Praca i kariera z 11 czerwca 08 (nr 113), Gazeta Prawna i Gazeta Podatkowa

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Dodatek do Gazety Prawnej Wydawca: Infor Sprzedaż łącznie z GP ISSN: 1232-6712
nr 113 (2253) 11 czerwca 2008
C1
i
Kto może podjąć studia MBA
Jakie predyspozycje i doświadczenie zawodowe
sprzyjają rozwojowi kariery po ukończeniu studiów
MBA?
K
lasyczny program MBA jest tak ułożony, że doskonali
EDUKACJA Najdroższa forma kształcenia podyplomowego
Na studiach MBA przybywa
programów specjalistycznych
Koniunkturze gospodarczej towarzyszy wzrost zainteresowania programami
umiejętność zarządzania i jest przeznaczony dla mene-
dżerów. Od kandydatów wymaga się kilkuletniego do-
świadczenia zawodowego, najlepiej na stanowisku kierowni-
czym. W przypadku programu Executive MBA wymagane jest
często trzyletnie doświadczenie zawodowe. Jest to o tyle
istotne, że część zajęć opiera się na wzajemnej wymianie do-
świadczeń między słuchaczami a wykładowcami, co ci pierw-
si uznają za istotną dla ich wartość. Z uwagi na praktyczny
charakter programu wielu menedżerów uważa studia MBA za
niezbędny warunek sukcesu zawodowego. Twierdzą, że wie-
dza zdobyta w trakcie studiów uczy lepszego rozumienia biz-
nesu, rozszerza horyzonty i wzmacnia pewność siebie. Nie-
mniej jednak efekty studiów są ściśle uzależnione od włożo-
nej pracy w trakcie ich trwania. Od uczestników programu
MBA wymaga się samodzielnego i regularnego przygotowy-
wania się do zajęć, co zakłada dużą samodyscyplinę. Jednak
nie ma lepszej okazji do przeanalizowania zdobytych do-
świadczeń, a następnie skonfrontowania ich z doświadcze-
niami i wiedzą innych słuchaczy.
RENATA KRZYKAŁA-SCHAEFER, dyrektor Executive MBA
w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu
MBA. Dyplom Master of Business Administration to wciąż przepustka do
kariery menedżerskiej, ale nie jej gwarancja.
KRZYSZTOF POLAK
krzysztof.polak@infor.pl
Wychodząc naprzeciw po-
trzebom rynku, również w Pol-
sce niektóre uczelnie proponu-
ją specjalistyczne programy
MBA, np. zarządzanie w spo-
rcie, zarządzanie opieką zdro-
wotną, zarządzanie projektami
refinansowanymi z funduszy
europejskich, czy zarządzanie
strategiczne,
wzięcie. Wyższa Szkoła Han-
dlu i Prawa im. Łazarskiego
pierwsze takie studia urucho-
miła w 2006 roku.
– Powodzenie tamtej propo-
zycji skłoniło nas do przygoto-
wania drugiej oferty we współ-
pracy z amerykańskim Uni-
wersytetem of Wisconsin – La
Crosse. To drugie wydanie
przewiduje pełen semestr na-
uki w USA. Obejmuje 22
przedmioty i niemal 1 tys.
godz. nauczania. Absolwenci
otrzymają dwa dyplomy – na-
szej uczelni i amerykański, wy-
stawiony przez partnera zza
oceanu – mówi Mieczysław
Błoński, wiceprezydent uczel-
ni Łazarskiego.
diami MBA otrzymały
w ostatnich latach do wybo-
ru także takie programy, któ-
re nie tylko wprowadzają
ogólnie w zarządzanie bizne-
sem, ale też w wyspecjalizo-
wane dziedziny biznesu. Po-
pyt na zaprojektowane w ten
sposób studia MBA stale ro-
śnie, m.in. w Wielkiej Bryta-
nii z roku na rok liczba pro-
gramów specjalistycznych
powiększa się o kilkanaście
nowych propozycji.
– Jest to tym ciekawsza ofer-
ta, iż absolwenci uzyskują tu
nie tylko dyplom MBA uczel-
ni, ale również dodatkowe cer-
tyfikaty potwierdzające kom-
petencje w ściśle określonej
dziedzinie – podkreśla Barbara
Stepnowska z Politechniki
Gdańskiej.
i projektami itp.
programami
Przydatna wiedza
Fakt, że standard MBA uda-
ło się z sukcesem przenieść na
grunt polski, wskazuje, zda-
niem prof. Witolda Orłowskie-
go, dyrektora Szkoły Biznesu
Politechniki Warszawskiej, na
dwa czynniki. Po pierwsze,
świadczy o dążeniu młodych
Polaków do wiedzy. Po drugie,
jest efektem wysiłku uczelni,
pragnących dać im taką wie-
dzę, która naprawdę może im
się przydać w pracy i biznesie.
Programy MBA wciąż mają
Zachowanie równowagi
między pracą a nauką
Na co trzeba zwrócić uwagę, planując podjęcie studiów
MBA?
W
ymaga to przede wszystkim dobrego planowania,
Partner zagraniczny
Kandydaci na studia MBA
mają w Polsce do wyboru po-
nad 50 programów.
dokończenie na str. C2
które jest możliwe, gdy mamy bogatą informację
o danym programie. O studiach prowadzonych od
kilku lat można zebrać wiele istotnych informacji. Godny po-
