Prawo budowlane sciaga, 1. Semestr V, Prawo Budowlane, Ściągi

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->PROCES INWESTYCYJNO-BUDOWLANY:1.Programowanie inwestycji, 2.Planowanie inwestycji, 3.Projektowanie, 4.Budowa i oddanie obiektu do użytku, 5.Utrzymanietechniczne obiektu budowlanego, 6.Rozbiórka obiektu bud., 7.RecyklingPOJĘCIE I FUNKCJE PRAWA BUDOWLANEGO:Prawo budowlane- wszystkie regulacje prawne występujące w realizacji procesów inwestycyjno-budowlanych występujące wróżnych ustawach.Ustawa Prawo Budowlane- reguluje proces budowlany. Obejmuje wyłącznie regulacje prawno-organizacyjne. Nie obejmujeregulacji ekonomicznych.TREŚĆ USTAWY PRAWO BUDOWLANER.1: Przepisy ogólne: -zakres regulacji, -pojęcia (definicje), -warunki techniczno-budowlane, -wymagania stawiane obiektombudowlanymR.2: Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie: -rodzaje samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, -uprawnienia budowlaneR.3: Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego: -inwestor, -inspektor nadzoru inwestorskiego, -projektant, -kierownik budowy lub robót budowlanychR.4: Prace poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych: -prace przygotowawcze, -projektowanie, -uzyskanie pozwolenia nabudowę, -zgłoszenie budowy, -obiekty budowlane zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, -roboty budowlanezwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowęR.5: Budowa i oddanie obiektu do użytku: -prace przygotowawcze, -budowa, -wytwarzanie robót budowlanych, pozwolenie naużytkowanie obiektu (odbiory)R.6: Administracja architektoniczno-budowlana i Państwowy Nadzór Budowlany: -prawa i obowiązki administracji (wydaniedecyzji o pozwoleniu na budowę), -prawa i obowiązki Państwowego Nadzoru Budowlanego (wydanie decyzji o pozwoleniu naużytkowanie).R.7: Odpowiedzialność zawodowaR.8: Przepisy karneR.9: Przepisy końcoweFUNKCJE USTAWY PRAWO BUDOWLANE1. Organizacja procesu budowlanego (inwestycyjno-budowlanego)2. Kreowanie postaw uczestników procesu budowlanego3. Racjonalność działań inwestycyjno-budowlanych4. Uzyskanie wysokiej efektywności produkcji budowlanej5. Przeobrażanie jakości budownictwa (stosowanie nowych technologii)OTOCZENIE INSTYTUCJONALNE:0.ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA I PAŃSTWOWA(administracja samorządu terytorialnego (adm. Publiczna),administracjaarchitektoniczna (adm. Publiczna),adm. Budowlana,panstwowy nadzor budowlany,inspekcja (pip- Panstwowa inspekcja pracy,pis-panstwowa inspekcja sanitarna, PIH-panstwowa insp. Handlowa, pios-panstwowa inspekcja ochrony środowiska))1.INWESTORZY (osoby fizyczne, osoby prawne, inwestorzy zastępczy, inwestorzy prywatni i publiczni)2.PROJEKTANCI (biuro projektowe, indywidualni projektanci, biuro projektowe-konsultingowe)3.WYKONAWCY (przedsiębiorstwo ogólnobudowlane, przedsiębiorstwo branżowe, spółki)4.NADZÓR BUDOWLANY (inspektor państwowy, inspektor wojewódzki, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego)5.BANKI (banki państwowe, BGK, PKO, banki prywatne)6. INSPEKCJE (insp. Sanitarna, insp. Ochrony środowiska, insp. Państwowej inspekcji pracy, insp. Straży pożarnej, insp.Handlowy.)7.ZAKŁADY BRANŻOWE (zakład energetyczny, zakład gazowniczy, telekomunikacja, straż pożarna)8.WYPOSAŻENIE (wypożyczenie maszyn budowlanych, rusztowania, deskowania, sprzęt, transport)9.ZESPÓŁ UZGODNIEŃ DOKUMENTACJI (ZUD)10.UBEZPIECZENIA (indywidualne, zbiorowe)OTOCZENIE PRAWNE:Ustawy: prawo ochrony przyrody, o udzielenie informacji o środowisku i jego ochronie, o udziale społeczeństwa w ochroneśrodowiska, w ocenie wpływu oddziaływania obiektów budowlanych na środowisko, o gospodarce komunalnej, o odpadach, oodpadach niebezpiecznych, o ochronie dóbr kultury, o zabytkach, Prawo energetyczne, prawo geologiczne i górnicze, prawogeodezyjne i kartograficzne, prawo wodne, prawo lotnicze, prawo atomowe, o finansowaniu publicznym, o wspieraniufinansowym inwestycji, o partnerstwie publiczno-prywatnym, o wyrobach budowlanych, o systemie oceny zgodności, onormalizacji, o gospodarce nieruchomościami, o hipotece i księgach wieczystych, o drogach publicznych, o płatnychautostradach, o krajowym funduszu drogowym, o wypłacaniu należności za wykonane roboty budowlane, o termomodernizacji iremontach, o rewitalizacji, o koncesjach na roboty budowlane i usługi, o państwowej inspekcji handlowej, o pis, o pios, odozorze technicznym, o mieszkalnictwie, o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, o ochronie ppoż,kodeks postępowania administracyjnego, kodeks cywilny, kodeks spółek handlowych, kodeks postępowania cywilnego, kodeksdrogowy,ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawa prawo budowlane, ustawo prawo zamówieńpublicznych.PROCES LEGISLACYJNY:1.projekt ustawy, 2.pierwsze czytanie na posiedzeniu sejmu, 3.skierowanie do komisji, 4.powołaniepodkomisji, 5.przyjęcie wyników prac przez komisje, 6.stanowisko komisji, 7.drugie czytanie projektu ustawy, 8.uchwalenieustawy, 9.skierowanie do senatu, 10.stanowisko senatu, 11.trzecie czytanie projektu ustawy, rozpatrywanie poprawek,12.uchwalenie ustawy, 13.skierowanie do prezydenta, 14.stanowisko prezydenta TAK, NIE-trybunał konstytucyjnyWystępują dwa rodzaje podmiotów:1.Osoba fizyczna-człowiek, podmiot stosunków cywilno-prawnych.2.Osoba prawna- podmiot stosunków cywilno-prawnych, twór sztuczny o charakterze organizacyjnym uprawniony douczestnictwa w …prawnym (izba budownictwa i inne organizacje ,które muszą mieć osobowość prawną.)Ważne prawa:1.Prawo cywilne2.Prawo administracyjneW przestrzeni cywilno prawnej znajduje się Prawo BudowlaneUstawa:-akt normatywny-uchwalony przez parlament-powszechnie obowiązującyRozporządzenie:-akt normatywny-uchwalony przez Radę Ministrów na podstawie delegacji ustawowej dla ministra lub kilku ministrów lub Radę Ministrów-powszechnie obowiązującyRegulacje:-ustawa reguluje podstawowe zasady i normy określonej działalności gospodarczej i społecznej lub publicznej.-rozporządzenie reguluje tryb i warunki postępowania dotyczące określonej delegacji ustawowej.Przykłady:1.Ustawa: prawa i obowiązki, podatki(zobowiązania społeczeństwa )stosunki międzynarodowe (umowy, konwencje, akces dounii)2.Rozporządzenie:ograniczenia, kolejność postępowania , zakres tematyczny , wzory różnych decyzji i postanowień (np.pozwolenie na budowę), formularze, rejestry (wzory rejestrów).To co ogranicza naszą wolność musi być zapisane w ustawie, rozporządzenia to rzeczy mniej ważne, reguluje.Struktura Dokumentu:1.Ustawa: Przepisy prawne(regulacje prawne)a) przepisy merytoryczne(np. prawa i obowiązki kierownika budowy)b) przepisy delegacyjne (delegacje) polecenie2.Rozporządzenie: przepisy prawne powszechnie obowiązującea) szczegółowo