Prawdziwa zbrodnia,

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
00:00:39:PRAWDZIWA ZBRODNIA00:00:47:WI�ZIENIE STANOWE SAN QUENTIN, KALIFORNIA00:00:58:Ci�nienie: 20/70.00:01:00:Normalne.00:01:05:Otworzy� szeroko.00:01:11:W porz�dku.|Zdrowy jak ko�.00:01:17:Jeszcze jedno, Luther.00:01:19:Odpryskasz si� w to, Frank.00:01:21:I po wszystkim.00:01:40:Pieprzy� ich.00:01:41:Spieramy si� o dziennikarstwo?00:01:44:To ma by� dziennikarstwo?00:01:48:Michelle. . .00:01:50:to by� d�ugi weekend.00:01:52:Ludzie strzelaj� do siebie,a ja o tym pisz�.00:01:55:Mam do�� tych pierd�.00:01:58:Wr�c� do doktoratu i napisz� o czym� wa�nym.00:02:02:Masz 23 lata.|Nie wiesz, co jest wa�ne.00:02:06:Pieprz si�, Ev.00:02:08:Wyp�acz si�.00:02:11:- Co oni ci zrobili?|- Nie ''oni'', tylko ''on'' .00:02:14:Alan.00:02:16:Za�atwi� moj� ramk� w sprawie morderstwa Beechuma.00:02:19:Co� mi tu �mierdzi. . .00:02:22:- Czyta�em.|- To by�o dobre.00:02:24:M�j najlepszy kawa�ek.00:02:26:Pisa�a� w nim �e media. . .00:02:30:gloryfikuj� ofiar�, by maskowa� patriarchalizm. . .00:02:34:kt�rego agresja j� zniszczy�a.00:02:36:Masz racj�.|Nie powinien by� tego za�atwi�.00:02:39:Ja bym si� nad tym pozn�ca�.00:02:47:Sprawi�oby mi to przyjemno��.00:02:49:Ka�da chwila tej rozkoszy.00:02:55:Jeszcze raz?00:02:57:Margarita dla pani i to, co zwykle.00:03:00:Zwykle, zwykle?00:03:03:Nie, nowe zwykle.00:03:06:Dziewicza Mary.00:03:08:Z du�� ilo�ci�. . .00:03:11:''dziewicy''?00:03:13:Powiedz mi co�.00:03:15:Co taki chojrak jak ty robi na takim zadupiu?00:03:25:Szukam mi�o�ci.00:03:28:�le trafi�e�.00:03:32:Ja tak nie uwa�am.00:03:40:Niedobrze i niem�drze.00:03:43:- Co to ma do rzeczy?|- Nie mog�.00:03:47:Zbieram si�.00:03:49:Jeste� �onaty i. . .00:03:53:Nie mog�.00:03:57:Musz� i��.00:04:02:Nast�pnym razem?00:04:08:Tak. Nast�pnym razem.00:05:50:Frank!00:05:53:Sos si� sko�czy�!00:05:56:Nie s�ysz�.00:06:12:Dzie� dobry.00:06:16:Poda� ci co�?00:06:18:BEECHUM, FRANK|6.21 - wi�zie� si� budzi.00:06:21:�niadanie?00:06:26:Mo�e. . .00:06:29:bu�ka i kawa.00:06:32:Robi si�.00:06:37:Nie w�o�y�e� okular�w ochronnych.00:06:46:S�ysza�e�?00:06:51:Co za tragedia.00:06:53:Raidersi to tragedia.|Pijana?00:06:55:Nie wiem.|To by� Zakr�t �mierci.00:06:57:- Pracowa�a nad czym�?|- Tak, wywiad z Beechumem. . .00:07:00:w San Quentin, i mia�a by� przy egzekucji dzi� wiecz�r.00:07:03:Michelle jest w gorszej sytuacji.00:07:04:Tak my�lisz?00:07:05:Je�li naczelnik si� zgodzi. . .00:07:09:zdejm� Harvey'a z tego spotkania.00:07:11:- I zamieni� na Everetta.|- Steve ma wolne.00:07:14:Ju� nie.|Przeprowadzi wywiad i obejrzy ekzekucj�.00:07:18:A ten, no. . . . |naczelnik wi�zienia. . .00:07:21:Plunkitt!|Steve mia� z nim do czynienia.00:07:26:- Masz Everetta za dupka.|- Wcale nie.00:07:30:To dupek, uwierz mi.|Znam go.00:07:33:Wielu takich co dobrze pracuj� jest dupkami.00:07:37:Wiem, ale nie o to idzie.00:07:40:Everett poluje na czarownice, we� tekst o Mike'u Vargasie.00:07:44:Nie jest ju� pijakiem.00:07:46:2 miesi�ce temu pi�, a teraz jest Matk� Teres�.00:07:49:To nie jest ostry kawa�ek w stylu Steve'a.00:07:52:Tu chodzi o sprawy spo�eczne.00:07:56:''Spo�eczne'' !|Co� takiego!00:07:59:To najwy�szy wymiar kary.00:08:01:Skazujemy faceta na �mier�.