lecenia jest kontakt z uczestnikami poprzednich edycji. Dzię-
ki temu zdobywamy rozeznanie, które kierunki są trudniejsze,
bardziej pracochłonne. Najlepsze programy MBA dobierają
wykładowców na podstawie ocen wystawianych im przez
studentów. Uczestnicząc zatem w kolejnej edycji studiów, nie
tracimy efektu ich nowości. Zyskujemy za to możliwość kon-
taktu z wybitnymi specjalistami. A to zaoszczędza wiele sa-
modzielnego, często żmudnego wysiłku. Wybór studiów
związanych z wykonywaną pracą, poszerzających spektrum
możliwości zawodowych, pozwala łatwiej uzyskać poparcie
pracodawcy. Nie wolno też zapomnieć o włączeniu rodziny
w proces planowania. Czas wykradziony z życia rodzinnego
wymaga rekompensaty, a chodzi zazwyczaj o co drugi week-
end i godziny poświęcone na samodzielną naukę. Katastrofą
byłoby lekkomyślnie spowodowanie kryzysu w życiu prywat-
nym, gdyż w efekcie przyniesie to więcej strat niż korzyści
z podniesienia kwalifikacji.
PRZEGLĄD PROGRAMÓW MBA W POLSCE
Nazwa szkoły
Partnerzy
Nazwa programu
i ilość semestrów
Cena
Zachodniopomorska Szkoła
Biznesu w Szczecinie
Szkoła Biznesu Politechniki
Warszawskiej
Leeds University Business School UK
Executive MBA
16 tys. zł
Przepisy
prawa
zachęcają
do edukacji
strona C4
1) HEC School of Management Paris,
2) London Business School,
3) Norwegian School of Economics and
Business Administration
Dominican University Brennan School
of Business Chicago USA
1) Univeristy of New Brunswick
(Kanada), 2) University of Minnesota
(USA)
1) University of Limerick (Irlandia), 2)
Hasselt University (Belgia), 3) Euromed
Marseille - Ecole de Management
(Francja)
Liverpool University UK
Executive MBA, 4
semestry
12,9 tys. euro
Uniwersytet im. Mikołaja
Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Warmińsko -
Mazurski
Executive MBA, 4
semestry
Internetional MBA,
4 semestry
18 tys. USD
7,5 tys. USD
Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu
MBA, 4 semestry
20 tys. zł
ŁUKASZ KOCIUBA
SAS Institute Polska
Politechnika Gdańska
MBA, 4 semestry
30 tys. zł
reklama
MBA
na Wydziale Zarządzania
i Ekonomii Politechniki Gdańskiej
to pierwszy program w Polsce oferujący trzy specjalizacje ze wspólnym
blokiem zajęć z podstaw zarządzania i biznesu
1. ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE, PROGRAMAMI i PROJEKTAMI
2. ZARZĄDZANIE w SPORCIE
3. ZARZĄDZANIE OPIEKĄ ZDROWOTNĄ
Korzystamy ze standardów i doświadczeń wielu uczelni na świecie
Szczegółowe informacje i zgłoszenia na
www.mba.zie.pg.gda.p
l
Rozpoczęcie zajęć: WRZESIEŃ 2008
Kontakt:
e-mail: MBA@zie.pg.gda.pl
telefon: 058 348 6175
PORADY EKSPERTÓW
O
soby zainteresowane stu-
C2
WWW.GAZETAPRAWNA.PL
Praca i kariera
ŚRODA
11 CZERWCA
2008
| nr 113
Na studiach MBA przybywa
programów specjalistycznych
Rozmawiamy z ALDONĄ ANDRZEJAK
Uzyskanie dyplomu może
wzmocnić predyspozycje zawodowe
dokończenie ze str. C2
tive MBA z Polski, Austrii,
Chin i USA wspólnie opraco-
wują międzynarodowe pro-
jekty biznesowe na sesji or-
ganizowanej przez Uniwer-
sytet Minnesoty.
– Czynnikiem, który ma
silny wpływ na zaintereso-
wanie MBA w Polsce jest sy-
tuacja ekonomiczna w kraju
i na świecie – ocenia prof.
Witold Orłowski.
Dla większości szkół dobra
koniunktura w ostatnich la-
tach, a przedtem przystąpie-
nie Polski do Unii Europejskiej
i integracja polskiej gospodar-
ki z rynkami europejskimi by-
ły czynnikami, które spowo-
dowały wzrost zainteresowa-
nia programami MBA. Trzeba
jednak znaleźć wśród wielu
ofert tę odpowiednią. Należy
sprawdzić, czy dany program
odpowiada oczekiwaniom
kandydata i wychodzi naprze-
ciw potrzebom rynku. Uczel-
nie nawiązują współpracę
z ośrodkami zagranicznymi,
które mają duże doświadcze-
nie w prowadzeniu tego typu
edukacji m.in. po to, by spro-
stać potrzebom.
Wartość dyplomu MBA
zależy od reputacji szkoły,
w której go zdobyto. Jednak
formalne kwalifikacje to tylko
warunek konieczny,
ale niewystarczający
dla szybkiego rozwoju kariery.
takty z biznesem międzynarodo-
wym. W końcu bierze się też pod
uwagę rzecz najmniej wymier-
ną, choć niewątpliwie bardzo
ważną, rynkową wartość uzyski-
wanego dyplomu. Sądzę, że
w zbyt małym stopniu pozycja
programu zależy od tego, czego
program wymaga od uczestni-
ków, co muszą potrafić zrobić na
ocenę, aby program zaliczyć.

