Prawo Boga, Czas na Biblię

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Czas na Bibliê
Lekcje dla
Gimnazjalistów
Pamiêtaj o wpisaniu swojego imienia, nazwiska i adresu:
Seria
B11
Studium biblijne
Oceny
(Do naniesienia przez
prowadz¹cego)
Wiek..................................Data urodzenia.........................................
................................
................................
................................
Nazwisko i imiê....................................................................................
Adres (kod pocztowy)...............................................................................
..............................................................................................................
................................
Zakonu
Bo¿ego
..............................................................................................................
Suma ............................
Ogó³em ........................
Nazwisko prowadz¹cego grupê................................................................
Lekcja 1: Prawo Bo¿e –
Jeden Bóg.
Przeczytaj
2 Moj¿. 19,14-25
2 Moj¿. 20,1-7
Mateusz 22,34-40
Proponowane fragmenty do dalszego czytania
2 Moj¿eszowa 19,1-13 Izajasz 40,18-31
Z³oty wiersz
Mateusz 22,37
Izraelici wyszli z Egiptu i wêdruj¹c na wschód na
pustyniê, przybyli wreszcie do Góry Synaj.
Morze
Œródziemne
Egipt
Kanaan (Ziemia Obiecana)
Narysuj linie od ka¿dego z miejsc wymienionych
obok mapy do w³aœciwego miejsca na mapie.
Góra Synaj
Synaj
Morze Czerwone
Pobyt Izraelitów pod gór¹ Synaj by³
niezapomnianym prze¿yciem.
2
Wpisz brakuj¹ce s³owa, aby przypomnieæ sobie, co siê zdarzy³o.
Pan zst¹pi³ na górê w ................... (w.18); pojawi³y siê ...................... i ........................ (w.16). Lud mia³
przygotowaæ siê i ................. (w.14) swoje szaty. Bóg nie pozwoli³, aby lud wchodzi³ na ......................
(w.23). Musieli siê nauczyæ, ¿e Bóg jest œwiêty a lud ani ............................... (w.24)
nie mog¹ siê zbli¿yæ do Niego.
3
W rozdziale 20 Bóg powiedzia³ Moj¿eszowi kim On jest naprawdê i co zrobi³ dla nich.
Bóg przypomnia³ Moj¿eszowi najwa¿niejsz¹ rzecz, jak¹ dla zrobi³ dla Izraelitów. Co to by³o?
1
Izraelici musieli nauczyæ siê, ¿e jeœli maj¹ chodziæ z Bogiem w przysz³oœci, musz¹ robiæ to, co On im
przykaza³. Narody wokó³ nich oddawali czeœæ s³oñcu, ksiê¿ycowi i gwiazdom. Inne robi³y bogów
z drewna, kamienia, srebra czy z³ota. Nazywamy je bo¿kami, „ba³wanami” lub podobiznami.
Bo¿ki to wszystko to, co zajmuje miejsce Boga w naszym ¿yciu.
Czterdzieœci dni po przybyciu do Góry Synaj Izraelici ca³kowicie z³amali pierwsze przykazanie i zaczêli
oddawaæ czeœæ _____________________________________________________ .
(Przeczytaj 5 Moj¿eszow¹ 9,16 i dokoñcz zdanie).
1
G B11/1
Przeczytaj 1 Królewsk¹ 16,31 i wpisz imiê bo¿ka, któremu Izrael oddawa³ czeœæ wiele lat póŸniej.
2
Mo¿e ci siê zdaje, ¿e dzisiaj ludzie nie oddaj¹ czci bo¿kom lub podobiznom tak jak Izraelici. Ale my
mamy swoje w³asne bo¿ki. Mog¹ one byæ ca³kiem zwyczajne, ale jeœli poch³aniaj¹ nasze ¿ycie
i usuwaj¹ Boga na drugi plan, to s¹ bo¿kami.
Napisz trzy rzeczy, które mog³yby staæ siê bo¿kami w twoim ¿yciu.
1.
2.
3.
3
Przeczytaj ponownie 2 Moj¿. 20,1-7 i odpowiedz PRAWDA lub NIEPRAWDA przy poni¿szych zdaniach.
Bóg chcia³, aby Izrael oddawa³ czeœæ tylko Jemu. ..................
Bóg siê cieszy³, gdy Izrael oddawa³ czeœæ rzeczom stworzonym przez Niego. ..................
Bóg bêdzie kara³ tych, którzy oddaj¹ czeœæ bo¿kom.
..................
Bóg chcia³, aby ci, którzy oddaj¹ Mu czeœæ, pokazali swoj¹
mi³oœæ do Niego przestrzegaj¹c Jego przykazañ. ..................
Bóg jest zagniewany, gdy s³yszy, ¿e tak wiele razy Jego imiê i imiê Pana Jezusa jest u¿ywane bez
szacunku, bezmyœlnie jako „przerywnik”, a nawet jako przekleñstwo.
Bóg chce, aby ka¿dy zrozumia³, ¿e nadu¿ywanie Jego imienia jest z³e.
