Praca seminaryjna, Prywatne

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
UNIWERSYTET OPOLSKI
WYDZIAŁ HISTORYCZNO-PEDAGOGICZNY
INSTYTUT POLITOLOGII
PRACA SEMINARYJNA
WYBORY PARLAMENTARNE W POLSCE W 2011 R.
–UWARUNKOWANIA, PRZEBIEG
I KONSEKWENCJE POLITYCZNE
Praca wykonana w Zakładzie
Systemów Politycznych pod kierunkiem
dr Ewy Skrabacz
Opole 2012
 Spis treści
Wstęp
............................................................................................................................................3
Ramy prawne – wybrane aspekty
Krzysztof JAKUCZEK – Znaczenie wyborów parlamentarnych 2011 r.......................................7
Bartosz BEDNAREK – Finansowanie kampanii wyborczej – wpływ finansów
na scenę polityczną w Polsce. ..............................................................................................25
Agata POSKART – Okręgi jednomandatowe w wyborach do Senatu w 2011 r..........................51
Aleksandra BEDNAREK – Aktywizacja kobiet czy zwykła arytmetyka? – kwoty
wyborcze w wyborach parlamentarnych w Polsce w 2011 r. ...............................................73
Partyjny wymiar rywalizacji
Marcin ROL – Sukces wyborczy Platformy Obywatelskiej w 2011 r. – analiza
kampanii wyborczej ............................................................................................................ 99
Kamil WEBER – Skromny sukces czy wielka przegrana? – analiza wyniku
WyborczegoPrawa i Sprawiedliwości z 2011 r. .................................................................119
Kordian GAWLIK – Ruch Palikota – PR-owski sukces wyborczy ...........................................143
Aleksandra BRANICKA – Koalicjant z wyboru? – miejsce i rola Polskiego
Stronnictwa Ludowego na polskiej scenie politycznej.......................................................169
Tomasz CZAJKA – Polityczna porażka SLD w wyborach parlamentarnych w 2011 r. ............189
Damian KAPKOWSKI –
Przegrane wybory – analiza kampanii wyborczych partii,
które nie osiągnęły progu reprezentacji..............................................................................211
Uwarunkowania i otoczenie
Adam STOLARSKI – Analiza medialnej aktywności partii i polityków w
parlamentarnej kampanii wyborczej 2011 r........................................................................233
Justyna JABŁONKA – Kanał czy strona debaty? Media w kampanii wyborczej 2011 r. .........257
Paweł JORDAN – Relacje partii politycznych z Kościołem katolickim w Polsce....................279
Paweł WOJTUN –Sondaże przedwyborcze jako instrument rywalizacji politycznej ...............297
Zbigniew WOLAK – Wpływ czynników demograficznych i rola frekwencji
wyborczej w wyborach parlamentarnych 2011 r. ...............................................................321
1
Wstęp
Znaczenie wyborów parlamentarnych nie jest kwestią dyskusyjną. Będąc
podstawowym kryterium demokracji, stanowią jej esencję, a rozstrzygając o rozkładzie
sił na scenie politycznej, w kadencyjnym rytmie, determinują kształt polityki. Ze
świadomością, iż w systemie wielopartyjnym – a z takim mamy do czynienia w Polsce
– powołanie rządu nie jest bezpośrednim efektem decyzji elektoratu, a raczej skutkiem
międzypartyjnych przetargów, należy jednak potwierdzić, że to wybory każdorazowo są
początkiem nowego etapu rządzenia państwem.
Wybory, które zostały zarządzone na 9 października 2011 r., były siódmą już
odsłoną rywalizacji parlamentarnej w III Rzeczpospolitej. Jak każde wcześniejsze, dały
początek nowemu układowi sił politycznych w Sejmie. W oczywisty sposób, niemal
natychmiast stały się również przedmiotem analiz. Niniejsza praca wpisuje się w ten
nurt. Patrząc na wybory z ponad półrocznej perspektywy, autorzy poszczególnych
rozdziałów starali się sformułować istotne i interesujące pytania tyczące różnych
aspektów i elementów tej wyborczej rywalizacji.
Pracę rozpoczyna pytanie o znaczenie minionych wyborów. Rozważania
koncentrują się wokół jakości i rozmiaru zmian będących ich efektem. W pierwszej
części znalazły się również teksty poświęcone wybranym kwestiom prawnym,
stanowiącym o ramach kampanii wyborczej. Autorzy omówili przede wszystkim nowe
rozwiązania, które pojawiły się w Kodeksie wyborczym uchwalonym w 2011 r. Mowa
tu o kwotach wyborczych czy jednomandatowych okręgach w wyborach do Senatu.
Przedmiotem analizy stał się również sposób finansowania kampanii wyborczej i próba
odpowiedzi na pytanie o wpływ finansów na scenę polityczną w Polsce.
Część druga pracy została poświęcona podmiotom partyjnym biorącym udział w
rywalizacji w 2011 r. Analiza dotyczy przede wszystkich tych partii, które skuteczna
kampania zawiodła do Sejmu. Autorzy, pytając o ocenę wyniku wyborczego
poszczególnych ugrupowań, próbowali uchwycić tak przyczyny, jak i skutki rezultatów
wyborczych zmagań. Zestawienie zwycięzców dopełnia analiza przegranych, czyli tych
partii, które nie przekroczyły progu reprezentacji. Pytania o przyczyny porażki
wyborczej stanowią naturalne dopełnienie rozważań o efektywności partyjnych strategii
realizowanych w trakcie kampanii.
W ostatniej, trzeciej części znalazły się artykuły analizujące podmioty, które –
stanowiąc istotne elementy partyjnego otoczenia – również mogą ważyć na wyniku
3
[ Pobierz całość w formacie PDF ]