|Zabijamy cz�owieka.00:08:05:Do�� tego.00:08:06:A ta Amy. . .00:08:09:ci�arna, kt�r� zastrzeli� Frank. . .00:08:12:by�a cz�owiekiem?|To te� kwestia spo�eczna?00:08:15:Zgadzam si�.00:08:17:Co� ci powiem.|Chcesz?00:08:20:To pretekst dla nas do pisania dobrych kawa�k�w.00:08:26:''S�dzia �apie pani� mecenas za cycki'' .|To dyskryminacja.00:08:30:''9-latek zabija brata swoim uzi'' .00:08:33:Agresja dzieci.00:08:34:Ludzie chc� czyta� o seksie i krwi.00:08:38:Wiesz co?00:08:39:My tworzymy fakty, �eby ludzie nie czuli si� winni.00:08:44:Dzwoni� do Everetta, bo on tak my�li.00:08:46:Sarkazm? D�ugo tu jeste�?|3 miesi�ce?00:08:50:Pracowa�em z Everettem 3 i p� roku. . .00:08:52:i co� ci powiem.00:08:55:Facet jest dobry jak ma�o kto.00:08:58:Wiesz, czemu wylecia� z N. Jorku?00:09:00:Co� s�ysza�em.00:09:01:Za�atwi� burmistrza zasranego N. Jorku!00:09:05:Znalaz� tajne memo burmistrza. . .00:09:07:do szefa dzielnicy na temat �ap�wek i opisa� to.00:09:11:No i co?00:09:12:Chcieli to wyciszy�, bo w�a�ciciel mia� uk�ady z burmistrzem.00:09:15:Co zrobi� Everett?00:09:18:Nie j�cza�. . .00:09:19:i nie wycofa� si�.00:09:21:Po prostu odszed�.00:09:24:Taki jest Steve Everett.00:09:26:- Dobra.|- �wietnie.00:09:27:- Jak rzucanie palenia?|- Nie�le.00:09:29:Kiedy b�dziesz posy�a� kwiaty. . .00:09:33:rodzinie Michelle. . .00:09:35:dopisz mnie te�.00:09:38:- Do zobaczenia.|- W porz�dku.00:09:42:Burmistrz Nowego Jorku.00:09:45:Burmistrz, dupku.00:09:47:Mog�em zosta� w Nowym Jorku na zawsze.00:09:50:Szef dzia�u reporter�w �ledczych. . .00:09:53:Mia�bym szans� na Pulitzera.00:09:56:Podoba�o mi si� tam.|Teatry Broadwayu, kluby jazzowe. . .00:10:00:kolacje w ''Elaine's'', kotlety ciel�ce.00:10:06:Nie takie kotlety jak te.00:10:08:Szcz�ki!00:10:11:Poca�uj, �eby si� lepiej poczu�y.00:10:16:By�e� kr�lem Nowego Jorku.00:10:18:Wi�c czemu opisujesz krymina�ki w ''Oakland Tribune''?00:10:22:To d�uga historia.00:10:24:Z�apali mnie z m�odziutk� panienk�.00:10:28:Okaza�o si�, �e to c�rka w�a�ciciela.00:10:31:Sk�d mia�em wiedzie�, �e by�a nieletnia?00:10:34:Wygl�da�a na 18.00:10:37:Ca�e miasto mnie pot�pi�o.00:10:39:Brzydko! Co na to �ona?00:10:45:W�a�nie urodzi�a dziecko, wi�c �le to znios�a.00:10:49:Alan zaproponowa� mi t� robot�. . .00:10:52:inne miasto, zmiana.00:10:54:Wstr�ciuch!00:10:56:Najpierw c�rka w�a�ciciela, teraz �ona naczelnego.00:11:02:Czy�by� nie lubi�. . .00:11:04:zwierzchnik�w?00:11:08:Tylko tych, dla kt�rych pracuj�.00:11:10:To samo powiesz innej w kolejnym mie�cie?00:11:13:''Wpad�em z �on� naczelnego, no wiesz. . . '' .00:11:16:Je�li wpadn� z �on� naczelnego. . .00:11:18:niewiele miast mi zosta�o.00:11:22:Koniec zabawy?00:11:25:Ty idziesz do pracy, ja wracam do domu.00:11:28:Zobacz�, czy rodzina mnie poznaje.00:11:33:Nie powiesz, �e jeste�my okropni?00:11:35:Bob to przyzwoity go��.00:11:38:Fachowiec, solidny redaktor.00:11:42:Wi�c to wszystko jest ohydne. . .00:11:45:tak?00:11:47:To co robimy?00:11:48:Patricia. . .00:11:49:oboje zmagamy si� z �yciowymi nami�tno�ciami.00:11:54:Rozumiesz?00:11:56:W porz�dku.00:11:59:Nie zakocha�am si� w tobie.00:12:02:To dobrze.00:12:05:Bo ja te� ci� nie kocham.00:12:15:W porz�dku.00:12:25:Tak, w