normujące wszelkie wymagania związane z delegacją(poleceniem).Forma zapisu przepisu:1.Ustwa- w ustawie występują artykuły (zbiorcze zapisane kilku informacji). Każdy artykuł ma ustępy. Występują punkty,litery(lit.)2.Numer artykułu2.1 Numer ustępu1) punkta) litera (lit)2.Rozporządzenie: w rozporządzeniu występują paragrafy i punkty.1.Paragraf1.1.Paragraf 1 punkt 1Ranga dokumentu1.Ustawa zasadnicza(konstytucja)2.kodeks( zawsze z dużej litery ; szerzej obejmują przepisy działalności)3.Ustawy4.RozporządzeniaKonstytucję powinno zmieniać się przez uzupełnienia.Kodeksy również nie powinny być często zmieniane. Ustawa powinnabyć trwała. Rozporządzenia powinny regulować bieżące sprawy w sposób szybki. W ustawach nie powinno być materiikodeksowej. W rozporządzeniu nie może być żadnego przepisu z poza delegacji.Aprobata techniczna-pozytywnaopinia o materiale budowlanym pozwalająca go powszechnie stosować. Materiał dla któregonie ma normy.Ustawa Prawo Budowlane7 lipca 1994r. ( 38 zmian)a)Ustawa Prawo Budowlane nie narusza przepisów prawnych. Ustawa Prawo Geologiczne i Górnicze nienarusza prawa na terenie zakładów górniczych( Prawo Budowlane jest wtedy wyłączone). Ustawa PrawnoGeologiczne i Górnicze nachodzi na prawo budowlane ( prawo budowlane nie może ingerować w PrawoGeologiczne i Górnicze).Prawo geologicznei górniczePrawobudowlaneb)Ustawa Prawo wodne w zakresie urządzeń wodnychc)Ustawa o zabytkach i ochronie nad zabytkami w zakresie zabytków i obszarów podlegającym opiecekonserwatorskich(zaznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego).Zawartość ustawy:1)Przepisy ogólne2)Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie3)Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego4)Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych5)Budowa i oddanie do użytkowania obiektów budowlanych6)Utrzymanie obiektów budowlanych7)Rozbiórka8)Administracja architektoniczno-budowlana i nadzór bud.9)Odpowiedzialność zawodowa(Izby Inżynierów Budownictwa, Lubuska Izba Inżynierów Budownictwa).10)Przepisy karne11)Przepisy przejściowe i końcowePojęcia Stosowane W Ustawie Prawo Budowlane-Obiekt budowlany:budynek wraz z instalacjami i urządzeniami( bez instalacji to tylko struktura budowlana).Budowla jakocałość technologiczno-użytkowa wraz z instalacjami i urządzeniami.-Obiekt małej architektury:a)obiekty kultu religijnego(np. krzyże przydrożne, figury, kapliczki, małe groty)b)obiekty architektury ogrodowej( pergola, frejaż, fontanny, wodotryski, iluminacje-oświetlenie, ławki, oczka wodne, strumyki,mostki)c)obiekty codziennej rekreacji i porządku (place zabaw , śmietniki).Budynek:obiekt budowlany o określonym przeznaczeniu ,wydzielony z przestrzeni trwałymi przegrodami oraz posiadający dachi fundamenty.Budynek jednorodzinny:jest to budynek przeznaczony do zamieszkania. Może być wolnostojący lub zabudowie bliźniaczej,szeregowej lub grupowej (atrialnej), w którym są dwa lokale mieszkalne lub jeden lokal mieszkaniowy i jeden użytkowy, któregopowierzchnia całkowita nie jest większa niż 30% powierzchni całkowitej budynku.