Praca na wysokoĹ›ci(1), BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, BHP NA WYSOKOŚCI

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
ZASADY BEZPIECZEÑSTWA PRACY NA WYSOKOŒCI
OBOWIĄZKI PRACODAWCY
PRACA NA DRABINACH PRZENOŚNYCH
PRACA NA KLAMRACH I INNYCH
PODWYŻSZENIACH
Prace na wysokości zaliczane są do prac szczególnie
niebezpiecznych.
Każdy przedsiębiorca budowlany (pracodawca), reali-
zujący prace szczególnie niebezpieczne, ma obowiązek
ustalić i aktualizować wykaz tych prac występujących
wjego zakładzie pracy, a zwłaszcza:
zapewnić bezpośredni nadzór
wyznaczonych
osób nad tymi pracami. Mogą to być na przykład kierowni-
cy budów lub określonych robót, posiadający uprawnienia
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budow-
nictwie;
– zagwarantować asekurację osób wykonujących prace
szczególnie niebezpieczne przez innych pracowników, któ-
rzy bezpośrednio prac tych nie wykonują,
–wyposażyć pracowników w środki ochrony indywidual-
nej dobrane do rodzaju wykonywanej pracy oraz mogących
się zaktywizować zagrożeń (np. sprzęt chroniący
przed upadkiem z wysokości) oraz przeszkolić pracowni-
ków w zakresie posługiwania się tymi środkami,
– wprowadzić urządzenia ochronne, np. osłony (barie-
ry) miejsc niebezpiecznych, oznakowanie stref i miejsc
niebezpiecznych (np. otwory w stropach, sufitach, otwory
okienne bez stolarki budowlanej).
przeprowadzić instruktaż pracowników,
który
powinien uwzględniać przede wszystkim:
–imienny podział pracy,
–kolejność wykonywania zadań,
–wymagania bhp przy poszczególnych czynnościach.
Przy używaniu drabin przenośnych
niedopuszczalne
jest w szczególności:
stosowanie drabin uszkodzonych,
stosowanie drabiny jako drogi stałego transportu,
atakże do przenoszenia ciężarów o masie powyżej 10 kg,
używanie drabiny rozstawnej jako przystawnej,
opieranie drabiny przystawnej o śliskie płaszczy-
zny, o obiekty lekkie lub wywrotne albo o stosy materiałów
niezapewniające stabilności drabiny,
stawianie drabiny przed zamkniętymi drzwiami, je-
żeli nie są one zamknięte na klucz od strony ustawianej
drabiny,
ustawianie drabin na niestabilnym podłożu oraz
wbezpośrednim sąsiedztwie maszyn i innych urządzeń
–wsposób stwarzający zagrożenie dla pracowników uży-
wających drabiny,
przenoszenie drabiny o długości powyżej 4 m przez
jedną osobę.
Drabina przystawna powinna wystawać ponad po-
wierzchnię, na którą prowadzi, co najmniej 0,75 m, a kąt
jej nachylenia powinien wynosić od 65° do 75°.
Należy przestrzegać następujących wymagań doty-
czących prac z użyciem drabin:
dopuszcza się wykonywanie robót malarskich
przy użyciu drabin rozstawnych tylko do wysokości nie-
przekraczającej 4 m od poziomu podłogi,
drabina bez pałąków, której długość przekracza 4 m,
przed podniesieniem lub zamontowaniem powinna być
wyposażona w prowadnicę pionową, umożliwiającą zało-
żenie urządzenia samohamującego, połączonego z linką
bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa,
osoby korzystające z drabin linowych powinny być
dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokości
za pomocą prowadnicy pionowej, zamocowanej niezależ-
nie od lin nośnych drabiny,
wykonywanie robót murarskich i tynkarskich z dra-
bin przystawnych jest zabronione,
roboty ciesielskie z drabin można wykonywać wy-
łącznie do wysokości 3 m.
Przy pracach na klamrach i innych podwyższeniach
nieprzeznaczonych do pobytu ludzi, na wysokości do 2 m
nad poziomem podłogi lub ziemi, kiedy prace te nie wy-
magają od pracownika wychylania się poza obrys urzą-
dzenia, na którym stoi, albo przyjmowania innej wymuszo-
nej pozycji ciała grożącej upadkiem z wysokości,
należy
zapewnić, aby:
klamry, pomosty i inne urządzenia były stabilne i za-
bezpieczone przed nieprzewidywaną zmianą położenia
oraz posiadały odpowiednią wytrzymałość na przewidy-
wane obciążenie,
pomost roboczy spełniał następujące wymagania:
–powierzchnia pomostu powinna być wystarczająca
dla pracowników, narzędzi oraz niezbędnych materiałów,
–podłoga powinna być pozioma i równa, trwale umo-
cowana do elementów konstrukcyjnych pomostu,
–wwidocznym miejscu pomostu powinny być umiesz-
czone czytelne informacje mówiące o wielkości dopusz-
czalnego obciążenia.
