Prawa człowieka, zezwolenia instrukcje

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
NIE ZWYCIʯAJ, NIE BRO� SI�, NIE PODDAWAJ SI�1. Cz�owiek ma prawo mieszka� nad Wilenk�, a Wilenka przep�ywa� obok cz�owieka.2. Cz�owiek ma prawo do ciep�ej wody, ogrzewania w zimie i do dachu z dach�wek.3. Cz�owiek ma prawo umrze�, ale nie jest to jego obowi�zkiem.4. Cz�owiek ma prawo do b��d�w.5. Cz�owiek ma prawo do wyj�tkowo�ci.6. Cz�owiek ma prawo kocha�.7. Cz�owiek ma prawo by� niekochany, ale niekoniecznie.8. Cz�owiek ma prawo by� nieznany i niewybitny.9. Cz�owiek ma prawo do lenistwa i nicnierobienia.10. Cz�owiek ma prawo kocha� kota i opiekowa� si� nim.11. Cz�owiek ma prawo opiekowa� si� psem do ko�ca �ycia (swego lub psa).12. Pies ma prawo by� psem.13. Kot nie ma obowi�zku kocha� swego pana, ale powinien pom�c mu w trudnej chwili.14. Cz�owiek ma prawo czasami nie wiedzie�, czy ma obowi�zki.15. Cz�owiek ma prawo w�tpi�, ale nie jest to jego obowi�zkiem.16. Cz�owiek ma prawo do szcz�cia.17. Cz�owiek ma prawo do nieszcz�cia.18. Cz�owiek ma prawo do milczenia.19. Cz�owiek ma prawo do wiary.20. Cz�owiek nie ma prawa do przemocy.21. Cz�owiek ma prawo u�wiadomi� sobie swoj� ma�o�� i wielko��.22. Cz�owiek nie ma prawa porywa� si� na wieczno��.23. Cz�owiek ma prawo rozumie�.24. Cz�owiek ma prawo niczego nie rozumie�.25. Cz�owiek ma prawo by� r�nej narodowo�ci.26. Cz�owiek ma prawo obchodzi� swoje urodziny albo ich nie obchodzi�.27. Cz�owiek powinien pami�ta�, jak si� nazywa.28. Cz�owiek mo�e si� dzieli� tym, co ma.29. Cz�owiek nie mo�e si� dzieli� tym, czego nie ma.30. Cz�owiek ma prawo mie� braci, siostry i rodzic�w.31. Cz�owiek mo�e by� wolny.32. Cz�owiek jest odpowiedzialny za swoj� wolno��.33. Cz�owiek ma prawo p�aka�.34. Cz�owiek ma prawo by� niezrozumianym.35. Cz�owiek nie ma prawa zrzuca� winy na innych.36. Cz�owiek ma prawo do indywidualizmu.37. Cz�owiek ma prawo nie mie� �adnych praw.38. Cz�owiek ma prawo si� nie ba�. [ Pobierz całość w formacie PDF ]