Prawdziwa moc tkwi w Tobie Jak zapewnic sobie szczescie rownowage i dobrobyt mowtob, SAMOKSZTAŁCENIE, Twoja ...

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Prawdziwa moc tkwi w Tobie!
Jak zapewniě sobie szczķľcie,
rwnowagķ i dobrobyt
Autor: Scott Martineau
TĀumaczenie: Marcin Kowalczyk
ISBN: 978-83-246-0853-9
TytuĀ oryginaĀ
Format: A5, stron: 208
PieniĴdze to nie wszystko. Dziľ coraz rzadziej pytamy: âCzy bķdķ w stanie znalełě
pracķ i zaĀoŃyě rodzinķ?Ò. Bardziej interesuje nas odpowiedł na pytanie: âCo jest mojĴ
pasjĴ?Ò. KaŃde pokolenie ma swojĴ wĀasnĴ ľwiadomoľě. Jednak pokolenie mĀodych
wkraczajĴcych w ľwiat biznesu u progu naszego wieku jest pierwszym, o ktrego
losach zadecyduje samoľwiadomoľě.
Zamiast biernie przyjmowaě od Ńycia to, co zechce ono Ci daě, dowiedz siķ o sobie
wiķcej i zacznij robiě to, co ma dla Ciebie sens. Poznaj rŃne spojrzenia na rzeczywistoľě
Ð wyznania i myľli znanych autorw, takich jak Joe Vitale, Jack Canfield czy Arthur
Joseph.
Zatrzymaj siķ na chwilķ i pomyľl o:
¤ wartoľciach, ktre Ciķ budujĴ i ktre Ciķ niszczĴ,
¤ tym, jak dzielisz swj czas pomiķdzy obowiĴzki,
¤ starym, sprawdzonym modelu rodziny,
¤ nowych sposobach zarabiania na Ńycie,
¤ potrzebie zmian w swojej osobowoľci,
¤ podejmowaniu ryzyka,
¤ harmonii pomiķdzy Ńyciem zawodowym i osobistym.
SPIS TREŚ CI
Podziękowania
7
O autorze — SCOTT MARTINEAU
9
Wprowadzenie
11
R
OZDZIAŁ
1.
Wymagania nowej ery
13
R
OZDZIAŁ
2.
Nowa świadomość dla nowej epoki
27
R
OZDZIAŁ
3.
Wybór podstawowych wartości
41
R
OZDZIAŁ
4.
Narzędzia, które pomogą wyzwolić ukrytą w Tobie moc
57
R
OZDZIAŁ
5.
Moc trójkąta świadomości
91
R
OZDZIAŁ
6.
Prowadź życie pełne harmonii i bliskości
115
R
OZDZIAŁ
7.
Nowa religia — kapitalizm
129
R
OZDZIAŁ
8.
Zdobądź życie swoich marzeń
143
R
OZDZIAŁ
9.
Przewidywanie przeszkód i utrudnień
165
 Prawdziwa moc tkwi w Tobie!
R
OZDZIAŁ
10.
Czas na działanie
181
O firmie ConsciousOne (www.consciousone.com)
191
Kursy oferowane przez ConsciousOne
193
Skorowidz
203
6
R
OZDZIAŁ
2.
Nowa świadomość
dla nowej epoki
Musi się ciągle zmieniać ten, kto chce być mądry i szczę-
śliwy.

Konfucjusz
 Prawdziwa moc tkwi w Tobie!
Świadomość i samoświadomość
Świadomość samego siebie, czyli samoświadomość, jest cechą
i umiejętnością niezbędną w dzisiejszym świecie. Przy rosnącej
ilości informacji dostępnych dla każdego potrzeba samoświado-
mości w naszym życiu staje się coraz wyraźniejsza. Większa
świadomość to możliwość dostrzeżenia większej liczby opcji, okazji,
możliwości osiągnięcia szczęścia, równowagi i bogactwa. Dzięki
niej łatwiej nam także dostrzec różne sposoby wyjścia z trudnych
sytuacji. Aby zauważyć nowe możliwości, musimy żyć bardziej
świadomie.
Prowadzenie świadomego życia, z prawdziwą świadomością
samego siebie, oznacza podejmowanie aktywnych prób zrozumie-
nia wszystkiego, co się na nie składa: naszych celów, pragnień,
intencji, założeń i podstawowych wartości, którymi się kierujemy.
Oznacza to również i to, że sami przyjmujemy na siebie odpo-
wiedzialność za nasze zachowania i działania, które są związane
w jakiś sposób z tymi celami, pragnieniami, intencjami, założe-
niami i podstawowymi wartościami.
Większość poradników prezentuje koncepcję samoświado-
mości z iście hollywoodzkim rozmachem. Pełno w nich „ochów”
i „achów”. Mi chodzi o coś innego, o samoświadomość, czyli inaczej
o rozumienie samego siebie. Jest to temat rzadko kiedy poważ-
nie podejmowany przez autorów poradników. Chcę to podkreślić
28
  [ Pobierz całość w formacie PDF ]