Prawo budowlane. - Aktualne, Budownictwo PW, Prawo budowlane

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Prawo budowlane. - Dz.U.2006.156.1118
Dz.U.06.156.1118 j.t.
2006.10.27
zm.
Dz.U.2006.170.1217
art. 41
2007.06.20
zm.
Dz.U.2007.99.665
art. 1
2007.08.19
zm.
Dz.U.2007.88.587
art. 3
2007.09.18
zm.
Dz.U.2007.127.880
art. 11
2007.12.29
zm.wyn.z
Dz.U.2007.247.1844
ogólne
2008.01.19
zm.
Dz.U.2007.191.1373
art. 1
2008.08.23
zm.
Dz.U.2008.145.914
art. 1
2008.11.15
zm.
Dz.U.2008.199.1227
art. 140
2008.12.06
zm.
Dz.U.2008.206.1287
art. 1
2008.12.13
zm.
Dz.U.2008.210.1321
art. 2
2009.01.01
zm.
Dz.U.2007.191.1373
art. 1
2009.03.07
zm.
Dz.U.2009.18.97
art. 11
2009.03.24
zm.
Dz.U.2008.227.1505
art. 147
2009.04.01
zm.
Dz.U.2009.31.206
art. 68
USTAWA
z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane
1)
(tekst jednolity)
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1.
Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej "ustawą", normuje działalność obejmującą
sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa
zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.
Art. 2.
1. Ustawy nie stosuje się do wyrobisk górniczych.
2. Przepisy ustawy nie naruszają przepisów odrębnych, a w szczególności:
1) prawa geologicznego i górniczego w odniesieniu do obiektów budowlanych zakładów
górniczych;
2) prawa wodnego w odniesieniu do urządzeń wodnych;
3) o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w odniesieniu do obiektów i obszarów
wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów i obszarów objętych ochroną
konserwatorską na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Art. 3.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) obiekcie budowlanym naleŜy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość technicznouŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;
2) budynku naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach;
2a) budynku mieszkalnym jednorodzinnym naleŜy przez to rozumieć budynek wolno
stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, słuŜący
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w
którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niŜ dwóch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokalu uŜytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30
% powierzchni całkowitej budynku;
3) budowli naleŜy przez to rozumieć kaŜdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty,
1 z 48
2009-08-07 10:16
Prawo budowlane. - Dz.U.2006.156.1118
estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno
stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe
lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych,
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takŜe części budowlane
urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych i innych
urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem
technicznym części przedmiotów składających się na całość uŜytkową;
4) obiekcie małej architektury naleŜy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w
szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyŜe przydroŜne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) uŜytkowe słuŜące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice,
huśtawki, drabinki, śmietniki;
5) tymczasowym obiekcie budowlanym naleŜy przez to rozumieć obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uŜytkowania w okresie krótszym od jego trwałości
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a takŜe obiekt
budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedaŜy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne,
urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;
6) budowie naleŜy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym
miejscu, a takŜe odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego;
7) robotach budowlanych naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na
przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;
7a) przebudowie naleŜy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku
których następuje zmiana parametrów uŜytkowych lub technicznych istniejącego obiektu
budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia
zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są
dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym
zmiany granic pasa drogowego;
8) remoncie naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących
bieŜącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych
niŜ uŜyto w stanie pierwotnym;
9) urządzeniach budowlanych naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z
obiektem budowlanym, zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym słuŜące oczyszczaniu lub
gromadzeniu ścieków, a takŜe przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
śmietniki;
10) terenie budowy naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy;
11) prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane naleŜy przez to rozumieć
tytuł prawny wynikający z prawa własności, uŜytkowania wieczystego, zarządu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych;
12) pozwoleniu na budowę naleŜy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą
na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ
budowa obiektu budowlanego;
13) dokumentacji budowy naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksiąŜkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montaŜu
takŜe dziennik montaŜu;
14) dokumentacji powykonawczej naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi;
15) terenie zamkniętym naleŜy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego;
16) (uchylony);
17) właściwym organie naleŜy przez to rozumieć organy administracji architektoniczno
2 z 48
2009-08-07 10:16
Prawo budowlane. - Dz.U.2006.156.1118
budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości, określonej w rozdziale
8;
18) (uchylony);
19) organie samorządu zawodowego naleŜy przez to rozumieć organy określone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inŜynierów
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późn. zm.
2)
);
20) obszarze oddziaływania obiektu naleŜy przez to rozumieć teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających
związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu;
21) (uchylony).
Art. 4.
KaŜdy ma prawo zabudowy nieruchomości gruntowej, jeŜeli wykaŜe prawo do
dysponowania nieruchomością na cele budowlane, pod warunkiem zgodności zamierzenia
budowlanego z przepisami.
