prawo 21.10.2007, Nauka, Prawo, Wykłady

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
CD.Normyprawnezdnia06102007
WyróŜniamynormyprawnebezwzględnieobowiązująceiwzględnieobowiązujące.
NORMYPRAWNEBEZWZGLĘDNIEOBOWIĄZUJĄCE(normyimperatywne)totakienormy,
którewsposóbjednoznacznyokreślajązachowaniaadresatainiedopuszczająŜadnych
odstęp.
NORMYPRAWNEWZGLEDNIEOBOWIĄZUJACE(normydyspozytywne)totakienormy,
któreokreślająpewiensposóbzachowaniasięadresataalepozwalająstronomna
odmienneuregulowaniedanejkwestiiwumowie.
PRZYKŁADnormydyspozytywnejKCart.723
WYKŁADZDNIA21102007
DZIAŁYPRAWACYWILNEGO
1. CZĘŚĆOGÓLNAKSIĘGAIKC
Zawiera:
regulujepodmiotyprawacywilnego,
regulacjedotyczączynnościcywilno–prawnych,
pełnomocnictwa.
2. PRAWORZECZOWE–KSIĘGAIIKC
Zawiera;
prawowłasności,
prawouŜytkowaniawieczystego,
hipoteka,zastaw.
3. PRAWOZOBOWIĄZANIOWE–KSIEGAIIIKC
Zawiera:
relacjepomiędzywierzycieldłuŜnik
typyumów
4.PRAWOSPADKOWEKSIĘGAIVKC
Zawiera;
regulujeproblematykędziedziczenia
ustawowego,
testamentowe.
5.PRAWORODZINNEKRiO
6.PRAWOGOSPODARCZE.
Zawiera:
KsięgaSpółekHandlowych,
Ustawaoswobodziedziałalnościgospodarczej,
UstawaoKRS(KrajowyRejestrSądowy).
7.PRAWONADOBRACHNIEMATERIALNYCH.
Sątowytworyumysłuludzkiegopodlegająceochronieprawnej.
wynalazki,
dziełaartystyczne,
prawowłasnościprzemysłowejitp.
PODMIOTYPRAWACYWILNEGO
KodeksCywilnywyróŜniatrzyrodzajepodmiotówprawacywilnego;
1. osobyfizyczne,
2. osobyprawne,
3. ułomneosobyprawne.
ZDOLNOŚĆPRAWNA
Jesttozdolnośćdobyciapodmiotemprawiobowiązkówcywilnoprawnych
ZDOLNOŚĆDOCZYNNOŚCIPRAWNYCH
Jesttozdolnośćdonabywaniaprawizaciąganiazobowiązańwskutekwłasnychprzez
samegosiebiedokonywanychczynnościprawnych.
OSOBYFIZYCZNE
Osobyfizyczneuzyskujązdolnośćprawnazchwiląnarodzinatracązchwilaśmierci.
ART8
OSOBAFIZYCZNĄJESTKAśDYCZŁOWIEK
Zewzględunazakreszdolnościdoczynnościprawnych,dzielimyosobyfizycznenatrzy
grupy:
IGRUPA
1.osoby,któreniemajazdolnościdoczynnościprawnych
ART.12KC
dzieci,którenieukończyły13r/Ŝ.
osobyubezwłasnowolnionecałkowicie
ART13KC
UbezwłasnowolnieniecałkowiteorzekaSądwstosunkudoosobydotkniętejbardzosilnymi
zaburzeniamiczynnościpsychicznych,natylesilnymi,Ŝeteosobywogóleniesąwstanie
kierowaćswympostępowaniem.
Wimieniuosóbniemającychzdolnościdoczynnościprawnychdziałająprzedstawiciele
ustawowi.
Sątowodniesieniudodziecirodzice.Natomiastwodniesieniudoosób
ubezwłasnowolnionychcałkowicieopiekunowiewyznaczeniprzezSąd.
Wszelkieewentualneczynnościprawnedokonaneprzezosobyniezdolnedoczynności
prawnychsąbezwzględnieniewaŜne
ART.14§1
Teosoby(dzieci)mogąjednakwsposóbwaŜnyzawieraćumowypowszechnie
zawieranychwdrobnychbieŜącychsprawachŜyciacodziennego.
ART.14§2
IIGRUPA
Toosobyfizycznemająceograniczonazdolnośćdoczynnościprawnych.
NaleŜątu:
1. Dziecipomiędzy1318
2. osobyczęściowoubezwłasnowolnione
ART.16KC
Wimieniuosóbmającychograniczonązdolnośćdoczynnościprawnychdziałająrodzicelub
KURATOR.