Wpisz poni¿ej, co Bóg powiedzia³ na ten temat w 2 Moj¿. 20,7.
4
1
W czasach Pana Jezusa faryzeusze byli dumni z siebie, ¿e znaj¹ ca³e prawo Bo¿e. Dodali nawet swoje
w³asne zasady, wiêc ¿ycie sta³o siê jeszcze trudniejsze dla ka¿dego.
W Ewangelii Mateusza 22 jeden z faryzeuszy chcia³
wystawiæ na próbê Pana Jezusa zadaj¹c mu
bardzo trudne pytanie.
Jakie to by³o pytanie?
Wpisz je w dymek.
1
Wpisz poni¿ej z³oty wiersz, który by³ odpowiedzi¹ Pana Jezusa i PODKREŒL s³owo, które pojawia
siê trzy razy (w ró¿nej formie gramatycznej), k³ad¹c nacisk na to, jak powinniœmy kochaæ Boga.
2
Uwagi prowadz¹cego
Razem
20
Czas na Bibliê
Lekcje dla Gimnazjalistów - Seria B11
Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:
Lekcja 2: Prawo Bo¿e -
Bo¿a Droga.
Przeczytaj
2 Moj¿. 20,8-11
£ukasz 13,10-17
Proponowane fragmenty do dalszego czytania
Mat. 12,1-14 Mat. 28,1-15
Z³oty wiersz
2 Moj¿. 20,8
Pierwsze przykazania podkreœlaj¹, kim jest Bóg. Pokazywa³y one Izraelitom jasno, ¿e jest tylko JEDEN
BÓG, za którym powinni iœæ i okazywaæ Mu pos³uszeñstwo. Przykazanie zawarte we fragmencie do
przeczytania mówi nam, jakiego zachowania Bóg oczekuje od nas w swoim szczególnym dniu.
2
4
Wpisz rozwi¹zania poni¿szych hase³ do uk³adanki.
1. Najwa¿niejszy dzieñ dla Izraelitów
to _ _ _ _ _ _ dzieñ tygodnia.
2. Izraelici mieli _ _ _ _ _ _ _ _
przez szeϾ dni w tygodniu.
3. _ _ _ odpocz¹³ siódmego dnia.
4. Siódmego dnia nie wolno by³o
wykonywaæ ¿adnej _ _ _ _ _.
5. Bóg _ _ _ _ _ _ _ _ œwiat w szeœæ dni.
5
1
3
5
ZnajdŸ w uk³adance nazwê, jak¹ nada³ Bóg
najwa¿niejszemu dniu tygodnia i wpisz j¹ obok.
1
Bóg stworzy³ wszystko w naszym œwiecie w szeœæ dni (zobacz 1 Moj¿. 1) i odpocz¹³ siódmego dnia
(1 Moj¿. 2,2). Teraz przykaza³ Izraelitom, by koñczyli swoj¹ pracê szóstego dnia i œwiêcili siódmy dzieñ
jako dzieñ odpoczynku. ¯ydzi w dalszym ci¹gu traktuj¹ sabat (sobotê) jako dzieñ œwiêty i dzieñ
odpoczynku, id¹c do synagogi.
Chrzeœcijanie od czasów Pana Jezusa œwiêc¹ PIERWSZY dzieñ tygodnia.
Przeczytaj Mateusza 28,1 i 6 i napisz W£ASNYMI S£OWAMI, co zdarzy³o siê w tym dniu.
2
G B11/2
Oto rzeczy, jakie ludzie czêsto mówi¹.
Przekreœl wypowiedzi, które NIE zgadzaj¹ siê z Bibli¹.
Ten œwiat
powsta³ sam –
Bóg go nie
stworzy³.
1 rozdzia³
1 Moj¿eszowej
to bajka.
Niedziela nie
powinna ró¿niæ siê
od innych dni
tygodnia.
Bóg wszystko
stworzy³.
Chrzeœcijanie
powinni traktowaæ
niedzielê jak Dzieñ Pañski
i œwiêciæ go.
Nie mo¿na dowieœæ, ¿e Jezus
naprawdê zmartwychwsta³!
4
Dzisiaj niewielu ludzi martwi siê „czwartym przykazaniem”, ale w czasach Pana Jezusa by³o inaczej.
Przeczytaj jeszcze raz £ukasza 13,10-17. Poni¿ej mamy osiem wyrazów z przeczytanego
fragmentu. Wstaw je we w³aœciwe miejsca poni¿szego tekstu.
wyprostowaæ
sabat
synagog
cierpi¹ca
uwolniona
rzek³
szatan
Pewnego razu Pan Jezus naucza³ w jednej z ...................... w ................... . A by³a tam kobieta, od
osiemnastu lat ....................., pochylona tak, ¿e zupe³nie nie mog³a siê ......................... . Jezus,
.......................... j¹, przywo³a³ j¹ i ................. do niej: Kobieto, ............................ jesteœ od choroby
swojej. I po³o¿y³ na ni¹ rêce; i zaraz wyprostowa³a siê, i chwali³a Boga. Gdy prze³o¿ony synagogi
widz¹c to oburzy³ siê, Jezus wyjaœni³, ¿e to ................. trzyma³ tê kobietê w wiêzach tak d³ugo.