porz�dku.00:12:30:Nie uwierzysz.00:12:32:W co?00:12:34:To by� Bob.00:12:37:Czego chcia�?00:12:39:Szuka� ciebie.00:12:42:Kto mu powiedzia�?00:12:45:Bo ja wiem?00:12:54:Witaj, Frank.00:13:01:Pan Plunkitt.00:13:04:Mog� co� dla ciebie zrobi�?00:13:06:Potrzebujesz czego�?00:13:11:Nic mi nie przychodzi na my�l.00:13:17:Musimy obgada� par� spraw.00:13:21:Lepiej mie� to z g�owy.00:13:27:Na dzisiejsz� kolacj�. . .00:13:29:dostaniesz to, co zechcesz.00:13:32:Powiedz Reedy'emu, kiedy si� namy�lisz.00:13:36:A co do rzeczy osobistych. . .00:13:38:�ona je odbierze.00:13:41:Co z cia�em?00:13:43:To dotyczy tak�e cia�a?00:13:45:Je�li nie sta� jej na pogrzeb. . .00:13:48:Nasz ko�ci� zebra� do�� pieni�dzy.00:13:53:Wi�c �ona odbierze szcz�tki?00:13:59:Tak jest.00:14:04:Opowiem ci, co si� dzi� wydarzy.00:14:09:Twoi go�cie musz� wyj�� o 19:00.00:14:12:Dostaniesz kolacj� i nowe ubranie.00:14:16:Przyjdziemy po ciebie p� godziny wcze�niej.00:14:20:Zaprowadzimy ci� do sali. . .00:14:22:pod��cz� ci EKG i kropl�wk�.00:14:27:Ale nic nie wydarzy si� przed czasem.00:14:29:Do 00:01 b�dziemy pilnowa� telefon�w.00:14:35:To linie bezpo�rednie do gubernatora i prokuratury.00:14:38:Dopilnujemy, by dzia�a�y bez zarzutu.00:14:41:Masz jakie� pytania?00:14:47:Nie.00:14:54:Jeszcze jedno i zostawi� ci� w spokoju.00:15:00:- Co� na uspokojenie?|- Nie chc�.00:15:04:To ca�kowicie dobrowolne.00:15:07:Uwa�am, �e to u�atwi spraw�.00:15:09:Nie chc�.00:15:15:Dzi�kuj� panu. . .00:15:17:ale chc� mie� jasny umys�.00:15:21:Kiedy zobacz� �on�, chc� by� przytomny.00:15:27:To zrozumia�e.00:15:29:Je�li zmienisz zdanie, daj zna�.00:15:34:Musia�em ci to przekaza�.00:15:43:Przepustki przy bramie 9.|Mam Iist� �wiadk�w.00:15:46:Co jeszcze?00:15:47:Blokady na drogach gotowe.|Demostranci si� zbieraj�.00:15:51:- Lista go�ci zamkni�ta?|- �ona i dziecko.00:15:54:Michelle Ziegler z ''Tribune'' b�dzie o 4.00:15:57:Mea culpa.00:15:59:- By�a przekonuj�ca.|- Nast�pnym razem ja z ni� pogadam.00:16:04:Co s�dzisz o Beechumie?00:16:07:My�l� o dziewczynie, kt�r� zastrzeli� dla 96 dolar�w00:16:11:Ale g��wnie my�l� o robocie.00:16:20:Panie naczelniku!00:16:22:�a�uj�!00:16:23:O Jezu, Atkins!00:16:47:Daj porucha�, male�ka.00:16:49:Poka� cipk�!00:16:53:Pokr�� tym!00:16:56:Przepraszam.|Mog� porucha�?00:16:58:Ja chc� porucha�!00:17:04:- To ty, pismaku?|- Odpieprz si�.00:17:07:Masz fors�, daj na dziwki.00:17:09:Potrzebuj�.00:17:12:Obiecaj, �e nie wydasz na jedzenie.00:17:15:5 dolar�w?!00:17:16:Masz wi�cej!00:17:18:Daj 5, 10, 20.|No, Steve!00:17:21:Daj st�w�, masz szmal.|Kup� szmalu!00:17:23:Masz fors� na dziwki.|Wiem �e masz.00:17:26:- Siostrzyczko!|- Odwal si�.00:17:29:- Widz�, �e masz niez�� cip�!|- Odczep si� ode mnie.00:17:34:Ty spro�ny sukinsynu.00:17:37:Chc� tylko porucha�!00:17:40:Dorzu� co�.|Spodoba�em si� jej.00:17:44:Dam jej m�j telefon.00:17:58:Witajcie.00:18:01:Dosta�e� wiadomo��?00:18:04:Chyba mamy problem.00:18:08:Tak?00:18:09:Tak.00:18:11:Pos�uchaj. . .00:18:13:Wczoraj zgin�a|Michelle Ziegler.00:18:17:Co?00:18:18:Michelle?00:18:22:Niemo�liwe, byli�my wczoraj razem.00:18:26:O, nie!00:18:30:Mia�a zaledwie 23 lata.00:18:33:Zakr�t �mierci.00:18:37:O, Bo�e!00:18:38:Biedactwo.... [ Pobierz całość w formacie PDF ]