-Obiekt bliźniaczy-jedna ściana szczytowa jest wspólna-Budowla-takiobiekt budowany, który nie jest budynkiem lub obiektem małej architektury(definicja niewystarczająca).Budowlajest lotnisko, droga, maszt wolnostojący, tablice ogłoszeniowe, o stałym powiązaniu z gruntem, linia energetyczna, gazociąg,ciepłociąg , konstrukcja oporowa, kominy przemysłowe, fundamenty pod maszyny, siłownie wiatrowe(130m), wieżetriangulacyjne, konstrukcje instalacyjne, przejścia dla zwierząt, konstrukcje gruntowo-podłogowe, stadiony, wiaty, przepusty,kładki.Obiekt liniowy-obiektktórego parametrem zasadniczym jest długość.Obiekt tymczasowy-jest to obiekt, którego czas użytkowania jest krótszy od jego trwałości albo przewidziany jest doprzeniesienia lub rozbiórki albo jest to obiekt mobilny(kioski pawilony wystawowe, barakowozy, strzelnice, budki telefoniczne,kontenery, ekrany akustyczne).Budowa-jestto wykorzystanie obiektu budowlanego w określonym miejscu i czasie , a nadto rozbudowa istniejącego obiektu,nadbudowa, odbudowa(powstaje nowa struktura budowlana-cecha charakterystyczna).Roboty budowlane-jest to budowa oraz roboty polegające na wykonaniu montażu, rozbiórki , remoncie, przebudowie.Przebudowa-dostosowanieobiektu budowlanego do nowej funkcji, do nowych rozwiązań funkcjonalno-użytkowych przyzachowaniu podstawowych parametrów budynku(wysokość budynku, ilość kondygnacji ).Remont-przywróceniestanu pierwotnego ( nie jest konsekwencją) z możliwością zastosowania nowej generacji materiałów.Prawo dysponowania gruntem na cele budowlane-podtym pojęciem rozumiemy prawo własności, prawo wieczystegoużytkowania, prawo zarządu, prawo ograniczonego prawa rzeczowego, stosunku zobowiązaniowego.Każdy posiadający działkę budowlaną ma prawo zabudowy terenu zgodnie z odpowiednimi przepisami(miejscowy planzagospodarowania przestrzennego, warunki techniczno-budowlane).Teren budowy-przestrzeńw której wykonywane są roboty budowlane oraz znajduje się zaplecze budowy a także pracującysprzęt.Dokumentacja budowy zawiera:-pozwolenie na budowę wraz z projektem architektoniczno-budowlanym-dziennik budowy-uzupełniające rysunki i opisy-operaty geodezyjne-w szczególnych przypadkach ekspertyzy i opinie-protokoły częściowe i końcowe robót zanikających zakrywalnych-książka odbioru-dziennik montażu(w przypadku technologii budownictwa prefabrykowanego-dziennik montażu budowlanego ,a w przypadkurobót monolitycznych, dziennik montażu urządzeń formujących).W przypadku budownictwa monolitycznie-prefabrykowanego jest dziennik montażu prefabrykatu i urządzeń formujących.W technologii budownictwa metalowego, drewnianego, dziennik montażu.W budownictwie tradycyjnym- dziennik budowy nie jest potrzebny.Dokumentacja powykonawcza-obejmujewszystkie dokumenty dokumentacji budowy a nadto wszelkie zmiany wprowadzonedo projektu budowlanego, wyjaśnienia wprowadzonych zmian, zmiany w zagospodarowaniu działki ( infrastruktura techniczna-głównie), końcowy operat geodezyjny wykonanego budynku.Obszar oddziaływania obiektu budowlanego-jest to obszar, wokół określonego obiektu budowlanego określony na podstawieodrębnych przepisów ograniczających sposób zagospodarowania tego obszaru.Organ właściwy-jest to organ uprawniony w ramach swoich właściwości do podejmowania odpowiednich decyzji:-organy administracji architektoniczno-budowlanej szczebla powiatowego i szczebla wojewódzkiego-organy podstawowego nadzoru budowlanego(powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, wojewódzkiinspektor nadzoru budowlanego.)Ministerstwo Budownictwa i Gospodarki Morskiej:-minister Sławomir Nowak-vice-minister , podsekretarz stanu- Piotr StyczeńWymagania