pr matematyka, Matura Matematyka

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.
WPISUJE ZDAJĄCY
Miejsce
na naklejkę
z kodem
KOD
PESEL
dysleksja
CZERWIEC 2012
EGZAMIN MATURALNY
Z MATEMATYKI
POZIOM ROZSZERZONY
Czas pracy:
180 minut
1.
Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 20 stron
(zadania
1 – 12).
Ewentualny
brak
zgłoś
przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin.
2.
Rozwiązania zadań i odpowiedzi wpisuj w miejscu na to
przeznaczonym.
3.
Pamiętaj, że pominięcie argumentacji lub istotnych
obliczeń w rozwiązaniu zadania otwartego może
spowodować, że za to rozwiązanie nie będziesz mógł
dostać pełnej liczby punktów.
4.
Pisz czytelnie i używaj
tylko długopisu lub pióra
z czarnym tuszem lub atramentem.
5.
Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl.
6.
Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie będą oceniane.
7.
Możesz korzystać z zestawu wzorów matematycznych,
cyrkla i linijki oraz kalkulatora.
8.
Na tej stronie oraz na karcie odpowiedzi wpisz swój
numer PESEL i przyklej naklejkę z kodem.
9.
Nie wpisuj żadnych znaków w części przeznaczonej
dla egzaminatora.
Liczba punktów
do uzyskania: 50
MMA-R1_1P-123
 2
Egzamin maturalny z matematyki
Poziom rozszerzony
Zadanie 1.
(4 pkt)
Rozwiąż nierówność
x
 .
2
x
1
3
x
3
 Egzamin maturalny z matematyki
Poziom rozszerzony
3
Odpowiedź: ................................................................................................................................ .
 4
Egzamin maturalny z matematyki
Poziom rozszerzony
Zadanie 2.
(4 pkt)
Wielomian

 jest kwadratem wielomianu
 
4
3
2
2
Wx
x
ax bx
24
x
9
Px
.
x
cx d
Oblicz
a
oraz
b
.
Odpowiedź: ................................................................................................................................ .
 Egzamin maturalny z matematyki
Poziom rozszerzony
5
Zadanie 3.
(5 pkt)
4
Kąt  jest taki, że
cos


sin
 . Oblicz wartość wyrażenia cos


sin

.
3
Odpowiedź: ................................................................................................................................ .
  [ Pobierz całość w formacie PDF ]