6
W czasach Pana Jezusa wydarzenie tego typu mia³o miejsce kilka
razy. Pan Jezus zawsze wskazywa³, ¿e faryzeusze traktuj¹ prawo
z przesad¹. Mówili, ¿e nie wolno nic robiæ w sabat. Pan Jezus
powiedzia³, ¿e jeœli cz³owiek lub zwierzê jest w sabat w potrzebie,
nie z³amiemy Bo¿ego prawa, gdy im pomo¿emy.
Jeszcze raz Pan Jezus przypomnia³ przykazanie i pokaza³ g³êbsze
znaczenie zawartych w nim s³ów.
Przykazania to Bo¿e standardy dla spo³eczeñstwa i dlatego powinno siê
je przestrzegaæ. Jednak¿e czêsto w tym zawodzimy, tak wiêc nie mo¿emy
byæ w porz¹dku w Bo¿ych oczach, próbuj¹c je przestrzegaæ. Mo¿emy jednak
uzyskaæ odpuszczenie naszych grzechów (z³amania Bo¿ego prawa) przez wiarê
w Pana Jezusa. On daje nam nowe ¿ycie i z pomoc¹ Ducha Œwiêtego jesteœmy
w stanie podobaæ siê Bogu i ¿yæ tak, jak powinniœmy.
Wpisz poni¿ej z³oty wiersz i PODKREŒL s³owo, które podkreœla, ¿e sabat powinien byæ
szczególnym dniem.
2
Uwagi prowadz¹cego
Razem
20
ujrzawszy
Czas na Bibliê
Lekcje dla Gimnazjalistów - Seria B11
Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:
Lekcja 3: Prawo Bo¿e –
Bóg na pierwszym miejscu.
Przeczytaj
2 Moj¿. 20,12-21
Marek 10,17-31
Proponowane fragmenty do dalszego czytania
Mat. 5,21-30 Efezjan 6,1-4
Z³oty wiersz
Mateusz 6,24
Gdy bawimy siê w jak¹œ grê lub bierzemy udzia³ w zawodach sportowych, musimy przestrzegaæ
obowi¹zuj¹cych zasad. Gdy gotujemy, musimy trzymaæ siê przepisu. Gdy podró¿ujemy rowerem lub na
piechotê, musimy przestrzegaæ kodeksu drogowego. Tak jest i w ¿yciu. Potrzebujemy Bo¿ego kodeksu –
przykazañ, w innym przypadku nie ma nadziei, ¿e dojdziemy tam, gdzie Bóg chce. Ta lekcja wyjaœni
nam, czego Bóg oczekuje w ró¿nych dziedzinach naszego ¿ycia.
Przeczytaj 2 Moj¿. 20,12-17 i policz,
ile razy pojawia siê s³owo „NIE”.
1
Przykazanie z wiersza 12 dotyczy ka¿dego z nas w naszych domach i ¿yciu rodzinnym, a szczególnie
wp³ywa na nasze nastawienie do rodziców i wychowawców.
Jak myœlisz, co znaczy s³owo „czciæ” w tym wierszu? (Efezjan 6,1 i 2 pomog¹ ci w tym zadaniu).
2
Pan Jezus wyjaœni³ w Kazaniu na Górze (Mateusz 5–7), ¿e nasze myœli mog¹ byæ tak z³e jak nasze
uczynki.
U¿yj poni¿szych s³ów, aby uzupe³niæ poni¿szy fragment.
myœli i pragnienia po¿¹damy zabi³ cudzo³óstwo rozgniewa siê kradzie¿y
Pan Jezus powiedzia³, ¿e to Ÿle, jeœli ktoœ straci panowanie nad sob¹ i ........................ – to tak, jakby
kogoœ ..................... . A jeœli ktoœ ma z³e ............................................... dotycz¹ce p³ci przeciwnej, to jest
tak samo, jakby pope³ni³ ............................ . Prawd¹ te¿ jest, ¿e jeœli ........................... tego, co nale¿y
do kogoœ innego, to mo¿e to doprowadziæ do ............................ .
6
Zaznacz najlepsze wyjaœnienia przykazañ z 2 Moj¿. 20,16 i 17.
Wiersz 16
Nie ma znaczenia, co mówisz o swoim bliŸnim.
Nigdy nie mów k³amstw o swoim bliŸnim.
Zawsze mów twoim bliŸnim, co o nich myœlisz.
Wiersz 17
Nie po¿¹daj niczego, co nale¿y do innych ludzi.
Zawsze po¿yczaj od innych wszystko, co tylko mo¿esz.
Oczekuj, ¿e inni bêd¹ dzieliæ siê z tob¹ wszystkim co posiadaj¹.
2
[ Pobierz całość w formacie PDF ]