stawiane obietom budowlanym1. Wymagania podstawowea) bezpieczeństwo konstrukcji(dyrektywa UE)b) bezpieczeństwo pożarowe(dyrektywa UE)c) bezpieczeństwo użytkowania(dyrektywa UE)d) warunki higieniczno – zdrowotnee) warunki ochrony środowiskaf) ochrona przed hałasem i drganiamig) racjonalne wykorzystanie energii (udokumentowane charakterystyką energetyczną)2. Wymagania użytkowea) dostarczanie w odpowiednich ilościach i jakości mediówb) usuwanie ścieków i odpadów (budowanie lokalnych oczyszczalni ścieków, zagospodarowanie wody opadowej,magazynowanej odpadów)3. Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej i wielkomiejskich budynków do korzystania przez osoby niepełnosprawne,szczególnie poruszające się na wózkach inwalidzkich.4. Ochrona interesów osób trzecich, a szczególnie zapewnienie dostępu do drogi publicznej.5. Ochrona cywilna społeczeństwa.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy w całym procesie budowania (zarówno przez głównego wykonawcę jak ipodwykonawców)(dyrektywa UE)7. Ochrona zabytków i terenów (ujętych) objętych pracami konserwatorski jeśli zostały ujęte w rejestrze.8. Utrzymanie obiektu budowlanego we właściwym stanie technicznym.9. Zapewnienie usług w zakresie komunikacji ze szczególnym uwzględnieniem pasa Internetu.10. Prawidłowe usytuowanie obiektu budowlanego na działce budowlanej.WARUNKI TECHNICZNO – BUDOWLANE1. Warunki techniczno – budowlane jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie.2. Warunki techniczne użytkowania.INFORMACJE DOTYCZĄCE UPRAWNIEŃ ORGANÓW:1. Warunki te w zakresie budynków określa właściwy minister do praw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.W zakresie pozostałych obiektów budowlanych odpowiedni ministrowie w porozumieniu z ministrem właściwym do sprawbudownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.2. W sprawie budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarkiprzestrzennej i mieszkaniowej. W pozostałych przypadkach odpowiedni ministrowie w porozumieniu z ministrem właściwym wzakresie obiektów o charakterze obronności cywilnej i wojskowej minister obrony narodowej lub spraw wewnętrznych wporozumieniu. Rozporządzenie wydaje prezes Rady Ministrów.ODSTĘPSTWO OD WARUNKÓW TECHNICZNO – BUDOWLANYCH1. Odstępstwo można uzyskać bezpośrednio od starosty na podstawie odpowiedniego postanowienia. Starosta jest zobowiązanydo skonsultowania z odpowiednim ministrem, który wydał odpowiednie rozporządzenie.2. Do wniosku o odstąpienie obwiązujących warunków techniczno – budowlanych należy dołączyć:-opis obiektu- dokładny opis proponowanego ustępstwa- w uzasadnionych przypadkach szczegółowy plan zagospodarowania działki- w przypadku obiektów zabytkowych stanowisko wojewódzkiego konserwatora zabytków-w przypadku obiektów oddziaływujących szczególnie negatywnie na środowisko stanowisko wojewódzkiego inspektora ochronyśrodowiska.SPECJALNOŚCI:- architektoniczne- konstrukcyjno – budowlane- drogowe- kolejowe- mostowe- wyburzeniowe- telekomunikacyjne- instalacyjne w zakresie sieci, urządzeń i instalacji wentylacyjnych, wodociągowych, grzewczych, kanalizacyjnych- instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych i energetycznychW ramach każdej specjalizacji są specjalizacje(specjalności?)które określa właściwy minister.SPECJALIZACJE SPECJALNOŚCI W BUDOWNICTWIE- budownictwo wysokościowe- budownictwo