Pradznia Paramita sutra, Wschód, buddyzm, Sutry

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
)! !dt(f-V“]-z[n-f-b*n-cd-W#-s-c(v-o^-sX#]-az#-NI#r-a(-l*n-dX-d-dl^en-n(!!
Zwyciê¿czyni – esencja Najwy¿szej Wiedzy
1
‰X-ec-Nœ[-[^! Dµ-e-k-o#-aCJIÛ-a-c-f#-oÛ-í#-[-x!
„Bhagawati Prad¿nia Paramita Hridaja”.
d([-Nœ[-[^! dt(f-V“]-z[n-f-b*n-cd-
„Ciomdendema szierab
W#-s-c(v-o^-sX#]-az#-NI#r-a(!!
dt(f-V“]-z[n-f-b*n-cd-W#-
kji pharyltucinpej njingpo”.
CIOM DEN DE MA SZIE RAB KJI
Pok³on Zwyciê¿czyni
2
s-c(v-o^-sX
#]-a-v-sXe-zhv-v(!
z[#-Nœ[-d[e-e#n-p(n-a-[^n-et#e-]!
PA RYL TU CIN PA LA CIAK TSAL LO
DI KE DAK GI TY PA DY CIK NA
– esencji Najwy¿szej Wiedzy.
Tak s³ysza³em.
W sanskrycie:
Po tybetañsku:
)!
dt(f-V“]-z[n-‰Xv-a(z#-wd-dX-›([-s$r-a(z#-c#-v-[e*-N√(r-e#-[e*-z[^]-y*]-a(-[r!
CIOM DEN DE GJAL POJ KAB DZIA GY PUNG POJ RI LA GE LONG GI GEN DYN CIEN PO DANG
Razu pewnego Zwyciêski przebywa³ w królewskich w³oœciach (Rad¿agriha) na szczycie Góry Sêpów w otoczeniu
wielkiej sangi mnichów
3
dXr-y$d-n*fn-[az#-[e*-z[^]-y*]-a(-[r-pdn-et#e-o^-dl^en-o*! [*z#-h°-dt(f-V“]-z[n-;d-f(-
DZIANG CIUB SEM PE GEN DYN CIEN PO DANG TAB CIK TU SZIUK TE
DE-I TSE CIOM DEN DE ZAB MO NANG
i wielkiej sangi bodhisattwów.
Zwyciêski wszed³ wówczas w samadhi,
N‘r-d-l*n-dX-dz#-y(n-W#-’f-eCrn-o#r-r*-zj‹]-v-NI(fn-ac-dl^en-n(! xr-[*z#-h°-dXr-y$d-n*fn-[az-
£A SZIE DZIA £E CIE KJI NAM DRANG TING NGE DZYN LA NJOM PAR SZIUK SO
JANG DE-I TSE DZIANG CIUB SEM PA
które analizuje wszystkie dharmy, zwane „dog³êbny blask”.
W tym czasie Bodhisattwa-Mahasattwa, szlachetny, pe³en
n*fn-[az-y*]-a(-zsen-a-Nå≈]-cn-e;#en-[dr-sX^e-b*n-cd-W#-s-c(v-o^-sX#]-a-;d-f(z#-Nå≈([-a-i#[-v-’f-ac-
4
SEM PA CIEN PO PAK PA CIEN RE ZIK £ANG CIUK SZIE RAB KJI PA RYL TU CIN PA ZAB MOJ CIE PA NJI LA NAM PAR TA SZING PUNG PO
mocy Awalokiteœwara, praktykuj¹c dog³êbn¹ Najwy¿sz¹ Wiedzê, postrzega³ piêæ skandh jako puste w swej naturze.
dVø-l#r-s$r-a(-V®-a(-[*-[e-v-xr-cr-dl#]-R#-Nø(r-ac-’f-ac-dVøz(! [*-]n-nrn-‰Xn-W#-fp%n-h°-[r-V“]-a-bÛ-
NGA PO DE DAK LA JANG RANG SZIN GJI TONG PAR NAM PAR TA-O
DE NE SANG GJE KJI TY TSE DANG DEN PA SZIA
Wtedy, dziêki inspiracji Buddy, czcigodny Siariputra przemówi³ do
)!
c#z#-d$n-dXr-y$d-n*fn-[az-n*fn-[az-y*]-a(-zsen-a-Nå≈]-cn-e;#en-[dr-sX^e-v-z[#-Nœ[-t*n-Nƒçn-n(!
RIJ BY DZIANG CIUB SEM PA SEM PA CIEN PO PAK PA CIEN RE ZIK £ANG CIUK LA DI KE CIE ME SO
Bodhisattwy--Mahasattwy, szlachetnego, pe³nego mocy Awalokiteœwary.
c#en-W#-d$-zf-c#en-W#-d$-f(-er-v-v-b*n-cd-W#-s-c(v-o^-sX#]-a-;d-f(z#-Nå≈([-a-Nå≈[-ac-z[([-a-[*n-u#-Vøc-dN√d-
RIK KJI PU AM RIK KJI PU MO GANG LA LA SZIE RAB KJI PA RYL TU CIN PA ZAB MOJ CIE PA CIE PAR DY PA DE DZI TAR LAB PAR DZIA DE
5
„W jaki sposób maj¹ siê uczyæ te szlachetne kobiety i ci szlachetni mê¿czyŸni, którzy chc¹ postêpowaæ zgodnie z dog³êbn¹ praktyk¹ Najwy¿szej Wiedzy?” –
ac-dX![*-Nœ[-t*n-Nƒçn-a-[r! dXr-y$d-n*fn-[az-n*fn-[az-y*]-a(-zsen-a-Nå≈]-cn-e;#en-[dr-sX^e-e#n-
KE CIE ME PA DANG
DZIANG CIUB SEM PA SEM PA CIEN PO PAK PA CIEN RE ZIK £ANG CIUK GI TSE DANG DEN PA SZIA
odezwa³ siê w te s³owa.
Bodhisattwa-Mahasattwa, szlachetny, pe³en mocy Czenrezik odpar³:
[ Pobierz całość w formacie PDF ]