prawo budowlane stan 2011, Instrukcje,Porady,Prawo

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
DziennikUstawz2010r.Nr243poz.1623
USTAWA
zdnia7lipca1994r.
Prawobudowlane
1)
(tekstjednolity)
Rozdział1
Przepisyogólne
Art.1.UstawaPrawobudowlane,zwanadalej"ustawą",normujedziałalnośćobejmującą
sprawyprojektowania,budowy,utrzymaniairozbiórkiobiektówbudowlanychorazokreśla
zasadydziałaniaorganówadministracjipublicznejwtychdziedzinach.
Art.2.1.Ustawyniestosujesiędowyrobiskgórniczych.
2.Przepisyustawynienaruszająprzepisówodrębnych,awszczególności:
1)prawageologicznegoigórniczegowodniesieniudoobiektówbudowlanychzakładów
górniczych;
2)prawawodnegowodniesieniudourządzeńwodnych;
3)oochroniezabytkówiopiecenadzabytkamiwodniesieniudoobiektówiobszarów
wpisanychdorejestruzabytkóworazobiektówiobszarówobjętychochronąkonserwatorską
napodstawiemiejscowegoplanuzagospodarowaniaprzestrzennego.
Art.3.Ilekroćwustawiejestmowao:
1)obiekciebudowlanymnaleŜyprzeztorozumieć:
a)budynekwrazzinstalacjamiiurządzeniamitechnicznymi,
b)budowlęstanowiącącałośćtechnicznouŜytkowąwrazzinstalacjamiiurządzeniami,
c)obiektmałejarchitektury;
2)budynkunaleŜyprzeztorozumiećtakiobiektbudowlany,któryjesttrwalezwiązanyz
gruntem,wydzielonyzprzestrzenizapomocąprzegródbudowlanychorazposiada
fundamentyidach;
2a)budynkumieszkalnymjednorodzinnymnaleŜyprzeztorozumiećbudynekwolno
stojącyalbobudynekwzabudowiebliźniaczej,szeregowejlubgrupowej,słuŜący
zaspokajaniupotrzebmieszkaniowych,stanowiącykonstrukcyjniesamodzielnącałość,w
którymdopuszczasięwydzielenieniewięcejniŜdwóchlokalimieszkalnychalbojednego
lokalumieszkalnegoilokaluuŜytkowegoopowierzchnicałkowitejnieprzekraczającej30%
powierzchnicałkowitejbudynku;
3)budowlinaleŜyprzeztorozumiećkaŜdyobiektbudowlanyniebędącybudynkiemlub
obiektemmałejarchitektury,jak:obiektyliniowe,lotniska,mosty,wiadukty,estakady,tunele,
przepusty,siecitechniczne,wolnostojącemasztyantenowe,wolnostojącetrwalezwiązanez
gruntemurządzeniareklamowe,budowleziemne,obronne(fortyfikacje),ochronne,
hydrotechniczne,zbiorniki,wolnostojąceinstalacjeprzemysłoweluburządzeniatechniczne,
oczyszczalnieścieków,składowiskaodpadów,stacjeuzdatnianiawody,konstrukcjeoporowe,
nadziemneipodziemneprzejściadlapieszych,sieciuzbrojeniaterenu,budowlesportowe,
cmentarze,pomniki,atakŜeczęścibudowlaneurządzeńtechnicznych(kotłów,pieców
przemysłowych,elektrowniwiatrowychiinnychurządzeń)orazfundamentypodmaszynyi
urządzenia,jakoodrębnepodwzględemtechnicznymczęściprzedmiotówskładającychsięna
całośćuŜytkową;
3a)obiekcieliniowymnaleŜyprzeztorozumiećobiektbudowlany,którego
charakterystycznymparametremjestdługość,wszczególnościdrogawrazzezjazdami,linia
kolejowa,wodociąg,kanał,gazociąg,ciepłociąg,rurociąg,liniaitrakcjaelektroenergetyczna,
liniakablowanadziemnai,umieszczonabezpośredniowziemi,podziemna,wał
przeciwpowodziowyorazkanalizacjakablowa,przyczymkablewniejzainstalowanenie
stanowiąobiektubudowlanegolubjegoczęścianiurządzeniabudowlanego;
4)obiekciemałejarchitekturynaleŜyprzeztorozumiećniewielkieobiekty,aw
szczególności:
a)kultureligijnego,jak:kapliczki,krzyŜeprzydroŜne,figury,
b)posągi,wodotryskiiinneobiektyarchitekturyogrodowej,
c)uŜytkowesłuŜącerekreacjicodziennejiutrzymaniuporządku,jak:piaskownice,huśtawki,
