Pracodawca nie odpowiada na zasadzie ryzyka, BHP, Orzeczenia Sądu Najwyższego

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Wyrok z dnia 21 maja 1997 r.
II UKN 129/97
Pracodawca nie odpowiada na zasadzie ryzyka (art. 436 § 1 w związku z art.
435 § 1 KC) za szkodę, która powstała wskutek wypadku w drodze z pracy,
spowodowaną ruchem mechanicznego środka komunikacji prowadzonego przez
pracownika i stanowiącego jego własność.
Przewodniczący SSN: Jadwiga Skibińska-Adamowicz (sprawozdawca), Sędzio-
wie SN: Jerzy Kuźniar, Zbigniew Myszka.
Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 21 maja 1997 r. sprawy z powództwa
Alojzego P. przeciwko Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w R. o rentę wyrównawczą z
tytułu wypadku przy pracy, na skutek kasacji powoda od wyroku Sądu Apelacyjnego w
Katowicach z dnia 30 września 1996 r. [...]
o d d a l i ł kasację.
U z a s a d n i e n i e
Sąd Wojewódzki-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach wyrokiem
z dnia 30 stycznia 1996 r., oddalił powództwo Alojzego P. przeciwko Okręgowej
Spółdzielni Mleczarskiej w R. o zasądzenie tytułem renty wyrównawczej za okres od 1
marca 1992 r. do 31 marca 1995 r. kwoty 28.000 zł (licząc po 500 zł miesięcznie) oraz
tytułem renty wyrównawczej bieżącej poczynając od dnia 1 kwietnia 1995 r. kwoty po
500 zł miesięcznie. Sąd Wojewódzki ustalił, że powód był zatrudniony w pozwanej Spół-
dzielni - z przerwą - od 1959 r., przy czym w 1979 r. pełnił obowiązki dyrektora Zakładu
Mleczarskiego i głównego technologa. W dniu 8 kwietnia 1979 r. powód pracował do
godz. 14
00
. Około godz. 15
00
, gdy był już w domu, został zawiadomiony, że na nocnej
zmianie nie będzie mistrza. Zdecydował więc, że on go zastąpi i udał się do Zakładu
Mleczarskiego własnym samochodem o godz. 22
00
. Zastępował tutaj mistrza w jego
obowiązkach do godz. 6
00
następnego dnia, po czym do godz. 11
00
wykonywał czyn-
ności należące do dyrektora Zakładu. Po godz. 11
00
udał się w drogę do domu do
miejscowości Ż., lecz po drodze zamierzał jeszcze wstąpić w celach służbowych do
Oddziału w Ż. W drodze do Ż. zasnął za kierownicą, zjechał na przeciwległy pas ruchu i
uległ czołowemu zderzeniu z samochodem ciężarowym "Kamaz" jadącym z przeciwnej
strony. Wskutek wypadku powód został uznany najpierw inwalidą III, a potem II grupy z
tytułu wypadku przy pracy. Po wyczerpaniu zwolnień lekarskich powód wrócił do pracy
w pozwanej Spółdzielni na stanowisko głównego technologa. Z dniem 31 marca 1993 r.
został zwolniony z pracy na podstawie ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. (z przyczyn
ekonomicznych leżących po stronie zakładu pracy).
Zdaniem Sądu Wojewódzkiego roszczenia powoda można by rozpatrywać na
podstawie art. 435 § 1 KC, gdyż pozostają w związku z wypadkiem komunikacyjnym
(samochodowym). Brak jednak podstaw do przyjęcia odpowiedzialności strony pozwa-
nej za wypadek, gdyż samochód, którym powód jechał, stanowił jego własność i był
prowadzony przez niego samego, poza tym wyłączną przyczyną wypadku było
zaśnięcie powoda za kierownicą spowodowane zmęczeniem pracą na dodatkowej,
nocnej zmianie. Jednak decyzję o wykonywaniu tej pracy podjął sam powód. On rów-
nież zadecydował o prowadzeniu samochodu dnia 9 kwietnia 1979 r.
