Praca magisterska ANALIZA FINANSOWA(2), stz. Prace Magisterskie

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
ANALIZA FINANSOWA NA PRZYKŁADZIE FIRMY
AGRO-HANDEL SP. Z O.O. W LATACH 2002-2005
WST
Ę
P ................................................................................................................................. 2
1. ZAKRES I CELE ANALIZY FINANSOWEJ ............................................................. 4
1.1.
P
OJĘCIE I ZNACZENIE ANALIZY FINANSOWEJ W ZARZĄDZANIU JEDNOSTKAMI GOSPODARCZYMI
.. 4
1.2.
I
STOTA
,
PRZEDMIOT I ZAKRES ANALIZY EKONOMICZNEJ
................................................................ 7
1.3.
C
HARAKTERYSTYKA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH WYKORZYSTYWANYCH JAKO ŹRÓDŁA
INFORMACJI W ANALIZACH FINANSOWYCH
......................................................................................... 10
1.3.1. BILANS..........................................................................................................................................................
14
1.3.2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ...................................................................................................................
19
1.3.3. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW
Ś
RODKÓW PIENI
Ęś
NYCH .........................................................................
23
1.4.
M
ETODY ANALIZY FINANSOWEJ
................................................................................................... 27
1.5.
R
ODZAJE ANALIZY FINANSOWEJ
................................................................................................... 36
2. CHARAKTERYSTYKA ZAKŁADÓW MI
Ę
SNYCH AGRO-HANDEL SP. Z O.O. 41
2.1.
S
PÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JAKO FORMA ORGANIZACYJNO
-
PRAWNA
PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W
P
OLSCE
........................................... 41
2.2.
R
YS HISTORYCZNY
,
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI ORAZ CELE SPÓŁKI
............................................ 52
2.3.
Z
ARZĄDZANIE I PERSONEL FIRMY
................................................................................................ 56
2.4.
C
HARAKTERYSTYKA RYNKU
,
NA JAKIM DZIAŁA SPÓŁKA
............................................................. 59
2.5
P
OZYCJA BADANEJ SPÓŁKI NA RYNKU
........................................................................................... 61
3. ANALIZA SPRAWOZDA
Ń
FINANSOWYCH ......................................................... 64
3.1.
A
NALIZA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ W OPARCIU O AKTYWA BILANSU
............................................. 64
3.2.
A
NALIZA SYTUACJI KAPITAŁOWEJ NA PODSTAWIE PASYWÓW BILANSU
....................................... 70
3.3.
W
STĘPNA OCENA KSIĘGOWEJ WIELKOŚCI WYNIKU FINANSOWEGO
.............................................. 82
3.4.
A
NALIZA PIONOWA I POZIOMA RACHUNKU Z PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH
................. 87
3.5.
W
YKORZYSTANIE ANALIZY WSKAŹNIKOWEJ DO OCENY SYTUACJI FINANSOWEJ FIRMY
.............. 92
3.5.1. ANALIZA PŁYNNO
Ś
CI FINANSOWEJ.........................................................................................................
97
3.5.2. WSKA
Ź
NIKOWA OCENA RENTOWNO
Ś
CI...............................................................................................
104
3.5.3. OCENA SPRAWNO
Ś
CI DZIAŁANIA ..........................................................................................................
108
3.5.4. ANALIZA WSPOMAGANIA FINANSOWEGO............................................................................................
113
ZAKO
Ń
CZENIE ............................................................................................................. 117
BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................. 120
SPIS TABEL .................................................................................................................... 123
SPIS WYKRESÓW ......................................................................................................... 124
SPIS SCHEMATÓW....................................................................................................... 125
1
Wst
ę
p
Zarządzanie przedsiębiorstwem traktowane jako ciągły proces podejmowania
decyzji, których trafność decyduje o skuteczności i poŜądanym poziomie ekonomicznym
działań gospodarczych, komplikuje się, w warunkach duŜej zmienności otoczenia
i wzrastającej konkurencji. Jednym z podstawowych warunków efektywnego działania
firmy, jest analiza osiąganych rezultatów gospodarowania. Kierownictwo firmy, aby
sprawnie zarządzać, musi posiadać dobre rozeznanie rzeczywistej efektywności
podejmowanych w przeszłości decyzji. Uzyskiwane wyniki mogą, bowiem bądź to
nasuwać konieczność zmiany dotychczasowych sposobów postępowania, bądź teŜ
potwierdzać słuszność prowadzonej polityki. Analiza osiąganych wyników
gospodarowania jest takŜe niezbędna właścicielom, którzy opierając się na jej wynikach,
mogą dokonać oceny pracy kierownictwa firmy i podjąć stosowne decyzje personalne.
Podejmowanie decyzji strategicznych, które określają podstawowe cele gospodarcze jak
i decyzji operacyjnych oraz taktycznych mających za zadanie likwidację niepoŜądanych
odchyleń od załoŜonych celów oraz wczesne ich wykrywanie wymaga stałego dopływu
pełnych, szybkich i rzetelnych informacji.
