Prawo budowlane, Studia, Prawo budowlane

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
1.
Wymień rodzaje obiektów budowlanych.
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;
2.
Wymień pięć rodzajów budowli.
Należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków,
składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową;
3.
Podaj definicję budynku.
To taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
4.
Podaj definicję robót budowlanych:
Roboty budowlane
- należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;
Przebudowa
- należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku
których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego
obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura,
powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w
przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie
niewymagającym zmiany granic pasa drogowego;
5.
Podaj definicję remontu:
Remont
- należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów
budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym;
6.
Podaj konieczne do spełnienia wymagania podstawowe
Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy,
biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w
sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, zapewniając:
1.
Spełnienie wymagań podstawowych dotyczących
1.1.
Bezpieczeństwa konstrukcji
1.2.
Bezpieczeństwa pożarowego
1.3.
Bezpieczeństwa użytkowania
1.4.
Odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
środowiska
1.5.
Ochrony przed hałasem i drganiami
1.6.
Oszczędności energii oraz odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród
7.
Kto może wystąpić o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych?
Postępowanie w sprawie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych
wszczynane jest na
wniosek inwestora
, który przedmiotowy wniosek kieruje do
organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę. Mimo że wniosek w sprawie
upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo jest składany przez właściwy organ
administracyjny do właściwego ministra, to w praktyce przygotowuje się go na
podstawie dokumentów złożonych przez inwestora.
8.
Wymień samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
/Rozdział 2: Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie/
Art. 12.
1.
Za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie
uważa się działalność
związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego
rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-
organizacyjnych
, a w szczególności działalność obejmującą:
1) projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i
sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi;
3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i
kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów;
4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych;
 6) (uchylony);
7) rzeczoznawstwo budowlane.
9.
Wymień działalność pełnioną w ramach samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie.
Jak wyżej – pytanie 8.
10.
Wymień specjalności uprawnień budowlanych:
Specjalności uprawnień budowlanych:

architektoniczna bez ograniczeń

architektoniczna w ograniczonym zakresie

konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń

konstrukcyjno-budowlane w ograniczonym zakresie

drogowe bez ograniczeń

drogowe w ograniczonym zakresie

mostowa bez ograniczeń

mostowa w ograniczonym zakresie

kolejowa bez ograniczeń

kolejowa w ograniczonym zakresie

wyburzeniowa bez ograniczeń

telekomunikacyjna bez ograniczeń

specjalności telekomunikacyjnej w ograniczonym zakresie

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń

j.w. w ograniczonym zakresie

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń

j.w. w ograniczonym zakresie
11.
Wymień podstawowe obowiązki inwestora.

zorganizowanie procesu budowy;

zapewnienie opracowania projektów;

wykonania i odbioru robót budowlanych;

ustanowienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego jeżeli jest on wymagany
przepisami prawa lub do jego ustanowienia zobowiązuje decyzja administracyjna.
12.
Wymień podstawowe obowiązki projektanta.
1)
opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z ustaleniami określonymi
w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach, wymaganiami ustawy, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej;
1a) zapewnienie, w razie potrzeby, udziału w opracowaniu projektu osób
posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby
opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki
projektowanego obiektu budowlanego;
1b) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu
na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
2)
uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w
zakresie wynikającym z przepisów;
3)
wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań;
3a) sporządzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej;
4) sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub właściwego organu w
zakresie:
a) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z
projektem,
b) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego.
2. Projektant ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu architektoniczno-
budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego.
3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy:
1) zakresu objętego sprawdzaniem i opiniowaniem na podstawie przepisów
szczególnych;
2) projektów obiektów budowlanych o prostej konstrukcji, jak: budynki mieszkalne
jednorodzinne, niewielkie obiekty gospodarcze, inwentarskie i składowe.
4. Projektant, a także sprawdzający, do projektu budowlanego dołącza oświadczenie
o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.
13.
Wymień podstawowe obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego.
Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:

Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej
realizacji z projektem budowlanym, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzenie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów
budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów
budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów
budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie

Sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń
technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w
czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do
użytkowania

Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad, a także, na
żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.
14.
Wymień podstawowe obowiązki kierownika budowy
. ( z art. 22 kodeksu prawa
budowlanego).
1)
protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy
wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi
i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami
środowiska przyrodniczego i kulturowego;
2)
prowadzenie dokumentacji budowy;
3)
zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i
kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i
pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
3a)
koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia:
a)
przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń
[ Pobierz całość w formacie PDF ]