Prace wzbronione młoianym, Uprawnienia budowlane, Ustawy, akty prawne, BHP, Kodeks pracy

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 24 sierpnia 2004 r.
w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac
(Dz. U. Nr 200, poz. 2047 ze zmianami)
Na podstawie art. 204 § 1 i 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn.
zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Ustala się wykaz prac wzbronionych młodocianym, który jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 2.
Zezwala się na zatrudnianie młodocianych w wieku powyżej 16 lat przy niektórych rodzajach prac wzbronionych
młodocianym, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia, jeżeli jest to niezbędne do odbycia przygotowania
zawodowego młodocianych.
§ 3.
Zatrudnianie młodocianych przy pracach, o których mowa w § 2, nie może mieć charakteru pracy stałej, lecz ma
ograniczać się do zaznajamiania młodocianych z czynnościami podstawowymi, niezbędnymi do odbycia przygotowania
zawodowego.
§ 4.
1. Pracodawca zatrudniający pracowników młodocianych przy pracach, o których mowa w § 2, podejmuje działania
niezbędne do zapewnienia im szczególnej ochrony zdrowia podczas pracy, biorąc w szczególności pod uwagę ryzyko wynikające
z ich braku doświadczenia, braku świadomości istniejących lub potencjalnych zagrożeń oraz niepełnej dojrzałości fizycznej i
psychicznej, w tym:
1) zapewnia wykonywanie pracy i zajęć przez młodocianych na stanowiskach pracy i w warunkach niestwarzających zagrożeń
dla ich bezpieczeństwa i zdrowia;
2) zapewnia nadzór nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu lub innych osób uprawnionych do prowadzenia
praktycznej nauki zawodu nad wykonywaniem pracy przez młodocianych;
3) informuje młodocianych o możliwych zagrożeniach i o wszelkich podjętych działaniach dotyczących ich zdrowia;
4) organizuje przerwy w pracy młodocianych dla ich odpoczynku w pomieszczeniach odizolowanych od czynników
szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych.
2. Dopuszczenie młodocianych do prac, o których mowa w § 2, może nastąpić na podstawie oceny ryzyka związanego z
wykonywaną pracą, dokonanej przed rozpoczęciem pracy przez młodocianych lub w razie istotnej zmiany warunków
wykonywania pracy. Podczas oceny ryzyka uwzględnia się w szczególności:
1) ocenę wyposażenia oraz organizacji miejsc pracy i stanowisk pracy młodocianych;
2) organizację procesów pracy oraz ich powiązanie;
3) charakter, stopień i okres narażenia na czynniki fizyczne, biologiczne i chemiczne;
4) formę, zakres i sposób korzystania z wyposażenia miejsc pracy, w tym z maszyn, narzędzi i sprzętu;
5) zakres i poziom szkolenia oraz instrukcji udzielanych młodocianym.
§ 5.
1. W celu umożliwienia zapewnienia szczególnej ochrony zdrowia młodocianym pracodawca, na podstawie wykazów
prac, o których mowa w § 1 i 2, sporządza wykazy prac wykonywanych w jego zakładzie pracy:
1) wzbronionych młodocianym;
2) wzbronionych młodocianym, przy których zezwala się na zatrudnianie młodocianych w celu odbycia przygotowania
zawodowego.
2. Wykaz prac wzbronionych młodocianym i stanowisk pracy, na których są wykonywane te prace, zamieszcza się w
widocznym miejscu, w każdej komórce organizacyjnej, w której są zatrudniani młodociani.
3. W ustalaniu wykazów, o których mowa w ust. 1, uczestniczy lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad
młodocianymi.
§ 6.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1990 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych
młodocianym (Dz. U. Nr 85, poz. 500, z 1992 r. Nr 1, poz. 1, z 1998 r. Nr 105, poz. 658 oraz z 2002 r. Nr 127, poz. 1091).
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
WYKAZ PRAC WZBRONIONYCH MŁODOCIANYM
I. Prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, wymuszoną pozycją ciała oraz zagrażające prawidłowemu
rozwojowi psychicznemu
1. Prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym
1) Prace polegające wyłącznie na podnoszeniu, przenoszeniu i przewożeniu ciężarów oraz prace wymagające powtarzania
dużej liczby jednorodnych ruchów.
2) Prace, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone wydatkiem energetycznym netto na
wykonywanie pracy, przekraczają:
a) dla dziewcząt - w odniesieniu do 6-godzinnego dobowego czasu pracy - 2.300 kJ, a w odniesieniu do wysiłków
krótkotrwałych 10,5 kJ na minutę,
b) dla chłopców - w odniesieniu do 6-godzinnego dobowego czasu pracy - 3.030 kJ, a w odniesieniu do wysiłków
krótkotrwałych 12,6 kJ na minutę.