– Proces rozróżniania warto-
ści dyplomu powoli postępuje.
Wartość ta zależy od reputacji
szkoły, w której zdobyto dy-
plom. Jednak formalne kwali-
fikacje to zaledwie warunek ko-
nieczny, ale niewystarczający
dla szybkiego rozwoju kariery.
Sam dyplom jedynie w nielicz-
nych przypadkach otwiera róż-
ne drzwi. Przeważnie trzeba
też znaleźć się we właściwym
miejscu i czasie – należy plano-
wać swoją karierę, znać swoje
mocne i słabe strony, wiedzieć,
gdzie dyplom stanowić będzie
odpowiednie wzmocnienie
predyspozycji i aspiracji. No
i, jak wszędzie, trzeba też mieć
trochę szczęścia. Dobre progra-
my MBA wymagają od uczest-
ników dużego wysiłku i zaan-
gażowania. Trzeba na nie po-
święcić 1 – 1,5 tys. godzin pra-
cy własnej. Te godziny,
wygospodarowane w trakcie
normalnej pracy zawodowej,
łączone z obowiązkami rodzin-
nymi, towarzyskimi, a nierzad-
ko także jeszcze innymi, to
wielka szkoła życia i charakte-
ru, która procentuje w dalszej
karierze. Ważny jest nie sam
dyplom, ale osobisty rozwój
osiągnięty w trakcie studiów.

Czy kandydaci na studia Exe-
cutive MBA podejmują je
głównie z myślą o rynku krajo-
wym, czy też rynkach zagra-
nicznych?
– W latach 90. zdecydowa-
na większość osób podejmo-
Inwestycja w naukę
Na ogół studia MBA trwają
średnio 18, a Executive MBA
i programy ze specjalizacją 24
miesiące. Jest to czas inwesty-
cji. Studenci inwestują przede
wszystkim czas i wysiłek nie-
zbędny do ukończenia z po-
wodzeniem studiów. Inwestu-
ją też niemałe środki. W USA,
kolebce takiej edukacji, studia
Executive MBA kosztują od 60
do 110 tys. dolarów. MBA jest
najdroższą formą studiów po-
dyplomowych. W Polsce cena
najdroższych programów się-
ga nawet 60-70 tys. zł, np.
w SGH. Koszt dobrych progra-
mów to minimum 20-30 tys.
zł, np. w Wyższej Szkole
Przedsiębiorczości i Zarządza-
nia im. L. Koźmińskiego Exe-
cutive MBA kosztuje blisko 27
tys. zł, a jego angielska wersja
9,3 tys. euro.
– Gotowość do ponosze-
nia tych kosztów zarówno
przez studentów, jak i w wie-
lu przypadkach przez praco-
dawców jest dobitnym do-
wodem na wysoką wycenę
dyplomu MBA przez rynek.
Dobre studia MBA są po-
strzegane jako atrakcyjna in-
westycja w kapitał ludzki,
która zapewnia krótki okres
i wysoką stopę zwrotu –
twierdzi prof. Marian Geld-
ner z SGH.