Rodzaj drabiny przenośnej należy dostosować
do specyfiki miejsca pracy.
PRACA NA RUSZTOWANIACH I RUCHOMYCH
PODESTACH ROBOCZYCH
PRACA NA SŁUPACH, MASZTACH,
KONSTRUKCJACH WIEŻOWYCH, KOMINACH,
KONSTRUKCJACH BUDOWLANYCH BEZ STROPÓW
ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
Pracodawca jest obowiązany:
dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochro-
ny indywidualnej zabezpieczające przed upadkiem z wy-
sokości,
informować pracowników o sposobach posługiwa-
nia się tymi środkami.
Przy wykonywaniu prac na wysokości należy wyposa-
żyć pracowników przede wszystkim w hełmy ochronne
oraz sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości.
Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości
Skuteczność środków ochrony indywidualnej, w tym
sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, uwa-
runkowana jest przede wszystkim:
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być
wykonywane zgodnie z dokumentacją producenta albo
projektem indywidualnym.
Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabili-
zowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umożliwia-
jącym odpływ wód opadowych. Liczbę i rozmieszcze-
nie zakotwień rusztowania oraz wielkość siły kotwią-
cej należy określić w projekcie rusztowania lub doku-
mentacji producenta.
Na rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym
powinna być umieszczona tablica określająca:
wykonawcę montażu rusztowania lub ruchomego
podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo
nazwy oraz numeru telefonu;
dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji
rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:
posiadać pomost o powierzchni roboczej wystar-
czającej dla osób wykonujących roboty oraz do składowa-
nia narzędzi i niezbędnej ilości materiałów;
posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną
do przeniesienia obciążeń;
posiadać poręcz ochronną i piony komunikacyjne.
Uwaga!
Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu
rusztowań oraz ruchomych podestów roboczych powinny
posiadać wymagane uprawnienia.
Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań i ru-
chomych podestów roboczych są zabronione:
jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia zapew-
niającego dobrą widoczność;
w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz
gołoledzi;
w czasie burzy lub wiatru o prędkości przekraczają-
cej 10 m/s.
Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokona-
niu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnioną
osobę. Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzien-
niku budowy lub w protokole odbioru technicznego.
Jeżeli rodzaj pracy wymaga od pracownika wychylenia
się poza balustradę lub obrys urządzenia, na którym stoi,
albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała grożą-
cej upadkiem z wysokości, należy w szczególności:
właściwym doborem sprzętu ze względu na specy-
fikę i warunki, w jakich wykonywana jest praca,
bezwzględną, pełną sprawnością sprzętu,
umiejętnością posługiwania się przez pracowników
przydzielonym sprzętem.
Podstawowe rodzaje sprzętu chroniącego przed upad-
kiem pracownika z wysokości to: urządzenia do opuszcza-
nia, urządzenia samozaciskowe ze sztywną lub giętką
prowadnicą, linki bezpieczeństwa, amortyzatory, urządze-
nia samohamowne.
a. przed rozpoczęciem prac sprawdzić:
stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na któ-
rych mają być wykonywane prace, w tym ich stabilność,
wytrzymałość na przewidywane obciążenie,
zabezpieczenie przed nieprzewidywaną zmianą po-
łożenia,
stan techniczny stałych elementów konstrukcji lub
urządzeń mających służyć do mocowania linek bezpie-
czeństwa,
b. podczas pracy zapewnić stosowanie:
odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac
sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, takie-
go jak: szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa
przymocowaną do stałych elementów konstrukcji, szelki
bezpieczeństwa z pasem biodrowym (do prac w podpar-
ciu – na słupach, masztach itp.),
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny
być każdorazowo sprawdzane przez kierownika budo-
wy lub uprawnioną osobę: po silnym wietrze, opadach
atmosferycznych, po przerwach roboczych dłuższych
niż 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niż raz w miesią-
cu. Zakres czynności objętych kontrolą określa in-
strukcja producenta lub projekt indywidualny.
hełmów ochronnych.
[ Pobierz całość w formacie PDF ]