3) Prace załadunkowe i wyładunkowe, przy przewożeniu ciężarów środkami transportu, przy przetaczaniu beczek, bali, kloców
itp.
4) Ręczna obsługa dźwigni, korb i kół sterowniczych, przy której niezbędna jest siła przekraczająca:
a) przy pracy dorywczej (wykonywanej do 4 razy na godzinę, jeżeli łączny czas wykonywania prac nie przekracza połowy
dobowego wymiaru czasu pracy młodocianych):
– dladziewcząt - 70 N,
– dlachłopców - 100 N,
b) przy obciążeniu powtarzalnym:
– dladziewcząt - 40 N,
– dlachłopców - 60 N.
5) Nożna obsługa elementów urządzeń (pedałów, przycisków nożnych itp.) wymagająca siły przekraczającej:
a) przy obsłudze dorywczej:
– dladziewcząt - 100 N,
– dlachłopców - 170 N,
b) przy obciążeniu powtarzalnym:
– dladziewcząt - 70 N,
– dlachłopców - 130 N.
6) Ręczne dźwiganie i przenoszenie przez jedną osobę na odległość powyżej 25 m przedmiotów o masie przekraczającej:
a) przy pracy dorywczej:
– dladziewcząt - 14 kg,
– dlachłopców - 20 kg,
b) przy obciążeniu powtarzalnym:
– dladziewcząt - 8 kg,
– dlachłopców - 12 kg.
7) Ręczne przenoszenie pod górę, w szczególności po schodach, których wysokość przekracza 5 m, a kąt nachylenia - 30°,
ciężarów o masie przekraczającej:
a) przy pracy dorywczej:
– dladziewcząt - 10 kg,
– dlachłopców - 15 kg,
b) przy obciążeniu powtarzalnym:
– dladziewcząt - 5 kg,
– dlachłopców - 8 kg.
8) Przewożenie przez dziewczęta ciężarów na taczkach i wózkach 2-kołowych poruszanych ręcznie.
2. Prace wymagające stale wymuszonej i niewygodnej pozycji ciała
1) Prace wykonywane w pozycji pochylonej lub w przysiadzie.
2) Prace wykonywane w pozycji leżącej, na boku lub na wznak, w tym w szczególności przy naprawach pojazdów
mechanicznych.
3) Prace wykonywane na kolanach, w tym w szczególności przy ręcznym cyklinowaniu podłóg, przy pracach brukarskich i
posadzkarskich.
3. Prace zagrażające prawidłowemu rozwojowi psychicznemu
1) Prace, przy których mógłby być zagrożony dalszy prawidłowy rozwój psychiczny młodocianych, w szczególności:
a) prace związane z produkcją, sprzedażą i konsumpcją wyrobów alkoholowych, w tym obsługa konsumentów w
zakładach gastronomicznych,
b) prace związane z produkcją, sprzedażą i reklamą wyrobów tytoniowych,
c) prace związane z ubojem i obróbką poubojową zwierząt,
d) obsługa zakładów kąpielowych i łaźni,
e) prace rakarzy,
f) prace przy sztucznym unasiennianiu zwierząt,
g) prace w szpitalach (oddziałach) dla nerwowo i psychicznie chorych.
2) Prace w warunkach mogących stanowić nadmierne obciążenie psychiczne, w szczególności:
a) wymagające odbioru i przetwarzania dużej liczby lub szybko po sobie następujących informacji i podejmowania decyzji
mogących spowodować groźne następstwa, szczególnie w sytuacjach przymusu czasowego, w tym związane z obsługą
urządzeń sterowniczych,
b) wymuszone przez rytm pracy maszyn i wynagradzane w zależności od osiąganych rezultatów.";
3) Prace pokojowych w domach wczasowych i turystycznych, pensjonatach i hotelach, w tym hotelach robotniczych.
4) Udział w występach tancerzy w zakładach gastronomicznych.
II. Prace w narażeniu na szkodliwe działanie czynników chemicznych, fizycznych i biologicznych
1. Prace w narażeniu na szkodliwe działanie czynników chemicznych
1) Prace w narażeniu na działanie substancji i preparatów chemicznych, w tym środków ochrony roślin, sklasyfikowanych w
przepisach w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych jako: toksyczne (T), bardzo
toksyczne (T+), żrące (C) lub wybuchowe (E).