drabinki,śmietniki;
5)tymczasowymobiekciebudowlanymnaleŜyprzeztorozumiećobiektbudowlany
przeznaczonydoczasowegouŜytkowaniawokresiekrótszymodjegotrwałościtechnicznej,
przewidzianydoprzeniesieniawinnemiejscelubrozbiórki,atakŜeobiektbudowlany
niepołączonytrwalezgruntem,jak:strzelnice,kioskiuliczne,pawilonysprzedaŜyuliczneji
wystawowe,przekrycianamiotoweipowłokipneumatyczne,urządzeniarozrywkowe,
barakowozy,obiektykontenerowe;
6)budowienaleŜyprzeztorozumiećwykonywanieobiektubudowlanegowokreślonym
miejscu,atakŜeodbudowę,rozbudowę,nadbudowęobiektubudowlanego;
7)robotachbudowlanychnaleŜyprzeztorozumiećbudowę,atakŜepracepolegającena
przebudowie,montaŜu,remoncielubrozbiórceobiektubudowlanego;
7a)przebudowienaleŜyprzeztorozumiećwykonywanierobótbudowlanych,wwyniku
którychnastępujezmianaparametrówuŜytkowychlubtechnicznychistniejącegoobiektu
budowlanego,zwyjątkiemcharakterystycznychparametrów,jak:kubatura,powierzchnia
zabudowy,wysokość,długość,szerokośćbądźliczbakondygnacji;wprzypadkudrógsą
dopuszczalnezmianycharakterystycznychparametrówwzakresieniewymagającymzmiany
granicpasadrogowego;
8)remoncienaleŜyprzeztorozumiećwykonywaniewistniejącymobiekciebudowlanym
robótbudowlanychpolegającychnaodtworzeniustanupierwotnego,aniestanowiących
bieŜącejkonserwacji,przyczymdopuszczasięstosowaniewyrobówbudowlanychinnychniŜ
uŜytowstaniepierwotnym;
9)urządzeniachbudowlanychnaleŜyprzeztorozumiećurządzeniatechnicznezwiązanez
obiektembudowlanym,zapewniającemoŜliwośćuŜytkowaniaobiektuzgodniezjego
przeznaczeniem,jakprzyłączaiurządzeniainstalacyjne,wtymsłuŜąceoczyszczaniulub
gromadzeniuścieków,atakŜeprzejazdy,ogrodzenia,placepostojoweiplacepodśmietniki;
10)tereniebudowynaleŜyprzeztorozumiećprzestrzeń,wktórejprowadzonesąroboty
budowlanewrazzprzestrzeniązajmowanąprzezurządzeniazapleczabudowy;
11)prawiedodysponowanianieruchomościąnacelebudowlanenaleŜyprzeztorozumieć
tytułprawnywynikającyzprawawłasności,uŜytkowaniawieczystego,zarządu,
ograniczonegoprawarzeczowegoalbostosunkuzobowiązaniowego,przewidującego
uprawnieniadowykonywaniarobótbudowlanych;
12)pozwoleniunabudowęnaleŜyprzeztorozumiećdecyzjęadministracyjnązezwalającą
narozpoczęcieiprowadzeniebudowylubwykonywanierobótbudowlanychinnychniŜ
budowaobiektubudowlanego;
13)dokumentacjibudowynaleŜyprzeztorozumiećpozwolenienabudowęwrazz
załączonymprojektembudowlanym,dziennikbudowy,protokołyodbiorówczęściowychi
końcowych,wmiarępotrzeby,rysunkiiopisysłuŜącerealizacjiobiektu,operatygeodezyjnei
ksiąŜkęobmiarów,awprzypadkurealizacjiobiektówmetodąmontaŜutakŜedziennik
montaŜu;
14)dokumentacjipowykonawczejnaleŜyprzeztorozumiećdokumentacjębudowyz
naniesionymizmianamidokonanymiwtokuwykonywaniarobótorazgeodezyjnymi
pomiaramipowykonawczymi;
15)tereniezamkniętymnaleŜyprzeztorozumiećterenzamknięty,októrymmowaw
przepisachprawageodezyjnegoikartograficznego;
16)(uchylony);
17)właściwymorganienaleŜyprzeztorozumiećorganyadministracjiarchitektoniczno
budowlanejinadzorubudowlanego,stosowniedoichwłaściwości,określonejwrozdziale8;
18)(uchylony);
19)organiesamorząduzawodowegonaleŜyprzeztorozumiećorganyokreślonewustawie
zdnia15grudnia2000r.osamorządachzawodowycharchitektów,inŜynierówbudownictwa
orazurbanistów(Dz.U.z2001r.Nr5,poz.42,zpóźn.zm.
