Praca kontrolna, Fizyka

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Praca kontrolna z fizykiSemestr ITermin oddania prac 21 grudnia 2013r.I. Przygotuj opracowanie tematu wybranego spośród podanych niżej. Praca pisana ręcznie, na papierze podaniowym.W nagłówku należy umieścić: Imię i Nazwisko, Semestr/Grupę, Wybrany temat. Nie zapomnij o kompozycji pracy (wstęp, rozwinięcie, zakończenie).Tematy do wyboru:1. Opisz budowę Układu Słonecznego, zachowanie i charakterystyczne cechy jego elementów, oraz przedstaw ewolucję Układu Słonecznego – jej dotychczasowy przebieg i hipotezy dotyczące przyszłych losów.2. W oparciu o diagram Hertzsprunga-Russella opisz ewolucję gwiazd i jej etapy w zależności od ich wielkości w porównaniu z wielkością Słońca.3. Opisz typy promieniowania jonizującego, przemiany jądrowe w których powstają, ich podstawowe własności i oddziaływanie na organizmy żywe oraz materię.4. Przedstaw swoje stanowisko w sprawie budowy elektrowni jądrowej w okolicy Twojego domu, wyszukaj argumenty na jego obronę. Jakich argumentów możesz spodziewać się od swoich oponentów?II. Rozwiąż zestaw zadań. W rozwiązaniu podaj wszystkie zastosowane wzory, ich przekształcenia i wykonane obliczenia.W nagłówku należy umieścić: Imię i Nazwisko, Semestr/Grupę.ndst–(0–14pt) dop–(15pt–24pt) dst–(25pt–37pt) db–(38pt–44pt) bdb–(45pt–50pt)Zadanie 1. (0 – 5pkt.)Samochód o masie 1000kg jadący po poziomej drodze z prędkością 27km/h zaczął poruszać się po łuku o promieniu 16m. Jaką siłą tarcia muszą działać na powierzchnię drogi koła samochodu aby nie wpadł on w poślizg?Zadanie 2. (0 – 5pkt.)Księżyc porusza się wokół Ziemi po orbicie kołowej o promieniu wynoszącym w przybliżeniu 384 000km. Okres obiegu Księżyca wokół Ziemi wynosi 27,3 dnia. Masa Księżyca wynosi 7,3·1022kg. Korzystając z podanych danych oblicz wartość siły grawitacyjnej utrzymującej Księżyc na orbicie.Zadanie 3. (0 – 5pkt.)Oblicz prędkość jaką musi posiadać satelita poruszający się po orbicie kołowej na wysokości 100km nad powierzchnią Ziemi. Promień Ziemi 6380km. Masa Ziemi 5,98·1024kg. Ile czasu zajmuje satelicie obiegnięcie Ziemi?Zadanie 4. (0 – 5pkt.)Stosując III prawo Keplera oblicz, jak długo trwa rok na Wenus w stosunku do roku ziemskiego, jeżeli średnia odległość Wenus od Słońca wynosi 0,723AU. Średnia odległość Ziemi od Słońca zwana jednostką astronomiczną 1AU=150 mln km.Zadanie 5. (0 – 5pkt.)Czas obiegu Marsa wokół Słońca wynosi 686,9 dni ziemskich, a średnia długość jego orbity w ruchu dookoła Słońca to 1,52AU. Korzystając z III prawa Keplera oblicz masę Słońca. Pamiętaj o wyrażeniu wielkości w jednostkach układu SI.Zadanie 6. (0 – 5pkt.)Oblicz długość fali światła, które padając na powierzchnię płytki potasu powoduje wybijanie z niej elektronów. Praca wyjścia elektronów dla potasu wynosi 2eV.1 elektronowolt - 1eV=1,6·10-19J. Stała Plancka – h=6,63·10-34J·s.Zadanie 7. (0 – 5pkt.)Oblicz długość i częstotliwość fali związanej z fotonem oraz pęd fotonu o energii równej 1,2eV. Prędkość światła c=3·108m/s.Zadanie 8. (0 – 5pkt.)Z ruchem elektronu związana jest fala materii o długości 0,20nm. Z jaką prędkością porusza się ten elektron? Masa elektronu wynosi 9,1·10-31kg.Zadanie 9. (0 – 5pkt.)W jednym ze stanów wzbudzonych atomu wodoru elektron porusza się po orbicie kołowej o promieniu 1,908nm. Oblicz energię i prędkość elektronu na tej orbicie. Promień pierwszej orbity r0=53pm, energia elektronu na najniższej orbicie (w stanie podstawowym) E0=13.6eV.Zadanie 10. (0 – 5pkt.)Oblicz niedobór masy i energię wiązania jądra helu 42He. Masa atomowa helu mHe=4,003u.Atomowa jednostka masy 1u=1,6·10-27kg, elektronowolt 1eV=1,6·10-19J, masa protonu mp=1,673·10-27kg, masa neutronu mn=1,675·10-27kg, masa elektronu me=9,1·10-31kg. [ Pobierz całość w formacie PDF ]