2) Prace w narażeniu na działanie substancji i preparatów chemicznych, w tym środków ochrony roślin, sklasyfikowanych w
przepisach w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych jako szkodliwe (Xn), którym
przypisano jeden lub więcej następujących zwrotów zagrożeń:
a) zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia (R39),
b) może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową (R42),
c) może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą (R43),
d) może powodować raka (R45),
e) może powodować dziedziczne wady genetyczne (R46),
f) stwarzapoważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia (R48),
g) może upośledzać płodność (R60),
h) może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki (R61),
i) możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia (R68).
3) Prace w narażeniu na działanie substancji i preparatów chemicznych, w tym środków ochrony roślin, sklasyfikowanych w
przepisach w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych jako drażniące (Xi), którym
przypisano jeden lub więcej następujących zwrotów zagrożeń:
a) produkt skrajnie łatwo palny (R12),
b) może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową (R42),
c) może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą (R43).
4) Prace w narażeniu na działanie czynników i procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym,
określonych w odrębnych przepisach.
5) Prace w kontakcie z lekami psychotropowymi.
6) Prace związane z używaniem kadzi, zbiorników lub pojemników szklanych zawierających czynniki chemiczne, o których
mowa w pkt 1-4.
2. Prace w narażeniu na szkodliwe działanie pyłów
Prace w środowisku, w którym występuje narażenie na szkodliwy wpływ:
1) pyłów o działaniu zwłókniającym i drażniącym, których stężenia przekraczają 2/3 wartości najwyższych dopuszczalnych
stężeń określonych w przepisach w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla
zdrowia w środowisku pracy;
2) pyłów o działaniu uczulającym;
3) pyłów o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, określonych w odrębnych przepisach.
3. Prace w narażeniu na szkodliwe działanie czynników fizycznych
1) Prace w zasięgu pól elektromagnetycznych o natężeniach przekraczających wartości dla strefy bezpiecznej, określone w
przepisach w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku
pracy.
2) Prace w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące na poziomie przekraczającym dopuszczalne wartości dawek
granicznych określone w przepisach prawa atomowego.
3) Prace w warunkach narażenia na promieniowanie laserowe.
4) Prace w warunkach narażenia na promieniowanie nadfioletowe, zwłaszcza emitowane przez technologiczne urządzenia
przemysłowe, w tym w szczególności przy spawaniu, cięciu i napawaniu metali.
5) Prace w warunkach narażenia na promieniowanie podczerwone, w tym w szczególności przy piecach hutniczych i
grzewczych oraz spiekaniu, odlewaniu, walcowaniu i kuciu metali.
6) Prace w warunkach narażenia na hałas, którego:
a) poziom ekspozycji odniesiony do 8-godzinnego dobowego lub do przeciętnego tygodniowego, określonego w Kodeksie
pracy, wymiaru czasu pracy przekracza wartość 80 dB,
b) szczytowy poziom dźwięku C przekracza wartość 130 dB,
c) maksymalny poziom dźwięku A przekracza wartość 110 dB.
7) Prace w warunkach narażenia na hałas infradźwiękowy, którego:
a) równoważny poziom ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką częstotliwościową G odniesiony do 8-
godzinnego dobowego lub do przeciętnego tygodniowego, określonego w Kodeksie pracy, wymiaru czasu pracy
przekracza wartość 86 dB,
b) szczytowy nieskorygowany poziom ciśnienia akustycznego przekracza wartość 135 dB.
8) Prace w warunkach narażenia na hałas ultradźwiękowy, którego:
a) równoważne poziomy ciśnienia akustycznego w pasmach tercjowych o częstotliwościach środkowych od 10 kHz do 40
kHz odniesione do 8-godzinnego dobowego lub do przeciętnego tygodniowego, określonego w Kodeksie pracy,
wymiaru czasu pracy,
b) maksymalne poziomy ciśnienia akustycznego w pasmach tercjowych o częstotliwościach środkowych od 10 kHz do 40
kHz
przekraczają wartości podane w tabeli:
Częstotliwość środkowa pasm
tercjowych (kHz)
Równoważny poziom ciśnienia akustycznego
odniesiony
do 8-godzinnego dobowego lub do
przeciętnego tygodniowego, określonego w
Kodeksie pracy, wymiaru czasu pracy (dB)
Maksymalny poziom ciśnienia
akustycznego (dB)
1
2
3
10; 12,5; 16
75
100
20
85
110
25
100
125
31,5; 40
105
130
9) Prace w warunkach narażenia na drgania działające na organizm człowieka przez kończyny górne, przy których:
a) wartość ekspozycji dziennej wyrażonej w postaci równoważnej energetycznie dla 8 godzin działania sumy wektorowej
skutecznych, ważonych częstotliwościowo przyspieszeń drgań wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych
(a
hwx
, a
hwy
, a
hwz
), przekracza 1 m/s
2
,
b) wartość ekspozycji trwającej 30 minut i krócej, wyrażonej w postaci sumy wektorowej skutecznych, ważonych
częstotliwościowo przyspieszeń drgań wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych (a
hwx
, a
hwy
, a
hwz
), przekracza
4 m/s
2
.