Co decyduje o pozycji po-
szczególnych programów MBA
w ogólnopolskim rankingu?
– Decydującym czynnikiem
jest reputacja organizatora i je-
go zagranicznego partnera.
W praktyce oznacza to dominu-
jącą rolę akademickiego charak-
teru studiów. Istotny jest poziom
kwalifikacji kadry, jej doświad-
czenie, aktywność międzynaro-
dowa i dorobek publikacyjny. To
może nieco dziwić tych, którzy
na studiach oczekują praktycz-
nego, instruktażowego podej-
ścia. Tymczasem studia MBA po-
winny zmienić nie tyle zasób
wiedzy i umiejętności uczestni-
ków, ile sposób ich myślenia
i wykorzystywania wiedzy. Gwa-
rantem jakości programu jest
know-how organizatora i jakość
kształcenia. Jakość oznacza
kształtowanie programu i metod
jego realizacji stosownie do po-
trzeb rynku. Oznacza to również
posiadanie zewnętrznej akredy-
tacji, która tę jakość weryfikuje.
Liczy się też międzynarodowy
charakter studiów, udział zagra-
nicznych wykładowców,
uwzględnienie problematyki
biznesu międzynarodowego
w programie i praktyczne kon-
Czy i w jaki sposób wyższa ja-
kość oferty edukacyjnej prze-
kłada się na cenę studiów?
– Ceny studiów MBA, nie tyl-
ko w Polsce, są bardzo zróżnico-
wane. Za studia MBA w London
Business School trzeba zapłacić
ponad 45 tys. funtów, ale
w Wielkiej Brytanii studiować
MBA można też za mniej niż 20
tys. funtów. Studia MBA
w Niemczech czy Hiszpanii to
wydatek rzędu ponad 40 tys. eu-
ro, ale jest on porównywalny
z kosztem studiów EMBA w war-
szawskiej SGH. Renomowane
polskie uczelnie mogą pozwolić
sobie na ceny europejskie, ale
oferta rynkowa obejmuje też stu-
dia MBA w granicach 10 tys. zł.
Szczegółowy wykaz cen studiów
MBA w Polsce można znaleźć
w Informatorze SEM FORUM.
Ceny te mają charakter rynkowy.
Dlatego trudno tu mówić o pro-
stej zależności pomiędzy jako-
ścią i ceną, choć przeważnie ja-
kość wymaga wysokiej ceny.

wała studia MBA z myślą
o krajowym rynku pracy.
Wzrost mobilności Polaków,
otwarcie granic sprawiają, że
obecnie często deklarowanym
motywem jest chęć uzyskania
pracy poza granicami kraju.
Sporo absolwentów polskich
programów MBA pracuje
obecnie za granicą. Coraz
częstsze są też przypadki po-
dejmowania w Polsce studiów
MBA przez obcokrajowców,
którzy albo już pracują w Pol-
sce, albo mają zamiar podjąć
ją w przyszłości.