2)
);
20)obszarzeoddziaływaniaobiektunaleŜyprzeztorozumiećterenwyznaczonyw
otoczeniuobiektubudowlanegonapodstawieprzepisówodrębnych,wprowadzających
związaneztymobiektemograniczeniawzagospodarowaniutegoterenu;
21)(uchylony).
Art.4.KaŜdymaprawozabudowynieruchomościgruntowej,jeŜeliwykaŜeprawodo
dysponowanianieruchomościąnacelebudowlane,podwarunkiemzgodnościzamierzenia
budowlanegozprzepisami.
Art.5.1.ObiektbudowlanywrazzezwiązanymiznimurządzeniamibudowlanyminaleŜy,
biorącpoduwagęprzewidywanyokresuŜytkowania,projektowaćibudowaćwsposób
określonywprzepisach,wtymtechnicznobudowlanych,orazzgodniezzasadamiwiedzy
technicznej,zapewniając:
1)spełnieniewymagańpodstawowychdotyczących:
a)bezpieczeństwakonstrukcji,
b)bezpieczeństwapoŜarowego,
c)bezpieczeństwauŜytkowania,
d)odpowiednichwarunkówhigienicznychizdrowotnychorazochronyśrodowiska,
e)ochronyprzedhałasemidrganiami,
f)odpowiedniejcharakterystykienergetycznejbudynkuorazracjonalizacjiuŜytkowaniaenergii;
2)warunkiuŜytkowezgodnezprzeznaczeniemobiektu,wszczególnościwzakresie:
a)zaopatrzeniawwodęienergięelektrycznąoraz,odpowiedniodopotrzeb,wenergięcieplnąi
paliwa,przyzałoŜeniuefektywnegowykorzystaniatychczynników,
b)usuwaniaścieków,wodyopadowejiodpadów;
2a)moŜliwośćdostępudousługtelekomunikacyjnych,wszczególnościwzakresie
szerokopasmowegodostępudoInternetu;
3)moŜliwośćutrzymaniawłaściwegostanutechnicznego;
4)niezbędnewarunkidokorzystaniazobiektówuŜytecznościpublicznejimieszkaniowego
budownictwawielorodzinnegoprzezosobyniepełnosprawne,wszczególnościporuszającesię
nawózkachinwalidzkich;
5)warunkibezpieczeństwaihigienypracy;
6)ochronęludności,zgodniezwymaganiamiobronycywilnej;
7)ochronęobiektówwpisanychdorejestruzabytkóworazobiektówobjętychochroną
konserwatorską;
8)odpowiednieusytuowanienadziałcebudowlanej;
9)poszanowanie,występującychwobszarzeoddziaływaniaobiektu,uzasadnionych
interesówosóbtrzecich,wtymzapewnieniedostępudodrogipublicznej;
10)warunkibezpieczeństwaiochronyzdrowiaosóbprzebywającychnatereniebudowy.
