Prace ręczne transportowe, TBP - Tech. Bezp. Pracy, sem2, 02.03.2013 - maszynoznastwo

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Stanis³aw Wójcik
RÊCZNE PRACE
TRANSPORTOWE
Warszawa 2004
Projekt k³adki
Andrzej Jaworski
Opracowanie redakcyjne
Zespó³
Redakcja techniczna
Barbara Charewicz
Wydanie drugie uaktualnione
Pañstwowa Inspekcja Pracy
Departament Informacji i Promocji
00-926 Warszawa, ul. Krucza 38/42
tel./fax (22) 622-28-48
e-mail kancelaria@gip.pl
www.pip.gov.pl
SPIS TREŒCI
Wstêp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Obowi¹zki pracodawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
Obowi¹zki osoby kieruj¹cej pracownikami . . . . . . . . . . . . . . . .
8
Zasady wykonywania rêcznych prac transportowych . . . . . . . . .
11
Ogólne normy i wymagania techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
Zespo³owe przenoszenie przedmiotów . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
Przemieszczanie materia³ów, które stwarzaj¹ dodatkowe
zagro¿enia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
Przemieszczanie ³adunków przy pomocy sprzêtu
pomocniczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
WSTÊP
Rêczne prace transportowe – w rozumieniu przepisów prawa pracy – to
ka¿dy rodzaj transportowania lub podtrzymywania przedmiotów, ³adunków
lub materia³ów a tak¿e ludzi i zwierz¹t przez jednego lub wiêcej pracowni-
ków, w tym: unoszenie, podnoszenie, uk³adanie, pchanie, ci¹gniêcie, przeno-
szenie, przesuwanie, przetaczanie lub przewo¿enie.
Postêp techniczny i nowoczesna organizacja pracy przyczyniaj¹ siê zdecy-
dowanie do redukcji uci¹¿liwych prac. Mimo to jednak rêczne przemieszcza-
nie przedmiotów pozostanie jeszcze d³ugo jedn¹ z form transportu wewn¹trz-
zak³adowego, zw³aszcza w ma³ych firmach i gospodarstwach rolnych, na bu-
dowach i w zak³adach opieki zdrowotnej. Warto wiêc bli¿ej poznaæ przepisy
i zasady bezpiecznego wykonywania tego rodzaju prac, ¿eby unikn¹æ wypad-
ków przy pracy, g³ównie urazów krêgos³upa.
Poradnik oparto o przepisy rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo-
³ecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bhp przy rêcznych pracach transporto-
wych. W poradniku uwzglêdniono przepisy rozporz¹dzenia Rady Ministrów
z 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych m³odocianym
i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac, które wejd¹ w ¿y-
cie 15 grudnia 2004 r.
Poradnik nie wyczerpuje wszystkich zagadnieñ zwi¹zanych z przepisami
oraz zasadami bezpieczeñstwa i higieny pracy przy rêcznych pracach trans-
portowych. Zawiera podstawowe wymagania, które pracodawcy i pracowni-
cy znaæ i stosowaæ powinni.
5
[ Pobierz całość w formacie PDF ]