Pragnienie - Bakjwi - thirst.2009.limited.dvdrip.xvid-nodlabs.cd2, Napisy do filmów

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.{781}{896}/Jedna kobieta. Nieprzytomna.|/Za chwil� ruszamy.{1301}{1460}Nie wspominaj o tym,|�e pozwoli�em ci tu �owi�.{1465}{1548}Zajm� si� wszystkim.{2085}{2155}/Ojciec Hyun... Ojciec...{2159}{2260}Znowu choruje za nasze grzechy!{2300}{2448}Wys�uchaj modlitwy naszej,|w imi� pana naszego, Jezusa Chrystusa.{2454}{2574}Niech omijaj� mnie z daleka,|jak tr�dowatego.{2581}{2736}Jak kaleka bez ko�czyn,|nie pozw�l bym porusza� si� swobodnie.{2740}{2881}Usu� me policzki,|by nie sp�ywa�y po nich �zy.{2914}{2973}/Na dnie jeziora by� dom.{2977}{3030}/Zatopiona wioska.{3044}{3129}My�la�em, �e umar�.{3133}{3241}Ale gdy p�yn��em ku powierzchni,|on zrobi� to samo.{3245}{3381}Wi�c wrzuci�em go do szafy w tym domu|i po�o�y�em g�az na jego piersi.{3403}{3500}Co je�li si� wydostanie|i ruszy za mn�?{3510}{3619}Powinienem by� po�o�y� drugi g�az|na drzwiach od szafy.{3625}{3702}�mier� jest ko�cem.|Prawda, ojcze?{3710}{3767}Jak jeste� martwy, to na amen?{4090}{4118}Rozumiesz?{4165}{4251}Wampiry nie s� nie�miertelne.{4273}{4356}Nadal pragniesz mojej krwi?{4389}{4509}Tak bardzo chcesz ujrze�|ten mroczny �wiat?{4537}{4691}Sam �yjesz dzi�ki krwi innych os�b,|ale nie chcesz da� mi ani kropli w�asnej!{4805}{4896}Udziel mi rozgrzeszenia,|a dam ci to, czego pragniesz.{5055}{5128}B�g, Ojciec mi�osierdzia,|kt�ry pojedna� �wiat ze sob�...{5132}{5223}przez �mier� i zmartwychwstanie|swojego Syna...{5227}{5321}i zes�a� Ducha �wi�tego|na odpuszczenie grzech�w,{5325}{5430}niech ci udzieli przebaczenia i pokoju|przez pos�ug� Ko�cio�a.{5434}{5565}I ja odpuszczam tobie grzechy|w imi� Ojca i Syna, i Ducha �wi�tego.{5569}{5606}Amen.{5614}{5694}Chwalmy Pana.{5781}{5879}Niech Jego �aska trwa... na wieki.{5927}{6053}Pan odpu�ci� twoje grzechy.{7529}{7584}/Id� do domu i odpocznij.{7630}{7703}Musisz by� zm�czona.{7761}{7825}To moja jedyna przyjaci�ka.{7829}{7924}Wiem, �e wydobrzeje,|jak ojciec si� za ni� pomodli.{8069}{8109}Prosz�.{8175}{8265}W imi� Ojca i Syna|i Ducha �wi�tego.{8269}{8314}Amen.{8385}{8469}Modl� si� do Tae-ju.{8473}{8574}Obud� si� prosz�|i wys�uchaj mej modlitwy.{8608}{8693}Powiedzia�em, �e Kang-woo|upi� si� butelk� Soju.{8697}{8780}Wi�c powiedz policji to samo.{8793}{8861}Jak tylko si� to sko�czy,|to b�dziemy razem.{8866}{8954}Przez pewien czas|nie mo�emy si� spotyka�.{8985}{9089}Cho� ma twarz mo�e wydawa� si�|ozi�b�a i surowa,{9093}{9160}to moje serce bije tylko dla ciebie.{9175}{9305}/Wierz�, �e gdy spotkamy si� ponownie,|/to w ko�cu b�dziemy szcz�liwi.{9361}{9401}/Ojcze?{9405}{9455}/Robi�c to,{9459}{9559}/czuj�, �e b�d� �y�a w ojcu.{10631}{10658}Zaprzesta� wszelkiej...{10662}{10707}my�li, t�sknoty.{10711}{10872}Policja potrzebuje cia�a,|aby zamkn�� spraw�.{10897}{11094}Kang-woo nie umia� p�ywa�.|Musi pani �y� dalej.{11104}{11169}Kang-woo umie p�ywa�.{11325}{11393}Ojciec Hyun w dalszym ci�gu|nie odbiera telefon�w?{11397}{11469}To musia� by� ogromny szok.{11531}{11621}Mimo to m�g� si� zjawi� na pogrzebie.{11760}{11803}Kang-woo!{11809}{11860}Kang-woo!{11941}{11991}To ja, Sang-hyun.{11995}{12037}Wiem, �e jestem mokry, ale...{12041}{12083}Moje biedactwo.