Prawda Jedyna (J. Bigda), W jednogłosie - nuty

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Prawda jedyna
Janusz Bigda
!
"
"
"
#
#
$
D
&
&
&
&
A
&
'
& &
&
&
fis
&
&
cis
&
'
&
&
&
&
& (
1.
Praw-da je-dy -
na, s!o-wa Je-zu -
sa z Na-za-re -
tu:
!
"
"
"
)
'
D
&
&
&
A
&
'
*
&
&
&
&
&
cis
&
&
&
&
"e swe-go Sy -
na po-s!a!
z nie-bios Bóg na #wiat,
!
"
"
"
$
D
&
&
&
&
&
& &
*
&
&
fis
&
&
&
&
&
cis
)
&
'
(
'
a-by nie-win -
nie cier-pi$c
zmar! za na-sze grze-chy
!
"
"
"
)
'
D
&
&
&
&
'
&
)
&
&
fis
&
&
&
&
&
cis
&
i w po-ha%-bie -
niu przy-j$!
wi-ny wszyst-kich nas.
!
"
"
"
'
'
$
D
A
&
&
&
&
fis
&
&
&
cis
&
&
&
&
(
(
(
'
Ref.
Dzi&-ki
Ci, Bo-"e mój
za ten krzy",
któ-ry
!
"
"
"
D
&
&
&
&
&
&
&
cis
'
'
&
&
&
&
&
'
& (
'
(
Je-zus cier - pia! za
mnie,
Je-zus cier - pia! za
mnie.
!
"
"
"
$
D
&
&
&
&
(
&
fis
&
&
&
&
&
&
'
cis
&
&
&
'
(
2.
U-wierz w Je -
zu-sa, prze-cie"
On za Cie-bie u -
mar!
!
"
"
"
)
D
& &
&
& &
A
&
'
*
&
&
fis
&
&
&
&
&
cis
&
i z mi-!o# - ci do
nas przy-szed!
z nie-ba na ten #wiat.
!
"
"
"
$
D
&
&
&
&
A
&
& (
fis
&
'
*
&
&
&
&
'
cis
&
&
&
(
B!o-go-s!a-wio -
ny ten, kto
wie-rzy cho' nie
wi-dzia!,
!
"
"
"
)
'
D
&
&
&
&
A
&
'
)
&
&
fis
&
&
&
&
cis
&
&
&
za-u-faj dzi# Bo -
gu, a na
wie-ki b&-dziesz "y'.
Zamieszczono w serwisie www.giszowiec.org
Źródło:
„Pieśni Radości” nr 274© Instytut Wydawniczy „Agape” - Warszawa 1993
fis
A
A
A
fis
A
[ Pobierz całość w formacie PDF ]