praca-magisterska-wa-c-7531(1), mirtylos

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
ieco szersze pojcie, poniewa| do tej cz[ci wchodz te| wyja[nienia podejrzanego. Wyja[nienia podejrzanego s integraln cz[ci psychologii zeznaD w rozumieniu psychologii sdowej.Psychologi kryminaln zajmuje si problematyk psychologiczn odnoszc si do czynu przestpczego i do sprawcy tego czynu.Wiktymologi nauka o ofierze przestpstwaBardzo istotnym elementem przy ocenie r?|nego rodzaju sytuacji prawnych s opinie psychologiczne, kt?re aktualnie stanowi integraln cz[ opinii psychiatrycznej. Opinie te przedstawiaj prokuratorowi portret psychologiczny sprawcy czynu dziaBajcego np. w stanie ograniczonej poczytalno[ci albo caBkowicie niepoczytalnego. Kiedy[ nie byBo opinii psychologicznych a jedynie opinie psychiatryczne. P?zniej jednak opinie psychologiczne zaczBy zdobywa sobie miejsce w postpowaniu przygotowawczym i w procesie sdowym.Opinie psychologiczne udzielaj odpowiedzi na pytania dotyczce pobudek, motyw?w dziaBania sprawc?w poBczone z badaniami testowymi odgrywaj ogromn rol. Prokuratorzy powinni kwestionowa brak opinii psychologicznych.Zasad jest by wnika w procesy psychiczne jakie zachodz w czBowieku w momencie popeBnienia czynu niezgodnego z prawem, po jego popeBnieniu czy te| przed jego popeBnieniem.Chodzi o pewien proces rozumowania, kt?ry w pewnym momencie ksztaBtuje si w kraDcowy produkt i to jest to co okre[la si jako motyw czynu, pobudki.Akt powzicia postanowienia o czym[ i jego realizacji przebiega te| r?|nie, biorc pod uwag takie elementy jak:Charakter czBowieka,SiB i szybko[ proces?w psychicznych, jakie w nim zachodz a wic temperamentu. Tu jest ogromna skala problemu i r?|nica. Osobowo[ czBowieka ma ogromne znaczenie dla zrozumienia tych proces?w, kt?re w nim zachodz. Rozwizaniami s tutaj r?|nego rodzaju badania, testy.Psychologia zeznaD [wiadka w rozumieniu prawa karnego materialnegoArt.175?1 kpk jest dla oskar|onego komfortowy.Oskar|ony ma prawo skBada wyja[nienia . Mo|e jednak bez podania powodu odm?wi odpowiedzi na poszczeg?lne pytania lub odm?wi skBadania wyja[nieD. O prawie tym nale|y go pouczy. Obecny przy czynno[ciach dowodowych oskar|ony ma prawo skBada wyja[nienia co do ka|dego dowodu a wic ma prawo nie skBada wyja[nieD co do niekt?rych dowod?w.To prokurator w postpowaniu przygotowawczym a sd w postpowaniu sdowym ma obowizek udowodni win oskar|onego.Oskar|ony ma prawo odmawia, ma prawo wyBcznie tylko sBucha i komentowa to, co na jego temat m?wi [wiadkowie.Oskar|eni w wielu procesach wiedz wszystko i milcz, milcz bo maj do tego prawo.Art.178 kpk m?wi, |e ka|da osoba wezwana w charakterze [wiadka ma obowizek stawi si i zBo|y zeznania. Zwiadek nie ma komfortu takiego jak oskar|ony, std czsto ludzie nie chc by [wiadkami. Wynika to te| z psychologii z podej[cia do prawa.Oskar|ony mo|e skBada wyja[nienia w cz[ci prawdziwe a w cz[ci kBamliwe, wyja[nienia zmierzajce do zaciemnienia obrazu rzeczywisto[ci.Praktyka tzw. zeznaD szczerych a wic zBo|onych zgodnie z wiedz i zeznaD nieszczerych skBadanych wbrew tej wiedzy. Praktyka stwarza tu ogromne trudno[ci czsto nie do pokonania. S to konsekwencje w postaci spraw o faBszywe zeznania, kt?re bardzo rzadko wychodz prowadzcemu [ledztwo. Wystpuje trudno[ udowodnienia komu[ [wiadomego wprowadzenia w bBd poprzez zBo|enie zeznaD nieprawdziwych . Jest to kwestia oceny subiektywnego punktu widzenia tego kt?ry te zeznania skBada. W skomplikowanych sprawach o zab?jstwa, gdzie mamy do czynienia jedynie z poszlakami i to one decyduj o skierowaniu aktu oskar|enia jest to bardzo trudne bowiem r?|ny jest stopieD inteligencji poszczeg?lnych ludzi i r?|na skala odpowiedzialno[ci. Jest tu wic pewne obronne pole manewru, niekiedy dochodz bBdy w protokoBowaniu, sformuBowaniach.Ka|dy, kto prowadzi przesBuchanie musi zdawa sobie spraw z szeregu okoliczno[ci, kt?re zwizane s z trzema etapami formowania si materiaBu zeznaniowego:Spostrzeganie (postrzeganie) jest zale|ne przede wszystkim od kilku rzeczy takich jak bodzce zewntrzne, warunki obiektywne, kt?re oddziaBywuj w konkretnej sytuacji na tego, kt?ry ma co[ widzie. Czynniki mog by r?|ne mog np. deformowa, czy te| wyja[nia obraz tego, co osoba widzi. Mog to by czynniki atmosferyczne takie jak aura, o[wietlenie, pora dnia, nocy, odlegBo[, tBo zdarzenia w jakim co[ si dzieje , siBa kontrastu. Postrzeganie mo|e komplikowa du|a ilo[ przedmiot?w i os?b znajdujcych si na miejscu zdarzenia, du|a ilo[ os?b i przedmiot?w znajdujcych si w ruchu (wypadki komunikacyjne). Ludzie inaczej reaguj na to, co widz, je|eli s normalni w rozumieniu psychiatrycznym a inaczej , je|eli maj r?|nego rodzaju zaburzenia typu psychopatycznego. Inaczej to samo zdarzenie widzi czBowiek , gdy jest pobudzony emocjonalnie a wic dziaBa pod wpBywem silnego wzruszenia, czy wzburzenia, jeszcze inaczej w... [ Pobierz całość w formacie PDF ]