Prawo energetyczne do BIP wersja na 1-03-2009, POLITECHNIKA, ochrona środowiska

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Stan prawny
na dzie
ń
1 marca 2009 r.
1
Tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE
USTAWA
z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne.
(Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123
i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r.
Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112
i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11)
Rozdział 1
Przepisy ogólne
2
1
A.
Zmiany ustawy, które weszły w Ŝycie
1 stycznia 2008 r.
zostały zaznaczone na róŜowo.
Zmiany te wynikają z przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. zmianie o zmianie ustawy – Prawo
energetyczne, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U.
z 2007 r. Nr 21, poz. 124).
B.
Zmiany ustawy, które weszły w Ŝycie
25 pa
ź
dziernika 2008 r.
zostały zaznaczone na
fioletowo. Zmiany te wynikają z ustawy z dnia 5 września 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z
wejściem w Ŝycie Protokołu do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z
jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób (Dz.
U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112), zwanej dalej „ustawą zmieniającą z dnia 5 września 2008 r.”.
C.
Zmiany ustawy, które weszły w Ŝycie 1 marca 2009 r. zostały zaznaczone na zielono. Zmiany
te wynikają z ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 11).
2
Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŜenia następujących dyrektyw Wspólnot
Europejskich:
1) dyrektywy 90/547/EWG z dnia 29 października 1990 r. w sprawie przesyłu energii elektrycznej przez
sieci przesyłowe (Dz. Urz. WE L 313 z 13.11.1990, z późn. zm.),
2) dyrektywy 91/296/EWG z dnia 31 maja 1991 r. w sprawie przesyłu gazu ziemnego poprzez sieci
(Dz. Urz. WE L 147 z 12.06.1991, z późn. zm.),
3) dyrektywy 96/92/WE z dnia 19 grudnia 1996 r. dotyczącej wspólnych zasad dla rynku wewnętrznego
energii elektrycznej (Dz. Urz. WE L 27 z 30.01.1997),
4) dyrektywy 98/30/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. dotyczącej wspólnych zasad w odniesieniu do rynku
wewnętrznego gazu ziemnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, z późn. zm),
5) dyrektywy 2001/77/WE z dnia 27 września 2001 r. w sprawie wspierania produkcji na rynku
wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych (Dz. Urz. WE L 283
z 27.10.2001),
6) dyrektywy 2003/54/WE dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej
i uchylającej dyrektywę 96/92/WE (Dz.Urz. WE L 176 z 15.07.2003),
7) dyrektywy 2003/55/WE dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i
uchylającej dyrektywę 98/30/WE (Dz.Urz. WE L 176 z 15.07.2003).
8) dyrektywy Rady 2004/67/WE z dnia 26 kwietnia 2004 r. dotyczącej środków zapewniających
bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego (Dz.Urz. UE L 127 z 29.04.2004, str. 92; Dz.Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 12, t. 3, str. 19),
9) dyrektywy 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie
wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło uŜytkowe na rynku wewnętrznym
energii oraz zmieniającej dyrektywę 92/42/EWG (Dz. Urz. UE L 52 z 21.02.2004, str. 50; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 12, t.3, str. 3).
 Art. 1.
1. Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, zasady i
warunki zaopatrzenia i uŜytkowania paliw i energii, w tym ciepła, oraz działalności
przedsiębiorstw energetycznych, a takŜe określa organy właściwe w sprawach gospodarki
paliwami i energią.
2. Celem ustawy jest tworzenie warunków do zrównowaŜonego rozwoju kraju, zapewnienia
bezpieczeństwa energetycznego, oszczędnego i racjonalnego uŜytkowania paliw i energii,
rozwoju konkurencji, przeciwdziałania negatywnym skutkom naturalnych monopoli,
uwzględniania wymogów ochrony środowiska, zobowiązań wynikających z umów
międzynarodowych oraz równowaŜenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców
paliw i energii.
3. Przepisów ustawy nie stosuje się do:
1) wydobywania kopalin ze złóŜ oraz bezzbiornikowego magazynowania paliw w zakresie
uregulowanym ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005
r. Nr 228, poz. 1947);
2) wykorzystywania energii atomowej w zakresie uregulowanym ustawą z dnia 10 kwietnia
1986 r. - Prawo atomowe (Dz. U. Nr 12, poz. 70, z późn. zm.)
3
.
Art. 2.
(uchylony)
4
.
Art. 3.
