Prawo Geologiczne i Górnicze - Wykład Górecki, Górnictwo i geologia, AGH

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->Prawo Geologiczne i GórniczeWykład – GóreckiKopalinami nie są wody, z wyjątkiem wód leczniczych, wód termalnych i solanek.Wodą lecznicząjest woda podziemna, która pod względem chemicznym i mikrobiologicznym nie jestzanieczyszczona, cechuje się naturalną zmiennością cech fizycznych i chemicznych, o zawartości:- rozpuszczonych składników mineralnych stałych – nie mniej niż 1000 mg/dm3- dwutlenku węgla niezwiązanego – nie mniej niż 250 mg/dm3Wodą termalnąjest woda podziemna, która na wypływie z ujęcia ma temperaturę nie mniejszą niż20°C.Solankąjest woda podziemna o zawartości rozpuszczonych składników mineralnych stałych, niemniejszej niż 35g/dm3.Wodami leczniczymi, termalnymi i solankami nie są wody pochodzące z odwadniania wyrobiskgórniczych.Dane geologiczne– to wyniki bezpośrednich obserwacji i pomiarów uzyskanych w toku prowadzeniaprac geologicznych.Informacja geologiczna– dane i próbki geologiczne wraz z wynikami ich przetworzenia i interpretacji,w szczególności przedstawione w dokumentacjach geologicznych oraz zapisane na informatycznychnośnikach danych.Praca geologiczna– to projektowanie i wykonywanie badań oraz innych czynności, w celu ustaleniabudowy geologicznej kraju, a w szczególności poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin oraz wódpodziemnych, określania warunków hydrogeologicznych, geologiczno – inżynierskich, a takżesporządzanie map i dokumentacji geologicznych oraz projektowanie i wykonywanie badań napotrzeby wykorzystania ciepła Ziemi lub korzystania z wód podziemnych.Poszukiwanie złóż– wykonywanie prac geologicznychudokumentowania złoża kopaliny albo wód podziemnych.wceluustaleniaiwstępnegoRozpoznanie złoża– wykonywanie prac geologicznych na obszarze wstępnie udokumentowanegozłoża kopaliny albo wód podziemnych.Kopalina wydobyta– to całość kopaliny odłączonej od złoża.Obszar górniczy– to przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca jest uprawniony do wydobywaniakopaliny, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowaniaodpadów oraz prowadzenia robót górniczych niezbędnych do wykonywania koncesji.Teren górniczy– to przestrzeń objęta przewidywanymi szkodliwymi wpływami robót górniczychzakładu górniczego.Zakład górniczy- jest wyodrębniony technicznie i organizacyjnie zespół środków służącychbezpośrednio do wykonywania działalności regulowanej ustawą w zakresie wydobywania kopalin zezłóż, a w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny wraz zpozostającym w związku technologicznym z wydobyciem kopaliny przygotowaniem wydobytejkopaliny do sprzedaży, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji albopodziemnego składowania odpadów, w tym wyrobiska górnicze, obiekty budowlane, urządzenia orazinstalacje.2|StronaRobota geologiczna- wykonywanie w ramach prac geologicznych wszelkich czynności poniżejpowierzchni terenu, w tym przy użyciu środków strzałowych, a także likwidacja wyrobisk po tychczynnościach.Robota górnicza- wykonywanie, utrzymywanie, zabezpieczanie lub likwidowanie wyrobisk górniczychoraz zwałowanie nadkładu w odkrywkowych zakładach górniczych w związku z działalnościąregulowaną ustawą.Złoże kopaliny– to naturalne nagromadzenie minerałów, skał oraz innych substancji, którychwydobywanie może przynieść korzyść gospodarczą.Art. 7.1) Podejmowanie i wykonywanie działalności określonej ustawą jest dozwolone tylko wówczas, jeżelinie naruszy ona przeznaczenia nieruchomości określonego wmiejscowym planie zagospodarowaniaprzestrzennegooraz w odrębnych przepisach.2) W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podejmowanie iwykonywanie działalności określonej ustawą jest dopuszczalne tylko wówczas, jeżeli nie naruszy onasposobu wykorzystywania nieruchomości ustalonego w studium