PR - materialy 6a, Ekonomia UEK, rok3, sem5, pr

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->Public relationsMateriały pomocnicze 6aPUBLIC RELATIONSdr Agnieszka ŻbikowskaRelacje z inwestorami(investor relations)PUBLIC RELATIONSdr Agnieszka ŻbikowskaGrupy docelowe relacji inwestorskichakcjonariusze,analitycy rynków finansowych,maklerzy,doradcy inwestycyjni,fundusze emerytalne, fundusze powiernicze,banki i inne instytucje finansowe zaangażowanew proces finansowania lub uczestniczącew obrocie papierami wartościowymi,PUBLIC RELATIONSdr Agnieszka ŻbikowskaGrupy docelowe relacji inwestorskichagencje ratingowe, które wystawiają swojerekomendacje spółkom (na podstawierekomendacji inwestorzy mogą podejmowaćdecyzje),media (ekonomiczne, branżowe, agencjeinformacyjne,kontrahenci,konkurenciwładze.Public relationsMateriały pomocnicze 6aPUBLIC RELATIONSdr Agnieszka ŻbikowskaPrzyczyny komunikowania sięz inwestorami1.Konieczność przestrzegania przepisówprawa, które wymagają od spółeknotowanych na giełdzie publikowaniai dostarczania danych dotyczącychfunkcjonowania przedsiębiorstwa.2.Zachęcanie inwestorów do nabywania lubniezbywania akcji przedsiębiorstwa.PUBLIC RELATIONSdr Agnieszka ŻbikowskaPrzyczyny komunikowania sięz inwestorami3.Budowanie dobrego wizerunku firmyi zwiększanie jej wiarygodności wśródobecnych i potencjalnych akcjonariuszy.4.Nieustanne przekonywanie analitykówfinansowych, banków oraz funduszypowierniczych i emerytalnych,że firma jest godna ich zaufania.PUBLIC RELATIONSdr Agnieszka ŻbikowskaCele komunikacji z akcjonariuszamiTworzenie lub utrzymanie dotychczasowegozaufania do firmy.Informowanie o przyszłych lub pilnych potrzebachkapitałowych.Zyskiwanie zrozumienia dla sprawprzedsiębiorstwa i jego pracowników.Stworzenie poczucia wspólnoty inwestorówz firmą.Zwiększenie ogólnej sprawności przedsiębiorstwa.Public relationsMateriały pomocnicze 6aPUBLIC RELATIONSdr Agnieszka ŻbikowskaObligatoryjne działaniaspółek publicznych1.Podawanie do publicznej wiadomości(w j. polskim i angielskim) raportów rocznych,półrocznych, kwartalnych i bieżących.Zorganizowanie przynajmniej 2 razy w rokuotwartych spotkań z inwestorami.Podawanie do publicznej wiadomości kalendarzawydarzeń korporacyjnych.2.3.4.Publikowanie raportów bieżących i okresowychna stronach internetowych emitenta.PUBLIC RELATIONSdr Agnieszka ŻbikowskaDystrybucja informacjiprzez spółki publiczneKomisja Papierów Wartościowych, Giełdaoraz spółka prowadząca giełdęPolska Agencja PrasowaMedia i inne grupy odbiorcówPUBLIC RELATIONSdr Agnieszka ŻbikowskaPodstawowe technikikomunikowania się z inwestorami1.Roczne raporty z działalnościprzedsiębiorstwa.2.Raporty kwartalne z wyników finansowychfirmy.3.Walne zgromadzenia akcjonariuszy.4.Prezentacje inwestorskie (road shows)5.Wydawnictwa.Public relationsPUBLIC RELATIONSdr Agnieszka ŻbikowskaMateriały pomocnicze 6aElementy rocznego sprawozdaniaopis przedsiębiorstwalist do akcjonariuszy,zestawienie wyników finansowych,wyjaśnienia i analizy,zagadnienia związane z zarządzaniemi marketingiem.PUBLIC RELATIONSdr Agnieszka ŻbikowskaPrezentacje inwestorskie(road shows)Spotkania z analitykami i inwestoramiw szczególności po publikacji raportówrocznych czy kwartalnych oraz w chwilachprzełomowych dla przedsiębiorstwa.Dialog z inwestoramiTreść i forma prezentacjiUmiejętności komunikacyjne zarząduRozmowy nieformalnePrzykładPUBLIC RELATIONSdr Agnieszka ŻbikowskaPonad 80% inwestorów podejmujedecyzje o zakupie akcji na podstawieinformacji uzyskanych z Internetu. [ Pobierz całość w formacie PDF ]