JednakŜeosobyoograniczonychczynnościachprawnychmogąsamodzielnie:
1. zawieraćumowybagatelne
ART.20
2. rozporządzaćswoimzarobkiem
ART.21
PozatymosobytemogązawieraćinneumowyaledoichwaŜnościpotrzebnajestzgoda
przedstawicielaustawicznego.
ART.18
IIIGRUPA
Grupaosóbfizycznych,któreukończyłypełnoletniośćczyli18r/Ŝ.
Osobytemajapełneprawa.
OSOBYPRAWNE
Sątojednostkiorganizacyjnealetylkotakie,którymprzepisyprawneprzyznają
osobowośćprawną.
Osobyprawneposiadajązarównozdolnośćprawnąjakizdolnośćdoczynnościprawnejod
chwiliichzarejestrowaniadomomentuwykreśleniaichzrejestru.
NiematumoŜliwościbrakuograniczenialubograniczonejzdolności.
KaŜdaosobaprawnamazatemswójmajątek,którymodpowiadazazaciągnięte
zobowiązania.
Członkowieosóbprawnychnieodpowiadajązatemswoimmajątkiemosobistymza
zobowiązaniadanejosobyprawnej.
Osobyprawnedokonujączynnościprawnychprzezswojeorgany.
ART.38
OsobyprawneobecnesąwKrajowymRejestrzeSadowym.
Rodzajeosóbprawnych:
S.A.
Sp.zo.o.
Spółdzielnie
Fundacje
SzkołyWyŜsze
KościołyiZwiązkiWyznaniowe
Stowarzyszenia
ZwiązkiZawodowe
PartiePolityczne
PrzedsiębiorstwaPaństwowe
SkarbPaństwa
Gminy
Powiaty
Województwa
ZOZ
UŁOMNEOSOBYPRAWNE
Sąnimitakiejednostkiorganizacyjne,któreniesąosobamiprawnymialeposiadają
zdolnośćprawną.
DOUŁOMNYCHOSÓBPRAWNYCHNALEśĄ:
1. Handlowespółkiosobowe–czyli:
SpółkiJawne
SpółkiKomandytowe
SpółkiPartnerskie
SpółkiKomandytowoPartnerskie
2. WspólnotyMieszkaniowe
Doułomnychosóbprawnychstosujesięodpowiednieprzepisyoosobachprawnych.
RóŜneosobyprawneiułomneosobyprawne
OdpowiedzialnośćzazobowiązaniaART.33¹
Ułomnaosobaprawnaosiadaswójmajątekidlategowprawnejkolejnościzajej
zobowiązaniaodpowiadaonasamawłasnymmajątkiem.
JednakŜewsytuacji,gdymajątekułomnejosobyprawnejjestniewystarczającyna
pokrycieŜądańwierzycielizajejzobowiązaniaodpowiadajączłonkowieswoimmajątkiem
osobistym0DPOWIEDZIALNOŚĆSUBSYDIALNAczylipomocnicza.
Ułomneosobyprawneraczejniemająorganów.
Ułomneosobyprawnefunkcjonująod2003roku.
Czynnośćcywilnoprawna(świadomeizamierzonedziałanie)
Czynnośćprawnajesttoczynnośćpodmiotuprawacywilnegozawierającaconajmniej
jednooświadczeniewoli,zmierzającadowywołaniaskutkówprawnych.
OświadczeniewolijesttokaŜdezachowaniesiędanejosobyujawniającejejwolew
sposóbdostateczny.
Rodzajeczynnościprawnych:
A.
1)jednostronnetotakiedlaktórychdokonaniawystarczającejestjednooświadczenie
wolipochodząceodjednejosobynp.testament,udzieleniepełnomocnictwa,
wypowiedzenieumowynajmu).
2)dwustronnetotakiedlaktórychdokonaniapotrzebnesądwaoświadczeniawoli
pochodząceoddwóchróŜnychosóbnp.umowy
B.
1)miedzyŜyjącymi
2)nawypadekśmiercinp.sporządzenietestamentu,ubezpieczenienaŜycie.
C.
1)odpłatnetotakiewktórychobiestronyuzyskująpewnąkorzyśćmajątkową
2)nieodpłatnetotakiewktórychtylkojednastronauzyskujekorzyśćmajątkowąnp.
darowizna,przechowanie,uŜyczenie.
Podziałczynnościprawnychna:
1)konsensualnesątoczynnościdlaktórychdokonaniawystarczającesąoświadczenia
woli
np.umowanajmu,uŜyczenia.
2)realnetotakiedlaktórychdokonaniaopróczoświadczeniawolipotrzebnejestjeszcze
wydanierzeczynp.umowaprzechowania,uŜyczenia
[ Pobierz całość w formacie PDF ]