Prawo Geologiczne i Górnicze - nowe, Nauka, Pliki i prezentacje

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
w
w
w
.
g
o
.
l
— 9430 —
Poz. 981
981
USTAWA
z dnia 9 czerwca 2011 r.
Prawo geologiczne i górnicze
1) 2)
DZIAŁ I
3) podziemnego bezzbiornikowego magazynowania
substancji;
4) podziemnego składowania odpadów.
Przepisy ogólne
Art.  1. 
1. Ustawa określa zasady i  warunki podej-
mowania, wykonywania oraz zakończenia działalności
w zakresie:
1) prac geologicznych;
2) wydobywania kopalin ze złóż;
2. Ustawa określa także wymagania w  zakresie
ochrony złóż kopalin, wód podziemnych oraz innych
elementów środowiska w  związku z  wykonywaniem
działalności, o której mowa w ust. 1.
Art.  2. 
1. Przepisy ustawy, z  wyjątkiem działu  III,
stosuje się odpowiednio do:
1) budowy, rozbudowy oraz utrzymywania syste-
mów odwadniania zlikwidowanych zakładów gór-
niczych;
2) robót prowadzonych w  wyrobiskach zlikwidowa-
nych podziemnych zakładów górniczych, wymie-
nionych w  przepisach wydanych na podstawie
ust.  2, w  celach innych niż określone ustawą,
w szczególności turystycznych, leczniczych i rekre-
acyjnych;
3) robót podziemnych prowadzonych w  celach
naukowych, badawczych, doświadczalnych i szko-
leniowych na potrzeby geologii i górnictwa;
4) drążenia tuneli z  zastosowaniem techniki górni-
czej;
5) likwidacji obiektów, urządzeń oraz instalacji, o któ-
rych mowa w pkt 1—4.
1)
Niniejsza ustawa dokonuje w  zakresie swojej regulacji
wdrożenia następujących aktów prawnych Wspólnot
Europejskich:
1) dyrektywy Rady 92/91/EWG z  dnia 3 listopada 1992  r.
dotyczącej minimalnych wymagań mających na celu
poprawę warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
pracowników w zakładach górniczych wydobywających
kopaliny otworami wiertniczymi (jedenasta dyrektywa
szczegółowa w  rozumieniu art.  16 ust.  1 dyrektywy
89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 348 z  28.11.1992, str.  9,
z  późn. zm.; Dz.  Urz.  UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 5, t. 2, str. 118);
2) dyrektywy Rady 92/104/EWG z  dnia 3 grudnia 1992  r.
w sprawie minimalnych wymagań w zakresie poprawy
bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia pracowników od-
krywkowego i podziemnego przemysłu wydobywczego
(dwunasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16
ust.  1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 404
z 31.12.1992, str. 10, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wy-
danie specjalne, rozdz. 5, t. 2, str. 134, z późn. zm.);
3) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i  Rady 94/22/WE
z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie warunków udzielania
i  korzystania z  zezwoleń na poszukiwanie, badanie
i  produkcję węglowodorów (Dz. Urz. WE L 164
z 30.06.1994, str. 3; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjal-
ne, rozdz. 6, t. 2, str. 262);
4) dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r.
w  sprawie składowania odpadów (Dz. Urz. WE L 182
z 16.07.1999, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wy-
danie specjalne, rozdz. 15, t. 4, str. 228, z późn. zm.);
5) decyzji Rady 2003/33/WE z dnia 19 grudnia 2002 r. usta-
nawiającej kryteria i  procedury przyjęcia odpadów na
składowiska, na podstawie art. 16 i załącznika II dyrekty-
wy 1999/31/WE (Dz. Urz. WE L 11 z 16.01.2003, str. 27,
z  późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 15, t. 7, str. 314, z późn. zm.).
