Prawa rachunku zdań, ● Filozofia, logika, Logika

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Prawa rachunku zda
ı
- Wikipedia, wolna encyklopedia
Strona 1
Prawa rachunku zda
ı
Z Wikipedii
Wa
Ň
niejsze prawa rachunku zda
ı
:
prawo to
Ň
samo
Ļ
ci
(ka
Ň
de zdanie implikuje siebie)
prawo podwójnego przeczenia
(dowolne zdanie równowa
Ň
ne jest podwójnej negacji tego zdania)
prawo przemienno
Ļ
ci koniunkcji
prawo przemienno
Ļ
ci alternatywy
prawo ł
Ģ
czno
Ļ
ci koniunkcji
prawo ł
Ģ
czno
Ļ
ci alternatywy
prawo idempotentno
Ļ
ci koniunkcji
prawo idempotentno
Ļ
ci alternatywy
prawo rozdzielno
Ļ
ci koniunkcji wzgl
ħ
dem alternatywy
prawo rozdzielno
Ļ
ci alternatywy wzgl
ħ
dem koniunkcji
prawo wył
Ģ
czonego
Ļ
rodka
(z dwóch zda
ı
: zdania lub jego zaprzeczenia jedno zawsze jest prawdziwe)
ı
2008-04-22 21:42:45
Prawa rachunku zda
ı
- Wikipedia, wolna encyklopedia
Strona 2
prawo to jest odpowiednikiem reguły
tertium non datur
(łac. trzeciej mo
Ň
liwo
Ļ
ci nie ma)
prawo sprzeczno
Ļ
ci
(nie mo
Ň
e by
ę
jednocze
Ļ
nie prawdziwe zdanie i jego zaprzeczenie)
prawa pochłaniania
inna posta
ę
pierwsze prawo De Morgana
(prawo zaprzeczenia koniunkcji)
drugie prawo De Morgana
(prawo zaprzeczenia alternatywy)
prawo Claviusa
(je
Ň
eli zdanie wynika ze swojego zaprzeczenia, to jest prawdziwe)
prawo Dunsa Szkota
(je
Ň
eli zdanie jest fałszywe, to wynika z niego ka
Ň
de inne zdanie)
prawo symplifikacji
(je
Ň
eli zdanie jest prawdziwe, to wynika ono z ka
Ň
dego innego)
prawo sylogizmu, prawo przechodno
Ļ
ci implikacji
(je
Ň
eli z jednego zdania wynika drugie i z drugiego
trzecie, to z pierwszego wynika trzecie)
prawa transpozycji
je
Ň
eli z jednego zdania wynika drugie, to z zaprzeczenia drugiego wynika zaprzeczenie pierwszego
prawo to jest odpowiednikiem arystotelesowskiej reguły wnioskowania
modus tollendo
tollens
(łac. sposób zaprzeczaj
Ģ
cy przy pomocy zaprzeczenia)
ı
2008-04-22 21:42:45
Prawa rachunku zda
ı
- Wikipedia, wolna encyklopedia
Strona 3
je
Ň
eli z zaprzeczenia zdania wynika drugie zdanie, to z zaprzeczenia drugiego wynika pierwsze
prawo to jest odpowiednikiem arystotelesowskiej reguły wnioskowania
modus tollendo
ponens
(łac. sposób potwierdzaj
Ģ
cy przy pomocy zaprzeczenia)
je
Ň
eli z jednego zdania wynika zaprzeczenie drugiego, to z drugiego wynika zaprzeczenie pierwszego
prawo to jest odpowiednikiem arystotelesowskiej reguły wnioskowania
modus ponendo
tollens
(łac. sposób zaprzeczaj
Ģ
cy przy pomocy potwierdzenia)
prawo odrywania
(je
Ň
eli z jednego zdania wynika drugie i pierwsze jest prawdziwe, to drugie nale
Ň
y
uzna
ę
za prawdziwe)
prawo to jest odpowiednikiem arystotelesowskiej reguły wnioskowania
modus ponendo
ponens
(łac. sposób potwierdzaj
Ģ
cy przy pomocy potwierdzenia)
prawo eliminacji implikacji
prawo zaprzeczenia implikacji
prawo redukcji do absurdu
(reductio ad absurdum)
prawo Fregego
Zobacz te
Ň
przegl
Ģ
d zagadnie
ı
z zakresu matematyki
Algebra Boola
ń
Kategoria: Prawa rachunku zda
ı
T
ħ
stron
ħ
ostatnio zmodyfikowano 23:54, 11 lis 2007.
Tekst udost
ħ
pniany na licencji GNU Free Documentation License. (patrz: Prawa autorskie)
ı
2008-04-22 21:42:45
Prawa rachunku zda
ı
- Wikipedia, wolna encyklopedia
Strona 4
Wikipedia® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Wikimedia Foundation. Mo
Ň
esz przekaza
ę
dary
pieni
ħŇ
ne Fundacji Wikimedia.
Zasady ochrony prywatno
Ļ
ci O Wikipedii Informacje prawne
ı
2008-04-22 21:42:45
[ Pobierz całość w formacie PDF ]