praktyka modul1, Szkoła, Angielski

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
PRAKTYCZNE INFORMACJE PODSTAWOWE
Co nale
Ŝ
y powiedzie
ć
gdy chcemy si
ę
przedstawi
ć
?
Przedstawiając się uŜywamy zwrotu
My name is (George Brown) – nazywam si
ę
(George Brown).
W sytuacjach nieoficjalnych moŜemy wymienić tylko imię, np.
My name is George – mam na imi
ę
George.
Prosząc kogoś aby się przedstawił, zapytamy
What is your name?- jak si
ę
nazywasz/masz na imi
ę
?
Pytając o inną osobę powiemy
What is his/her name?- jak on/ona si
ę
nazywa/ma na imi
ę
?
lub, jeśli chodzi o więcej osób
What are their
names?- jak oni/one si
ę
nazywaj
ą
/maj
ą
na imi
ę
?
Odpowiedź moŜe brzmieć:
His name is Paul – on ma na imi
ę
Paul
lub, w przypadku liczby mnogiej:
Their names are: Paul, Barbara and
John – ich imiona to Paul, Barbara i John.
Co nale
Ŝ
y powiedzie
ć
gdy chcemy przedstawi
ć
kogo
ś
osobie trzeciej?
Przedstawiając kogoś innej osobie, uŜyjemy wyraŜenia
Let me introduce ...– pozwól,
Ŝ
e ci
przedstawi
ę
....
W sytuacjach mniej oficjalnych
moŜemy powiedzieć
This is ... – oto ...
Osoby, które się jeszcze nie znają, przy powitaniu powiedzą
Nice/Pleased to meet you

miło mi ci
ę
pozna
ć
, Nice/Pleased to meet you ,too –
mnie równie
Ŝ
miło ci
ę
pozna
ć
.
MoŜna uŜyć innego zwrotu powitalnego, mianowicie
How do
you do?
tłumaczonego jako
Witam
lub
Jak si
ę
masz?
Nie oczekujemy odpowiedzi
innej niŜ powtórzenie tej formuły grzecznościowej, a zatem nasz rozmówca słysząc
How do you do
niczym echo powtórzy
How do you do
Jeśli chcemy zaznaczyć, Ŝe poznanie danej osoby jest dla nas szczególną przyjemnością, moŜemy uŜyć zwrotu:
My pleasure – cała przyjemno
ść
po mojej stronie
Osoby wcześniej sobie przedstawione, spotykając się ponownie powiedzą
Nice to see you – miło mi ci
ę
widzie
ć
.
Osoby, które si
ę
znaj
ą
, spotykaj
ą
c si
ę
mówi
ą
How are you? – co słycha
ć
, jak tam
Ŝ
yjesz?
Odpowiedź powinna zawierać treści pozytywne, nawet jeśli nie odpowiada to stanowi faktycznemu. Zatem osoba, która usłyszy
How are you?
powinna odpowiedzieć
I’m fine/great/not bad
- dobrze/wspaniale/nieźle i zapytać rozmówcę o to samo
And you?
Rozmówca powie zapewne
I’m fine, too.
1
Co nale
Ŝ
y powiedzie
ć
, gdy chcemy uzyska
ć
lub udzieli
ć
informacji na temat
narodowo
ś
ci/pochodzenia?
Jeśli chcemy powiedzieć skąd pochodzimy, moŜemy uŜyć zwrotu
I am from (Poland) – jestem z (Polski).
Gdy chcemy zapytać rozmówcę skąd
pochodzi, zadajemy pytanie
Where are you from?
MoŜemy w tensposób pytać o pochodzenie osób trzecich, np.
Where is he from? – sk
ą
d on
jest/pochodzi?, Where are they from? – sk
ą
d
oni/one s
ą
/ pochodz
ą
? Where is your mother from? – sk
ą
d jest/pochodzi twoja matka?
Jeśli chcemy powiedzieć jakiej jesteśmy narodowości, uŜywamy zwrotu
I am (Polish).
MoŜemy w ten sam sposób mówić o osobach trzecich, np.
He is (Polish), My brother is (Polish).
MoŜemy zadać pytanie o narodowość rozmówcy. Np.
What nationality are you? – jakiej jeste
ś
narodowo
ś
ci?
W odpowiedzi otrzymamy:
I am (German).
Pytając o narodowość osób trzecich, powiemy:
Is he (German?)
Odpowiedź moŜe brzmieć
Yes, he is
lub
No, he isn’t.
Co nale
Ŝ
y powiedzie
ć
, gdy chcemy uzyska
ć
lub udzieli
ć
informacji na temat wykonywanego zawodu?
JeŜeli chcemy zapytać rozmówcę o jego zawód, moŜemy uŜyć zwrotów
What is your job? – dosł.: jaki jest twój zawód?,
What do you do for a living? – w jaki sposób zarabiasz na
Ŝ
ycie?
Przykładowa odpowiedź moŜe brzmieć
I am (an accountant) – jestem ksi
ę
gowym
lub
I work as (an accountant) – pracuj
ę
jako ksi
ę
gowy
2
SŁOWNICZEK / VOCABULARY
·
accountant – księgowy/a
·
at home – w domu
·
boring – nudny
·
dangerous – niebezpieczny
fascinating – fascynujący
·
feel – czuć się
·
foreign accent – obcy akcent
·
My name is – nazywam się
·
My pleasure – cała przyjemność po mojej stronie
·
physics teacher – nauczyciel fizyki
·
Pleased / nice to meet you – miło mi Cię poznać
·
secretary – sekretarka
·
What is your job? – kim jesteś z zawodu?
·
What nationality are you? – jakiej jesteś narodowości?
3
·
[ Pobierz całość w formacie PDF ]