Praktyczny podręcznik najlepszych praktyk służących zapobieganiu ryzyku w pracach wymagających kontaktu z ...

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Podręcznik dobrych praktyk
AZBEST
Podręcznik wydany przez Komitet
Starszych Inspektorów Pracy (SLIC)
Niewiążący podręcznik dobrych praktyk
KOMISJA EUROPEJSKA
DG ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości
Szans
Dialog społeczny, Prawa socjalne, Warunki pracy,
Dostosowanie do zmian
Zdrowie, bezpieczeństwo i higiena pracy
1
Podręcznik dobrych praktyk
Praktyczny podręcznik najlepszych praktyk służących
zapobieganiu ryzyku w pracach wymagających
kontaktu z azbestem lub zminimalizowaniu tego ryzyka:
dla pracodawców, pracowników oraz inspektorów pracy
Komitet Starszych Inspektorów Pracy (SLIC) wskazał na potrzebę opracowania praktycznego pod-
ręcznika zawierającego najlepsze sposoby zapobiegania lub minimalizowania ryzyka związanego
z azbestem w różnych rodzajach prac wymagających lub mogących wymagać kontaktu z azbestem.
Niniejszy podręcznik został opracowany na potrzeby realizowanej w Europie w 2006 r. kampanii
dotyczącej azbestu przez niezależnego wykonawcę (OIM – Institute of Occupational Medicine)
w następstwie otwartego zaproszenia do składania ofert. Zapewnia on wspólne podstawy informa-
cyjne dla inspektorów pracy, pracodawców oraz pracowników. W dyskusjach nad projektami
w ramach komitetu sterującego udział wzięli Europejscy Partnerzy Społeczni (przedstawiciele
związków zawodowych i pracodawców), członkowie Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa
i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy.
W Europie wspólne wymagania odnośnych dyrektyw europejskich znajdują swoje odbicie w prawo-
dawstwie krajowym państw członkowskich. Wymagania te są jednak wdrażane poprzez regulacje
krajowe, które mogą się różnić w poszczególnych państwach członkowskich. W niektórych państwach
członkowskich dostępny jest ponadto szeroki zbiór wytycznych. Celem niniejszego podręcznika jest
promowanie najlepszych praktyk pochodzących z państw członkowskich oraz z innych źródeł. Zawie-
ra on najbardziej aktualne udoskonalenia w zakresie stosowanych praktyk działania.
Europejska Konferencja Azbestowa w 2003 r. ogłosiła
Deklarację drezdeńską w sprawie ochrony
pracowników przed azbestem (Dresden Declaration on the Protection of Workers against Asbestos),
która zaleca, aby Komisja Europejska oraz SLIC opracowały praktyczne wytyczne takie jak prezento-
wane w niniejszym dokumencie (Zieschang
etal.,
2003).
W niniejszym podręczniku skupiono się na praktycznym zapobieganiu zagrożeniom, omawiając sze-
roki zakres rodzajów prac wymagających lub mogących wymagać kontaktu z azbestem.
Komisja Europejska
2
KOMITET STARSZYCH INSPEKTORÓW PRACY (SLIC)
GRUPA STERUJĄCA
Directorate General - Employment, Social Affairs
and Equal Opportunities
Euroforum Building
10 Rue Robert Stumper
L2557 Luksemburg
E-mail:
Jean-Marie.De-Coninck@ec.europa.eu
Bernhard Brückner
Przewodniczący Grupy Sterującej SLIC
Deputy Director
Vorsitzender des SLIC Lenkungsausschusses
„Europäische Asbestkampagnge 2006”
stellvertretener Leiterder Abteilung „Arbeits-
schutz“
Hessisches Sozialministerium
Dostojewskistr. 4
DE-65187 WIESBADEN
Niemcy
E-mail:
B.Brueckner@hsm.hessen.de
Kevin Enright
ACSH
Manager
Safety Services - ESB
Lower Fitzwilliam Street
Dublin 2
Irlandia
E-mail:
kevin.enright@mail.esb.ie
Gerd Albracht
Obserwator
Senior Specialist in Occupational Safety and
Health
Coordinator Development of Inspection Systems
International Labour Office
- SafeWork - CH-1211 GENEVA22 Szwajcaria
E-mail:
albracht@ilo.org
www.ilo.org/safework
www.ilo.org/labourinspection
Mieczysław Foltyn
Delegat SLIC
Starszy specjalista
Departament Warunków Pracy
Główny Inspektorat Pracy
ul. Krucza 38/42
00-926 Warszawa
Polska
E-mail:
mfoltyn@gip.pl
Dr Michael Au
Delegat SLIC
Hessisches Sozialministerium
Postfach 3140,
Dostojewskistr. 4
DE-65187 WIESBADEN
Niemcy
E-mail:
M.Au@hsm.hessen.de
Dr Martin Gibson
Delegat SLIC
Health and Safety Executive
Belford House
59 Belford Road
Edinburgh
EH4 3UE
Zjednoczone Królestwo
E-mail:
martin.gibson@hse.gsi.gov.uk
Angel Carcoba
ACSH
Confederation Sindical de Comisiones Obreras
C/. Fernández de la Hoz 12
ES-28010MADRID
Hiszpania
E-mail:
acarcoba@ccoo.es
Lidija Korat
Delegat SLIC
Inšpektorica I in vodja območne enote
Inšpektorat RS za delo
Parmova 33
1000 Ljubljana
Słowenia
E-mail:
lidija.korat@gov.si
Roisin McEneany
Delegata SLIC
Senior Inspector
Health and Safety Authority
Head of Occupational Hygiene Unit
10 Hogan Place
Dublin 2
Irlandia
E-mail:
ROISIN@hsa.ie
Mathilde Merlo
Delegat SLIC
DRT - Ministere de l’emploi, de la cohésion
sociale et du logement
Sous-direction des conditions de travail
Bureau de la protection de la santé en milieu de
travail
39-43,quai André Citroen
FR-75902 PARISCEDEX 15
Francja
E-mail:
mathilde.merlo@drt.travail.gouv.fr
Dr Jean-Marie De Coninck
Sekretariat Ekspertów SLIC
European Commission
Health Safety and Hygiene at Work
3
Dr François Pellet
ACSH
UIMM
56, Avenue de Wagram
FR - 75854 - PARIS Cedex 17
Francja
E-mail:
fpellet@uimm.com
Riccarton, Edinburgh, EH14 4AP
UK
www.iom-world.org
E-mail:
alan.jones@iom-world.org
J Tierney
Institute of Occupational Medicine (IOM)
Research Avenue North
Riccarton, Edinburgh, EH14 4AP
UK
E-mail:
jane.tierney@iom-world.org
Lars Vedsmand
