Praca(1), PRACA,ZAWODY

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Język rosyjski
Praca
Работа и профессии- praca i profesje
Ogólne słownictwo związane z pracą/ zawodami:
Работодатель –pacodawca
Работающий -zatrudniony
Трудоголик –pracoholik
Менять профессию- zmieniać zawód
Быть уже на пенсии – być na już na emeryturze
Безработица – bezrobocie
Уровень безработицы – poziom bezrobocia
Бюро по трудоусторйству- biuro zatrudnienia
Трудоустроить - zatrudniać
Давать работу – dawać pracę
Биржа труда – rynek pracy
Заключить договор о работе- zawrzeć umowę o pracę
Работать на полставки – pracować na pół etetu
Пост -stanowisko
Объявить об увольнении – wypowiedzieć pracę
Сократить на работе –zwolnić z pracy
Вынужденное увольнение –zwolnienie przymusowe
Подучить объявление об увольнении – dostać wymówienie
Уволиться с работы –zwolnić się z pracy
Лишиться работы –stracić pracę
Вапросы -pytania
Работать кем...? – pracować jako...
Вопрос - pytanie
Кем ты/она/ он/ работает?-czym ty/ ona/on się zjamuje?
Ответ – odpowiedź
я работаю (кем?) учителем /юристом/ врачем –pracuję jako nauczyciel/prawnik/lekarz
Oна/ он/ работает (кем?)учителем /юристом/ врачем – Ona /on pracuje jako nauczyciel/prawnik/lekarz
Вопрос - pytanie
Кем они работают? – czym oni się zajmują?
Ответ – odpowiedź
Они работают учителем /юристом/ врачем –pracują jako nauczyciel/prawnik/lekarz
Работать учителем...- pracować jako nauczyciel
Вопрос - pytanie
Кто ты /она/ он/ они по профессии?- kim jesteś/ona jest/ on jest/ oni sa z zawodu
Ответ - odpowiedź
Я /она /он /по профессии врач/ психотерапевт –jestem z zawodu/ ona jest z zawodu/ on jest z zawodu lekarzem/
psychoterapeutą
Вопрос - pytanie
Кто по профессии твоя мама/ папа/ бабушка?- kim jest z zawodu twoja mama/ tata/ babcia?
Ответ – odpowiedź
Моя мама/ папа/ бабушка по профессии врач/ психотерапевт –moja mama/ mój tata/ moja babcia z zawodu
jest lekarzem/ psychoterapeutą
Вопрос - pytanie
strona 1 / 2
 Język rosyjski
Praca
Ты любишь свою работу?- lubisz swoją pracę?
Ответ – odpowiedź
Да, я очень люблю свою работу – tak, bardzo lubię swoją pracę
Нет, я не люблю своей работы – nie, ja nie lubię swojej pracy
Вопрос - pytanie
Какая твоя идеальная профессия? – jaki jest twój idealny zawód?
Ответ – odpowiedź
Моя идеальная профессия это учитель –moim idealnym zawodem jest praca nauczyciela
strona 2 / 2
  [ Pobierz całość w formacie PDF ]