Analiza finansowa jest jednym z waŜniejszych narzędzi podejmowania decyzji
i oceny osiąganych przez podmiot gospodarczy efektów. Stanowi najstarszy historycznie
dział analizy ekonomicznej. Początkowo opierała się tylko na analizie bilansu oraz
rachunku wyników. Pierwsze próby oceny wskaźników finansowych przedsiębiorstwa
zostały dokonane juŜ w drugiej połowie XIX stulecia. Porównanie bilansu zapoczątkował
w 1870 r. L. Cohstaedt twórca dziennikarskiej krytyki bilansu
1
. W obecnej praktyce
gospodarczej analiza finansowa obejmuje zagadnienia takie jak, istotę i wstępną analizę
sprawozdań finansowych, badanie kondycji finansowej przedsiębiorstwa, w szczególności
jego płynności finansowej, stopnia zadłuŜenia, sprawności działania, zyskowności oraz
oceny rynkowej wartości akcji i kapitału. Analiza finansowa pozwala na badanie
czynników kształtujących wyniki finansowe przedsiębiorstw, badanie dochodów ze
1
T. Waśniewski, W. Skoczylas,
Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsi
ę
biorstwie
, Fundacja
Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002, s. 8.
2
sprzedaŜy oraz kosztów własnych, co stanowi podstawę do podejmowania decyzji
dotyczących zarówno bieŜącej jak i przyszłej działalności gospodarczej.
Reasumując analiza finansowa zaspokaja podstawowe potrzeby informacyjne
kierownictwa przedsiębiorstw i wpływa w ten sposób na poziom zarządzania. Wpływ ten
odzwierciedla się w efektywności gospodarowania i w sytuacji finansowej podmiotów
gospodarczych. Dzięki tym walorom, a takŜe ze względu na duŜe zapotrzebowanie
w otoczeniu przedsiębiorstwa (akcjonariusze, banki, dostawcy, odbiorcy), analiza
finansowa zaczyna zajmować wysoką pozycję wśród funkcji zarządzania i coraz częściej
zaliczana jest do funkcji podstawowych przedsiębiorstwa.
Celem niniejszej pracy jest analiza finansowa firmy Agro-Handel Sp. z o.o.
w latach 2002-2005 oraz próba przedstawienia analizy finansowej jako instrumentu
słuŜącego do poznania i oceny przebiegu procesów gospodarczych oraz wykorzystania ich
w rozwoju przedsiębiorstwa.
Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy z nich stanowi bliŜsze zapoznanie
się z tematyką analizy finansowej jako instrumentu sprawnego zarządzenia
przedsiębiorstwem. Określa istotę, funkcję i zakres współczesnej analizy finansowej.
Wyjaśnia pojęcie i przedmiot analizy oraz charakteryzuje podstawowe metody i rodzaje
analizy finansowej. Ponadto prezentuje podstawowe sprawozdania finansowe, ich budowę
oraz przydatność w analizie finansowej jak równieŜ podstawy prawne ich sporządzania.
W rozdziale drugim przedstawiona została ogólna charakterystyka spółki będącej
obiektem badań. Przedstawiono genezę i rozwój przedsiębiorstwa, strukturę organizacyjną,
a takŜe charakterystykę produkcji oraz jej rozmiary. Omówiono równieŜ sytuację
w otoczeniu konkurencyjnym i tzw. makrootoczeniu.
Właściwa analiza finansowa spółki Agro-Handel została zawarta w rozdziale
trzecim. Analizą został objęty bilans spółki sporządzony na koniec lat 2002-2005,
rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pienięŜnych, gdzie przyjrzano się
zmianom w strukturze majątku oraz źródłom jego finansowania. Przedstawiono równieŜ
podstawowe obszary zastosowania analizy wskaźnikowej, rodzaje wskaźników oraz
interpretację wyników pod kątem ich przydatności dla osób zarządzających firmą.
Dokonano takŜe analizy wskaźnikowej według najczęściej stosowanego w praktyce
gospodarczej zestawu wskaźników tj. wskaźników płynności, sprawności działania,
wspomagania finansowego, rentowności.
Pracę kończą wnioski będące syntezą głównych myśli zawartych w niniejszych
rozwaŜaniach.
3
1. Zakres i cele analizy finansowej
1.1. Poj
ę
cie i znaczenie analizy finansowej w zarz
ą
dzaniu jednostkami gospodarczymi
Analiza jest to metoda badawcza polegająca na rozbiorze, rozłoŜeniu określonej
całości na składniki i badaniu poszczególnych cech, właściwości przedmiotu. Analizę
stanów i procesów ekonomicznych nazywa się analizą ekonomiczną. Jest ona
instrumentem słuŜącym do poznania rzeczywistości gospodarczej. Analiza ekonomiczna to
równieŜ metoda badania procesów gospodarczych, polegająca na rozpatrywaniu związków
najczęściej ilościowych, zachodzących pomiędzy poszczególnymi elementami tych
procesów. MoŜe być stosowana zarówno do badania zjawisk i procesów gospodarczych
zachodzących w skali gospodarki (analiza makroekonomiczna), jak równieŜ zjawisk
i procesów występujących w ramach poszczególnych jednostek gospodarczych i instytucji
(analiza mikroekonomiczna).
