Praktyka III, Gitara, Ćwiczenia i teoria

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Kolejna cz�� praktyczna przeznaczona jest wy��cznie na �wiczenia motoryczne.Pierwsz� rzecz� jak� ka�dy gitarzysta powinien robi� to DOK�ADNA ROZGRZEWKA. Na pocz�tek pokr�ci� troche barkiem, potem rozmasowac przedrami�, nast�pnie troche "wykr�cania �ar�wek" w celu rozgrzania nadgarstka. Na koniec dobrze jest te� rozmasowa� �rodek d�oni i ka�dy palec z osobna. W ten sposob mi�nie s� lepiej przygotowane na wysi�ek i zwi�ksza si� kr��enie r�wnie� zwi�kszaj�c ruchliwo�� palc�w. Kr��enie zwi�ksza si� te� poprzez przemycie r�k w ciep�ej wodzie przed graniem.Rozgrzali�my si� do czerwono�ci to trzeba da� upust tej energii...Lecz energia musi poczekac, bo zaczynamy od METRONOMU :)Metronom to najwi�kszy przyjaciel gitarzysty i ka�de �wiczenie powinno by� grane z metronomem. Mo�e nam si� wydawa�, �e gramy r�wno bez niego, ale potem konfrontacja z perkusist� na scenie po prostu przysporzy jedynie upokorzenia.�wiczenia z metronomem zaczynamy od �a�o�nie niskiego tempa. Przy r�wnomiernych rytmicznie �wiczeniach (ogrywanie skal, paj�czki, �w. chromatyczne itp) mo�e to by� granie w tempie 20-30bpm szesnastkami. Przy masakrycznie wolnym tempie mo�na po�wi�ci� 90% uwagi na to co zachodzi w r�ce podczas grania, na u�o�enie palc�w, kostki, czysto�� d�wi�ku, dynamik�... Stopniowo przyspieszaj�c w ten spos�b nabierze si� dobrej techniki i przy wy�szych tempach nie b�dzie trzeba o tym my�le�.Wypracowa�em sobie taki schemat grania z metronomem, kt�ry ca�kiem nie�le si� sprawdza. Zaczynamy od najni�szego tempa i gramy �wiczenie, je�eli uda si� je zagrac w rytmie i bez �adnego b��du dziesi�� razy pod rz�d to mo�na tempo podkr�cic o 3bpm... Je�eli b�dzie b��d to zaczynamy od pocz�tku. Ka�d� nast�pn� sesj� �wicze� dobrze zacz�� o 6-9 bpm wolniej ni� si� sko�czy�o poprzedni�. Oczywi�cie im d�u�ej sie zostaje na jednym tempie tym lepiej, ale trzeba te� kiedy� i�� do przodu. Powy�szy schemat to tylko propozycja, ka�dy mo�e znale�� sw�j spos�b na z�oty �rodek pomi�dzy �wiczeniem dok�adno�ci, a �wiczeniem szybko�ci :)Nagrywajmy si�! Nagrywanie swoich �wicze� na czystym kanale z metronomem pozwoli nam do�� obiektywnie stwierdzi�, czy gramy dobrze. �eby sprawdzi� na 100%, czy mamy idealny timing to trzeba analizowa� obraz nagrania. Podczas nagrywania klikni�cia metronomu, to bed� cienkie, pionowe kreski, ni�sze "krzaki" na wykresie to d�wi�k gitary. Je�eli pocz�tek d�wi�ku pokrywa si� idealnie z klikni�ciem to mamy dow�d na to, �e jest bezb��dne trafienie :DKo�cz�c wst�p musz� zaznaczy�, �e przy KA�DYM pojawieniu sie najmniejszego b�lu w r�ce trzeba natychmiast przerwa� gr�, rozlu�ni� r�k� i zrobi� 5 minut przerwy. W skrajnych przypadkach granie na si�� mo�e grozi� zwyrodnieniami nadgarstka, a w najlepszym wypadku sta�e b�le przy �wiczeniach. 10minut przerwy po godzinie grania te� jest obowi�zkowe. Dbajmy o nasze narz�dzia pracy! :)Podczas wykonywania wszystkich �wicze� trzeba zwraca� uwag� na to, �eby unosi� palce jak najni�ej od gryfu i trafia� jak najbli�ej progu.�wiczenie 1�wietnie nadaje si� do rozgrzania par palc�w do trudniejszych �wicze�. Ostatni wariant z palcami 3 i 4 jest najtrudniejszy i warto mu po�wi�ci� troche czasu.(wskazuj�cy i �rodkowy)E---------------------1-2-2-1-------------------------B-----------------1-2---------2-1---------------------G-------------1-2-----------------2-1-----------------D---------1-2-------------------------2-1-------------A-----1-2---------------------------------2-1---------E-1-2-----------------------------------------2-1-----(wskazuj�cy i serdeczny)E---------------------1-3-3-1-----------------------------B-----------------1-3---------3-1-------------------------G-------------1-3-----------------3-1---------------------D---------1-3-------------------------3-1-----------------A-----1-3---------------------------------3-1-------------E-1-3-----------------------------------------3-1---------(wskazuj�cy i ma�y)E---------------------1-4-4-1-------------------------B-----------------1-4---------4-1---------------------G-------------1-4-----------------4-1-----------------D---------1-4-------------------------4-1-------------A-----1-4---------------------------------4-1---------E-1-4-----------------------------------------4-1-----(�rodkowy i serdeczny)E---------------------2-3-3-2------------------------B-----------------2-3---------3-2--------------------G-------------2-3-----------------3-2----------------D---------2-3-------------------------3-2------------A-----2-3---------------------------------3-2--------E-2-3-----------------------------------------3-2----(�rodkowy i ma�y)E---------------------2-4-4-2------------------------B-----------------2-4---------4-2--------------------G-------------2-4-----------------4-2----------------D---------2-4-------------------------4-2------------A-----2-4---------------------------------4-2--------E-2-4-----------------------------------------4-2----(serdeczny