prace poniżej gruntu(1), analiza, ocena ryzyka, pppp

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Promotor 5/04
Wykonywanie prac poni¿ej poziomu gruntu.
Stanowisko: monter konserwator sieci
wodoci¹gowej
Ocena ryzyka
zawodowego
Metoda oceny ryzyka
Oceny ryzyka zawodowego dokonano w sposób zgodny z Pol-
sk¹ Norm¹ PN-N-18002/2000. W normie tej szacowanie ryzyka
odbywa siê w skali trójstopniowej R[1(M), 2(S),3(D)] zgod-
nie z tabel¹ 1.
W zale¿noci od wielkoci oszacowanego ryzyka pracodawca
powinien podj¹æ odpowiednie rodki profilaktyczne, tym bar-
dziej zdecydowane, im wiêksze zagro¿enie wystêpuje na da-
nym stanowisku pracy.
Charakterystyka stanowiska pracy
Monter konserwator sieci wodoci¹gowej:
Wykonuje rêczne wykopy, szczególnie w terenie mocno uzbro-
jonym lub tam, gdzie nie jest mo¿liwa praca koparko-³ado-
warki (np. w przydomowych ogródkach).
Pog³êbia wykopy po koparce, wybieraj¹c ziemiê przy pomocy
sprzêtu rêcznego, m.in. obok i nad przewodami elektryczny-
mi, telekomunikacyjnymi lub gazowymi.
W razie potrzeby wykonuje szalowanie wykopów (deskowa-
nie pe³ne lub a¿urowe).
Zak³ada rury wodoci¹gowe i armaturê.
Dokonuje przegl¹dów, wymiany i konserwacji skrzynek ulicznych,
z których mo¿na regulowaæ po³o¿enie zasuwy na wodoci¹gu.
Kontroluje sprawnoæ hydrantów ulicznych.
Uzupe³nia tabliczki informacyjne, wykonuj¹c m.in. pomiary
(domiary) po³o¿enia w terenie zasuwy na wodoci¹gu.
Usuwa awarie sieci wodoci¹gowej, montuj¹c na niej m.in.
przewody zastêpcze (kompensatory) i opaski.
Obs³uguje sprzêt techniczny, a m.in. agregaty pr¹dotwórcze,
m³oty pneumatyczne, szlifierki, wiertarki, zagêszczarki, pi³y
do ciêcia asfaltu, pompy do usuwania wody itd.
Dokonuje kontroli studzienek wodomierzowych.
Wszystkie wymienione czynnoci i zwi¹zane z nimi zagro¿e-
nia trzeba uwzglêdniæ przy sporz¹dzaniu karty oceny ryzyka za-
wodowego. Kartê oceny zamieszczon¹ tutaj nale¿y traktowaæ
jako przyk³adow¹, gdy¿ w ka¿dym przedsiêbiorstwie, obok ty-
Stopieñ
prawdopodobieñstwa (P)
Ciê¿koæ nastêpstw (C)
1. Ma³a (M)
prawdopodobieñstwa (P)
1. Ma³o prawdopodobne (M)
2. Prawdopodobne (S)
3.Wysoce
prawdopodobne (D)
1. Ma³a (M)
Ma³e (1)
Ma³e (1)
rednie (2)
2. rednia (S)
Ma³e (1)
rednie (2)
Du¿e (3)
3.Du¿a (D)
rednie (2)
Du¿e (3)
Du¿e (3)
Tabela 1. Szacowanie ryzyka w skali trójstopniowej
powych niebezpieczeñstw, wystêpuj¹ specyficzne zagro¿enia,
charakterystyczne tylko dla konkretnego stanowiska pracy. Wa¿-
ne jest tak¿e to, by kontrolowaæ na bie¿¹co realizacjê przez pra-
cowników zadañ zwi¹zanych z wprowadzaniem rodków pro-
filaktycznych. W czasie odpraw codziennych, bezporedni prze-
³o¿ony powinien zawsze scharakteryzowaæ krótko podstawowe
zagro¿enia wystêpuj¹ce w czasie pracy.
(R.B.)
q
w w w.elamed.com.pl/promotor
19
Stopieñ
Ciê¿koæ nastêpstw (C)
prawdopodobieñstwa (P)
1. Ma³a (M)
2. rednia (S)
3.Du¿a (D)
 Promotor 5/04
Lp
Zagro¿enie
ród³o zagro¿enia
Mo¿liwe skutki
zagro¿enia
Ryzyko przed ocen¹
rodki
profilaktyczne
Ryzyko po realizacji
zadañ
Uwagi o realizacji zadañ
zagro¿enia
profilaktyczne
zadañ
1.
1.
2.
Upadek na tym
samym poziomie.
3
liskie i nierówne
powierzchnie na terenie
wykonywanych prac.
4
Pot³uczenia,
z³amania koñczyn,
zwichniêcia, urazy
wewnêtrzne.
5
S
6
S
7
S
8
Wyposa¿enie pracownika
w odpowiednie obuwie.
Utrzymywanie porz¹dku w obrêbie
wykonywanych prac. Omawianie
zagro¿eñ w czasie odprawy
codziennej.
9
S
10
M
11
M
12
2.
Upadek na ni¿szy
poziom.
Wpadniêcie do wykopu
lub studzienki.
Z³amania koñczyn,
pot³uczenia, urazy
wewnêtrzne.
