Prawo budowlane (USTAWA 7 lipca1994), ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ►Wszystkie foldery ...

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
©Kancelaria Sejmu
s. 1/1
Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414
USTAWA
z dnia 7 lipca 1994 r.
Opracowano na pod-
stawie: tj. Dz.U. z
2006 r. Nr 156, poz.
1118, Nr 170, poz.
1217, z 2007 r. Nr 88,
poz. 587, Nr 99, poz.
665, Nr 127, poz. 880,
Nr 191, poz. 1373, Nr
247, poz. 1844.
Prawo budowlane
1)
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1.
Ustawa – Prawo budowlane, zwana dalej „ustawą”, normuje działalność obejmującą
sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz
określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.
Art. 2.
1. Ustawy nie stosuje się do wyrobisk górniczych.
2. Przepisy ustawy nie naruszają przepisów odrębnych, a w szczególności:
1) prawa geologicznego i górniczego – w odniesieniu do obiektów budowlanych
zakładów górniczych;
2) prawa wodnego – w odniesieniu do urządzeń wodnych;
3) o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – w odniesieniu do obiektów i
obszarów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów i obszarów obję-
tych ochroną konserwatorską na podstawie miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego.
Art. 3.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i
urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;
1)
Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji transpozycji dyrektywy Rady 92/57/EWG z
dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie wdrożenia minimalnych wymagań bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach (ósma szczegółowa dyrektywa w rozumieniu
art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 245 z 26.08.1992, str. 6; Dz. Urz. UE Pol-
skie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, str. 71).
2008-01-07
 ©Kancelaria Sejmu
s. 2/2
2) budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowla-
nych oraz posiada fundamenty i dach;
2a) budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek
wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub gru-
powej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstruk-
cyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej
niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 % powierzchni
całkowitej budynku;
3) budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący bu-
dynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe,
mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące
maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia re-
klamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechnicz-
ne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia technicz-
ne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części bu-
dowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni
wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia,
jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających
się na całość użytkową;
4) obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a
w szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: pia-
skownice, huśtawki, drabinki, śmietniki;
5) tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt bu-
dowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od je-
go trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak:
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, prze-
krycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barako-
wozy, obiekty kontenerowe;
6) budowie – należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w
określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu bu-
dowlanego;
7) robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace po-
legające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowla-
nego;
7a) przebudowie – należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych,
w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicz-
nych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych pa-
rametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szero-
kość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany
2008-01-07
©Kancelaria Sejmu
s. 3/3
charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic
pasa drogowego;
8) remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pier-
wotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się
stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym;
9) urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne
związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instala-
cyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także prze-
jazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki;
10) terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone
są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaple-
cza budowy;
11) prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczy-
stego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiąza-
niowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych;
12) pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego;
13) dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę
wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły od-
biorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku re-
alizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu;
14) dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację bu-
dowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
15) terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym
mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego;
16) (uchylony);
17) właściwym organie – należy przez to rozumieć organy administracji architek-
toniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości,
określonej w rozdziale 8;
18) (uchylony);
19) organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów,
inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z
późn. zm.
2)
);
20) obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczo-
ny w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych,
wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodaro-
waniu tego terenu;
2)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz.
1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz.
1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247.
2008-01-07
 ©Kancelaria Sejmu
s. 4/4
21) (uchylony).
Art. 4.
Każdy ma prawo zabudowy nieruchomości gruntowej, jeżeli wykaże prawo do dys-
ponowania nieruchomością na cele budowlane, pod warunkiem zgodności zamierze-
nia budowlanego z przepisami.
Art. 5.
1. Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi nale-
ży, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować
w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając:
1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących:
a) bezpieczeństwa konstrukcji,
b) bezpieczeństwa pożarowego,
c) bezpieczeństwa użytkowania,
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony śro-
dowiska,
e) ochrony przed hałasem i drganiami,
f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród;
2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w za-
kresie:
a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb,
w energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania
tych czynników,
b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów;
3) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego;
4) niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnospraw-
ne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich;
5) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy;
6) ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;
7) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych
ochroną konserwatorską;
8) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej;
9) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnio-
nych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicz-
nej;
10) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie
budowy.
2. Obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i
wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie tech-
nicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego wła-
2008-01-07
©Kancelaria Sejmu
s. 5/5
ściwości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie
związanym z wymaganiami, o których mowa w ust. 1 pkt 1–7.
<3. Z zastrzeżeniem ust. 7, dla każdego budynku oddawanego do użytkowania
oraz budynku podlegającego zbyciu lub wynajmowi powinna być ustalona,
w formie świadectwa charakterystyki energetycznej, jego charakterystyka
energetyczna, określająca wielkość energii wyrażoną w kWh/m
2
/rok nie-
zbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem bu-
dynku. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest ważne 10
lat.
4. W przypadku budynku z lokalami mieszkalnymi lub częściami budynku
stanowiącymi samodzielną całość techniczno-użytkową, przed wydaniem
lokalu mieszkalnego lub takiej części budynku osobie trzeciej, sporządza się
świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego lub części
budynku.
5. W przypadku budynków ze wspólną instalacją grzewczą świadectwo cha-
rakterystyki energetycznej sporządza się wyłącznie dla budynku, a w in-
nych przypadkach także dla lokalu mieszkalnego najbardziej reprezenta-
tywnego dla danego budynku
6. Świadectwo charakterystyki energetycznej zawierające nieprawdziwe in-
formacje o wielkości energii jest wadą fizyczną rzeczy w rozumieniu przepi-
sów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz.
93, z późn. zm.
3)
) o rękojmi za wady.
7. Przepisów ust. 3-6 nie stosuje się do budynków:
1) podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami;
2) używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej;
3) przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;
4) niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;
5) przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie więk-
szym niż 50 kWh/m
2
/rok;
6) mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące
w roku;
7) wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m
2
.>
<8. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku może sporządzać
osoba, która:
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
dodane ust. 8-15 w
art. 5 wchodzą w
życie z dn. 19.01.2008
r. (Dz.U. z 2007 r. Nr
191, poz. 1373)
dodane ust. 3-7 w art.
5 wchodzą w życie z
dn. 1.01.2009 r.
(Dz.U. z 2007 r. Nr
191, poz. 1373)
3)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19,
poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z
1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79,
poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27,
poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542,
Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741 i Nr 117, poz. 751,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271,
Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz.
733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638 z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176, z 2003 r.
Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr
96, poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783, z 2005 r. Nr 48, poz. 462,
Nr 157, poz. 1316 i Nr 172, poz. 1438, z 2006 r. Nr 133, poz. 935, Nr 164, poz. 1166 oraz z 2007 r.
Nr 80, poz. 538, Nr 82, poz. 557 i Nr 181, poz. 1287.
2008-01-07
[ Pobierz całość w formacie PDF ]