MIędzynarodowe atuty
– Realizacja programu
MBA we współpracy z reno-
mowanymi uczelniami za-
granicznymi powoduje, że
cieszy się on tym większym
zainteresowaniem, i to nie
tylko kraju. Jest też atrakcyj-
ną alternatywą dla studen-
tów z Europy i całego świata
– uważa prof. Marian Geld-
ner, dyrektor programu WE-
MBA w SGH w Warszawie,
i wskazuje na projekt Inter-
national Residency. Przewi-
duje on, że słuchacze Execu-
Rozmawiał
KRZYSZTOF POLAK
Czy ukończenie renomowa-
nego programu EMBA gwa-
rantuje szybki rozwój kariery?
ALDONA ANDRZEJAK, profesor
nauk ekonomicznych, koordyna-
tor studiów MBA w Wielkopol-
skiej Szkole Biznesu w Poznaniu
reklama
ŚRODA
11 CZERWCA
2008
| nr 113
Praca i kariera
WWW.GAZETAPRAWNA.PL
C3
STUDIUM PRZYPADKU Europejska Akademia Umiejętności Menedżerskich
Fundusze unijne sprzyjają współpracy biznesu ze szkołami wyższymi
Fundusze europejskie
umożliwiają poprawę
kwalifikacji pracowników.
Szkoła Główna Handlowa
wspólnie z Europejskim
Centrum Przedsiębiorczości
uruchomiła Europejską
Akademię Umiejętności
Menedżerskich
Banku Światowego na Europę
Centralną i Kraje Bałtyckie.
Działanie 2.1.1 przewidu-
je wsparcie organizacji stu-
diów podyplomowych, ogól-
nych i specjalistycznych
szkoleń oraz prowadzenie
konsultacji dla firm, ze
szczególnym uwzględnie-
niem sektora małych i śred-
nich przedsiębiorstw (MSP).
Jednak aby budżet tego dzia-
łania (374 mln euro) został
wykorzystany, niezbędna
jest efektywna współpraca
pomiędzy środowiskiem
edukacyjnym a biznesowym.
Przykładem dowodzącym, że
taka współpraca jest możli-
wa, jest właśnie EAUM (zob.
www.eaum.eucp.pl).
– Połączenie sił SGH i firmy
doradczej pozwoliło na stwo-
rzenie oferty edukacyjnej do-
stosowanej do potrzeb firm.
Skala zainteresowania Akade-
mią i wysoka ocena studiów
zarówno przez absolwentów,
jak i przez pracodawców to
czynniki, które przemawiają
za kontynuacją przedsięwzię-
cia – komentuje prof. Adam
Budnikowski, rektor SGH.
łały efekt kaskadowy, który
przejawia się w przekazywa-
niu przez absolwentów EAUM
wiedzy współpracownikom.
80 proc. przedsiębiorców, któ-
rzy skierowali swoich pracow-
ników na studia EAUM po za-
kończeniu przez nich edukacji
zdecydowało się na kontynu-
owanie inwestycji szkolenio-
wej. Studenci EAUM mieli wy-
mierny wpływ na kondycję
swoich przedsiębiorstw – w 72
proc. firm objętych badaniem
stwierdzono korzystne zmiany
w zarządzaniu biznesem i jego
organizacji.
OPINIE
Dotowane działania
W tym kontekście szczegól-
nego znaczenia dla firm nabie-
ra Działanie 2.1.1 Rozwój ka-
pitału ludzkiego w przedsię-
biorstwach Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki (PO
KL). Program ten jest kontynu-
acją Działania 2.3a – Rozwój
Kadry Nowoczesnej Gospodar-
ki, Sektorowego Programu
Operacyjnego Rozwój Zaso-
bów Ludzkich, realizowanego
w latach 2004-2006. Wtedy
powstał dotowany z Europej-
skiego Funduszu Społecznego
(EFS) projekt Europejskiej
Akademii Umiejętności Mene-
dżerskich (EAUM). W minio-
nych latach był realizowany
wspólnie przez Szkołę Główną
Handlową (SGH) i firmę kon-
sultingową Europejskie Cen-
trum Przedsiębiorczości.
Janusz Baczewski
właściciel firmy Euro – Dan Consulting,
absolwent
EAUM MBA
O wyborze EAUM MBA zadecydowała możliwość dofi-
nansowania studiów ze środków EFS i fakt ich firmowa-
nia przez SGH w Warszawie oraz doświadczenie tej
uczelni w prowadzeniu kursów MBA. Oferowany zakres
programowy dawał mi gwarancję zdobycia wiedzy, któ-
rą będę mógł wykorzystać w codziennej pracy w bizne-
sie. Uczestnictwo w studiach EAUM pozwoliło mi usys-
tematyzować wiedzę wyniesioną z dotychczasowej pra-
cy. Oczekiwałem możliwości zastosowania zdobytej
wiedzy w praktyce. Prowadzenie własnej firmy to co-
dzienne wyzwania związane z finansami, zarządzaniem
personelem, planowaniem strategicznym i dokonywa-
niem wyborów. Studia dały mi większą pewność przy
podejmowaniu codziennych decyzji, a także jeszcze lep-
sze zrozumienie biznesu. Spełniły znakomitą większość
moich oczekiwań.
Anna Papaj
zastępca kierownika hurtowni Promedic, absolwentka
EAUM Akademia Menedżerska
KRZYSZTOF POLAK
krzysztof.polak@infor.pl
konkurencyjności polska
gospodarka zajmuje dopiero
44 miejsce. Odstaje zwłaszcza
w sektorach, których efektyw-
ność zależy od innowacji i no-
wych technologii.
– Przyczyną tej sytuacji jest
niedostateczny poziom inwe-
stycji w kadry i słabość mecha-
nizmów współpracy między
środowiskiem akademickim
i biznesem – ocenia Thomas
Laursen, główny ekonomista
Etap w karierze
Jednym ze źródeł sukcesu
Akademii jest dostosowanie
propozycji edukacyjnych do
potrzeb działalności firm. Ce-
chę tę pozytywnie oceniło 85
proc. respondentów. Aż 95
proc. przedsiębiorców stwier-
dziło, że rekomendowałoby
udział w EAUM innym fir-
mom.
– Badania oraz praktyka
wskazują na ścisły związek
między konkurencyjnością
przedsiębiorstw a poziomem
wiedzy ich pracowników. In-
westycja w studia osób, które
podnosiły swoje kwalifikacje
w EAUM, przynosi zwrot fir-
mom w postaci lepszego ich
zarządzania – twierdzi Piotr
Stefaniak, prezes Europej-
skiego Centrum Przedsiębior-
czości.
EAUM stała się dla wielu
jej słuchaczy ważnym eta-
Należę do najmłodszych stażem pracowników firmy.
Mimo to zarząd umożliwił mi studia biznesowe, które
zawsze były moim marzeniem. Najważniejszymi umie-
jętnościami zdobytymi podczas studiów są dla mnie
kompetencje z zarządzania finansami i negocjacji han-
dlowych. Jednym z kluczowych rozwiązań, które dzięki
studiom udało nam się wprowadzić w firmie, było
stworzenie oferty handlowej dostosowanej do wymo-
gów poszczególnych grup klientów. Wiedza marketin-
gowa pozwoliła na segmentację odbiorców i trafny wy-
bór rynku docelowego. Dla przyszłości firmy duże zna-
czenie ma wybór skutecznej strategii. Studia nauczyły
mnie analizy sił konkurencji i opracowywania odpo-
wiedniego kierunku działań. Studia na EAUM MBA po-
mogły mi też umocnić swój wizerunek jako wszech-
stronnego specjalisty-menedżera.
KOSZT STUDIÓW NA EAUM

26 tys. zł - całkowity koszt studiów dla jednego uczestnika,

8,4 tys. zł - koszt studiów dla jednej osoby pokrywany przez
duże przedsiębiorstwo (resztę dotuje PARP ze środków EFS),
Korzyści dla firm
Badania wykonane w tym
roku przez Pentor wykazały,
że realizacja projektu Akade-
mii zaowocowała m.in. uru-
chomieniem także studiów po-
dyplomowych MBA. Badania
dowodzą występowanie bez-
pośredniego przełożenia wie-
dzy nabytej na studiach przez
pracowników na korzyści eko-
nomiczne firm. Studia wywo-

