. Uzasadnij odpowiedź.
Erozja ............................................
Uzasadnienie ................................................................................................................................
Egzamin maturalny z geografii
Poziom rozszerzony
3
Zadanie 4.
(2 pkt)
W zamieszczonym poniżej tekście opisano zjawiska poprzedzające powstanie Pustyni
Błędowskiej.
Na obszarze Pustyni Błędowskiej rzeki utworzyły w skałach triasowych głębokie doliny.
W plejstocenie podczas kolejnych zlodowaceń te doliny były stopniowo wypełniane osadami
piaszczysto-żwirowymi, aż zanikły całkowicie. Wraz ze zmianą klimatu na cieplejszy obszar
dzisiejszej pustyni został w holocenie stopniowo opanowany przez roślinność leśną. Taki stan
trwał do XIII w. W tym czasie w okolicach Olkusza powstał ośrodek górniczo-hutniczy.
Na dużą skalę eksploatowano tu rudy ołowiu i srebra. Wybudowano piece hutnicze, które
były opalane węglem drzewnym. Teren został pozbawiony lasów. Wylesienie było przyczyną
zniszczenia gleby i odsłonięcia luźnych piasków. Wtedy zostało ukształtowane przez
człowieka pustynne oblicze tego terenu. Wiatr zaczął intensywnie przenosić piasek, budować
ruchome wydmy i tworzyć obniżenia deflacyjne.
Na podstawie: Szczypek T., Wika S., Czylok A., Rachmonow O., Wach J.,
Pustynia Błędowska
fenomen polskiego krajobrazu
, Wydawnictwo Kubajak, 2001 r.
a) Na podstawie tekstu wybierz cztery wydarzenia, które doprowadziły do powstania
Pustyni Błędowskiej. Wybrane wydarzenia uszereguj w kolejności od najstarszego
do najmłodszego, wpisując w ramki odpowiadające tym wydarzeniom litery.
A. Osuszenie i oziębienie klimatu w holocenie.
B. Wypełnienie materiałem fluwioglacjalnym głębokich dolin rzecznych.
C. Akumulacyjna i erozyjna działalność wiatru na antropogenicznie przekształconym
terenie.
D. Odsłonięcie piasku na skutek wycinania lasów.
E. Powstanie ośrodka górniczo-hutniczego.
Wydarzenie
najstarsze
Wydarzenie
najmłodsze
b) Wpisz we właściwe miejsca tabeli, obok wartości średniej rocznej temperatury
powietrza i rocznej sumy opadów, podane poniżej nazwy pustyń.
Pustynie: Błędowska, Gobi, Sahara.
Obszar
Średnia roczna temperatura
powietrza (w °C)
Roczna suma opadów
(w mm)
25,4
21
7,5
700
3,8 107
Źródło: Szczypek T., Wika S., Czylok A., Rachmonow O., Wach J.,
Pustynia Błędowska
fenomen polskiego krajobrazu
, Wydawnictwo Kubajak, 2001 r.
Nr zadania
1.
2.
3.
4 a.
4 b.
Wypełnia
egzaminator
Maks. liczba pkt
1
1
1
1
1
Uzyskana liczba pkt
4
Egzamin maturalny z geografii
Poziom rozszerzony
Zadanie 5.
(2 pkt)
Podaj trzy różnice między elementami środowiska przyrodniczego obszarów
przedstawionych na mapie w polach F4 i F5.
1. ...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2. ...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3. ...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Zadanie 6.
(1 pkt)
Poniżej przedstawiono fragment obszaru barwnej mapy szczegółowej.
Skala 1:20000
Wybierz miejsce, w którym rzeźba terenu sprzyja budowie wyciągu narciarskiego.
Powyżej na mapie narysuj trasę wyciągu, drogę dojazdową i parking, stosując podane
w legendzie sygnatury.
Egzamin maturalny z geografii
Poziom rozszerzony
5
Zadanie 7.
(1 pkt)
Oblicz wysokość górowania Słońca w dniu przesilenia zimowego dla miejsca, w którym
znajduje się szkoła w Chechle (E6). Zapisz obliczenia.
Obliczenia
Wysokość górowania Słońca ....................
Zadanie 8.
(1 pkt)
Oblicz długość geograficzną Nowego Orleanu, wiedząc, że podczas momentu górowania
w Krakowie (50°N, 20°E) w Nowym Orleanie jest godzina 4
40
miejscowego czasu
słonecznego. Zapisz obliczenia.
Obliczenia
Długość geograficzna Nowego Orleanu ..............
Zadanie 9.
(2 pkt
)
Poniższe zdania dotyczą ukształtowania powierzchni Ziemi.
Wpisz obok każdego zdania literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, gdy zdanie
jest fałszywe.
Antarktyda jest kontynentem o najniższej średniej wysokości n.p.m.
.........
Cechą Wyżyny Wschodnioafrykańskiej jest obecność zrębów i rowów tektonicznych. .........
W Ameryce Południowej niziną o największej powierzchni jest Nizina Zatokowa.
.........
Najgłębsza depresja na Ziemi znajduje się w Azji.
.........
Rowy oceaniczne towarzyszą strefom subdukcji.
.........
Najgłębszy na świecie rów oceaniczny jest położony u zachodnich wybrzeży Jawy.
.........
Nr zadania
5.
6.
7.
8.
9.
Wypełnia
egzaminator
Maks. liczba pkt
2
1
1
1
2
Uzyskana liczba pkt
[ Pobierz całość w formacie PDF ]