Prawo Finansowe Tom I e 557m, e

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->PRAWOFINANSOWEFinanse PubliczneMichał BitnerElżbieta Chojna-DuchMarek GrzybowskiElżbieta Kornberger-SokołowskaMaria Supera-MarkowskaTom IPRAWOFINANSOWETom IFinanse PubliczneDr Michał BitnerProf. dr hab. Elżbieta Chojna-DuchDoc. dr Marek GrzybowskiProf. dr hab. Elżbieta Kornberger-SokołowskaDr Maria Supera-MarkowskaKup książkę2Finanse Publiczne. Prawo FinansowePoszczególne rozdziały opracowali:Prof. dr hab. Elżbieta Chojna-Duch: I, IIIProf. dr hab. Elżbieta Kornberger-Sokołowska: II, IVDoc. dr Marek Grzybowski: VIIDr Michał Bitner: VDr Maria Supera-Markowska: VIRedaktor Naczelny Wydawnictw Książkowych i Czasopism: Beata Chanowska-DymlangRedaktor prowadzący: Agnieszka GryczkaKorekta ZespółSkład, łamanie, projekt okładki: Ireneusz GawlińskiKoordynator produkcji: Mariusz JezierskiCopyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. Warszawa 2011Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub frag-mentów niniejszej pracy bez zgody wydawcy zabronione.ISBN 978-83-269-1119-4Wydawca: Sylwia Krawczyk„Oficyna Prawa Polskiego”Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.Ul. Łotewska 9a, 03-918 WarszawaDystrybucja:Tel. (22) 518 29 29Faks.: (22) 617 60 10e-mail: cok@wip.plKup książkęPodstawy systemu finansów publicznych3SPIS TREŚCIWykaz skrótów.........................................................................................................................................Rozdział IPODSTAWY SYSTEMU FINANSÓW PUBLICZNYCHElżbieta Chojna-Duch..............................................................................................................................1. Pojęcie i zakres finansów publicznych.............................................................................................2. System finansów publicznych i prawa finansowego ......................................................................3. Źródła prawa finansowego ................................................................................................................4. Pojęcie skarbu państwa......................................................................................................................5. Funkcje finansów publicznych .........................................................................................................6. Sektor finansów publicznych ............................................................................................................7. Środki finansowe na cele publiczne .................................................................................................8. Polityka finansowa wobec globalnego kryzysu ekonomicznego .................................................Literatura..............................................................................................................................................ROZDZIAŁ IIBUDŻET PAŃSTWAElżbieta Kornberger-Sokołowska.............................................................................................................1. Geneza i pojęcie budżetu publicznego ............................................................................................2. Zasady budżetowe ..............................................................................................................................2.1. Pojęcie zasad budżetowych. Charakterystyka .........................................................................2.2. Podstawowe zasady budżetowe .................................................................................................2.3. Pozostałe zasady budżetowe ......................................................................................................3. Konstytucyjne uwarunkowania dotyczące budżetu państwa .......................................................4. Budżet państwa a ustawa budżetowa...............................................................................................5. Klasyfikacja budżetowa .....................................................................................................................5.1. Pojęcie i funkcje klasyfikacji budżetowej .................................................................................5.2. Podziałki klasyfikacyjne .............................................................................................................5.3. Zadaniowe ujęcie budżetu państwa ..........................................................................................6. Procedura planowania i uchwalania budżetu państwa .................................................................6.1. Planowanie budżetu państwa ....................................................................................................6.2. Uchwalanie budżetu państwa ....................................................................................................7. Zasady wykonywania budżetu państwa ..........................................................................................7.1. Podmioty wykonujące budżet państwa ....................................................................................7.2. Harmonogram realizacji budżetu państwa .............................................................................7.3. Istota wykonywania budżetu państwa .....................................................................................9111114172025295469767777828383878892949495959999101102102104104Kup książkę4Spis treści7.4. Zmiany w budżecie państwa w trakcie jego wykonywania ...................................................8. Kontrola wykonania budżetu państwa ............................................................................................8.1. Kontrola Najwyżej Izby Kontroli i Sejmu ................................................................................8.2. Kontrola Ministra Finansów oraz dysponentów budżetowych ............................................8.3. Audyt wewnętrzny w sektorze finansów publicznych............................................................8.4. Kontrola zarządcza .....................................................................................................................8.5. Sprawozdawczość i rachunkowość budżetowa .......................................................................9. Zasady budżetowe ..............................................................................................................................10. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ..........................................Literatura .........................................................................................................................................Rozdział IIIDŁUG PUBLICZNY I DEFICYT SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCHElżbieta Chojna-Duch..............................................................................................................................1. Dług publiczny i deficyt sektora finansów publicznych jako zjawisko ekonomiczne ...............1.1. Ewolucja zjawiska i jego ocena w nauce ..................................................................................1.2. Pojęcie i rodzaje długu publicznego .........................................................................................1.3. Pojęcie i rodzaje deficytu sektora publicznego oraz deficytu budżetowego ........................2. Dług publiczny i deficyt sektora finansów publicznych jako zjawisko prawne .........................2.1. Źródła prawa polskiego..............................................................................................................2.2. Źródła prawa wspólnotowego ...................................................................................................3. Zarządzanie długiem sektora finansów publicznych.....................................................................4. Finansowanie deficytu i długu jednostek samorządu terytorialnego .........................................4.1. Zasady ogólne ..............................................................................................................................4.2. Ograniczenia dostępu jednostek samorządu terytorialnego do rynku kapitałowego .......4.2.1. Ograniczenia swobody kształtowania instrumentów finansowych ..................................4.2.2. Ograniczenia swobody zadłużenia ........................................................................................4.2.3. Ograniczenia swobody uchwalania budżetów z deficytem ................................................4.3. Źródła finansowania (obsługi) zadłużenia publicznego jednostek samorząduterytorialnego .....................................................................................................................................5. Poręczenia i gwarancje w gospodarce budżetowej ........................................................................5.1. Pojęcie poręczeń i gwarancji skarbowych ...............................................................................5.2. Zasady udzielania poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa w prawie polskim......................Literatura .........................................................................................................................................Rozdział IVFINANSE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGOElżbieta Kornberger-Sokołowska.............................................................................................................1. Pojęcie decentralizacji finansów publicznych ................................................................................2. Budżety jednostek samorządu terytorialnego oraz wieloletnia prognoza finansowa ...............2.1. Budżet i uchwała budżetowa .....................................................................................................2.2. Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ...............................3. Prawa podmiotowe jednostek samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki finansowejwynikające z regulacji ponadustawowych ......................................................................................105108108109110111112113119123124124124129136139139147152158158159159160161161165165167170171171173173177178Kup książkę [ Pobierz całość w formacie PDF ]