hydrotechniczne- budownictwo wodne- budownictwo ogólne- budownictwo przemysłoweUstawa przewiduje uprawnienia bez ograniczeń i z ograniczeniami. Uprawnienia bez ograniczeń do projektowania możnauzyskać, jeśli ukończyło się studia mgr w zrozumieniu ustawy o szkolnictwie wyższym oraz odpowiednią praktykę:a) w przypadku uprawnień do projektowania 2-letnią przy sporządzaniu dokumentacjib) w przypadku uprawnień do kierowania budową lub robotami budowlanymi 2-letnią bezpośrednio na budowie przy realizacjiobiektów budowlanych.Uprawnienia z ograniczeniami wymagają ukończenia wyższych studiów w rozumieniu ustawy o wyższym szkolnictwiezawodowym lub studiów mgr o kierunku pokrewnym do specjalności w rozumieniu ustawy o szkolnictwie wyższym orazodpowiednią praktykę: przy uprawnieniach do projektowania 2 lata przy sporządzaniu projektów, przy uprawnieniach dokierowania robotami budowlanymi 3 lata.Pozytywna opinia– odpowiednie zalecenia zapewniające ochronę osób trzecichOdstępstwa od obowiązujących warunków techniczno – budowlanych można uzyskać, jeśli:- nie nastąpi narażenie życia lub nie wystąpi zabezpieczenie mienia;- nie jest zapewnione uprawnienia osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach;- nie będą zapewnione odpowiednie warunki higieniczno – zdrowotne- jeśli nie będzie zapewniona ochrona środowiskaSAMODZIELNE FUNKCJE TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE:Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą pełnić osoby:- posiadające odpowiednie wykształcenie- posiadające odpowiednią wiedzę- posiadające odpowiednią praktykę- w wyniku postępowania kwalifikacyjnego otrzymali odpowiedni uprawnienia budowlaneDo Samodzielnej Funkcji Technicznej w budownictwie zaliczamy:- projektowanie, sprawdzanie projektu architektoniczno – budowlanego, wykonywanie nadzoru autorskiego- kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi- kierowanie produkcją konstrukcyjnych elementów budowlanych- wykonywanie nadzoru inwestorskiego- sprawdzanie stanu technicznego obiektów budowlanych- rzeczoznawstwo budowlaneWARUNKI UZYSKANIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH1. Udokumentowanie ukończenia odpowiedniego kierunku studiów lub studiów pokrewnych.2. Udokumentowana praktyka budowlana przy sporządzaniu dokumentacji, pod nadzorem osoby uprawnionej lub nadzór nadrealizacją robót budowlanych pod nadzorem osoby uprawnionej.3. Uprawnienia budowlane możemy uzyskać do:a) projektowaniab) do wykonywania robót budowlanych.PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROCESU BUDOWLANEGO1. Inwestor2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego3. Projektant4. Kierownik budowy lub robótINWESTOR:1. Obowiązki:Zalicza się zorganizowanie procesu budowlanego zgodnie z zasadami, przepisami oraz bezpieczeństwem i ochroną zdrowia wszczególności:- opracowanie kierowania robotami budowlanymi lub innych projektów (branżowy)- przekazanie kierowania robotami budowlanymi kierownikowi budowy- opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)- opracowanie robót budowlanych i oddanie obiektu do użytku- sprawdzenie opracowanych projektów2. Prawa:- ma prawo (lub obowiązek) powołania inspektora nadzoru inwestorskiego- może powierzyć projektantowi obowiązki nadzoru autorskiegoINSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO:1. Obowiązki:- kontrolowanie jakości