10) Prace w warunkach narażenia na drgania o ogólnym działaniu na organizm człowieka, przy których:
a) wartość ekspozycji dziennej wyrażonej w postaci równoważnego energetycznie dla 8 godzin działania skutecznego,
ważonego częstotliwościowo przyspieszenia drgań dominującego wśród przyspieszeń drgań wyznaczonych dla trzech
składowych kierunkowych, z uwzględnieniem właściwych współczynników (1,4 a
wx
, 1,4 a
wy
, a
wz
), przekracza 0,19 m/s
2
,
b) wartość ekspozycji trwającej 30 minut i krócej, wyrażonej w postaci skutecznego ważonego częstotliwościowo
przyspieszenia drgań dominującego wśród przyspieszeń drgań wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych, z
uwzględnieniem właściwych współczynników (1,4 a
wx
, 1,4 a
wy
, a
wz
), przekracza 0,76 m/s
2
.
11) Prace w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza przekracza 30 °C, a wilgotność względna powietrza przekracza
65 %, a także w warunkach bezpośredniego oddziaływania otwartego źródła promieniowania, w tym w szczególności:
obsługa suszarni, spiekanie i prażenie rud, walcowanie, wytapianie, rozlewanie i odlewanie metali lub ich stopów, naprawa
pieców hutniczych, obsługa pieców do termicznej obsługi cieplnej, w hutach szkła i przetwórniach szkła - obsługa pieców
do wytapiania i odprężania, naprawa pieców szklarskich, formowanie szkła oraz wszelkie prace na pomostach czynnych
pieców do wytapiania szkła, prace przy wypalaniu dolomitu i wapna, gotowanie asfaltu i prace z gorącym asfaltem,
bezpośrednia obsługa pieców piekarniczych, prace przy przygotowaniu karmelu w kociołkach.
12) Prace w temperaturze powietrza niższej niż 14 °C, a także przy wilgotności względnej wyższej niż 65 %, w tym w
szczególności: prace w chłodniach, przechowalniach produktów żywnościowych, zamrażalniach, w stałym kontakcie z
wodą, solanką i innymi płynami, przy robotach ziemnych w mokrym gruncie - osuszanie i nawadnianie, a także prace w
warunkach narażających na stałe przemakanie odzieży, powodujące naruszenie bilansu cieplnego u młodych pracowników.
13) Prace w środowisku o dużych wahaniach parametrów mikroklimatu, szczególnie przy występowaniu nagłych zmian
temperatury powietrza w zakresie przekraczającym 15 °C, przy braku możliwości stosowania co najmniej 15-minutowej
adaptacji w pomieszczeniach o temperaturze pośredniej.
14) Prace w warunkach podwyższonego ciśnienia, w tym w szczególności:
a) w komorach wysokich ciśnień lub w innych urządzeniach hiperbarycznych nawodnych albo naziemnych,
b) w urządzeniach komunikacji lotniczej,
c) prace nurków i płetwonurków,
d) prace w kesonach.
15) Prace w warunkach obniżonego ciśnienia, w tym w szczególności w komorach niskich ciśnień lub w innych urządzeniach
hipobarycznych nawodnych lub naziemnych.
4. Prace w narażeniu na szkodliwe działanie czynników biologicznych
1) Prace, przy których źródłem zakażenia lub zarażenia może być chory człowiek lub materiał zakaźny pochodzenia ludzkiego,
tj. krew, tkanki, mocz, kał itp., w tym w szczególności wszelkie prace w szpitalach (oddziałach) zakaźnych.
2) Prace, przy których występują zagrożenia czynnikami biologicznymi, przenoszonymi na człowieka przez kontakt ze
zwierzętami lub produktami pochodzenia zwierzęcego, w tym szczególnie:
a) drobnoustrojami chorób odzwierzęcych, tj. zoonozami,
b) alergenami pochodzenia zwierzęcego: wydalinami, roztoczem, sierścią, łupieżem zwierząt hodowlanych, pyłem
jedwabiu naturalnego, pierzem ptaków, mączką rybną itp., występującymi w hodowli i przetwórstwie.