2.ObiektbudowlanynaleŜyuŜytkowaćwsposóbzgodnyzjegoprzeznaczeniemi
wymaganiamiochronyśrodowiskaorazutrzymywaćwnaleŜytymstanietechnicznymi
estetycznym,niedopuszczającdonadmiernegopogorszeniajegowłaściwościuŜytkowychi
sprawnościtechnicznej,wszczególnościwzakresiezwiązanymzwymaganiami,októrych
mowawust.1pkt17.
3.DlabudynkuoddawanegodouŜytkowaniaorazdlabudynku,lokalumieszkalnego,atakŜe
częścibudynkustanowiącejsamodzielnącałośćtechnicznouŜytkową,wprzypadkach,o
którychmowawust.4,dokonujesięocenycharakterystykienergetycznejwformie
świadectwacharakterystykienergetycznejzawierającegookreśleniewielkościenergiiw
kWh/m
2
/rokniezbędnejdozaspokojeniaróŜnychpotrzebzwiązanychzuŜytkowaniem
budynku,atakŜewskazaniemoŜliwychdorealizacjirobótbudowlanych,mogącychpoprawić
podwzględemopłacalnościichcharakterystykęenergetyczną.Świadectwocharakterystyki
energetycznejwaŜnejest10lat.
4.Wprzypadkuumów,napodstawiektórychnastępuje:
1)przeniesieniewłasności:
a)budynku,
b)lokalumieszkalnego,zwyjątkiemprzeniesieniawłasnościlokalunapodstawieumowy
zawartejmiędzyosobą,którejprzysługujespółdzielczeprawodolokalu,aspółdzielnią
mieszkaniowąlub
c)będącejnieruchomościączęścibudynkustanowiącejsamodzielnącałośćtechniczno
uŜytkową,albo
2)zbyciespółdzielczegowłasnościowegoprawadolokalu
zbywcaprzekazujenabywcyodpowiednieświadectwocharakterystykienergetycznej;
3)powstaniestosunkunajmubudynku,lokalumieszkalnegolubczęścibudynku
stanowiącejsamodzielnącałośćtechnicznouŜytkowąwynajmującyudostępnianajemcy
odpowiednieświadectwocharakterystykienergetycznej.
4a.Wprzypadkach,októrychmowawust.4,świadectwocharakterystykienergetycznejnie
moŜebyćsporządzoneprzezwłaścicielabudynku,lokalulubbędącejnieruchomościączęści
budynkustanowiącejsamodzielnącałośćtechnicznouŜytkowąorazosobę,którejprzysługuje
spółdzielczewłasnościoweprawodolokalu.
5.Wbudynkachzasilanychzsieciciepłowniczejorazwbudynkachzinstalacjącentralnego
ogrzewaniazasilanązeźródławbudynkulubpozanim,świadectwocharakterystyki
energetycznejlokalumieszkalnegomoŜebyćopracowanenapodstawieświadectwa
charakterystykienergetycznejbudynku.Przepisuniestosujesiędolokalimieszkalnych
posiadającychwłasneinstalacjeogrzewcze.
5a.Wprzypadkuokreślonymwust.5,właściciellubzarządcabudynkumaobowiązek
uzyskaniaświadectwacharakterystykienergetycznejbudynkuiprzekazaniajegokopii
nieodpłatniewłaścicielowilokalumieszkalnegolubosobie,którejprzysługujespółdzielcze
własnościoweprawodolokalu,wterminieniedłuŜszymniŜ6miesięcyoddniazłoŜenia
przezniegownioskuwtejsprawie.
5b.ŚwiadectwocharakterystykienergetycznejlokalumieszkalnegonaleŜącegodogrupy
lokalimieszkalnychojednakowychrozwiązaniachkonstrukcyjnomateriałowychi
instalacyjnychorazotakimsamymstopniuzuŜyciamającymwpływnajakośćenergetyczną
lokalumieszkalnegoistwierdzonymnapodstawie:
1)budowlanejdokumentacjitechnicznej,
2)inwentaryzacjitechnicznobudowlanej,wprzypadkubrakubudowlanejdokumentacji
technicznej
moŜebyćopracowanewoparciuowykonanądlajednegoztychlokalicharakterystykę
energetycznąorazocenętejcharakterystyki.