{12087}{12125}Dlaczego tyle to trwa�o?{12129}{12180}Dlaczego nie zadzwoni�e�?{12193}{12272}Dra�! Sukinsyn!{12329}{12377}- Pani Ra!|- Pani Ra!{12381}{12428}Prosz� oprzytomnie�!{12477}{12568}Niech pani to wypije!{12653}{12766}W�a�nie dlatego powinni�my pilnowa�|swojego ci�nienia.{12770}{12813}I pi� z umiarem.{12817}{12888}I wystrzega� si� solonego jedzenia.{12922}{13090}Przeka�my pani Ra|nasz� pozytywn� energi�.{13104}{13188}Zacznijmy od Tae-ju.{13229}{13277}Mamo...{13286}{13372}Ile czasu min�o?{14381}{14423}Dlaczego jeste� taka mokra?{14427}{14459}Co?{14533}{14591}Przecieka gdzie�?{14637}{14704}Dlaczego jest takie mokre?{14793}{14877}Chod� tu i przesta� wymy�la� sobie|jakie� rzeczy.{15024}{15102}To tylko kwestia psychiki.{15137}{15224}Przesta� ha�asowa�|i chod� do mnie wreszcie.{16538}{16614}Tu te� by�?{16701}{16732}Kto?{16824}{16866}Wypu�� mnie!{18619}{18657}Nie poddawaj si� temu.{18661}{18706}To tylko iluzja.{18710}{18802}To tylko kwestia psychiki.{20218}{20248}Wychodzisz?{20334}{20466}Jak kto� mo�e to zrobi�|pi�� razy z rz�du?{21708}{21815}Mama nigdy nie wyprawi�a mi|przyj�cia urodzinowego.{22013}{22045}Jak �miesz?{22469}{22595}Ale zawsze dobrze mnie karmi�a.{22614}{22662}Wi�c jej podzi�kuj.{22709}{22759}Dzi�kuj�.{22862}{22967}Nie mo�esz przej�� si�|do tego detektywa?{22971}{23020}Nie jeste� spragniony?{23131}{23215}Wyprawi� ci w tym roku urodziny.{23265}{23293}Powa�nie?{23297}{23366}Pierwsze urodziny w moim �yciu?{23389}{23543}Ale ja nawet nie wiem,|kiedy mam urodziny.{23846}{23916}Ale sk�d ta w�adcza postawa?{23920}{24006}M�wienie mi tego i tamtego.|Bicie mnie.{24017}{24127}Kang-woo nigdy nie podni�s�|na mnie r�ki.{25206}{25305}Czy Kang-woo ci� bi�?{25337}{25382}A jakie ma to znaczenie?{25429}{25475}Bo dlatego w�a�nie zgin��!{25489}{25542}Nie wymy�laj wym�wek!{25546}{25609}I tak by� go zabi�.{25613}{25698}�eby mie� mnie tylko dla siebie.{25702}{25816}Wiesz jak bardzo stara�em si�|nie zabija� ludzi?{25865}{25942}Nie potrafisz sobie tego nawet wyobrazi�!{25969}{26066}Odzywa si� we mnie|spragniona krwi bestia!{26070}{26169}Chodzi�em na palcach boj�c si�,|�e kogo� skrzywdz�.{26221}{26283}Zabi�em go z twojego powodu.{26329}{26374}Aby ci� ocali�.{26440}{26503}Mnie?{26563}{26640}Wi�c dlaczego moje �ycie|jest koszmarem?{26659}{26826}Dr�� na my�l o twych zimnych d�oniach,|kt�re mnie dotykaj�.{26845}{26893}Jak do tego dosz�o?{27069}{27106}Mamo!{27173}{27202}Mamo!{27212}{27253}Jestem pot�piona.{27257}{27308}Zabije mnie.{27321}{27373}Biedny Kang-woo...{27377}{27461}Moja biedna, kochana mama...{27478}{27597}Traktowa�a� tego diab�a jak syna|i to dostajesz w zamian?{27622}{27676}Sam to zrobi�em?{27688}{27733}/To by� tw�j pomys�.{27871}{27938}Nie! To by� jego pomys�!{27942}{28003}Powiedzia�, �e zabije matk� i syna!{28026}{28068}Naprawd�!{28851}{28933}Przepraszam. Wybacz mi.{28973}{29057}Byli�my szcz�liw� rodzin� do czasu,|gdy si� nie zjawi�e�!{29061}{29134}Jeste� jak zarazek!{29229}{29309}M�wi�a�, �e jestem uroczy!|Ty cipo!{29608}{29672}Mamo, mamo...{29681}{29736}Sp�jrz na mnie.{29753}{29824}Nie mo�esz tak umrze�.{29836}{29870}Mamo.{29948}{30029}Powiedz, �e mi wybaczasz.{30033}{30064}Mamo,{30068}{30105}sp�jrz na mnie.{30109}{30208}Je�li mi wybaczasz,|to mrugnij raz.