UŜyte w ustawie określenia oznaczają:
1) energia - energię przetworzoną w dowolnej postaci;
2) ciepło - energię cieplną w wodzie gorącej, parze lub w innych nośnikach;
3) paliwa - paliwa stałe, ciekłe i gazowe będące nośnikami energii chemicznej;
3a) paliwa gazowe - gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz
ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci
gazowej, niezaleŜnie od ich przeznaczenia;
4) przesyłanie - transport:
a) paliw gazowych oraz energii elektrycznej sieciami przesyłowymi w celu ich dostarczania
do sieci dystrybucyjnych lub odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci przesyłowych,
b) paliw ciekłych siecią rurociągów,
c) ciepła siecią ciepłowniczą do odbiorców przyłączonych do tej sieci
- z wyłączeniem sprzedaŜy tych paliw lub energii;
5) dystrybucja:
a) transport paliw gazowych oraz energii elektrycznej sieciami dystrybucyjnymi w celu ich
dostarczania odbiorcom,
b) rozdział paliw ciekłych do odbiorców przyłączonych do sieci rurociągów,
Dane dotyczące aktów prawa Unii Europejskiej ogłoszonych przed dniem 1 maja 2004 r.,
zamieszczone w niniejszej ustawie, dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej - wydanie specjalne.
3
Obecnie: ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276,
z poźn. zm.).
4
Patrz jednak art. 53a, dodany przez ustawę z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy – Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2002 r. Nr 135, poz. 1144).
2
c) rozdział ciepła do odbiorców przyłączonych do sieci ciepłowniczej
- z wyłączeniem sprzedaŜy tych paliw lub energii;
6) obrót - działalność gospodarczą polegającą na handlu hurtowym albo detalicznym
paliwami lub energią;
6a) sprzedaŜ - bezpośrednią sprzedaŜ paliw lub energii przez podmiot zajmujący się ich
wytwarzaniem lub odsprzedaŜ tych paliw lub energii przez podmiot zajmujący się ich
obrotem;
7) procesy energetyczne - techniczne procesy w zakresie wytwarzania, przetwarzania,
przesyłania, magazynowania, dystrybucji oraz uŜytkowania paliw lub energii;
8) zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe - procesy związane z
dostarczaniem ciepła, energii elektrycznej, paliw gazowych do odbiorców;
9) urządzenia - urządzenia techniczne stosowane w procesach energetycznych;
10) instalacje - urządzenia z układami połączeń między nimi;
10a) instalacja magazynowa - instalację uŜywaną do magazynowania paliw gazowych, w tym
bezzbiornikowy magazyn gazu ziemnego oraz pojemności magazynowe gazociągów,
będącą własnością przedsiębiorstwa energetycznego lub eksploatowaną przez to
przedsiębiorstwo, włącznie z częścią instalacji skroplonego gazu ziemnego uŜywaną do
jego magazynowania, z wyłączeniem tej części instalacji, która jest wykorzystywana do
działalności produkcyjnej, oraz instalacji słuŜącej wyłącznie do realizacji zadań operatorów
systemu przesyłowego gazowego;
10b) instalacja skroplonego gazu ziemnego - terminal przeznaczony do:
a) skraplania gazu ziemnego lub
b) sprowadzania, wyładunku i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego wraz z
instalacjami pomocniczymi i zbiornikami magazynowymi wykorzystywanymi w procesie
regazyfikacji i dostarczania gazu ziemnego do systemu przesyłowego
- z wyłączeniem części terminalu słuŜącej do magazynowania;
11) sieci - instalacje połączone i współpracujące ze sobą, słuŜące do przesyłania lub
dystrybucji paliw lub energii, naleŜące do przedsiębiorstwa energetycznego;
11a) sieć przesyłowa - sieć gazową wysokich ciśnień, z wyłączeniem gazociągów kopalnianych
i bezpośrednich, albo sieć elektroenergetyczną najwyŜszych lub wysokich napięć, za
której ruch sieciowy jest odpowiedzialny operator systemu przesyłowego;
11b) sieć dystrybucyjna - sieć gazową wysokich, średnich i niskich ciśnień, z wyłączeniem
gazociągów kopalnianych i bezpośrednich, albo sieć elektroenergetyczną wysokich,
średnich
i niskich napięć, za której ruch sieciowy jest odpowiedzialny operator systemu
dystrybucyjnego;
11c) sieć gazociągów kopalnianych (złoŜowych, kolektorowych i ekspedycyjnych) - gazociąg
lub sieć gazociągów wykorzystywane do transportu gazu ziemnego z miejsca jego
wydobycia do zakładu oczyszczania i obróbki lub do terminalu albo wykorzystywane do
transportu gazu ziemnego do końcowego przeładunkowego terminalu przybrzeŜnego;
11d) gazociąg międzysystemowy - gazociąg przesyłowy przebiegający przez granicę państw
członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
wyłącznie w celu połączenia krajowych systemów przesyłowych tych państw;
3
11e) gazociąg bezpośredni - gazociąg, który został zbudowany w celu bezpośredniego
dostarczania paliw gazowych do instalacji odbiorcy z pominięciem systemu gazowego;
11f) linia bezpośrednia - linię elektroenergetyczną łączącą wydzieloną jednostkę wytwarzania
energii elektrycznej bezpośrednio z odbiorcą lub linię elektroenergetyczną łączącą
jednostkę wytwarzania energii elektrycznej przedsiębiorstwa energetycznego z
instalacjami naleŜącymi do tego przedsiębiorstwa albo instalacjami naleŜącymi do
przedsiębiorstw od niego zaleŜnych;
11g) koordynowana sieć 110 kV - część sieci dystrybucyjnej 110 kV, w której przepływy energii
elektrycznej zaleŜą takŜe od warunków pracy sieci przesyłowej;