2)
Niniejszą ustawą zmienia się następujące ustawy: ustawę
z  dnia 3 lutego 1995  r. o  ochronie gruntów rolnych i  leś-
nych, ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nie-
ruchomościami, ustawę z dnia 21 czerwca 2002 r. o mate-
riałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilne-
go, ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej, ustawę z  dnia 28 lipca 2005  r. o  kosztach
sądowych w sprawach cywilnych, ustawę z dnia 17 lutego
2006 r. o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów,
ustawę z  dnia 16 listopada 2006  r. o  opłacie skarbowej,
ustawę z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górni-
ctwa węgla kamiennego w  latach 2008—2015, ustawę
z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych, ustawę
z  dnia 3  października 2008  r. o  udostępnianiu informacji
o  środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko, ustawę z dnia 29 stycznia 2009 r. o wojewo-
dzie i administracji rządowej w województwie.
2. Minister właściwy do spraw środowiska określi,
w  drodze rozporządzenia, zlikwidowane podziemne
zakłady górnicze, o których mowa w ust. 1 pkt 2, kieru-
jąc się warunkami naturalnymi i technicznymi wystę-
pującymi w  tych zakładach, a  także potrzebą zapew-
nienia bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia i  życia
osób w nich przebywających.
3. Przepisy ustawy dotyczące przedsiębiorcy sto-
suje się odpowiednio do podmiotów, które uzyskały
inne niż koncesja decyzje stanowiące podstawę wyko-
nywania działalności regulowanej ustawą.
Art. 3.
Ustawy nie stosuje się do:
1) korzystania z  wód w  zakresie uregulowanym od-
rębnymi przepisami;
2) wykonywania wkopów oraz otworów wiertniczych
o głębokości do 30 m w celu wykorzystania ciepła
Ziemi, poza obszarami górniczymi;
3) badań naukowych i działalności dydaktycznej, pro-
wadzonych bez wykonywania robót geologicz-
nych;
4) pozyskiwania okazów minerałów, skał i skamielin
w  celach naukowych, kolekcjonerskich i  dydak-
tycznych, prowadzonego bez wykonywania robót
górniczych;
Dziennik Ustaw Nr 163
w
w
w
.
g
o
.
l
— 9431 —
Poz. 981
5) wykonywania robót związanych ze sztucznym za-
silaniem strefy brzegowej piaskiem, pochodzącym
z  osadów dennych obszarów morskich Rzeczy-
pospolitej Polskiej;
6) wydobywania kruszywa w  zakresie niezbędnym
do wykonania pilnych prac zabezpieczających
przed powodzią w  czasie obowiązywania stanu
klęski żywiołowej;
7) ustalania geotechnicznych warunków posadawia-
nia obiektów budowlanych bez wykonywania
robót geologicznych.
f) kwasu metakrzemowego — nie mniej niż
70 mg/dm
3
(wody krzemowe), lub
g) radonu — nie mniej niż 74 Bq/dm
3
(wody rado-
nowe), lub
h) dwutlenku węgla niezwiązanego — nie mniej niż
250 mg/dm
3
, z tym że od 250 do 1000 mg/dm
3
to
wody kwasowęglowe, a  powyżej 1000 mg/dm
3
to szczawa;
2) termalną jest woda podziemna, która na wypływie
z ujęcia ma temperaturę nie mniejszą niż 20°C.
Art. 4. 
1. Przepisów działu III—VIII oraz art. 168—174
nie stosuje się do wydobywania piasków i  żwirów,
przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb własnych
osoby fizycznej, z nieruchomości stanowiących przed-
miot jej prawa własności (użytkowania wieczystego),
bez prawa rozporządzania wydobytą kopaliną, jeżeli
jednocześnie wydobycie:
3. Solanką jest woda podziemna o zawartości roz-
puszczonych składników mineralnych stałych, nie
mniejszej niż 35 g/dm
3
.
4. Wodami leczniczymi, wodami termalnymi i so-
lankami nie są wody pochodzące z  odwadniania wy-
robisk górniczych.
1) będzie wykonywane bez użycia środków strzało-
wych;
2) nie będzie większe niż 10  m
3
w  roku kalendarzo-
wym;
Art. 6. 
1. W rozumieniu ustawy:
1) danymi geologicznymi — są wyniki bezpośrednich
obserwacji i pomiarów uzyskanych w toku prowa-
dzenia prac geologicznych;
3) nie naruszy przeznaczenia nieruchomości.
