Praktyczne lekcje zarzadzania projektami pralez, onepress

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej
publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną,
fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym
powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.
Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi
ich właścicieli.
Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje
były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie,
ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz
Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody
wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce.
Redaktor prowadzący: Magdalena Dragon-Philipczyk
Projekt okładki: Jan Paluch
Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystana za zgodą Shutterstock.
Fotografie w książce zostały wykorzystane za zgodą właścicieli praw do nich.
Wydawnictwo HELION
ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE
tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63
e-mail: onepress@onepress.pl
Drogi Czytelniku!
Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres
Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję.
ISBN: 978-83-246-6770-3
Copyright © Michał Kopczewski 2013
Printed in Poland.

Kup książkę

Poleć książkę

Oceń książkę

Księgarnia internetowa

Lubię to! » Nasza społeczność
SPIS TREŚCI
SAMO ŻYCIE 5
R O ZB U D O W A S I E C I C U K I E R NI — Piec stygnie dziesięć dni
Andrzej Blikle 7
BUDOWA HOTELU SPA — Taras w słońcu
Dr Irena Eris 19
REGATY DOOKOŁA ŚWIATA — Sześć razy na maszcie
Zbigniew Gutkowski 33
PRZYGOTOWANIE I ORGANIZACJA EURO 2012 — Tak, potrafimy!
Marcin Herra 47
BUDOWA NOWEGO DOMU JABŁKOWSKICH — Zegareczek na rogu
Jan Jabłkowski 71
NA BIEGUNY Z JAŚKIEM MELĄ — Z nartami do basenu
Marek Kamiński 8 5
WPROWADZENIE MARKI NESPRESSO DO POLSKI
— To samo co Clooney
Paweł Kwiatkowski 99
POMOC HUMANITARNA — Najważniejsze to mądrze pomagać
Janina Ochojska 115
WAKACJE NA DWÓCH KÓŁKACH — Młodzi lubią kręcić
Henryk Sytner 137
MARATON WARSZAWSKI — Pozytywnie nieusatysfakcjonowani
Marek Tronina 151
WYPRAWY NA OŚMIOTYSIĘCZNIKI — Z szabelką na szczyt
Krzysztof Wielicki 167
WDROŻENIE STANDARDU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI
W ŻYWIEC ZDRÓJ — Zdrowe nawyki
Marek Wojtyna 181
Praktyczne lekcje zarządzania projektami
4
ROZDZIAŁ 1
ROZBUDOWA SIECI CUKIERNI
ANDRZEJ BLIKLE
Z archiwum Andrzeja Bliklego
Firma A. Blikle zostaa zaoona przez Antoniego Kazimierza Bliklego w 1869 roku. Cukiernia
szybko staa si modnym warszawskim lokalem licznie odwiedzanym przez znanych arty-
stów. Kolejne pokolenia rodziny dbay o utrzymanie renomy firmy. Historyczna siedziba
przy ul. Nowy wiat 35 w Warszawie dugo stanowia jedyny lokal. Firmie udao si prze-
trwa zarówno zawieruch wojenn, jak i trudny czas PRL-u. Dopiero po 1989 roku moli-
wy sta si rozwój, o którym nie nio si zaoycielom. Zapocztkowa go profesor Andrzej
Blikle, reprezentant czwartego pokolenia rodu prowadzcego cukierni.
Andrzej Blikle ukoczy Wydzia Matematyki i Mechaniki UW. Zainteresowa si matema-
tycznymi podstawami informatyki i na dugie lata swoj karier zawodow zwiza z dzia-
alnoci naukow i dydaktyczn. Profesor zwyczajny w Instytucie Podstaw Informatyki PAN.
Czonek europejskiej akademii nauk Academia Europaea i licznych krajowych organizacji,
w tym czonek honorowy Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Zdoby take zawodowe
stopnie w cukiernictwie i zosta mistrzem cukierniczym. W 1990 roku, nie porzucajc ca-
kowicie pracy naukowej, podj prac w rodzinnej firmie, zostajc prezesem zarzdu. Dzi
Andrzej Blikle peni funkcj prezesa rady nadzorczej.
[ Pobierz całość w formacie PDF ]