Prawo budowlane, DROGI ULICE, Normy i Dzienniki Ustaw

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
©Kancelaria Sejmu s. 1/62
Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414
USTAWA
z dnia 7 lipca 1994 r.
Opracowano na pod-
stawie: tj. z 2003 r.
Nr 207 poz. 2016, z
2004 r. Nr 6, poz. 41,
Nr 92, poz. 881, Nr
93, poz. 888, Nr 96,
poz. 959.
Prawo budowlane
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1.
Ustawa – Prawo budowlane, zwana dalej „ustawą”, normuje działalność obejmującą
sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz
określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.
Art. 2.
1. Ustawy nie stosuje się do wyrobisk górniczych.
2. Przepisy ustawy nie naruszają przepisów odrębnych, a w szczególności:
1) prawa geologicznego i górniczego – w odniesieniu do obiektów budowlanych
zakładów górniczych;
2) prawa wodnego – w odniesieniu do urządzeń wodnych;
3) o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – w odniesieniu do obiektów i
obszarów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów i obszarów obję-
tych ochroną konserwatorską na podstawie miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego.
Art. 3.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i
urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;
2) budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowla-
nych oraz posiada fundamenty i dach;
2a) budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek
wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub gru-
powej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstruk-
cyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej
niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
04-06-08
©Kancelaria Sejmu s. 2/62
użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni
całkowitej budynku;
3) budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący bu-
dynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe,
mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące
maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia re-
klamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechnicz-
ne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia technicz-
ne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części bu-
dowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych
urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod
względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użyt-
kową;
4) obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a
w szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: pia-
skownice, huśtawki, drabinki, śmietniki;
5) tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt bu-
dowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od je-
go trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak:
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, prze-
krycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barako-
wozy, obiekty kontenerowe;
6) budowie – należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w
określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu bu-
dowlanego;
7) robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace
polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu bu-
dowlanego;
8) remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pier-
wotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się
stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym;
9) urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne
związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instala-
cyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także prze-
jazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki;
10) terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone
są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaple-
cza budowy;
11) prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczy-
04-06-08
©Kancelaria Sejmu s. 3/62
stego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiąza-
niowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych;
12) pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego;
13) dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę
wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły od-
biorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku re-
alizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu;
14) dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację bu-
dowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
15) terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym
mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego;
17) właściwym organie – należy przez to rozumieć organy administracji archi-
tektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich właści-
wości, określonej w rozdziale 8;
19) organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architek-
tów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003
r. Nr 124, poz. 1152);
20) obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczo-
ny w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych,
wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodaro-
waniu tego terenu.
w art. 3: pkt 16 i 18
oraz pkt 21 uchylone
Art. 4.
Każdy ma prawo zabudowy nieruchomości gruntowej, jeżeli wykaże prawo do dys-
ponowania nieruchomością na cele budowlane, pod warunkiem zgodności zamierze-
nia budowlanego z przepisami.
Art. 5.
1. Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi nale-
ży, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować
w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając:
1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących:
a) bezpieczeństwa konstrukcji,
b) bezpieczeństwa pożarowego,
c) bezpieczeństwa użytkowania,
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
środowiska,
e) ochrony przed hałasem i drganiami,
04-06-08
©Kancelaria Sejmu s. 4/62
f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród;
2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w za-
kresie:
a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb,
w energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania
tych czynników,
b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów;
3) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego;
4) niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnospraw-
ne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich;
5) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy;
6) ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;
7) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych
ochroną konserwatorską;
8) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej;
9) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnio-
nych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicz-
nej;
10) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie
budowy.
2. Obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i
wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie tech-
nicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego wła-
ściwości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie
związanym z wymaganiami, o których mowa w ust. 1 pkt 1–7.
Art. 5a.
1. W przypadku budowy obiektu liniowego, którego przebieg został ustalony w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a także wykonywania
innych robót budowlanych dotyczących obiektu liniowego, gdy liczba stron w
postępowaniu przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania
administracyjnego.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do inwestora oraz właścicieli, użytkowników wie-
czystych i zarządców nieruchomości, jeżeli na tych nieruchomościach są lub bę-
dą wykonywane roboty budowlane.
Art. 6.
Dla działek budowlanych lub terenów, na których jest przewidziana budowa obiek-
tów budowlanych lub funkcjonalnie powiązanych zespołów obiektów budowlanych,
należy zaprojektować odpowiednie zagospodarowanie, zgodnie z wymaganiami art.
5, zrealizować je przed oddaniem tych obiektów (zespołów) do użytkowania oraz
zapewnić utrzymanie tego zagospodarowania we właściwym stanie techniczno-
użytkowym przez okres istnienia obiektów (zespołów) budowlanych.
04-06-08
©Kancelaria Sejmu s. 5/62
Art. 7.
1. Do przepisów techniczno-budowlanych zalicza się:
1) warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich
usytuowanie, uwzględniające wymagania, o których mowa w art. 5;
2) warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych.
2. Warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, określą, w drodze rozporządzenia:
1) minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i miesz-
kaniowej dla budynków oraz związanych z nimi urządzeń;
2) właściwi ministrowie, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw bu-
downictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, dla obiektów budow-
lanych niewymienionych w pkt 1.
3. Warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą określić, w drodze rozporządze-
nia:
1) minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i miesz-
kaniowej – dla budynków mieszkalnych;
2) właściwi ministrowie, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw bu-
downictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej – dla innych obiektów
budowlanych.
Art. 8.
Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, dodatkowe warunki tech-
niczne, jakim powinny odpowiadać budynki służące bezpieczeństwu lub obronności
państwa, albo których przepisów, wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1, nie sto-
suje się do tych budynków.
Art. 9.
1. W przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odstępstwo od przepi-
sów techniczno-budowlanych, o których mowa w art. 7. Odstępstwo nie może
powodować zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia, a w stosunku do
obiektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 – ograniczenia dostępności dla
osób niepełnosprawnych oraz nie powinno powodować pogorszenia warunków
zdrowotno-sanitarnych i użytkowych, a także stanu środowiska, po spełnieniu
określonych warunków zamiennych.
2. Właściwy organ, po uzyskaniu upoważnienia ministra, który ustanowił przepisy
techniczno-budowlane, w drodze postanowienia, udziela bądź odmawia zgody
na odstępstwo.
3. Wniosek do ministra, o którym mowa w ust. 2, w sprawie upoważnienia do
udzielenia zgody na odstępstwo właściwy organ składa przed wydaniem decyzji
o pozwoleniu na budowę. Wniosek powinien zawierać:
1) charakterystykę obiektu oraz, w miarę potrzeby, projekt zagospodarowania
działki lub terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko
lub nieruchomości sąsiednie – również projekty zagospodarowania tych nie-
ruchomości, z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy;
2) szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa;
3) propozycje rozwiązań zamiennych;
04-06-08
[ Pobierz całość w formacie PDF ]