2) informacją geologiczną — są dane i próbki geolo-
giczne wraz z  wynikami ich przetworzenia i  inter-
pretacji, w  szczególności przedstawione w  doku-
mentacjach geologicznych oraz zapisane na infor-
matycznych nośnikach danych;
2. Ten, kto zamierza podjąć wydobywanie, o  któ-
rym mowa w ust. 1, jest obowiązany z 7-dniowym wy-
przedzeniem na piśmie zawiadomić o  tym starostę,
określając lokalizację zamierzonych robót oraz zamie-
rzony czas ich wykonywania.
3) kopaliną wydobytą — jest całość kopaliny odłączo-
nej od złoża;
3. W przypadku naruszenia wymagań określonych
w ust. 1 i 2:
4) obiektem budowlanym zakładu górniczego — jest
znajdujący się poza podziemnym wyrobiskiem
górniczym obiekt zakładu górniczego, będący
obiektem budowlanym w  rozumieniu ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U.
z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.
3)
), służący
bezpośrednio do wykonywania działalności regu-
lowanej ustawą w  zakresie wydobywania kopalin
ze złóż, a  w  podziemnych zakładach górniczych
wydobywających węgiel kamienny wraz z  pozo-
stającym w  związku technologicznym z  wydoby-
ciem kopaliny przygotowaniem wydobytej kopali-
ny do sprzedaży, podziemnego bezzbiornikowego
magazynowania substancji albo podziemnego
składowania odpadów;
1) właściwy organ nadzoru górniczego, w drodze de-
cyzji, nakazuje wstrzymanie wydobywania kopali-
ny; kopię tej decyzji niezwłocznie przekazuje się
staroście;
2) starosta ustala prowadzącemu taką działalność
opłatę podwyższoną, o  której mowa w  art.  140
ust. 3 pkt 3.
Art.  5. 
1. Kopalinami nie są wody, z  wyjątkiem
wód leczniczych, wód termalnych i solanek.
2. Wodą:
1) leczniczą jest woda podziemna, która pod wzglę-
dem chemicznym i mikrobiologicznym nie jest za-
nieczyszczona, cechuje się naturalną zmiennością
cech fizycznych i chemicznych, o zawartości:
a) rozpuszczonych składników mineralnych sta-
łych — nie mniej niż 1000 mg/dm
3
lub
b) jonu żelazawego — nie mniej niż 10 mg/dm
3
(wody żelaziste), lub
c) jonu fluorkowego — nie mniej niż 2 mg/dm
3
(wody fluorkowe), lub
d) jonu jodkowego — nie mniej niż 1 mg/dm
3
(wo-
dy jodkowe), lub
e) siarki dwuwartościowej — nie mniej niż
1 mg/dm
3
(wody siarczkowe), lub
5) obszarem górniczym — jest przestrzeń, w  grani-
cach której przedsiębiorca jest uprawniony do wy-
dobywania kopaliny, podziemnego bezzbiorniko-
wego magazynowania substancji, podziemnego
składowania odpadów oraz prowadzenia robót
górniczych niezbędnych do wykonywania konce-
sji;
6) podziemnym składowiskiem odpadów — jest
część górotworu, w  tym podziemne wyrobisko
górnicze, wykorzystywana w celu unieszkodliwia-
nia odpadów przez ich składowanie;
3)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w  Dz.  U. z  2011  r. Nr  32, poz.  159, Nr  45,
poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789 i Nr 142, poz. 829.
Dziennik Ustaw Nr 163
 w
w
w
.
g
o
.