i ma�y)E---------------------3-4-4-3------------------------B-----------------3-4---------4-3--------------------G-------------3-4-----------------4-3----------------D---------3-4-------------------------4-3------------A-----3-4---------------------------------4-3--------E-3-4-----------------------------------------4-3----�wiczenie 2Tu ju� u�ywamy czterech palc�w. Jest to popularne �wiczenie nazywane �wiczeniem chromatycznym, czw�rkowym lub drabink�. Ka�dy palec gra tylko na "swoim" progu. Wskazuj�cy na I, �rodkowy na II, serdeczny na III i ma�y na IV. Podczas wykonywania tego �wiczenia trzeba zwraca� uwag� na to, �eby unosi� palce jak najni�ej od gryfu i trafia� jak najbli�ej progu.E-----------------------------------------1-2-3-4-1-2-3-4-----------------------------------------B---------------------------------1-2-3-4-----------------1-2-3-4---------------------------------G-------------------------1-2-3-4---------------------------------1-2-3-4-------------------------D-----------------1-2-3-4-------------------------------------------------1-2-3-4-----------------A---------1-2-3-4-----------------------------------------------------------------1-2-3-4---------E-1-2-3-4---------------------------------------------------------------------------------1-2-3-4-Nast�pnie zmieniamy uk�ad na:E-----------------------------------------1-2-4-3-1-2-4-3-----------------------------------------B---------------------------------1-2-4-3-----------------1-2-4-3---------------------------------G-------------------------1-2-4-3---------------------------------1-2-4-3-------------------------D-----------------1-2-4-3-------------------------------------------------1-2-4-3-----------------A---------1-2-4-3-----------------------------------------------------------------1-2-4-3---------E-1-2-4-3---------------------------------------------------------------------------------1-2-4-3-I kolejno w ten spos�b ogrywamy wszystkie mo�liwe kombinacje palc�w1234 2134 3124 41231243 2143 3142 41321324 2314 3214 42131342 2341 3241 42311423 2413 3412 43121432 2431 3421 4321i przechodzimy wszystkie mo�liwo�ci od 1234 do 4321. �wiczenie wymaga ogromnej cierpliwo�ci (szczeg�lnie na wolnym tempie), ale op�aca si� przej�� te wszystkie kombinacje, bo w ten spos�b �wiczy si� niezale�no�� ka�dego palca i kontrol� nad nimi. Efekty s� do�� szybko widoczne i o wiele bardziej zadowalaj�ce ni� granie samego 1234.�wiczenie 3W tym �wiczeniu liczy si� jedynie opalcowanie i rozci�ganie d�oni. Pozycje zmienia tylko jeden palec reszta stoi doci�ni�ta w miejscu!!1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4E----------14----------14----------14----------14----------13---B-------13----------13----------13----------12----------12------G----12----------12----------11----------11----------11---------D-11----------10----------10----------10----------10------------A---------------------------------------------------------------E---------------------------------------------------------------�wiczenie powtarzamy zbli�aj�c si� w kierunku szerszych prog�w do momentu kiedy ju� nie mo�emy rozci�gn�c dalej palc�w lub kt�ry� d�wi�k staje si� nieczysty.�wiczenie 4Kolejne �wiczenie jest jednocze�nie na rozci�gni�cie i niezale�no�� palc�w. Tak samo jak w poprzednim �wiczeniu palce, kt�re si� nie przemieszczaj� zostaj� ca�y czas doci�ni�te!!!1 2 3 4 1 3 2 4 4 3 2 1 4 2 3 1 1 2 3 4E----------14----------14----------11----------11----------14-----B-------13----------12----------12----------13----------13--------G----12----------13----------13----------12----------12-----------D-11----------11----------14----------14----------11--------------A-----------------------------------------------------------------E-----------------------------------------------------------------Powy�sza podstawowa forma w kolejnych wariantach wprowadza rozci�gni�cia pomi�dzy kolejnymi palcami:1 2 3 4 1 3 2 4 4 3 2 1 4 2 3 1 1 2 3 4E----------14----------14----------10----------10----------14-----B-------13----------12----------12----------13----------13--------G----12----------13----------13----------12----------12-----------D-10----------10----------14----------14----------10--------------A-----------------------------------------------------------------E-----------------------------------------------------------------1 2 3 4 1 3 2 4 4 3 2 1 4 2 3 1 1 2 3 4E----------14----------14----------10----------10----------14-----B-------13----------11----------11----------13----------13--------G----11----------13----------13----------11----------11-----------D-10----------10----------14----------14----------10--------------A----------------------------------------------------... [ Pobierz całość w formacie PDF ]