wybudowanych wyrobów budowlanych- uczestnictwo we wszystkich odbiorach częściowych i końcowych- informowanie inwestora o wszelkich nieprawidłowościach, w tym także w zakresie nieterminowości- w przypadku niezgodności zrealizowanych obiektów z projektem budowlanym- dokonywanie wpisów do dziennika budowy2. Prawa:- z mocy ustawy jest uprawniony do ciągłego kontrolowania prac- w szczególnych przypadkach inwestor może mu powierzyć kontrolę rozliczeń finansowych- wejścia na budowę w każdej chwili- prawo wpisu wszelkich informacji nie związanych bezpośrednio z procesem budowy np. o przerwie dostaw prądu.Kierownik budowy nie może równocześnie pełnić funkcji inspektora nadzoru inwestycyjnego na tej samej budowie.PROJEKTANT:1. Obowiązki:- opracowanie projektu budowlanego zgodnie z Warunkami Zabudowy i Zagospodarowania Terenu (WZiZT) oraz ZasadamiBezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ)- opracowanie projektów branżowych powołujących odpowiednich projektantów specjalistów- zapewnienie synchronizacji zgodności projektu budowlanego z projektami branżowymi- uzyskanie odpowiednich opinii oraz dokonanie odpowienich uzgodnień z odpowiednimi instytucjami np. uzgodnienia zenergetyką- przejąć nadzór autorski jeśli inwestor sobie tego zażyczy lub jeśli właściwy organ uzna to za konieczne- opracowanie informacji o BiOZ- przekazania do sprawdzenia projektu budowlanegoObowiązki uzupełniające:- wprowadzanie zmian do dokumentacji- ewentualnego przygotowania projektu indywidualnego przy zastosowaniu innych wyrobów budowlanych niż w projekcie2. Prawa:- wejście na plac budowy- wpis do dziennika budowy wszystkich zastrzeżeń i niezgodności z projektem budowlanym lub stanu bezpieczeństwawykonawczego obiektuKIEROWNIK BUDOWY LUB ROBÓT BUDOWLANYCH:1. Obowiązki podstawowe:- protokolarne przejęcie od inwestora terenu przewidzianego do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego przy jednoczesnymzabezpieczeniu istniejących tam budynków w szczególności zabytkowych, istniejącej roślinności oraz stałych punktów osnowygeodezyjnej- kierowanie robotami budowlanymi aż do całkowitego zakończenia- zgłaszanie zakończenia robót zanikających lub unikających zakryciu- zgłaszanie zakończenia budowy- usuwanie wszelkich nieprawidłowości zapisanych w dzienniku budowy przez projektanta lub inspektora nadzoruinwestorskiego- wstrzymanie robót budowlanych w przypadkach uzasadnionych, wątpliwości co do jakości wyrobów budowlanych,- zlecanie ekspertyz2. Prawa:- zwrócenie się do projektanta o dokonanie dokumentacji uzgodnionych zmian- zwrócenie się do inspektora nadzoru inwestorskiego o zmianę terminu niektórych robót………Obowiązki:*BiOZ informacja – ogólne sformułowanie*BiOZ plan – szczegółowe opracowanie zasad realizacji zadania budowlanego dla zachowana Bezpieczeństwa i Ochrony ZdrowiaPrzykład:1. praca na wysokości (nie wolno bez zabezpieczeń)2. prace przy wykonywaniu głębokich wykopów3. praca w tunelach, studniach4. roboty pod liniami wysokiego napięcia5. prowadzenie robót nad ciągami komunikacyjnymi6. roboty wykonywane w kesonach7. roboty wykonywane w przypadkach oddziaływań chemicznych i promieniowania jonizującego8. roboty przy montażu ciężkich elementów konstrukcjiW przypadku, gdy budowa trwa krócej niż 30 dni a pracowników jest mniej niż 20 to takiego planu wykonywać nie trzeba. [ Pobierz całość w formacie PDF ]