l
— 9432 —
Poz. 981
7) poszukiwaniem — jest wykonywanie prac geolo-
gicznych w celu ustalenia i wstępnego udokumen-
towania złoża kopaliny albo wód podziemnych;
ze złóż, a  w  podziemnych zakładach górniczych
wydobywających węgiel kamienny wraz z  pozo-
stającym w  związku technologicznym z  wydoby-
ciem kopaliny przygotowaniem wydobytej kopali-
ny do sprzedaży, podziemnego bezzbiornikowego
magazynowania substancji albo podziemnego
składowania odpadów, w tym wyrobiska górnicze,
obiekty budowlane, urządzenia oraz instalacje;
8) pracą geologiczną — jest projektowanie i wykony-
wanie badań oraz innych czynności, w celu ustale-
nia budowy geologicznej kraju, a w szczególności
poszukiwania i  rozpoznawania złóż kopalin oraz
wód podziemnych, określania warunków hydro-
geologicznych, geologiczno-inżynierskich, a  także
sporządzanie map i  dokumentacji geologicznych
oraz projektowanie i  wykonywanie badań na po-
trzeby wykorzystania ciepła Ziemi lub korzystania
z wód podziemnych;
19) złożem kopaliny — jest naturalne nagromadzenie
minerałów, skał oraz innych substancji, których wy-
dobywanie może przynieść korzyść gospodarczą;
20) zwałowaniem nadkładu — jest zespół czynności
prowadzonych w odkrywkowych zakładach górni-
czych, nierozerwalnie związanych technicznie i or-
ganizacyjnie z  przemieszczeniem i  składowaniem
mas ziemnych i  skalnych usuwanych znad złoża,
w celu umożliwienia wydobycia kopaliny użytecz-
nej.
9) przedsiębiorcą — jest ten, kto posiada koncesję na
prowadzenie działalności regulowanej ustawą;
10) przywróceniem stanu poprzedniego — jest odtwo-
rzenie stanu sprzed powstania szkody, w szczegól-
ności przez zapewnienie obiektom budowlanym,
urządzeniom oraz instalacjom niepogorszonej od-
porności, ciepłochłonności, szczelności i  użytecz-
ności techniczno-funkcjonalnej;
2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) starostach — rozumie się przez to również prezy-
dentów miast na prawach powiatu;
11) robotą geologiczną — jest wykonywanie w  ra-
mach prac geologicznych wszelkich czynności po-
niżej powierzchni terenu, w tym przy użyciu środ-
ków strzałowych, a  także likwidacja wyrobisk po
tych czynnościach;
2) powiatach — rozumie się przez to również miasta
na prawach powiatu.
Art. 7. 
1. Podejmowanie i wykonywanie działalno-
ści określonej ustawą jest dozwolone tylko wówczas,
jeżeli nie naruszy ona przeznaczenia nieruchomości
określonego w  miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego oraz w odrębnych przepisach.
12) robotą górniczą — jest wykonywanie, utrzymywa-
nie, zabezpieczanie lub likwidowanie wyrobisk
górniczych oraz zwałowanie nadkładu w  odkryw-
kowych zakładach górniczych w związku z działal-
nością regulowaną ustawą;
2. W  przypadku braku miejscowego planu zagos-
podarowania przestrzennego podejmowanie i  wyko-
nywanie działalności określonej ustawą jest dopusz-
czalne tylko wówczas, jeżeli nie naruszy ona sposobu
wykorzystywania nieruchomości ustalonego w  stu-
dium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy oraz w odrębnych przepisach.
13) rozpoznawaniem — jest wykonywanie prac geo-
logicznych na obszarze wstępnie udokumentowa-
nego złoża kopaliny albo wód podziemnych;
14) środkami strzałowymi — są materiały wybuchowe
w  rozumieniu ustawy z  dnia 21  czerwca 2002  r.
o  materiałach wybuchowych przeznaczonych do
użytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007, z późn.
zm.
4)
);
Art. 8. 
1. Decyzje wydawane na podstawie ustawy,
które dotyczą morskich wód wewnętrznych i morza te-
rytorialnego oraz pasa nadbrzeżnego, wymagają
uzgodnienia z  dyrektorem właściwego urzędu mor-
skiego.
15) terenem górniczym — jest przestrzeń objęta prze-
widywanymi szkodliwymi wpływami robót górni-
czych zakładu górniczego;
2. Decyzje wydawane na podstawie ustawy, które
dotyczą wyłącznej strefy ekonomicznej, wymagają
uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw gospo-
darki morskiej.
16) węglowodorami — są ropa naftowa, gaz ziemny
oraz ich naturalne pochodne, a także metan wystę-
pujący w  złożach węgla kamiennego, z  wyjątkiem
metanu występującego jako kopalina towarzysząca;
17) wyrobiskiem górniczym — jest przestrzeń w nieru-
chomości gruntowej lub górotworze powstała
w wyniku robót górniczych;
Art.  9. 
