Praca na rzecz osob niepelnosprawnych e 096a, e

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->WprowadzenieZdrowie jest głównym warunkiem szczęścia, a wysiłek fizyczny zdrowiaJames Thomas, poeta szkocki, XVIII w.Zdrowie dla każdego człowieka stanowi największą wartość, rozwój cywilizacyjny wpły-nął na zmianę mentalności i troska o jak najlepszą jakość życia stała się problemem ogólno-społecznym. Każda dysfunkcja bez względu na wiek powoduje pogorszenie się jakości życiakonkretnej osoby, zmianie ulegają relacje w rodzinie i w środowisku, w sposób naturalny we-ryfikowane są kontakty społeczne w szkole i w pracy zawodowej. Obecnie niepełnosprawnośćnie jest pojmowana wyłącznie jako rezultat choroby czy uszkodzenia ciała. Stanowi raczejwypadkową barier fizycznych, społecznych i  ekonomicznych, na jakie ludzie o  mniejszychmożliwościach spotykają w codziennym życiu. Wszyscy obywatele mają te same prawa, rów-nież niepełnosprawni. W rzeczywistości osoby te napotykają na szereg przeszkód i ograni-czeń, aby mogły w pełni z tych praw korzystać. Powstałe akty prawne służą do przeciwdziała-nia dyskryminacji i stwarzają mechanizmy wyrównywania szans, w tym również korzystaniaz kompleksowej rehabilitacji.Pojęcie niepełnosprawności może przybrać różne perspektywy definiowania, które sąuzależnione od obszaru nauki, która go opisuje. W słownikach hasło to oznacza osoby nie-mające pełnej sprawności fizycznej i/lub psychicznej; w naukach humanistycznych określa siętak osoby osłabione lub kalekie, którym te ograniczenia uniemożliwiają wypełnienie ról spo-łecznych, a stanowią one normę dla płci, wieku i panujących uwarunkowań kulturowych. Zaśw medycynie niepełnosprawność postrzegana jest jako dysfunkcja wynikająca z zaburzonejczynności narządu/ów lub układu/ów. Niepełnosprawność może czasowo lub stale obniżaćsprawność psychofizyczną organizmu, ponadto stopień upośledzenia wpływa na ogranicze-nie lub pozbawia kompetencji do wykonywania określonych zadań. Osoby te mają zmniej-szone lub ograniczone możliwości funkcjonowania w  społeczeństwie i  wymagają wsparciawzględnie pomocy ze strony rodziny, opiekunów i środowiska, w którym żyją.Wspomniane powyżej regulacje prawne przy stale zwiększających się środkach finanso-wych umożliwiają organizowanie pomocy i wsparcia osobom niepełnosprawnym oraz pro-wadzenie szeroko zakrojonych działań skierowanych na rzecz tej grupy społecznej. Poprawasprawności psychofizycznej, względnie utrzymanie jej na poziomie umożliwiającym jak naj-większą samodzielność to zadanie zespołów terapeutycznych. Bez względu na kompetencje,wynikające z charakterystycznych cech zawodowych poszczególnych terapeutów, wszyscy onipracują nad nadrzędnym celem, jakim jest doskonalenie jakości życia, bo zdrowie to dobro-stan w zakresie samopoczucia fizycznego, psychicznego i funkcjonowania społecznego, a nietylko brak choroby lub kalectwo.W  prezentowanej Państwu książce „Praca na rzecz osób niepełnosprawnych” podjętezostały tematy o zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem i problemami osób z ogra-niczonymi możliwościami psychicznymi i  fizycznymi, ludzi borykających się z  różnymidysfunkcjami, wymagających wsparcia i  pomocy. Autorzy artykułów podzielili się własny-mi doświadczeniami z  pracy z  dziećmi i  osobami dorosłymi o  mniejszych sprawnościach8Praca na rzecz osób niepełnosprawnychintelektualnych i  ruchowych, wskazując jednocześnie, jakie w  polskich warunkach istniejąmożliwości prowadzenia terapii dla osób niepełnosprawnych. W tym miejscu należy równieżzwrócić uwagę na odbieranie przez społeczeństwo niepełnosprawności jako pewnej inności,w opiniach bazując na własnych doświadczeniach.Przedłożona monografia skierowana jest głównie do osób pracujących z  osobami nie-pełnosprawnymi oraz studentów na kierunkach pedagogicznych, fizjoterapii i innych, którzyw przyszłości swoje życie zawodowe planują związać z pracą na rzecz niepełnosprawnych.Publikacja składa się z dwóch części. W pierwszejEdukacja i wsparcie społeczne w dosko-naleniu się dzieci i młodzieży dotkniętych niepełnosprawnościąprzedstawione zostały przykła-dy działań edukacyjnych skierowanych wobec uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodzin.Część drugaWybrane terapie poprawiające jakość życia osób z  ograniczonymi sprawno-ściamito opisy przeróżnych działań terapeutycznych podejmowanych przez ludzi zajmują-cych się pracą z osobami niepełnosprawnymi. Poszczególne artykuły prezentują stanowiskoi punkt widzenia przedstawiony przez osoby o zróżnicowanych profesjach, stąd odbiór pu-blikacji może być niejednolity i nieco odmienny od doświadczeń czytelnika. Redaktorzy mo-nografii postanowili jednak ten szeroki zakres prezentowanych zagadnień rehabilitacyjnychumieścić w jednym tomie, aby uzmysłowić, jak wielokierunkowa i trudna, a zarazem satys-fakcjonująca jest praca z ludźmi o nieco innych możliwościach i potrzebach. Praca z osobaminiepełnosprawnymi wymaga bowiem interdyscyplinarnego podejścia.Mamy nadzieję, że zawarte treści w  monografii pozwolą poszerzyć wiedzę o  niepełno-sprawności i wzbogacą warsztat pracy, a jednocześnie ułatwią zrozumienie problemów życio-wych osób o mniejszych możliwościach. Być może któryś z artykułów stanie się inspiracją doposzukiwania nowych i lepszych rozwiązań terapeutycznych, którymi będzie można podzie-lić się w kolejnych przygotowywanych publikacjach.Pragniemy podziękować osobom, które przyczyniły się do powstania książki, w pierwszejkolejności Autorom artykułów za chęć podzielenia się własnymi przemyśleniami. Kolejne po-dziękowania kierujemy do Pani dr hab. Izabeli Bieńkowskiej za wnikliwą i dogłębną recenzję.Sylwia WronaJerzy RottermundKup książkę [ Pobierz całość w formacie PDF ]