Sąd Apelacyjny w Katowicach rozpoznając apelację powoda złożoną od wska-
zanego wyroku, wyrokiem z dnia 30 września 1996 r. oddalił tę apelację. Sąd drugiej
instancji uznał, że nie jest trafny zarzut powoda, iż wyrok Sądu Wojewódzkiego narusza
przepisy art. 6 i art. 8 ustawy z dnia 12 czerwca1975 r. o świadczeniach z tytułu wypad-
ków przy pracy i chorób zawodowych, gdyż przepisy te regulują jedynie prawo do
świadczeń przewidzianych w tej ustawie, nie mogą więc służyć jako podstawa przyzna-
nia renty wyrównawczej. Gdy zaś chodzi o wykładnię i zastosowanie art. 435 § 1 KC, to
stanowisko Sądu Wojewódzkiego nie nasuwa wątpliwości, podobnie jak i wniosek
wyprowadzony z postępowania dowodowego, iż strona pozwana nie może ponosić
odpowiedzialności za wypadek, gdyż doszło do niego wyłącznie z winy powoda.
Od powyższego wyroku złożył kasację pełnomocnik powoda [...], zaskarżając
wyrok w całości i wnosząc o jego uchylenie i przekazanie sprawy Sądowi Wojewódz-
kiemu do ponownego rozpoznania. Zdaniem wnoszącego kasację Sąd Apelacyjny
dopuścił się obrazy prawa materialnego - art. 435 § 1 i § 2 oraz art. 441 KC przez błęd-
ną ich wykładnię i niewłaściwe zastosowanie, które doprowadziły do oddalenia roszczeń
powoda, a także obrazy prawa procesowego - art. 316 § 1 KPC przez przyjęcie za
podstawę rozstrzygnięcia nieistniejącego stanu rzeczy i uznanie, że powód wyłącznie
przyczynił się do powstania szkody. Tymczasem z protokołu [...] ustalenia okoliczności i
przyczyn wypadku przy pracy wynika, że nie można wykluczyć, iż do wypadku doszło
na skutek przemęczenia powoda wykonywaniem nadmiaru obowiązków należących do
kilku osób.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Ze względu na datę wydania orzeczenia przez Sąd I instancji do rozpoznania
przez Sąd II instancji rewizji od tego orzeczenia miały zastosowanie przepisy dotych-
czasowe, to znaczy przepisy Kodeksu postępowania cywilnego w brzmieniu obowią-
zującym przed dniem 1 lipca 1996 r. Zgodnie z art. 316 § 1 KPC w dawnym brzmieniu
sąd wydaje wyrok, gdy po zamknięciu rozprawy uzna, że sprawa jest dostatecznie
wyjaśniona do stanowczego rozstrzygnięcia, biorąc za podstawę wyroku stan rzeczy
istniejący w chwili zamknięcia rozprawy. Przepis ten, stosownie do art. 393 § 1 KPC w
dawnym brzmieniu, obowiązywał także Sąd II instancji. Wbrew jednak zarzutowi kasacji
Sąd Apelacyjny nie dopuścił się jego pogwałcenia wskutek jakoby pominięcia treści
protokołu powypadkowego [...] z dnia 4 września 1980 r. Zarówno bowiem z dowodów
znajdujących się w aktach sprawy, jak i z motywów przytoczonych przez Sądy obu
instancji wynika, że Sądy te uwzględniły wyniki postępowania powypadkowego, a także
charakter wypadku z dnia 9 kwietnia 1979 r. i jego skutki, które doprowadziły do
przyznania powodowi świadczeń na podstawie ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o
świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (jednolity tekst: Dz.