12) przedsiębiorstwo energetyczne - podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie
wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji paliw albo energii
lub obrotu nimi;
12a) przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo - przedsiębiorstwo energetyczne lub grupę
przedsiębiorstw, których wzajemne relacje są określone w art. 3 ust. 2 rozporządzenia
nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw
(Dz.Urz. WE L 024 z 29.01.2004), zajmujące się:
a) w odniesieniu do paliw gazowych:
- przesyłaniem lub
- dystrybucją, lub
- magazynowaniem, lub
- skraplaniem
- oraz wytwarzaniem lub sprzedaŜą tych paliw, albo
b) w odniesieniu do energii elektrycznej:
- przesyłaniem lub
- dystrybucją
- oraz wytwarzaniem lub sprzedaŜą tej energii;
12b) uŜytkownik systemu - podmiot dostarczający paliwa gazowe do systemu gazowego lub
zaopatrywany z tego systemu albo podmiot dostarczający energię elektryczną do systemu
elektroenergetycznego lub zaopatrywany z tego systemu;
13) odbiorca - kaŜdego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy
z przedsiębiorstwem energetycznym;
13a) odbiorca końcowy - odbiorcę dokonującego zakupu paliw lub energii na własny uŜytek;
13b) odbiorca paliw gazowych lub energii elektrycznej w gospodarstwie domowym - odbiorcę
końcowego dokonującego zakupu paliw gazowych lub energii elektrycznej wyłącznie
w celu ich zuŜycia w gospodarstwie domowym;
14) gmina - gminy oraz związki i porozumienia międzygminne w zakresie uregulowanym
ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z późn. zm.);
15) regulacja - stosowanie określonych ustawą środków prawnych, włącznie z
koncesjonowaniem, słuŜących do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego,
prawidłowej gospodarki paliwami i energią oraz ochrony interesów odbiorców;
4
16) bezpieczeństwo energetyczne - stan gospodarki umoŜliwiający pokrycie bieŜącego i
perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię w sposób technicznie
i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska;
17) taryfa - zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez
przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim
odbiorców w trybie określonym ustawą;
18) nielegalne pobieranie paliw lub energii - pobieranie paliw lub energii bez zawarcia umowy,
z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub
poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych
przez układ pomiarowo-rozliczeniowy;
19) ruch sieciowy - sterowanie pracą sieci;
20) odnawialne źródło energii - źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię
wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku
rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a takŜe biogazu
powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu
składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych;
21) koszty uzasadnione - koszty niezbędne do wykonania zobowiązań powstałych w związku
z prowadzoną przez przedsiębiorstwo energetyczne działalnością w zakresie wytwarzania,
przetwarzania, magazynowania, przesyłania i dystrybucji, obrotu paliwami lub energią oraz
przyjmowane przez przedsiębiorstwo energetyczne do kalkulacji cen i stawek opłat
ustalanych w taryfie w sposób ekonomicznie uzasadniony, z zachowaniem naleŜytej
staranności zmierzającej do ochrony interesów odbiorców; koszty uzasadnione nie są
kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów podatkowych;
22) finansowanie oświetlenia - finansowanie kosztów energii elektrycznej pobranej przez
punkty świetlne oraz koszty ich budowy i utrzymania;
23) system gazowy albo elektroenergetyczny - sieci gazowe albo sieci elektroenergetyczne
oraz przyłączone do nich urządzenia i instalacje, współpracujące z siecią;
23a) bilansowanie systemu - działalność gospodarczą wykonywaną przez operatora systemu
przesyłowego lub dystrybucyjnego w ramach świadczonych usług przesyłania lub
dystrybucji, polegającą na równowaŜeniu zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energię
elektryczną z dostawami tych paliw lub energii;
23b) zarządzanie ograniczeniami systemowymi - działalność gospodarczą wykonywaną przez
operatora systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego w ramach świadczonych usług
przesyłania lub dystrybucji w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania systemu
gazowego albo systemu elektroenergetycznego oraz zapewnienia, zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 9 ust. 1-4, wymaganych parametrów technicznych paliw
gazowych lub energii elektrycznej w przypadku wystąpienia ograniczeń technicznych w
przepustowości tych systemów;
24) operator systemu przesyłowego - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się
przesyłaniem paliw gazowych lub energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w
systemie przesyłowym gazowym albo systemie przesyłowym elektroenergetycznym,
bieŜące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację,
konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej, w tym połączeń
z innymi systemami gazowymi albo innymi systemami elektroenergetycznymi;
25) operator systemu dystrybucyjnego - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się
dystrybucją paliw gazowych lub energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w
5
[ Pobierz całość w formacie PDF ]