Zarządzanie finansami polega na optymalizacji bieŜących i przyszłych procesów
gospodarczych poprzez wymuszanie podejmowania przedsięwzięć efektywnościowych.
Niezbędnym warunkiem sprawnego zarządzania finansami firmy jest nie tylko znajomość
istoty rynku, zasad jego funkcjonowania, instytucji na nich występujących, lecz takŜe
działanie praw ekonomicznych. W tym celu dokonuje się analizy finansowej.
Proces budowy nowego systemu społeczno-gospodarczego w warunkach
gospodarki rynkowej i związane z nią oczekiwania wymagają rozwoju przedsiębiorstw.
Osiągnięcie tego nie byłoby jednak moŜliwe bez ciągłego udoskonalania procesów
planowania, bieŜącej kontroli i sterowania. Zarządzanie przedsiębiorstwem traktowane
jako ciągły proces podejmowania decyzji, których trafność decyduje o skuteczności
i poŜądanym poziomie ekonomicznym działań gospodarczych, komplikuje się,
w warunkach duŜej zmienności otoczenia i wzrastającej konkurencji.
Określenie strategii przedsiębiorstwa i jej realizacja gwarantująca sukces,
w warunkach istniejącej ostrej konkurencji wywołuje zapotrzebowanie na analizę
ekonomiczną. Rozwojowi wymienionej analizy sprzyja przede wszystkim zmiana istoty
i charakteru przedsiębiorstwa, które w warunkach gospodarki rynkowej odzyskało pełną
samodzielność i stało się pełnoprawnym podmiotem stosunków gospodarczych.
4
W związku z tym, Ŝe zaczęło prowadzić działalność na własny rachunek jest bardziej
zainteresowane rezultatem swych działań
2
.
Analiza osiągniętych wyników gospodarowania jest niezbędna do prawidłowego
funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Analiza ekonomiczna umoŜliwia stawianie diagnoz, ułatwia podejmowanie decyzji,
a takŜe sprzyja racjonalizacji procesów gospodarczych, zarówno w skali
makroekonomicznej, jak i mikroekonomicznej Warunkiem efektywnego działania firmy
jest analiza osiąganych rezultatów gospodarowania. Kierownictwo firmy, aby sprawnie
zarządzać, musi posiadać dobre rozeznanie rzeczywistej efektywności podejmowanych
w przeszłości decyzji. Uzyskiwane wyniki mogą, bowiem bądź to narzucać konieczność
dotychczasowych sposobów postępowania, bądź teŜ potwierdzić słuszność prowadzonej
polityki.
Cechą charakterystyczną analizy ekonomicznej w gospodarce rynkowej jest
bezpośrednie wykorzystanie jej w procesie zarządzania (planowanie, organizowanie,
motywowanie i kontrola). Analiza ekonomiczna to spójnik między funkcjami planowania
i kontroli. Istota kontroli gospodarczej polega na porównaniu dwóch stanów tych samych
zjawisk gospodarczych – stanu faktycznego ze stanem poŜądanym – w celu ustalenia
odchyleń oraz wyjaśnienia przyczyn i skutków występujących róŜnic.
Wyniki analizy ekonomicznej stanowią podstawę do weryfikacji słuszności decyzji
podjętych w przeszłości oraz ustalenia punktu wyjścia zamierzeń bieŜących i przyszłych.
W bieŜącej działalności przedsiębiorstwa dostarcza informacji o zakłóceniach w tej
działalności w stosunku do standardów, norm, planów. W fazie oceny okresów przeszłych
jest źródłem informacji o efektywności gospodarowania oraz pozycji przedsiębiorstwa
w branŜy i na rynku. Pozwala dobrze przygotować strategię rozwoju przedsiębiorstwa,
w oparciu, o którą będzie realizowana przyszła działalność firmy.
w sprawozdaniach finansowych, dostarcza ogólnych informacji o sytuacji majątkowej
i finansowej przedsiębiorstwa. Celem pogłębienia tego przeprowadza się dalsze,
szczegółowe analizy.
Jedną z form badania bilansu oraz rachunku wyników jest właśnie analiza
wskaźnikowa. Analiza wskaźnikowa polega na wyraŜaniu róŜnych sfer działalności firmy
W. Gabrusewicz,
Podstawy analizy finansowej
, PWE., Warszawa 2005, s. 9-11.
5
Ocena zaprezentowana na podstawie danych liczbowych zawartych
2
[ Pobierz całość w formacie PDF ]