{30212}{30305}Tylko jedno mrugni�cie?|Prosz�.{30356}{30432}Jeden raz?|Prosz�.{30657}{30689}Chod�my!{30693}{30768}Ten diabe� wyssie z ciebie krew!{30884}{30910}Chod�my!{30969}{30994}Chod�my!{31150}{31217}Nie zbli�aj si�, ty diable!{31433}{31484}Chc� odej�� do Kang-woo.{31489}{31528}Zabij mnie, prosz�.{31532}{31579}Chcesz odej��?{31641}{31696}Do swojego m�a?{31842}{31869}Serio?{38645}{38712}Wszystkiego najlepszego|z okazji urodzin, Tae-ju.{38833}{38954}/Ca�kowicie na bia�o.|/Jak �wiat�o s�oneczne.{40545}{40656}Grzeczna dziewczynka.{40660}{40809}Od teraz chodzimy w butach po domu.|Tak jak w Stanach.{40813}{40876}Teraz ja tu rz�dz�.{40896}{40998}Musisz te� spa� za dnia.{41002}{41052}A je�� w nocy...{41100}{41134}Ruszy�a� si�?{41330}{41397}Poogl�daj sobie telewizj�,|jak mnie nie b�dzie.{41477}{41540}B�dzie lecia� horror.{44684}{44740}Nie wstydz� si� tego ani troch�!{44761}{44794}M�wi�em ci!{44803}{44837}Zdob�d� krew!{44841}{44873}Kradn�c j� ze szpitala?{44877}{44898}Nie tylko.{44902}{44924}Co?{44928}{44972}Pomagam ludziom,|kt�rzy chc� si� zabi�.{44976}{45054}Dzi�ki spowiedzi znam wielu ludzi,|kt�rzy pragn� �mierci.{45062}{45155}Jak ich zabraknie, to znajd� innych|przez Internet.{45165}{45328}Dzi�ki mojej pomocy,|ich �mier� b�dzie spokojniejsza.{45419}{45484}Je�li sami ci si� oddaj�,|to jaka w tym zabawa?{45705}{45756}W ten spos�b smakuje du�o lepiej.{45767}{45832}Ilu jeszcze musi umrze�,|aby zadowoli� tw�j smak?{45837}{45967}Mo�e oko�o 500?|Co ty na to, ojcze?{45981}{46035}Nie jestem ju� ksi�dzem!{46039}{46136}O rany, ojciec jest w�ciek�y.{46156}{46255}Przesta� zachowywa� si� tak ludzko.|Nawet nie jeste� cz�owiekiem.{46289}{46314}Wi�c czym jeste�my?{46318}{46396}Bestiami, kt�re �ywi� si� lud�mi!{46547}{46617}Czy grzechem jest dla lisa,|gdy zjada kurczaka?{47211}{47276}Nie ka� mi �a�owa� tego,|�e ci� uratowa�em.{47297}{47415}Zabij mnie, albo uratuj.|I tak b�dziesz �a�owa�.{47422}{47484}Koniec z nami!{47732}{47879}Ledwie go rzuci�am,|a ju� mn� pomiata.{48094}{48178}Mam teraz tylko ciebie.{49890}{49989}M�wi�e�, �e kobiety s� odporne na WE.{49995}{50124}Twoje krew jest zmieszana z moj�.{50170}{50243}Wi�c nie jestem ju� kobiet�?{50492}{50534}Wytrzymaj.{50632}{50679}Sprowadz� lekarza.{51568}{51612}Dzie� dobry.{51669}{51708}Jak si� pani czuje...{52405}{52430}Tae-ju...{52474}{52528}/Jaki mamy dzisiaj dzie�?{52734}{52810}Oczy potrafi� powiedzie� wszystko.{52814}{52917}Potrafi� wyrazi� wszystko,|co zawiera si� pomi�dzy "tak" i "nie".{52921}{53014}A jaki jest po�ytek z samego "tak" i "nie"?{53019}{53108}Potrzeba jeszcze podmiotu i czasownika,|aby si� z kim� porozumie�.{53157}{53266}Podmiotem jest to,|na co si� uporczywie gapisz.{53273}{53349}Jak patrzysz si� na co�|przez cztery sekundy,{53353}{53449}to inni te� zaczynaj� si�|na to odruchowo gapi�.{53462}{53505}To jaka� opublikowana teoria?{53553}{53604}Nie mia�em ku temu okazji.{53635}{53748}Po dw�ch latach ma��e�stwa|jestem specem od czytania z oczu.{53754}{53799}Dlatego jej korea�ski|jest bez znaczenia.{53803}{53865}Mo�esz powiedzie�, co m�wi mama?{53869}{53917}O tym w�a�nie m�wi�!{53921}{54018}Tae-ju zauwa�y�a,|�e patrz� si� na pani� Ra.{54022}{54132}Wiedz... [ Pobierz całość w formacie PDF ]