1. Jeżeli ustawa uzależnia rozstrzygnięcie
organu administracji od współdziałania (uzgodnienia
lub wyrażenia opinii) z innym organem administracji,
zajmuje on stanowisko nie później niż w  terminie
14 dni od dnia doręczenia projektu rozstrzygnięcia.
18) zakładem górniczym — jest wyodrębniony tech-
nicznie i organizacyjnie zespół środków służących
bezpośrednio do wykonywania działalności regu-
lowanej ustawą w zakresie wydobywania kopalin
2. Jeżeli organ współdziałający nie zajmie stano-
wiska w terminie określonym w ust. 1, uważa się, że
aprobuje przedłożony projekt rozstrzygnięcia.
4)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U.
z  2002  r. Nr  238, poz.  2019, z  2004  r. Nr  222, poz.  2249,
z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238,
z  2008  r. Nr  214, poz.  1347, z 2009 r. Nr 125, poz. 1036
i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1039 oraz z 2011 r.
Nr 106, poz. 622.
3. Termin do zajęcia stanowiska jest zachowany,
jeżeli przed upływem 14 dni od dnia doręczenia wnios-
ku o zajęcie stanowiska w sprawie organ współdziała-
jący doręczył postanowienie w  tej sprawie lub doko-
nał jego wysyłki.
Dziennik Ustaw Nr 163
 w
w
w
.
g
o
.
l
— 9433 —
Poz. 981
DZIAŁ II
3. W umowie, o której mowa w ust. 1, określa się
wynagrodzenie z  tytułu ustanowienia użytkowania
górniczego i sposób jego zapłaty.
Własność górnicza, użytkowanie górnicze
oraz inne uprawnienia górnicze
4. Wynagrodzenie z  tytułu ustanowienia użytko-
wania górniczego stanowi dochód budżetu państwa.
Art. 10. 
1. Złoża węglowodorów, węgla kamienne-
go, metanu występującego jako kopalina towarzyszą-
ca, węgla brunatnego, rud metali z wyjątkiem darnio-
wych rud żelaza, metali w stanie rodzimym, rud pier-
wiastków promieniotwórczych, siarki rodzimej, soli
kamiennej, soli potasowej, soli potasowo-magnezo-
wej, gipsu i  anhydrytu, kamieni szlachetnych, bez
względu na miejsce ich występowania, są objęte
własnością górniczą.
Art. 14. 
1. Z wyjątkiem sytuacji określonych w dzia-
le  III w  rozdziale 2, ustanowienie użytkowania górni-
czego może być poprzedzone przetargiem, w  szcze-
gólności gdy o  jego ustanowienie ubiega się więcej
niż jeden podmiot.
2. O zamiarze ustanowienia użytkowania górnicze-
go w  drodze przetargu organ koncesyjny każdorazo-
wo powiadamia w drodze obwieszczenia.
2. Własnością górniczą są objęte także złoża wód
leczniczych, wód termalnych i solanek.
3. Złoża kopalin niewymienionych w  ust.  1 i  2 są
objęte prawem własności nieruchomości gruntowej.
3. Warunki przetargu powinny mieć charakter nie-
dyskryminujący i opierać się na następujących kryte-
riach:
1) technicznych i  finansowych możliwościach ofe-
renta;
2) proponowanej technologii prowadzenia prac;
3) proponowanej wysokości wynagrodzenia z tytułu
ustanowienia użytkowania górniczego.
4. Własnością górniczą są objęte także części góro-
tworu położone poza granicami przestrzennymi nie-
ruchomości gruntowej, w  szczególności znajdujące
się w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej
Polskiej.
5. Prawo własności górniczej przysługuje Skarbo-
wi Państwa.
4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządze-
nia, sposób zamieszczania obwieszczeń o  przetargu
na ustanowienie użytkowania górniczego, informacje
zamieszczane w  obwieszczeniu, wymagania dotyczą-
ce oferty, termin składania ofert oraz zakończenia
przetargu, tryb organizowania i  przeprowadzania
przetargu, w tym powoływania i pracy komisji przetar-
gowej, kierując się potrzebą przedstawienia w  ob-
wieszczeniu wyczerpujących informacji o  przetargu,
a  także zapewnienia przejrzystych i  niedyskryminują-
cych warunków postępowania oraz ochrony konku-
rencji, w tym sprawiedliwej oceny złożonych ofert.