U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144 ze zm.). Odnosząc się do zarzutu powoda, iż zakład pracy
przyczynił się do powstania wypadku, gdyż tolerował trwające od lipca 1978 r.
nadmierne przeciążenie powoda obowiązkami służbowymi i jego stan przemęczenia,
Sąd Apelacyjny podniósł, że to właśnie powód, jako dyrektor Zakładu Mleczarskiego był
odpowiedzialny za właściwą organizację pracy, eliminującą zagrożenia nieszczęśliwymi
wypadkami, a gdy chodzi o sam wypadek w dniu 9 kwietnia 1979 r., Sąd Apelacyjny
stwierdził, że zmęczenie powoda było wystarczającym przeciwwskazaniem do
prowadzenia samochodu. Nie można zresztą przyjąć zmęczenia jako okoliczności
niewątpliwej, gdyż powód przesłuchany w dniu 12 kwietnia 1979 r. w postępowaniu
dochodzeniowym prowadzonym w związku z wypadkiem zeznał, że krytycznego dnia
wyruszając w drogę do domu "miał dobre samopoczucie i nie czuł zmęczenia". Ponadto
Sąd Apelacyjny odwołał się do ustaleń Sądu I instancji i wniosków wyprowadzonych z
tych ustaleń, a sprowadzających się do tezy, że jeżeli powód czuł zmęczenie pracą nie
powinien siadać za kierownicą, zwłaszcza w sytuacji nie wymagającej od niego
prowadzenia samochodu (ze względu na podróż powrotną do domu).
Przedstawione wywody i argumenty przyjęte przez Sąd Apelacyjny przeczą
twierdzeniu powoda, iż Sąd ten wydał wyrok nie wziąwszy za jego podstawę stanu rze-
czy istniejącego w chwili zamknięcia rozprawy. Tym samym nie jest trafny zarzut zawar-
ty w kasacji, że zaskarżony wyrok naruszył przepisy postępowania w sposób mogący
mieć istotny wpływ na wynik sprawy (art. 393 pkt 2 KPC).
Nie może również odnieść skutku zarzut naruszenia przepisów prawa material-
nego - art. 435 § 1 i 2 oraz art. 441 KC. Pomijając już kwestię lakoniczności tego zarzu-
tu, wyrażającą się w sprowadzeniu jego uzasadnienia do powtórzenia ustawowego
zwrotu, że obraza wymienionych przepisów nastąpiła "przez błędną ich wykładnię i
niewłaściwe zastosowanie, co w konsekwencji doprowadziło do uznania roszczenia
powoda za bezzasadne", nie ma podstaw do twierdzenia, że Sąd Apelacyjny błędnie
zrozumiał treść lub znaczenie wskazanych w kasacji przepisów prawa materialnego lub
wadliwie stwierdził, że ustalony w sprawie stan faktyczny nie odpowiada stanowi
faktycznemu abstrakcyjnie określonemu w normie prawnej.
Jest w sprawie niesporne, że powód uległ wypadkowi komunikacyjnemu pro-
wadząc własny samochód osobowy. Do wypadku doszło wskutek tego, że powód zas-
nął za kierownicą, a jego samochód zjechał na przeciwległy pas jezdni i zderzył się czo-
łowo z samochodem ciężarowym. Powyższa okoliczność ma podstawowe znaczenie
dla zastosowania przepisów prawa materialnego i rozstrzygnięcia, czy strona pozwana
ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą z wypadku na zasadach prawa cywilnego,
czego domaga się powód.