4,2 tys. zł - koszt studiów dla jednej osoby pokrywany przez
małe lub średnie przedsiębiorstwo (resztę dotuje PARP ze
środków EFS).
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
Program Operacyjny Kapitał Ludzki przewiduje transfer do Polski
w latach 2007–2013 11,5 mld euro, w tym 9,7 mld ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Środki są już dostępne, co
oznacza, że zainteresowani mogą składać projekty
www.efs.gov.pl/20072013/
pem w karierze zawodowej.
W badaniu efektywności pro-
jektu (Pentor, 2008) więk-
szość uczestników EAUM
stwierdziła, że dzięki stu-
diom poszerzyła możliwości
rozwoju zawodowego. Blisko
połowa uznała wpływ EAUM
na swoją ścieżkę kariery za
znaczący.

reklama
AMERICAN-EUROPEAN UNIVERSITY CONSORTIUM
Bloomsburg University
Warsaw University
Bergische Universität
Centre For Management
of Pennsylvania
Wuppertal
Training at Warsaw
University
Zaprasza
na
INTERNATIONAL MBA PROGRAMME
szesnasta edycja
• zajmuje od wielu lat czo∏owe miejsca w rankingach,
• wszystkie zaj´cia w j´zyku angielskim,
• uczestniczàce w programie uczelnie sà akredytowane (AACSB, AQAS e. V.)
• dyplom MBA sygnowany przez wszystkich partnerów,
• absolwenci studiów zajmujà wysokie stanowiska w presti˝owych instytucjach
publicznych i businessie (m. in. Komisja Europejska, Bank Âwiatowy, czo∏o-
we korporacje mi´dzynarodowe, stanowiska rzàdowe),
• dogodny rozk∏ad zaj´ç dla osób pracujàcych.
Wymogi wobec kandydatów:
• ukoƒczone studia wy˝sze (poziom magisterski),
• dobra znajomoÊç j´zyka angielskiego,
• co najmniej dwuletnia praktyka zawodowa,
• rozmowa kwalifikacyjna w j´zyku angielskim.
Nabór na studia: prowadzony jest do wykorzystania puli z ograniczonà liczbà
miejsc, zaj´cia rozpoczynaja si´ 1 paêdziernika 2008.
Dodatkowe informacje dost´pne sà:
Centrum Kszta∏cenia Mened˝erów (CMT),
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3
tel. 847 17 42, fax. 843 58 05,
e-mail: CMT@mail.wz.uw.edu.pl
W
światowym rankingu
C4
WWW.GAZETAPRAWNA.PL
Praca i kariera
ŚRODA
11 CZERWCA
2008
| nr 113
PRAWO Pracownik na studiach podyplomowych MBA
Przepisy zachęcają pracodawcę
Pracownikowi, który
podejmuje naukę na
podstawie skierowania
zakładu pracy, przysługują
urlop szkoleniowy i zwolnienie
z części dnia pracy.

rozporządzenie ministra
edukacji i nauki z 3 lutego
2006 r. w sprawie uzyskiwa-
nia i uzupełniania przez
osoby dorosłe wiedzy ogól-
nej, umiejętności i kwalifi-
kacji zawodowych w for-
mach pozaszkolnych (Dz.U.
z 2006 r. nr 31, poz. 216).
kształcenia. Zakres ewentual-
nych świadczeń pracodawcy
uzależniony jest od formy
kształcenia i od tego, czy pra-
cownik został skierowany na
naukę czy też dokształca się
bez takiego skierowania.
podręczników i innych mate-
riałów szkoleniowych, pokryć
opłaty za naukę, pobierane
przez szkołę, oraz udzielić do-
datkowego urlopu szkolenio-
wego. W przypadku powtarza-
nia semestru (roku) z powodu
niezadowalających wyników
w nauce zakład pracy może
odmówić udzielania wszyst-
kich świadczeń przez
okres powtarzania
nauki.
tów poniesionych przez praco-
dawcę na jego naukę w wyso-
kości proporcjonalnej do cza-
su pracy po ukończeniu nauki
lub czasu pracy w czasie nauki.
Zakład pracy może odstąpić od
żądania zwrotu kosztów
w części lub w całości. Pracow-
nik, na wniosek zakładu pra-
cy, jest zobowiązany do zwro-
tu kosztów świadczeń otrzy-
manych od pracodawcy części
lub całości, jeżeli bez uzasad-
nionych przyczyn przerwie
studia podyplomowe w szkole
lub w ogóle ich nie podejmie.
przeniósł go do innej pracy
odpowiedniej ze względu
na stan zdrowia i kwalifika-
cje zawodowe w terminie
wskazanym w orzeczeniu
lekarskim,
P
racownik może studiować