3) Prace, przy których występują zagrożenia czynnikami biologicznymi pochodzenia roślinnego lub mikroorganizmami
przenoszonymi przez rośliny:
a) drobnoustrojami występującymi w roślinach, tj. bakteriami, promieniowcami, grzybami itp., które stanowią zagrożenie
w trakcie procesów magazynowania, przetwarzania i użytkowania różnych surowców roślinnych,
b) pyłami pochodzenia roślinnego, powodującymi stany uczuleniowe, w tym w szczególności pyłami zbożowymi,
paszowymi, tytoniowymi i z ziół leczniczych.
III. Prace stwarzające zagrożenia wypadkowe
1) Prace, podczas których młodociani są narażeni na zwiększone niebezpieczeństwo urazów, w tym w szczególności związane
z:
a) obsługą młotów mechanicznych, pras, walców, nożyc, krajalnic, szarpaczy oraz napędów i przystawek przenoszących
ruch na maszyny,
b) uruchamianiem maszyn i innych urządzeń bezpośrednio po ich naprawie,
c) połowem ryb, ich patroszeniem i filetowaniem oraz wszelkimi pracami w działach produkcyjnych fabryk przetworów
rybnych,
d) rozbiorem, trybowaniem i mieleniem mięsa,
e) obsługą ciągników i maszyn samojezdnych, bezpośrednią obsługą młockarni, sieczkarni i innych maszyn rolniczych,
przy których występują zagrożenia wypadkowe, oraz koszeniem kosą,
f) prowadzeniem maszyn budowlanych i drogowych oraz obsługą dźwignic, kafarów i kołowrotów,
g) obsługą kotłów parowych, urządzeń i naczyń, w których występuje ciśnienie powyżej 0,5 bara, obsługą generatorów
gazowych i innych urządzeń, których eksploatacja, uszkodzenie i nieprawidłowa czynność zagraża bezpieczeństwu
obsługującego i innych osób znajdujących się w pobliżu,
h) obróbką drewna przy użyciu pilarek łańcuchowych z napędem elektrycznym lub mechanicznym, obsługą pilarek
tarczowych, taśmowych, ramowych (traków), maszyn do obróbki drewna o bezpośrednim ręcznym posuwie materiału
oraz wszelkich pracach przy zrywce, pozyskiwaniu i transporcie drewna,
i) kontaktem ze zwierzętami dzikimi lub jadowitymi, obsługą buhajów, ogierów, knurów i tryków oraz wywozem
obornika i gnojowic.
2) Prace związane z wytwarzaniem i stosowaniem środków wybuchowych i łatwo palnych oraz wyrobów zawierających te
środki.
3) Prace obejmujące wytwarzanie, stosowanie i przechowywanie sprężonych, płynnych i rozpuszczonych gazów.
4) Prace zagrażające porażeniem prądem elektrycznym, w tym w szczególności: prace przy liniach energetycznych będących
pod napięciem lub w pobliżu tych linii, prace w rozdzielniach prądu elektrycznego, w elektrycznych podstacjach, przy
transformatorach i nastawniach, wszelkie prace przy obsłudze urządzeń energetycznych znajdujących się pod napięciem, z
wyjątkiem napięcia obniżonego (bezpiecznego) oraz prac konserwacyjnych przy urządzeniach central telefonicznych,
wykonywanych przez absolwentów szkół zawodowych.
5) Prace w transporcie kolejowym, w tym w szczególności: na stanowiskach związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego,
zwłaszcza prace maszynistów pojazdów trakcyjnych i drezyn motorowych, dyżurnych ruchu, konduktorów, manewrowych,
ustawiaczy, nastawniczych, zwrotniczych, operatorów maszyn torowych, sprzątaczy wagonów oraz przy budowie i
utrzymaniu sieci trakcyjnej.
6) Prace w transporcie oraz komunikacji samochodowej i tramwajowej, w tym w szczególności:
a) prace kierowców pojazdów silnikowych i ich pomocników,
b) prace konduktorów w autobusach i trolejbusach,
c) przy ręcznym przetaczaniu, spinaniu i odczepianiu wagonów i przyczep,
d) przy zdejmowaniu, nakładaniu i pompowaniu opon samochodowych i ciągnikowych,
e) prace konwojentów.
7) Prace w żegludze, w tym w szczególności: wszelkie prace na jednostkach pływających oraz prace w portach związane z
obsługą techniczną statków, prace na pogłębiarkach i przy wydobywaniu wraków.
[ Pobierz całość w formacie PDF ]