S
S
S
Stosowanie przez pracowników
w³aciwego obuwia. Zachowanie
szczególnej ostro¿noci.
Przestrzeganie instrukcji
stanowiskowej.
S
M
M
3.
Zasypanie
pracownika przez
osuwaj¹ce siê
zwa³y ziemi.
Wpadniêcie do le
zabezpieczonego
wykopu.
mieræ,
urazy wewnêtrzne,
z³amania koñczyn.
D
S
D
Wykonywanie wykopów
o bezpiecznym nachyleniu skarpy.
Stosowanie asekuracji pracowników
przebywaj¹cych w wykopie.
Szalowanie (szczelne lub a¿urowe)
w zale¿noci od rodzaju gruntu
i g³êbokoci wyrobiska zgodnie
z projektem robót.
W wykopie maj¹cym g³êbokoæ
wiêksz¹ ni¿ 1 m od poziomu terenu,
nale¿y wykonaæ zejcia (wejcia),
których wzajemna odleg³oæ nie
powinna przekroczyæ 20 m.
D
M
S
4.
Urazy
spowodowane
bêd¹cymi w ruchu
elementami
urz¹dzeñ.
Niezamierzone, nag³e
uruchomienie urz¹dzenia.
Brak lub uszkodzenie
os³ony ruchomych
elementów urz¹dzeñ.
Obra¿enia cia³a.
mieræ.
D
S
D
Zachowanie szczególnej ostro¿noci.
Przestrzeganie w³aciwego
zamocowania os³on ruchomych
elementów urz¹dzeñ. W razie
potrzeby stosowanie ochron
osobistych.
D
M
S
5.
Pora¿enie pr¹dem
elektrycznym.
Przeciêcie kabla
elektrycznego narzêdziem
rêcznym podczas
wykonywania wykopu.
Pojawienie siê napiêcia na
obudowie
elektronarzêdzia.
mieræ, poparzenia,
uszkodzenia cia³a.
D
S
D
Okrelenie przez pracowników
nadzoru bezpiecznych odleg³oci
wykopu od sieci
elektroenergetycznych, na
podstawie dokumentacji robót.
Zachowanie ostro¿noci,
szczególnie w czasie wykonywania
pracy przy u¿yciu kilofa. Stosowanie
sprawnych technicznie
elektronarzêdzi. Stosowanie
w³aciwych dla danego stanowiska
zabezpieczeñ
przeciwpora¿eniowych.
D
M
S
6.
Ha³as i wibracje.
Sprzêt u¿ywany podczas
wykonywania prac, m.in.:
m³oty pneumatyczne,
zagêszczarki,
elektronarzêdzia. Dwiêki
dochodz¹ce
z otaczaj¹cego terenu.
Uszczerbek s³uchu.
Uszkodzenie uk³adu
kostno-stawowego.
Choroba wibracyjna.
S
S
S
Stosowanie sprzêtu spe³niaj¹cego
wymagania techniczne, podane
przez producenta. Rotacja
pracowników przy wykonywaniu
prac szkodliwych ze wzglêdu na
ha³as i wibracje. W razie potrzeby
stosowanie przez pracowników
ochronników s³uchu.
S
M
M
7.
Zatrucie gazami.
Ulatniaj¹ce siê truj¹ce
gazy w czasie kontroli
studzienek.
mieræ.
D
S
D
U¿ywanie podczas prac detektora
gazu.
W razie wyst¹pienia realnego
zagro¿enia, stosowanie sprzêtu
ochrony dróg oddechowych.
Wzajemna asekuracja pracowników.
S
M
M
8.
Wypadek drogowy.
Praca w obrêbie pasa
jezdni.
mieræ, zranienia.
D
S
D
Zabezpieczenie zatrudnionego m.in.
poprzez stosowanie barierek
ochronnych, odpowiedniej
sygnalizacji, oznakowañ i w razie
potrzeby, asekuracji przez innego
pracownika.
D
M
S
9.
Przygniecenie
pracownika przez
koparkê lub
urobek.
Przewrócenie siê koparki.
Wysypanie siê urobku z
przepe³nionego zbiornika
(³y¿ki) koparki.
mieræ, urazy cia³a.
D
S
D
Koparka w czasie pracy musi byæ
ustawiona w odleg³oci co najmniej
0,6 m poza granic¹ klina
naturalnego od³amu gruntu.
Pojemniki do transportu urobku
powinny byæ za³adowane poni¿ej
ich górnej krawêdzi.
S
M
M
10.
Zmienne warunki
atmosferyczne,
woda.
Opady deszczu, niegu,
woda z nieszczelnego lub
pêkniêtego wodoci¹gu.
Przeziêbienia.
S
S
S
Wyposa¿enie pracowników we
w³aciw¹ odzie¿ i obuwie.
Odpowiednie zabezpieczenie
techniczne wykonywanych prac
zapewnienie potrzebnej armatury,
materia³ów, pomp.
S
M
M
11.
Nadmierny wysi³ek
fizyczny
Transport indywidualny,
rêczne wykonywanie
wykopów.
Zawa³ serca,
wyst¹pienie
przepukliny.
D
S
D
Przenoszenie towarów zgodnie
z normami. Przestrzeganie badañ
profilaktycznych.
D
M
S
Karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku monter konserwator sieci wodoci¹gowej
20
w w w.elamed.com.pl/promotor
LLp
Mo¿liwe skutki
rodki
Ryzyko po realizacji
[ Pobierz całość w formacie PDF ]