Prawo budowlane Brzezińska-Rawa (7), Administracja, Semestr 8, Prawo budowlane

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->Wykład 8., 07.04.11.Wyważenie interesu inwestora i pozostałych stron – najlepiej by to nastąpiło w pierwszychetapach postępowania uzyskania pozwolenia na budowę.Legitymacja strony w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę. Maja w tym zakresiezastosowanie przepisy KPA (art. 28). W orzecznictwie przeważa stanowisko obiektywnejteorii strony– tylko przepis materialnego prawa administracyjnego może przesądzić otymczy dana osoba posiada status strony w postępowaniu. Pozwolenie na budowę –art. 5 ust. 2pkt 9 PB–zakres uległ nowelizacji.NSA stwierdził, że pojęcie strony wynikające z art. 28 kp może wynikać tylko z prawamaterialnego.Strona postępowania adm. ma kluczowe znaczenie dla określenia właściwej legitymacjiprocesowej. KPA nie przewiduje odrębnego przepisu osoby w postępowaniu.Art. 104 i 107 kpaNowela do prawa budowlanego– zmieniła postępowanie adm. dot. udziału innychpodmiotów w postępowaniu o udzielenie prawa na budowę.Różnica w statusie legitymacji strony inwestora i różnic dla osób 3 –dot. to faktu zmianyprawa budowlanego (nowelizacja 28 kpa)Odstąpienie od wersji procesowej strony, ponieważ w wystarczający sposób nie chroni onapraw osób trzecich.Kluczowe znaczenie dla określenia kluczowej legitymacji procesowej.Kwestia członków spółdzielni jako stronyLegitymacja strony–inwestor i osoby trzeci po nowelizacji z 2003 (art. 28 PB???)Pojęcie obszaru oddziaływania obiektu – by wyeliminować protesty pewnych osób, którechciały uczestniczyć w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę.Aby przyznać leg. Stronom (wł. Sąsiadujących nieruchomości) –konsekwencja zmiany wstanie prawnym, była modyfikacja pojęcia strony.Stronami mogą być tylko te osoby, znajdujące się na terenach obiektu budowlanego (inwestorjak i osoba 3)Art. 3 pkt 20 ustawy PbPrzepisy szczególne dot. ochrony środowiska (obiekty mogące jej zagrozić)Sytuacja prawna osób 3 – art. 5 ustęp 1 pkt 9 ustawy z 2003 pb.Paragraf 13rozporządzenia Ministra InfrastrukturyPrawa osób trzecich – obszar działania obiektów--nie każdy właściciel działki sąsiedniej, tylko takiej działki, w której znajduje się krąoddziaływania.-organizacja społeczna, a MPZP –brak zastosowania art. 31 KPARóżnice w sytuacji prawnej organizacji społecznej w postępowaniu administracyjnymArt. 31 paragraf 4 kpa_ prawo ochrony środowiska –art. 31– udział organizacji ekologicznej. (nadużywanie przeznie swoich uprawnień)Art. 35a. ustawy znowelizowanej z 2003 prawa budowlanegoZnowelizowane prawo budowlane unormowało legitymację udziału stron postępowania adm.dot. uzyskania pozwolenia na budowę- każdy podmiot może uczestniczyć.Rozdział VIII kpa – dotyczy możliwości złożenia skargi (przez strony, których prawa zostałynaruszone)Art. 233, 234 kpa [ Pobierz całość w formacie PDF ]