Praca w STEP7 v5 PL cz1, Nauka, Programowanie sterownikow PLC (samayel)

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Wprowadzenie do STEP7
1
SIMATIC Manager
2
Programowanie symboliczne
3
Tworzenie programu w OB1
4
SIMATIC S7
Tworzenie programu z
wykorzystaniem bloków
funkcyjnych i bloków danych
5
Praca w STEP 7 V5
Konfiguracja jednostki
podstawowej
6
Wprowadzenie
Ładowanie i testowanie
programu
7
Programowanie funkcji FC
8
Programowanie globalnego
bloku danych
9
Programowanie wielokrotnego
lokalnego bloku danych
10
Konfiguracja systemu
rozproszonego
11
04/00
Wersja 2.0PL
Techniczne wskazówki bezpieczeństwa
Podręcznik ten zawiera wskazówki, których powinieneś przestrzegać dla własnego
bezpieczeństwa oraz w celu uniknięcia uszkodzenia sprzętu. Wskazówki te oznaczono
specjalnym trójkątem ostrzegawczym i w zależności od stopnia zagrożenia następująco
opisano:
Niebezpieczeństwo
Oznacza zagrożenie śmiercią, poważnym uszkodzeniem ciała lub dużymi stratami, jeśli nie
będzie przestrzegać się odpowiednich zasad bezpieczeństwa.
Ostrzeżenie
Oznacza
możliwość wystąpienia
zagrożenia śmiercią, poważnym uszkodzeniem ciała lub
dużymi stratami, jeśli nie będzie przestrzegać się odpowiednich zasad bezpieczeństwa.
Uwaga
Oznacza możliwość wystąpienia lekkiego uszkodzenia ciała lub strat, jeśli nie będzie
przestrzegać się odpowiednich zasad bezpieczeństwa.
Wskazówka
To ważna informacja o produkcie, jego użytkowaniu lub wskazanie szczególnie ważnej części
dokumentacji.
Wykwalifikowany personel
Instalacja i użytkowanie sprzętu może przeprowadzać tylko
wykwalifikowany personel
. W
rozumieniu tego podręcznika wykwalifikowany personel to osoby uprawnione do podłączania,
uziemiania i oznaczania urządzeń, systemów i obiegów prądu zgodnie ze standardami
bezpieczeństwa
Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Należy przestrzegać co następuje:
Ostrzeżenie
Urządzenie może być używane tylko w układach przewidzianych w katalogu i w opisie
technicznym, tylko w połączeniu z urządzeniami zalecanymi lub dopuszczonymi przez firmę
Siemens obcymi urządzeniami i komponentami.
Prawidłowa i bezpieczna praca urządzenia możliwa jest tylko przy założeniu, że nastąpił
właściwy transport, właściwe magazynowanie, montaż i prawidłowe użytkowanie i
konserwacja urządzenia.
są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy
Siemens. Pozostałe oznaczenia w tym tekście mogą być znakami towarowymi, a ich używanie
przez osoby trzecie dla ich własnych celów może naruszać prawa właścicieli.
i SIMATIC NET
Znaki towarowe
SIMATIC
, SIMATIC HMI
Witamy w STEP 7...
...podstawowym pakiecie programowym SIMATIC służącym do tworzenia
programów sterowników SIMATIC S7-300/400 w LAD, FDB lub STL.
Informacje zawarte w tej dokumentacji
Dokumentacja pozwala zapoznać się Państwu z podstawami języka STEP 7.
Przedstawione są najważniejsze operacje wykonywane na ekranach edytora
poparte przykładowymi ćwiczeniami. Dokumentacja podzielona jest tak, by
możliwe było rozpoczęcie ćwiczeń w dowolnym rozdziale.
W każdym rozdziale znajduje się część opisowa, i operacyjna.
Pomocne Państwu będą umiejętności pracy z myszką, ikonami, przewijalnym
menu itp. Dodatkowym atutem będzie wiedza z zakresu sterowników
programowalnych.
Na kursach szkoleniowych możecie Państwo pogłębić wiedzę z zakresu STEP
7, oraz projektowania i tworzenia systemów automatyki z wykorzystaniem
sterowników SIMATIC S7.