brakiem możliwości dalsze-
go zatrudnienia ze względu
na inwalidztwo lub utratę
zdolności do wykonywania
dotychczasowej pracy,
również bez skierowania
pracodawcy. W tym wypadku
przepisy nie gwarantują mu
żadnych przywilejów. Ich
przyznanie uzależnione jest od
woli pracodawcy.
Przywileje pracownika
Pracownikowi, który podej-
muje naukę na pod-
stawie skierowania
zakładu pracy,
przysługują urlop
szkoleniowy i zwol-
nienia z części dnia
pracy w wymiarach
określonych w roz-
porządzeniu, płat-
ne według zasad
obowiązujących
przy obliczaniu wy-
nagrodzenia za
urlop wypoczynko-
wy. Zakład pracy
może przyznać pra-
cownikowi dodat-
kowe świadczenia, a w szcze-
gólności zwrócić koszty prze-
jazdu, zakwaterowania i wyży-
wienia na zasadach
obowiązujących przy podró-
żach służbowych na obszarze
kraju, o ile nauka odbywa się
w innej miejscowości niż miej-
sce zamieszkania i miejsce pra-
cy pracownika, pokryć koszty
Świadczenia pracodawcy
Kształcenie pracowników
może odbywać się w formach
szkolnych i pozaszkolnych,
w systemie dziennym, wieczo-
rowym, zaocznym, samo-
kształcenia kierowanego, eks-
ternistycznym lub w miesza-
nym. Może być realizowane na
podstawie skierowania zakła-
du pracy lub bez takiego skie-
rowania. Nauka podnosząca
posiadane kwalifikacje zawo-
dowe (praktyki zawodowe,
kursy, kursy zawodowe i semi-
naria) jest zaliczana do kształ-
cenia w formach pozaszkol-
nych. Za pozaszkolną formę
kształcenia nie uznaje się stu-
diów podyplomowych, staży
(zawodowych i specjalizacyj-
nych), samokształcenia kiero-
wanego oraz m.in. kursów
o czasie trwania krótszym niż
30 godz. zajęć edukacyjnych.
Zatem studia podyplomowe
należą do szkolnych form

przeprowadzeniem się pra-
cownika do innej miejsco-
wości w związku ze zmianą
miejsca zatrudnienia mał-
żonka,
W przypadku
powtarzania
semestru z powodu
niezadowalających
wyników w nauce
zakład pracy może
odmówić
udzielania
wszystkich
świadczeń przez
okres powtarzania
nauki
Sankcje pracodawcy
Zakład pracy za-
wiera z pracowni-
kiem, skierowanym
na studia podyplo-
mowe, umowę okre-
ślającą wzajemne
prawa i obowiązki
stron. Jeżeli pracow-
nik w trakcie nauki
lub po jej ukończeniu
w terminie określo-
nym w umowie (nie
dłuższym jednak niż trzy lata)
rozwiąże stosunek pracy za
wypowiedzeniem, zakład sam
rozwiąże stosunek pracy bez
wypowiedzenia z winy pra-
cownika. W takiej sytuacji sto-
sunek pracy wygasa wskutek
porzucenia pracy przez pra-
cownika, który dodatkowo jest
zobowiązany do zwrotu kosz-
Prawo do nauki
Artykuł 17 i art. 94 pkt 6 ko-
deksu pracy nakłada na praco-
dawcę obowiązek ułatwiania
pracownikom podnoszenia
kwalifikacji zawodowych. Jest
to na tyle ogólny wymóg, że
pracownikowi trudno doma-
gać się od pracodawcy określo-
nych działań. Kodeksowy po-
stulat wzmacniają dwa inne
akty prawne:


przeprowadzeniem się pra-
cownika do innej miejsco-
wości ze względu na zawar-
cie związku małżeńskiego
z osobą zamieszkałą w tej
miejscowości.

Okoliczności łagodzące
W pewnych okoliczno-
ściach, mimo rozwiązania sto-
sunku pracy, na pracowniku
nie będzie ciążył obowiązek
zwrotu kosztów. Sytuacja ta
będzie miała miejsce, jeżeli
rozwiązanie stosunku pracy
spowodowane będzie:

TOMASZ
TATOMIR
radca prawny
w Kancelarii
Prawnej Chałas
i Wspólnicy
szkodliwym wpływem wy-
konywanej pracy na zdro-
wie pracownika,
rozporządzenie ministra
edukacji narodowej oraz mi-
nistra pracy i polityki socjal-
nej z 12 października 1993 r.
w sprawie zasad i warun-
ków podnoszenia kwalifika-
cji zawodowych i wykształ-
cenia ogólnego dorosłych
(Dz.U. z 1993 r. nr 103, poz.
472 z późn. zm.),

stwierdzonym orzeczeniem
lekarskim wydanym w try-
bie odrębnych przepisów,
w razie gdy zakład pracy nie
Artykuły, które ukazały się w ramach cyklu, dostępne są pod adresem:
www.gazetaprawna.pl/praca_kariera
reklama
TRZY PYTANIA DO...
BOGDANA GORCZYCY
dyrektora ds. programów nauczania i MBA w Wyższej Szkole Zarządzania/Polish Open University
Studia MBA rozwijają
menedżerskie zdolności analityczne
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW

Które z nowości wprowadzanych
do programów MBA są najbardziej
wartościowe?
– Coraz bardziej widocznym tren-
dem na studiach MBA jest ich umię-
dzynarodowienie. Przejawia się to nie
tylko w dążeniu do tworzenia mię-
dzynarodowych grup słuchaczy, ale
również w organizowaniu wspólnych
zajęć, wzajemnych wizyt słuchaczy
z uczelni partnerskich, w trakcie któ-
rych zarówno uczestnicy programu
MBA oferowanego przez polską
uczelnię, jak i ich zagraniczni koledzy
spotykają się i uczą razem. Taki kieru-
nek rozwoju studiów MBA uważam
za bardzo wartościowy, bo umożliwia
wymianę doświadczeń obecności
i działania na rynkach w różnych kra-
jach. Znacznie niżej oceniam tzw.
specjalistyczne studia MBA, np. MBA
dla branży inżynieryjnej, lekarskiej
itp. Studia tego typu pozbawiają słu-
chaczy tak istotnych wartości ofero-
wanych przez klasyczne programy
MBA jak możliwość spojrzenia na
znane im problemy z różnych per-
spektyw. Brakuje tutaj biznesowego
uniwersalizmu i inspiracji, co nie mo-
że dziwić, gdyż mamy tu do czynienia
ze studiami nad wąskim tylko wycin-
kiem biznesu.

Jakie cechy programu MBA są
wspólne dla wszystkich tego rodzaju
ofert?
– Programy w poszczególnych
uczelniach mogą się różnić od siebie
dość gruntownie. W Polish Open Uni-
versity studia MBA są podzielone na
dwa poziomy. Pierwszy daje możli-
wość gruntownego poznania aktual-
nych problemów zarządzania, rozwi-
ja zdolności analityczne i kompeten-
cje menedżerskie. Na drugim pozio-
mie dominuje problematyka strate-
gii, omawiane są procesy podejmo-
wania decyzji i wprowadzania zmian
w organizacjach. Obie te części są
wzbogacone o dodatkowe zajęcia
z zakresu finansów strategicznych,
a umiejętności rozwijane w module
doskonalenia umiejętności mene-
dżerskich są poszerzone o ćwiczenia
asertywności. Dość powszechnie stu-
denci programów MBA w coraz szer-
szym zakresie korzystają z dodatko-
wych zajęć on-line.

przyjmuje zgłoszenia
na XVI edycję 2-letnich
Magisterskich Studiów Menedżerskich MBA
Master of Business Administration
Program Executive MBA prowadzony nieprzerwanie od 1993 roku
zapewnia kierunkowe wykształcenie w zakresie zarządzania,
a także specjalizację funkcjonalną
Absolwenci otrzymują dyplomy magistra zarządzania
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
oraz certyfikaty międzynarodowe MBA
sygnowane przez partnerów zagranicznych:
University of Limerick, Hasselt Universitair,
EUROMED Marseille Ecole de Management
Czy można zaobserwować spadek
zainteresowania studiami MBA?
– Zainteresowanie programami
MBA w Polsce, wbrew opiniom, nie
maleje. Mamy do czynienia z ten-
dencją odmienną od tej obserwowa-
nej na niektórych rynkach zagra-
nicznych, gdzie zainteresowanie ta-
kimi studiami słabnie, np. w Wielkiej
Brytanii. Studia MBA to inwestycja,
dzięki której zyskuje się nie tylko
wiedzę i praktyczne umiejętności,
ale też zdobywa okazję do nawiąza-
nia sieci kontaktów, co w biznesie
jest bardzo istotne. Właśnie te studia
wciąż opłacają się zarówno pracow-
nikom, jak i pracodawcom. Absol-
wenci podkreślają ponadto, że do-
brze prowadzone studia MBA dosko-
nalą, tak ważną dla całego życia,
umiejętność uczenia się. Czyni to ich
bardziej otwartymi na zmiany, daje
poczucie gotowości do podejmowa-
nia wyzwań.

Rozmawiał KRZYSZTOF POLAK
Program został zaliczony do klasy profesjonalnej w ratingu
programów MBA przeprowadzonym przez
Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej FORUM
Zapewniamy: 650 godzin zajęć dydaktycznych
prowadzonych przez wybitnych wykładowców
uczelni wrocławskich i partnerskich
Wymagany dyplom studiów wyższych
oraz co najmniej 2-letnia praktyka zawodowa
Zgłoszenia: do 23 czerwca 2008
Biuro MSM/MBA
pok. 106 bud. Z, tel/fax. (+48) 071 3680- 636
e-mail: mba@ue.wroc.pl
www.mba.ue.wroc.pl
do wspierania edukacji pracowników

[ Pobierz całość w formacie PDF ]