Prawo bankowe i inne akty prawne. Przepisy - ebook, Nowe różne

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Niniejsza
darmowa publikacja
zawiera jedynie fragment
pełnej wersji całej publikacji.
Aby przeczytaæ ten tytuł w pełnej wersji
.
Niniejsza publikacja mo¿e byæ kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wył¹cznie w formie dostarczonej przez
NetPress Digital Sp. z o.o., operatora
. Zabronione s¹
jakiekolwiek zmiany w zawartoœci publikacji bez pisemnej zgody
NetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania siê jej
od-sprzeda¿y, zgodnie z
.
Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie
internetowym
PRAWO
BANKOWE
7. wydanie
 Stan prawny na 7 sierpnia 2012 r.
Wydawca:
Magdalena Przek-Ślesicka
Redaktor prowadzący:
Roman Rudnik
Opracowanie redakcyjne:
Ilona Iwko, Dorota Wiśniewska
Skład, łamanie:
Faktoria Wyrazu Sp. z o.o.
Uk ad typograficzny:
Kamila Tomecka
ł
© Copyright by Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2012
ISBN 978-83-264-4024-3
7. wydanie
Wydane przez:
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
Redakcja Ksi ek
01-231 Warszawa, ul. P ocka 5a
tel. 22 535 82 00, fax 22 535 81 35
e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl
ąż
ł
www.wolterskluwer.pl
Księgarnia internetowa www.profinfo.pl
  [ Pobierz całość w formacie PDF ]