Art. 11.
W sprawach nieuregulowanych w ustawie
do własności górniczej, a także do rozstrzygania spo-
rów między Skarbem Państwa a właścicielem gruntu,
stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego,
a także prawa geodezyjnego i kartograficznego doty-
czące nieruchomości gruntowych, w tym ich rozgrani-
czania.
Art. 12. 
1. W granicach określonych przez ustawy
Skarb Państwa, z wyłączeniem innych osób, może ko-
rzystać z przedmiotu własności górniczej albo rozpo-
rządzać swoim prawem wyłącznie przez ustanowienie
użytkowania górniczego.
Art. 15. 
1. Ten, kto rozpoznał złoże kopaliny, stano-
wiące przedmiot własności górniczej, i  udokumento-
wał je w  stopniu umożliwiającym sporządzenie pro-
jektu zagospodarowania złoża oraz uzyskał decyzję
zatwierdzającą dokumentację geologiczną tego złoża,
może żądać ustanowienia na jego rzecz użytkowania
górniczego z pierwszeństwem przed innymi.
2. Uprawnienia Skarbu Państwa w zakresie wyni-
kającym z własności górniczej w odniesieniu do dzia-
łalności:
1) która wymaga koncesji, wykonują właściwe orga-
ny koncesyjne;
2) o  której mowa w  art.  2 ust.  1, wykonują zarządy
województw.
2. Spory w  sprawach, o  których mowa w  ust.  1,
rozstrzygają sądy powszechne właściwe dla siedziby
organu koncesyjnego, który reprezentuje Skarb Pań-
stwa.
3. Jeżeli przedmiot własności górniczej znajduje
się w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej
Polskiej, wykonywanie uprawnień właścicielskich wy-
maga porozumienia z ministrem właściwym do spraw
gospodarki morskiej.
3. Roszczenie, o  którym mowa w  ust.  1, wygasa
z  upływem 5 lat od dnia doręczenia decyzji zatwier-
dzającej dokumentację geologiczną.
Art. 16. 
1. W granicach określonych przez ustawy
oraz przez umowę o ustanowienie użytkowania górni-
czego użytkownik górniczy, w celu wykonywania dzia-
łalności regulowanej ustawą, może, z  wyłączeniem
innych osób, korzystać z przestrzeni objętej tym użyt-
kowaniem. W  szczególności może on odpowiednio
wykonywać roboty geologiczne, wydobywać kopalinę
ze złoża, wykonywać działalność w zakresie podziem-
nego bezzbiornikowego magazynowania substancji
lub podziemnego składowania odpadów, a także wy-
konywać działalność określoną w art. 2 ust. 1.
4. Przepisów dotyczących użytkowania górniczego
nie stosuje się do robót geologicznych, których wyko-
nywanie nie wymaga uzyskania koncesji.
Art.  13. 
1. Ustanowienie użytkowania górniczego
następuje w  drodze umowy zawartej na piśmie pod
rygorem nieważności.
2. Umowę, o której mowa w ust. 1, zawiera się na
czas oznaczony, nie dłuższy niż 50 lat.
Dziennik Ustaw Nr 163
w
w
w
.
g
o
.
l
— 9434 —
Poz. 981
2. Obiekty, urządzenia oraz instalacje wzniesione
w przestrzeni objętej użytkowaniem górniczym stano-
wią własność użytkownika górniczego. Własność ta
jest prawem związanym z użytkowaniem górniczym.
2. W  sprawach nieuregulowanych w  niniejszej
ustawie do koncesjonowania działalności, o  której
mowa w  ust.  1, stosuje się przepisy ustawy z  dnia
2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
(Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.
5)
), z wy-
jątkiem art. 11 ust. 3—9 tej ustawy.
3. Jeżeli umowa o ustanowienie użytkowania gór-
niczego nie stanowi inaczej, przed wygaśnięciem tego
prawa użytkownik górniczy jest obowiązany zabezpie-
czyć lub usunąć obiekty, urządzenia oraz instalacje,
o których mowa w ust. 2.
3. Do koncesjonowania działalności dotyczącej po-
szukiwania lub rozpoznawania złóż węglowodorów
oraz wydobywania węglowodorów ze złóż stosuje się
przepisy niniejszego rozdziału, z zastrzeżeniem przepi-
sów rozdziału 2.
