Prace Instytutu Lotnictwa 214, Lotnictwo, Prace Instytutu Lotnictwa

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
ISSN596669
PRE
INSTTUTULOTNITW
r 2142011
SPISTREI
W
itld
W
iiWski
rby rezasWe
We zastsWaia
3
s
ztyW i utrata sztyWci kstrukcji lticzych
15
i
Wacyj
cele
zadaia
stulaty
24
r
zWaaia misji lskich istytutW badaWczych
28
i
stytut
l
tictWa
iestadardWa drga
d sukcesu
33
rgramy strategicze
W
yzWaia i bariery a rzykadzie
rgramu samltu szkl
bjWeg
i22 i
ryda
40
Wydaniepublikacjijestdofinansowaneprzez
MinisterstwoNaukiiSzkolnictwaWyszego
Kolegium Redakcyjne Instytutu Lotnictwa Maciej Bossak dobysaw Goraj Marian Je
Tadeusz Korsak Antoni Niepoklczycki ojciech Potkaski Kazimierz Szumaski (Przewodniczcy
kolegium) Agata Urbanowska (Sekretarz kolegium) Piotr olaski bigniew oejsza
TRNSTIONS
OFTHEINSTITUTEOFVITION
o 2142011
ONTENTS
W
itld
W
iiWski
r
esace tests
a eW alicatis
3
s
tiffess ad the lss f stiffess i aircraft structures
15
i
vativeess
bjectives
tasks
stulates
24
r
eflectis the missi f
lish research istitutes
28
i
stitute f
a
viati
ucmm ath t success
33
s
trategic rgrams
c
halleges ad barriers the examle
f the
i22 i
ryda traier ad cmbat aircraft rgramm
40
Wydwnictw ukowe instytutu lotnictw
al krkowsk 110114 02256 Wrszw olsk
tel (4822) 846 00 11 wew 442 fks (4822) 846 44 32
edycj redkcj skd komputerowy mgr in tdeusz korsk
druk alkr ul krucz 4 05070 sulejwek olsk
PRNSTTUTULOTNT
SSN05096669
214
s 314Warszawa2011
PRRONNSONOSTOSON
W
ld
W
NWSk
nstytutlotnictwa
trszzn
Prby rezonansowe s metod badania dynamicznych waciwoci konstrukcji Podstawowym
ich celem jest wyznaczanie wspczynnikw mas sztywnoci i tumienia wystpujcych w rw
naniach ruchu konstrukcji pracy przedstawiono kilka nowych moliwoci wykorzystania prb
rezonansowych do identyfikacji oraz interpretacji zjawisk wystpujcych w konstrukcjach ob
cianych w sposb dynamiczny
1prowadzenie
rbyrezonansowesdowiadczalnmetodbadaniadynamicznychwaciwoci
konstrukcjiolegajnaharmonicznymwymuszaniui pomiarzedrgakonstrukcji
w warunkachlaboratoryjnychWynikiemprbsczstocidrgarezonansowychod
powiadajceimpostaciedrgaorazwspczynnikitumieniarbyrezonansowesta
nowinieodzownyelementbadaw cyklubudowystatkwpowietrznychpodobnie
jakprbystatycznesztywnociowezmczenioweorazprbyw lociechwynikiwy
korzystujesiw analizachzjawiskaeroelastycznychorazanalizachdynamicznychza
chowa konstrukcji oza przemysem lotniczym znajduj szerokie zastosowanie
w technikachkosmicznychprzemyleokrtowymsamochodowymkolejnictwiebu
downictwiei wieluinnychdziedzinach
akresbadapodczasktrychwykorzystujesiwynikiprbrezonansowychprzed
stawiasizwyklezapomoctrjktasiaeroelastycznych
Rys 1Trjkt si aeroelastycznych
4
W
ld
W
NWSk
Rys 2 Samolot M18 Dromader podczas prb rezonansowych
Rys 3 Szybowiec SD Jantar 2B podczas prb rezonansowych
rbyrezonansowesnarzdziemdzikiktremubyomoliwepoznaniewaci
woci rnych obiektw latajcych zbadanie nietypowych przypadkw i zjawisk
opracowanienowychmetodbadaorazstworzeniebazdanych
W pracywykorzystanowynikibadakilkudziesiciusamolotwszybowcwmig
owcwi ichpodzespowwykonanew kierowanejprzezautoraracownirb
RezonansowychnstytutulotnictwaW kadymprzypadkubadaniaobejmowaykil
kadziesitrezonanswdlakadegoz badanychobiektwzmierzonazostaaczsto
postadrgaorazwspczynniktumieniaa dlaznacznejczciobiektwluzuogl
nionyorazmasauoglnionaporzdkowanewynikiumoliwiysporzdzenieramo
wychmaprezonanswposzczeglnychtypwstatkwpowietrznychMapytemog
stanowiprzewodnikidlarealizatorwbadalaboratoryjnychorazdlawykonawcw
obliczenumerycznychdzikiktrymjestmoliweunikniciebdworazpoprawna
interpretacjawynikwoblicze
Bardzoobiecujceokazaysimoliwociwykorzystaniaprbrezonansowychw no
wychobszarachi zakresachdoktrychnaleyzaliczy
RB ReNNSWe
NWe SSWN
5
·
skalowanierezonansowejakosposbpomiarudrgaeksploatacyjnych
·
rezonansowemetodyodwzorowywaniaobcieakustycznych
·
odstrojenieczstocirezonansowychodczstociwzbudzeroboczych
·
badaniedrgapopychaczyukadwsterowania
·
rezonansowmetodbadanialuzu
2Modelowamaparezonanswszybowcw
Wynikibadakilkunastuszybowcwpozwoliynasporzdzeniemodelowejmapy
rezonanswszybowcwrys 4Namapiezaznaczonoi nazwanowszystkierezo
nansektrebadaczpowinienwyszukai zbadaNamapieprzedstawionorwnie
przedziayczstociw ktrychpowinnywystpi
Rys 4 Modelowa mapa rezonansw szybowca
3Luzuoglniony
luzuoglnionyjestsumwszystkichluzwktreuczestniczw drganiachrezo
nansowych
luzuoglnionydajeosobieznaszczeglnieprzymaychamplitudachdrgastd
bdneszaleceniaabypomiarywykonywaprzy„maych”amplitudachamiasttego
[ Pobierz całość w formacie PDF ]