ACSH
Occupational Health and Safety Executive
BAT – Kartellet
Kampmannsgade 4
DK-1790 København V
Dania
E-mail:
lars.vedsmand@batkartellet.dk
AG Sheel
Institute of Occupational Medicine (IOM)
Research Avenue North
Riccarton, Edinburgh, EH14 4AP
UK
E-mail:
alan.sheel@iom-world.org
EKSPERCI
C James
Institute of Occupational Medicine (IOM)
Research Avenue North
Riccarton, Edinburgh, EH14 4AP
UK
E-mail:
cathy.james@iom-world.org
AD Jones
Institute of Occupational Medicine (IOM)
Research Avenue North
4
SPIS TREŚCI
Przedmowa
7
1
Wstęp
................................................................................................................ 9
2
Azbest
............................................................................................................... 11
3 Wpływ azbestu na zdrowi
e ............................................................................. 14
4 Materiały zawierające azbest
.......................................................................... 18
4.1 Wstęp................................................................................................................. 18
4.2 Zasady postępowania........................................................................................ 23
5 Ocena ryzyka i planowanie prac
.................................................................... 29
5.1 Wstęp................................................................................................................. 29
5.2 Zalecane zasady................................................................................................ 31
5.3 Przykład listy kontrolnej dla planu pracy ........................................................... 32
6 Proces decyzyjn
y............................................................................................. 37
6.1 Konieczne decyzje............................................................................................. 37
6.2 Wskazówki do podejmowania decyzji dotyczących wyrobów zawierających
azbest w budynkach .......................................................................................... 37
6.3 Decyzja o konieczności zgłoszenia prac do organu nadzoru............................ 41
7 Szkolenia i informowanie
................................................................................ 45
7.1 Wstęp................................................................................................................. 45
7.2 Zawartość merytoryczna szkolenia ................................................................... 45
7.3 Program szkolenia–podział kompetencji ........................................................... 50
7.4 Informowanie ..................................................................................................... 51
8 Sprzęt
................................................................................................................ 52
8.1 Sprzęt ................................................................................................................ 52
8.2 Dobór i zastosowanie osłon układu oddechowego ........................................... 55
8.3 Konserwacja sprzętu ......................................................................................... 58
8.4 Podział zadań.................................................................................................... 59
9 Ogólne zasady minimalizowania narażenia
.................................................. 61
9.1 Ogólne zalecenia ............................................................................................... 61
9.2 Podział zadań.................................................................................................... 62
10 Prace mogące powodować ryzyko narażenia na kontakt z azbestem
....... 64
11 Praca niższego ryzyka przy azbeście
............................................................ 67
11.1 Definicja prac niższego ryzyka .......................................................................... 67
11.2 Procedury ogólne dotyczące prac niższego ryzyka .......................................... 68
11.3 Przykłady prac niższego ryzyka ........................................................................ 72
12 Prace przy azbeście podlegające obowiązkowi zgłoszenia
........................ 79
12.1 Wstęp................................................................................................................. 79
12.2 Ogólne procedury dotyczące prac podlegających obowiązkowi zgłoszenia ..... 79
12.3 Osłona dla prac związanych z usuwaniem azbestu .......................................... 83
12.4 Oczyszczanie osobiste ...................................................................................... 88
12.5 Techniki tłumienia pyłu ...................................................................................... 93
12.6 Hermetyzacja i osłonięcie.................................................................................. 99
12.7 Kontrola, monitoring i konserwacja osłony ........................................................ 99
12.8 Usuwanie odpadów ........................................................................................... 100
12.9 Uprzątnięcie terenu i zakończenie prac ............................................................ 101
5
[ Pobierz całość w formacie PDF ]