Podstawy pracy z dokumentacją
W celu przeprowadzenia praktycznych ćwiczeń STEP 7 z tej dokumentacji,
konieczne jest:
Programator PG lub komputer PC
Pakiet programu STEP 7 i dyskietka autoryzacyjna
Sterownik SIMATIC S7-300 lub S7-400
(w rozdziale 7 „Ładownie i testowanie programu”)
Dalsza dokumentacja STEP 7
Na dysku CD programu znajduje się elektroniczny podręcznik, który także
można zamówić w każdym biurze handlowym firmy Siemens. Wszelkie
informacje z tego podręcznika są dostępne w STEP 7 i w „pomocy”.
Życzymy Państwu sukcesów
Siemens
2
 3
SPIS TREŚI
S
TRONA
1 W
PROWADZENIE W
STEP 7
6
1.1
ZEGO BĘDZIECIE SIĘ
P
AŃSTWO UCZYĆ
6
1.2 W
SPÓŁPRACA OPROGRAMOWANIA I SPRZĘTU
8
1.3 P
ODSTAWOWE OPERACJE W
STEP 7
9
1.4 I
NSTALACJA
STEP 7
10
2 SIMATIC M
ANAGER
11
2.1
RUCHOMIENIE
SIMATIC M
ANAGER I ZAKŁADANIE PROJEKTU
11
2.2 S
TRUKTURA PROJEKTU W
SIMATIC M
ANAGER ORAZ WYWOŁANIE POMOCY DO
STEP7
14
3 P
ROGRAMOWANIE SYMBOLICZNE
17
3.1
DRESOWANIE ABSOLUTNE
17
3.2 P
ROGRAMOWANIE SYMBOLICZNE
18
4 T
WORZENIE PROGRAMU W BLOKU
OB1
20
4.1
TWARCIE EDYTORA
LAD/STL/FBD
21
4.2 P
ROGRAMOWANIE
OB1
W SCHEMACIE DRABINKOWYM
23
4.3 P
ROGRAMOWANIE
OB1
W LIŚCIE INSTRUKCJI
(STL)
27
4.4 P
ROGRAMOWANIE
OB1
W BLOKACH LOGICZNYCH
(FBD)
30
5 T
WORZENIE PROGRAMU Z WYKORZYSTANIEM BLOKÓW FUNKCYJNYCH I BLOKÓW
DANYCH
34
5.1 D
ODAWANIE ORAZ OTWARCIE BLOKU FUNKCYJNEGO
(FB)
34
5.2 P
ROGRAMOWANIE
FB1
W SCHEMACIE DRABINKOWYM
36
5.4 P
ROGRAMOWANIE
FB1
W BLOKACH LOGICZNYCH
41
5.5 T
WORZENIE LOKALNEGO BLOKU DANYCH ORAZ AKTUALIZACJA WARTOŚCI
44
5.6 P
ROGRAMOWANIE WYWOŁANIA BLOKU W SCHEMACIE DRABINKOWYM
46
5.7 P
ROGRAMOWANIE WYWOŁANIA BLOKU W LIŚCIE INSTRUKCJI
49
5.8 P
ROGRAMOWANIE WYWOŁANIA BLOKU W SCHEMACIE BLOKÓW LOGICZNYCH
51
6 K
ONFIGURACJA JEDNOSTKI PODSTAWOWEJ
54
6.1 K
ONFIGURACJA SPRZĘTOWA
54
7 Ł
ADOWANIE I TESTOWANIE PROGRAMU
56
7.1
WORZENIE POŁĄCZEŃ
O
NLINE
56
7.2 Ł
ADOWANIE PROGRAMU DO STEROWNIKA
58
7.3 T
ESTOWANIE PROGRAMU

STATUS BLOKU
61
7.4 T
ESTOWANIE DZIAŁANIA PROGRAMU Z WYKORZYSTANIEM TABELI ZMIENNYCH
63
8 P
ROGRAMOWANIE FUNKCJI
FC
69
8.1
AŁOŻENIE I OTWARCIE FUNKCJI
69
8.3 W
YWOŁANIE FUNKCJI W
OB1
71
4
5.3 P
ROGRAMOWANIE
FB1
W LIŚCIE INSTRUKCJI
39
7.5 W
YWOŁANIE BUFORA DIAGNOSTYCZNEGO
67
8.2 P
ROGRAMOWANIE FUNKCJI
74
[ Pobierz całość w formacie PDF ]