Art. 17.
W sprawach nieuregulowanych w ustawie
do użytkowania górniczego stosuje się odpowiednio
przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące dzierżawy.
4. Koncesji udziela się na czas oznaczony, nie krót-
szy niż 3 lata i nie dłuższy niż 50 lat, chyba że przedsię-
biorca złożył wniosek o  udzielenie koncesji na czas
krótszy.
Art. 18. 
1. Jeżeli cudza nieruchomość lub jej część
jest niezbędna do wykonywania działalności regulo-
wanej ustawą, przedsiębiorca może żądać umożliwie-
nia korzystania z tej nieruchomości lub jej części przez
czas oznaczony, za wynagrodzeniem.
5. Koncesja uprawnia do wykonywania działalno-
ści gospodarczej w oznaczonej przestrzeni.
2. Korzystanie, o którym mowa w ust. 1, nie może
obejmować prawa do pobierania pożytków z  nie-
ruchomości.
Art. 22. 
1. Koncesji na:
1) poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin,
o których mowa w art. 10 ust. 1,
3. Jeżeli na skutek ograniczenia prawa nierucho-
mość lub jej część nie nadaje się do wykorzystania na
dotychczasowe cele, właściciel (użytkownik wieczy-
sty) może żądać, aby przedsiębiorca dokonał jej wyku-
pu.
2) wydobywanie kopalin, o  których mowa w  art.  10
ust. 1, ze złóż,
3) wydobywanie kopalin ze złóż znajdujących się
w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej
Polskiej,
4. W  sprawach spornych rozstrzygają sądy po-
wszechne.
4) podziemne bezzbiornikowe magazynowanie sub-
stancji,
Art.  19. 
1. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję
na wydobywanie węglowodorów, węgla kamienne-
go, węgla brunatnego lub podziemne bezzbiornikowe
magazynowanie węglowodorów, może żądać wykupu
nieruchomości lub jej części położonej w  obszarze
górniczym, w  zakresie niezbędnym do wykonywania
zamierzonej działalności.
5) podziemne składowanie odpadów
— udziela minister właściwy do spraw środowiska.
2. Koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, jeżeli
jednocześnie są spełnione następujące wymagania:
2. W  sprawach spornych rozstrzygają sądy po-
wszechne.
1) obszar udokumentowanego złoża nieobjętego
własnością górniczą nie przekracza 2 ha,
2) wydobycie kopaliny ze złoża w  roku kalendarzo-
wym nie przekroczy 20 000 m
3
,
Art. 20.
Korzystanie z wód kopalnianych dla zaspo-
kojenia potrzeb zakładu górniczego jest bezpłatne.
3) działalność będzie prowadzona metodą odkrywko-
wą oraz bez użycia środków strzałowych
— udziela starosta.
DZIAŁ III
Koncesje
Rozdział 1
3. Przedsiębiorca, który otrzymał od starosty kon-
cesję na wydobywanie kopaliny ze złoża przylegające-
go do złoża już objętego koncesją udzieloną temu sa-
memu przedsiębiorcy na ten sam rodzaj działalności,
może rozpocząć wydobywanie kopaliny nie wcześniej
niż w dniu, w którym decyzja stwierdzająca wygaśnię-
cie koncesji wcześniejszej stanie się ostateczna.
Zasady koncesjonowania
Art. 21. 
1. Działalność w zakresie:
1) poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin,
o których mowa w art. 10 ust. 1,
4. W zakresie nieokreślonym w ust. 1 i 2 koncesji
na wydobywanie kopalin ze złóż udziela marszałek
województwa.
2) wydobywania kopalin ze złóż,
3) podziemnego bezzbiornikowego magazynowania
substancji,
5)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1593 oraz z 2011 r.
Nr 85, poz. 459, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 120,
poz. 690, Nr 131, poz. 764, Nr 132, poz. 766 i Nr 153,
poz. 902.
4) podziemnego składowania odpadów
— może być wykonywana po uzyskaniu koncesji.
Dziennik Ustaw Nr 163
  [ Pobierz całość w formacie PDF ]