6.Świadectwocharakterystykienergetycznejzawierającenieprawdziweinformacjeo
wielkościenergiijestwadąfizycznąrzeczywrozumieniuprzepisówustawyzdnia23
kwietnia1964r.Kodekscywilny(Dz.U.Nr16,poz.93,zpóźn.zm.
3)
)orękojmizawady.
7.Przepisówust.36niestosujesiędobudynków:
1)podlegającychochronienapodstawieprzepisówoochroniezabytkówiopiecenad
zabytkami;
2)uŜywanychjakomiejscakultuidodziałalnościreligijnej;
3)przeznaczonychdouŜytkowaniawczasieniedłuŜszymniŜ2lata;
4)niemieszkalnychsłuŜącychgospodarcerolnej;
5)przemysłowychigospodarczychozapotrzebowaniunaenergięniewiększymniŜ50
kWh/m
2
/rok;
6)mieszkalnychprzeznaczonychdouŜytkowanianiedłuŜejniŜ4miesiącewroku;
7)wolnostojącychopowierzchniuŜytkowejponiŜej50m
2
.
8.Świadectwocharakterystykienergetycznejbudynku,lokalumieszkalnegolubczęści
budynkustanowiącejsamodzielnącałośćtechnicznouŜytkowąmoŜesporządzaćosoba,która:
1)posiadapełnązdolnośćdoczynnościprawnych;
2)ukończyła,wrozumieniuprzepisówoszkolnictwiewyŜszym,conajmniej:
a)studiamagisterskiealbo
b)studiainŜynierskienakierunkach:architektura,budownictwo,inŜynieriaśrodowiska,
energetykalubpokrewnych;
3)niebyłakaranazaprzestępstwoprzeciwkomieniu,wiarygodnościdokumentów,
obrotowigospodarczemu,obrotowipieniędzmiipapieramiwartościowymilubza
przestępstwoskarbowe;
4)posiadauprawnieniabudowlanewspecjalnościarchitektonicznej,konstrukcyjno
budowlanejlubinstalacyjnejalboodbyłaszkolenieizłoŜyłazwynikiempozytywnym
egzaminprzedministremwłaściwymdosprawbudownictwa,gospodarkiprzestrzenneji
mieszkaniowej.
9.Ministerwłaściwydosprawbudownictwa,gospodarkiprzestrzennejimieszkaniowej
określi,wdrodzerozporządzenia,sposóbprzeprowadzaniaizakresprogramowyszkolenia
orazegzaminu,októrychmowawust.8pkt4,warunkiiwysokośćodpłatnościzaszkoleniei
postępowanieegzaminacyjnemającnauwadzezapewnienieodpowiedniegopoziomu
edukacyjnegoszkoleńwceluzagwarantowaniarzetelnegoisprawnegoprzygotowania
kandydatówdoegzaminu.
10.WpływyzopłatzapostępowaniaegzaminacyjnestanowiądochódbudŜetupaństwa.
11.ZarównorzędnezodbyciemszkoleniaorazzłoŜeniemzwynikiempozytywnym
egzaminu,októrychmowawust.8pkt4uznajesięukończenie,niemniejniŜrocznych,
studiówpodyplomowychnakierunkach:architektura,budownictwo,inŜynieriaśrodowiska,
energetykalubpokrewnewzakresieaudytuenergetycznegonapotrzebytermomodernizacji
orazocenyenergetycznejbudynków.
12.Programstudiówpodyplomowych,októrychmowawust.11,powinienuwzględniać
problematykęobjętąprogramemszkoleńokreślonym,wdrodzerozporządzenia,októrym
mowawust.9.MinisterwłaściwydosprawszkolnictwawyŜszegozatwierdzapo
zaopiniowaniuprzezministrawłaściwegodosprawbudownictwa,gospodarkiprzestrzenneji
mieszkaniowejproponowanyprzezwydziałyszkółwyŜszychprogramstudiów
podyplomowych.
[ Pobierz całość w formacie PDF ]