Prasa belujaca BB9000, Broszury, New Holland

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
NEW HOLLAND BB9OOO
BB9O5O BB9O6O BB9O7O BB9O8O
4
WYSOKA WYDAJNOÂå,
ZNAKOMITE REZULTATY
SPRAWDZONE
ROZWIÑZANIA
8
SKUTECZNE I PRECYZYJNE CI¢CIE
10
KOMFORT I WYGODA
ÂWIATOWA DOMINACJA
NIE JEST DZIE¸EM PRZYPADKU
Firma New Holland od poczàtku odgrywa∏a dominujàcà
rol´ w rewolucji du˝ych pras kostkowych. Wraz z
partnerami z bran˝y maszynowej firma New Holland by∏a
odpowiedzialna za kilka wa˝nych premier produktów i ich
cech. To wspólne doÊwiadczenie stanowi podstaw´
Êwiatowego sukcesu niekwestionowanego lidera na
rynku du˝ych pras do belowania. Rolnicy
wielkoobszarowi i przedsi´biorcy zaufali tej marce, a
zaufanie to zosta∏o nagrodzone w kolejnych modelach.
14
NIEZAWODNOÂå I JAKOÂå
19
DANE TECHNICZNE
WYSOKOWYDAJNA DZIA¸ALNOÂå
ROLNICZA I GOSPODARCZA
Cztery modele du˝ych pras do belowania, wià˝àce bele
o szerokoÊci 80 lub 120 cm i wysokoÊci 70 lub 90 cm,
stanowià najwi´kszy udzia∏ w rynku du˝ych pras
do belowania. Cztery ró˝ne uk∏ady belowania
odzwierciedlajà nie tylko ró˝ne obj´toÊci belowania,
ale równie˝ umo˝liwiajà doskona∏e dostosowanie
do ka˝dego uk∏adu obróbki i ka˝dej formy sk∏adowania.
Te cztery modele opisane w niniejszej ulotce sà
rozwini´ciem niezwykle skutecznej i sprawdzonej
gamy du˝ych pras do belowania.
BB9080
BB9070
BB9060
BB9050
Rozmiar beli
(cm) BB9050
BB9060
BB9070
BB9080
SzerokoÊç
80
80
120
120
WysokoÊç
70
90
70
90
D∏ugoÊç
250
250
250
250
45
WYSOKA WYDAJNOÂå, ZNAKOMITE REZULTATY
ZBIERZ CA¸Y POKOS
Nawet najkrótsze êdêb∏o s∏omy lub najmniejszy suchy listek
wartoÊciowego siana zostanie zebrany przez podbieracz
Super Sweep™. Sprawdzone cechy charakterystyczne, takie
jak g´sto rozmieszczone zagi´te palce z wydajnà os∏onà przed
wiatrem i pneumatycznymi ko∏ami podporowymi, przyczyniajà
si´ do oczyszczenia pól przy du˝ej pr´dkoÊci.
BELE UFORMOWANE
WE W¸AÂCIWY SPOSÓB
Wid∏y podawacza, które transportujà pokos
z komory wst´pnego zgniatania do komory
formowania bel dzia∏ajà tylko wtedy, gdy palce
czujnika wy∏àcznika samoczynnego wskazujà,
˝e osiàgni´to wymaganà g´stoÊç. Zapewnia to
jednolità g´stoÊç kolejnych zwojów. Ta zaleta
du˝ej prasy do belowania zostaje bardzo
doceniona po jej otwarciu w celu uzyskania
podÊció∏ki lub paszy.
ZNAKOMITE DZIA¸ANIE W POLU
Na potrzeby p∏ynnego dzia∏ania w polu
wspornik podbieracza Super Sweep™ jest
wyposa˝ony w regulowany amortyzator
spr´˝ynowy. Zakres regulacji i przesuwu
jest szybki i prosty oraz nie wymaga
u˝ycia ˝adnych narz´dzi.
JEDNOLICIE UTWARDZONE BELE
TWORZÑ DOSKONA¸Y STÓG
Niezwykle spójny system regulacji g´stoÊci,
monitorowany przez systemy monitorowania
InfoView II™ lub IntelliView III™, dokonuje
ciàg∏ego pomiaru na∏adowania na czujnikach
wypychacza. Ka˝da zmiana stanu tego
na∏adowania lub ka˝da zmiana wymagaƒ
co do g´stoÊci powoduje automatycznà
regulacj´ ciÊnienia hydraulicznego na boczne
drzwi i górnà szyn´ komory. Ka˝da bela
zostanie wykonana w dok∏adnie okreÊlony
przez u˝ytkownika sposób!
RÓWNO WYPE¸NIONE,
KWADRATOWE NARO˚NIKI
Poniewa˝ wid∏y podawacza podajà wst´pnie
zgnieciony pokos do komory formowania bel,
jej pr´dkoÊç wzrasta. To „doskona∏e dostrojenie”
procesu formowania bel, wprowadzone w nowych
modelach BB9000, zapewnia w jeszcze wi´kszym
stopniu doskona∏e wype∏nienie górnych
naro˝ników beli, niezale˝nie od tego, czy
przetwarzana jest s∏oma, siano czy kiszonka.
[ Pobierz całość w formacie PDF ]