Sądy obu instancji trafnie przyjęły, że odpowiedzialność strony pozwanej należy
oceniać na podstawie art. 436 § 1 w związku z art. 435 § 1 KC. Z art. 436 § 1 KC wy-
nika, że odpowiedzialność samoistnego posiadacza mechanicznego środka komunikacji
poruszanego za pomocą sił przyrody kształtuje się na podstawie art. 435 § 1 KC. Ten
zaś przepis stanowi, że prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład
wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody (pary, gazu, elektryczności, paliw płynnych
itp.) ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu wyrządzoną komukolwiek
przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, chyba że szkoda nastąpiła wyłącznie z winy
poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności. Samochód,
którego ruch spowodował wypadek, nie należał do pozwanej Spółdzielni, lecz był włas-
nością powoda. Strona pozwana zatem nie może być uznana za "samoistnego posia-
dacza mechanicznego środka komunikacji poruszanego za pomocą sił przyrody", który
ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za szkodę na osobie lub mieniu wyrzą-
dzoną komukolwiek. Tym samym bezprzedmiotowe są rozważania na temat, czy wcho-
dzą w rachubę okoliczności wyłączające tę odpowiedzialność wymienione w art. 435 § 1
KC, tj. siła wyższa lub wina poszkodowanego jako wyłączny czynnik powodujący
szkodę lub wina osoby trzeciej. Wyłączenie bowiem odpowiedzialności w sytuacjach
przewidzianych w powyższym przepisie może dotyczyć osoby, której odpowiedzialność
istnieje co do zasady. Mówiąc inaczej, według art. 435 § 1 KC regułą jest ponoszenie
odpowiedzialności, na zasadzie ryzyka, przez samoistnego posiadacza mechanicznego
środka komunikacji poruszanego za pomocą sił przyrody [...], natomiast wyłączenie tej
odpowiedzialności ("chyba że...") ma miejsce w określonych tym przepisem
okolicznościach. Tymczasem, gdy chodzi o stronę pozwaną nie ma podstaw ani do
przyjęcia jej odpowiedzialności ani do wyłączenia tej odpowiedzialności, gdyż nie była
samoistnym posiadaczem samochodu, którego ruch był przyczyną wypadku i szkody
odniesionej przez powoda. Z tego względu Sąd Apelacyjny niewadliwie przyjął, że w
stanie faktycznym sprawy przepis art. 436 § 1 w związku z art. 435 § 1 KC wymagał
oddalenia roszczeń powoda.
Zdaniem powoda zaskarżony wyrok narusza ponadto art. 441 KC. Przepis ten
ustanawia solidarną odpowiedzialność kilku osób za szkodę wyrządzoną czynem nie-
dozwolonym, w dalszej zaś części reguluje kwestię regresu w wypadku współodpowie-
dzialności opartej na zasadzie winy (§ 2). Skarga kasacyjna nie podaje jednak, na czym
polega naruszenie tego przepisu, a zwłaszcza z jakiej zasady wynika odpowiedzialność
strony pozwanej za skutki wypadku komunikacyjnego spowodowanego przez powoda
(skoro art. 436 § 1 KC nie wchodzi w rachubę) i który przepis stanowi podstawę tej
odpowiedzialności. Tymczasem wskazanie takie jest konieczne, gdyż art. 441 KC
określa tylko sposób odpowiedzialności za szkodę wynikłą z czynu niedozwolonego
(odpowiedzialność solidarna), nie stanowi natomiast samodzielnej podstawy odpo-
wiedzialności poszczególnych osób. Dlatego dla zastosowania wymienionego przepisu
niezbędne jest uprzednie przesądzenie kwestii tej odpowiedzialności według zasady
winy, ryzyka lub słuszności. Skarga kasacyjna wyraża wprawdzie w końcowej swej
części pogląd, że nietrafne jest stanowisko Sądów obu instancji jakoby do wypadku
doszło z wyłącznej winy powoda, zaś pogląd ten może pośrednio świadczyć - ze
względu na opis warunków pracy powoda - o tym, że skarżący czyni za wypadek
współodpowiedzialnym zakład pracy, jednak nie wiadomo, czy podstawy odpo-
wiedzialności upatruje skarżący w przepisach o czynach niedozwolonych, a jeżeli tak -
to według jakiej zasady powinna się - jego zdaniem - kształtować odpowiedzialność
strony pozwanej. Tak więc zarzut naruszenia art. 441 KC jest niemożliwy do skon-
trolowania, pomijając już kwestię, że przepis ten pierwszy raz został powołany w
kasacji.
Z przedstawionych względów Sąd Najwyższy uznał, że kasacja nie zawiera
usprawiedliwionych podstaw wobec czego oddalił ją stosownie do art. 393
12
KPC.
========================================
[ Pobierz całość w formacie PDF ]