Art. 5.
1. Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi naleŜy,
biorąc pod uwagę przewidywany okres uŜytkowania, projektować i budować w sposób
określony w przepisach, w tym technicznobudowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, zapewniając:
1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących:
a) bezpieczeństwa konstrukcji,
b) bezpieczeństwa poŜarowego,
c) bezpieczeństwa uŜytkowania,
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
e) ochrony przed hałasem i drganiami,
f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród;
2) warunki uŜytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie:
a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię
cieplną i paliwa, przy załoŜeniu efektywnego wykorzystania tych czynników,
b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów;
3) moŜliwość utrzymania właściwego stanu technicznego;
4) niezbędne warunki do korzystania z obiektów uŜyteczności publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające
się na wózkach inwalidzkich;
5) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy;
6) ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;
7) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną
konserwatorską;
8) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej;
9) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych
interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej;
10) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.
2. Obiekt budowlany naleŜy uŜytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i
wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w naleŜytym stanie technicznym i
estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości uŜytkowych i
sprawności technicznej, w szczególności w zakresie związanym z wymaganiami, o których
mowa w ust. 1 pkt 17.
3. Z zastrzeŜeniem ust. 7, dla kaŜdego budynku oddawanego do uŜytkowania oraz
budynku podlegającego zbyciu lub wynajmowi powinna być ustalona, w formie świadectwa
charakterystyki energetycznej, jego charakterystyka energetyczna, określająca wielkość
energii wyraŜoną w kWh/m
2
/rok niezbędnej do zaspokojenia róŜnych potrzeb związanych z
uŜytkowaniem budynku. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest waŜne 10
lat.
4. W przypadku budynku z lokalami mieszkalnymi lub częściami budynku stanowiącymi
samodzielną całość technicznouŜytkową, przed wydaniem lokalu mieszkalnego lub takiej
części budynku osobie trzeciej, sporządza się świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu
mieszkalnego lub części budynku.
5. W przypadku budynków ze wspólną instalacją grzewczą świadectwo charakterystyki
energetycznej sporządza się wyłącznie dla budynku, a w innych przypadkach takŜe dla lokalu
mieszkalnego najbardziej reprezentatywnego dla danego budynku.
6. Świadectwo charakterystyki energetycznej zawierające nieprawdziwe informacje o
3 z 48
2009-08-07 10:16
Prawo budowlane. - Dz.U.2006.156.1118
wielkości energii jest wadą fizyczną rzeczy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) o rękojmi za wady.
7. Przepisów ust. 36 nie stosuje się do budynków:
1) podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami;
2) uŜywanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej;
3) przeznaczonych do uŜytkowania w czasie nie dłuŜszym niŜ 2 lata;
4) niemieszkalnych słuŜących gospodarce rolnej;
5) przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niŜ 50
kWh/m
2
/rok;
6) mieszkalnych przeznaczonych do uŜytkowania nie dłuŜej niŜ 4 miesiące w roku;
7) wolnostojących o powierzchni uŜytkowej poniŜej 50 m
2
.
8. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku moŜe sporządzać osoba, która:
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2) ukończyła co najmniej studia magisterskie, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie
wyŜszym;
3) nie była karana za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi
gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo
skarbowe;
4) posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej,
konstrukcyjnobudowlanej lub instalacyjnej albo odbyła szkolenie i złoŜyła z wynikiem
pozytywnym egzamin przed ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki
przestrzennej i mieszkaniowej.
9. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej
określi, w drodze rozporządzenia, sposób przeprowadzania i zakres programowy szkolenia oraz
egzaminu, o których mowa w ust. 8 pkt 4, warunki i wysokość odpłatności za szkolenie i
postępowanie egzaminacyjne mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego poziomu
edukacyjnego szkoleń w celu zagwarantowania rzetelnego i sprawnego przygotowania
kandydatów do egzaminu.
10. Wpływy z opłat za postępowania egzaminacyjne stanowią dochód budŜetu państwa.
11. Za równorzędne z odbyciem szkolenia oraz złoŜeniem z wynikiem pozytywnym
egzaminu, o których mowa w ust. 8 pkt 4 uznaje się ukończenie, nie mniej niŜ rocznych,
studiów podyplomowych na kierunkach: architektura, budownictwo, inŜyniera środowiska,
energetyka lub pokrewne w zakresie audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji
oraz oceny energetycznej budynków.
12. Program studiów podyplomowych, o których mowa w ust. 11, powinien uwzględniać
problematykę objętą programem szkoleń określonym, w drodze rozporządzenia, o którym
mowa w ust. 9. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyŜszego zatwierdza po zaopiniowaniu
przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej
proponowany przez wydziały szkół wyŜszych program studiów podyplomowych.
13. Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub
państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, moŜe dokonywać oceny energetycznej
budynku albo lokalu mieszkalnego i sporządzać świadectwo charakterystyki energetycznej
budynku albo lokalu mieszkalnego po uznaniu kwalifikacji nabytych w tych państwach, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U.
Nr 87, poz. 954, z późn. zm.)
14. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej
prowadzi rejestr osób, które złoŜyły z wynikiem pozytywnym egzamin, o którym mowa w ust.
8 pkt 4. Rejestr prowadzony jest w formie elektronicznej.
15. W rejestrze osób, o których mowa w ust. 8, wpisuje się następujące dane:
1) numer wpisu;
2) numer uprawnienia;
3) datę wpisu;
4) imię i nazwisko;
5) data i miejsce urodzenia;
6) adres do korespondencji;
7) numer telefonu i faksu.
Art. 5a.
1. W przypadku budowy obiektu liniowego, którego przebieg został ustalony w
4 z 48
2009-08-07 10:16
Prawo budowlane. - Dz.U.2006.156.1118
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a takŜe wykonywania innych robót
budowlanych dotyczących obiektu liniowego, gdy liczba stron w postępowaniu przekracza 20,
stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do inwestora oraz właścicieli, uŜytkowników wieczystych
i zarządców nieruchomości, jeŜeli na tych nieruchomościach są lub będą wykonywane roboty
budowlane.
Art. 6.
Dla działek budowlanych lub terenów, na których jest przewidziana budowa obiektów
budowlanych lub funkcjonalnie powiązanych zespołów obiektów budowlanych, naleŜy
zaprojektować odpowiednie zagospodarowanie, zgodnie z wymaganiami art. 5, zrealizować je
przed oddaniem tych obiektów (zespołów) do uŜytkowania oraz zapewnić utrzymanie tego
zagospodarowania we właściwym stanie technicznouŜytkowym przez okres istnienia obiektów
(zespołów) budowlanych.
Art. 7.
1. Do przepisów technicznobudowlanych zalicza się:
1) warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie,
uwzględniające wymagania, o których mowa w art. 5;
2) warunki techniczne uŜytkowania obiektów budowlanych.
2. Warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, określą, w drodze rozporządzenia:
1) minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej dla
budynków oraz związanych z nimi urządzeń;
2) właściwi ministrowie, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa,
gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, dla obiektów budowlanych niewymienionych w
pkt 1.
3. Warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą określić, w drodze rozporządzenia:
1) minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej dla
budynków mieszkalnych;
2) właściwi ministrowie, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa,
gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej dla innych obiektów budowlanych.
Art. 8.
Rada Ministrów moŜe określić, w drodze rozporządzenia, dodatkowe warunki
techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki słuŜące bezpieczeństwu lub obronności
państwa, albo których przepisów, wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1, nie stosuje się do
tych budynków.
Art. 9.
1. W przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odstępstwo od przepisów
technicznobudowlanych, o których mowa w art. 7. Odstępstwo nie moŜe powodować
zagroŜenia Ŝycia ludzi lub bezpieczeństwa mienia, a w stosunku do obiektów, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 4 ograniczenia dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz nie powinno
powodować pogorszenia warunków zdrowotnosanitarnych i uŜytkowych, a takŜe stanu
środowiska, po spełnieniu określonych warunków zamiennych.
2. Właściwy organ, po uzyskaniu upowaŜnienia ministra, który ustanowił przepisy
technicznobudowlane, w drodze postanowienia, udziela bądź odmawia zgody na odstępstwo.
3. Wniosek do ministra, o którym mowa w ust. 2, w sprawie upowaŜnienia do udzielenia
zgody na odstępstwo właściwy organ składa przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.
Wniosek powinien zawierać:
1) charakterystykę obiektu oraz, w miarę potrzeby, projekt zagospodarowania działki lub
terenu, a jeŜeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości
sąsiednie równieŜ projekty zagospodarowania tych nieruchomości, z uwzględnieniem
istniejącej i projektowanej zabudowy;
2) szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa;
3) propozycje rozwiązań zamiennych;
4) pozytywną opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków w odniesieniu do obiektów
budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz innych obiektów budowlanych
usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską;
5) w zaleŜności od potrzeb pozytywną opinię innych zainteresowanych organów.
4. Minister, o którym mowa w ust. 2, moŜe uzaleŜnić upowaŜnienie do wyraŜenia zgody
na odstępstwo od spełnienia dodatkowych warunków.
Art. 10.
Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały, o
właściwościach uŜytkowych, umoŜliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
5 z 48
2009-08-07 10:16
[ Pobierz całość w formacie PDF ]