uwarunkowań i kierunków.Własnością górniczą (bez względu na miejsce ich występowania) objęte są:złoża węglowodorów - ropa naftowa, gaz ziemny oraz ich naturalne pochodne, a takżemetan występujący w złożach węgla kamiennego, z wyjątkiem metanu występującego jakokopalina towarzysząca;węgiel kamienny;węgiel brunatny;rudy metali z wyjątkiem darniowych rud żelaza;rudy metali w stanie rodzimym;rudy pierwiastków promieniotwórczych;siarka rodzima;sól kamienna, potasowa, potasowo – magnezowagips i anhydryt;kamienie szlachetne.Inne surowce objęte są prawem własności nieruchomości gruntowej (np. piaski, żwiry, iły).Ten, kto rozpoznał złoże kopaliny, stanowiące przedmiot własności górniczej, i udokumentował je wstopniu umożliwiającym sporządzenie projektu zagospodarowania złoża oraz uzyskał decyzjęzatwierdzającą dokumentację geologiczną tego złoża, może żądać ustanowienia na jego rzeczużytkowania górniczego z pierwszeństwem przed innymi.Korzystanie z wód kopalnianych przez zakład górniczy dla potrzeb tego zakładu, jestbezpłatne.Art. 3.Ustawy nie stosuje się do:1) korzystania z wód w zakresie uregulowanym odrębnymi przepisami;2) wykonywaniawkopów oraz otworów wiertniczych o głębokości do 30 mw celuwykorzystania ciepła Ziemi, poza obszarami górniczymi;3) badań naukowych i działalności dydaktycznej, prowadzonych bez wykonywania robótgeologicznych;4)pozyskiwania okazów minerałów, skał i skamielin w celach naukowych,kolekcjonerskich idydaktycznych, prowadzonego bez wykonywania robót górniczych;5) wykonywania robót związanych ze sztucznymzasilaniem strefy brzegowej piaskiem,pochodzącym z osadów dennych obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej;3|Strona6) wydobywania kruszywa w zakresie niezbędnym do wykonania pilnych praczabezpieczających przed powodzią w czasie obowiązywania stanu klęski żywiołowej;7) ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych bezwykonywania robót geologicznych.Art. 4.1. Przepisów działu III–VIII oraz art. 168–174 nie stosuje się do wydobywaniapiasków i żwirów,przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej, z nieruchomości stanowiącychprzedmiot jej prawa własności (użytkowania wieczystego), bez prawa rozporządzania wydobytąkopaliną, jeżeli jednocześnie wydobycie:1) będzie wykonywane bez użycia środków strzałowych;2) nie będzie większe niż10 m3w roku kalendarzowym;3) nie naruszy przeznaczenia nieruchomości.2. Ten, kto zamierza podjąć wydobywanie, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany z 7-dniowymwyprzedzeniem na piśmie zawiadomić o tym starostę, określając lokalizację zamierzonych robót orazzamierzony czas ich wykonywania.3. W przypadku naruszenia wymagań określonych w ust. 1 i 2:1) właściwy organ nadzoru górniczego, w drodze decyzji, nakazuje wstrzymanie wydobywaniakopaliny; kopię tej decyzji niezwłocznie przekazuje się staroście;2) starosta ustala prowadzącemu taką działalność opłatę podwyższoną,Art. 153.Przy wykonywaniu nadzoru i kontroli upoważnionym pracownikom organów administracji geologicznejoraz pracownikom organów nadzoru górniczego, w granicach ich właściwości rzeczowej imiejscowej, przysługuje, po okazaniu legitymacji służbowej, prawo:1)całodobowegowstępu, wraz z pracownikami pomocniczymi, rzeczoznawcami i niezbędnymsprzętem do:a) miejsc wykonywania robót geologicznych,b) miejsc wydobywania kopalin,c) zakładów górniczych,d) siedzib, obiektów i urządzeń podmiotów zawodowo trudniących się ratownictwemgórniczym,e) siedzib, obiektów i urządzeń przedsiębiorców produkujących, importujących lubwprowadzających do obrotu wyroby przeznaczone do stosowania w ruchu zakładugórniczego;2) dostępu do niezbędnych informacji, urządzeń i dokumentów;3) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób;4) żądania udzielania wyjaśnień w zakresie niezbędnym do sprawowania nadzoru i kontroli;5) legitymowania osób w celu stwierdzenia ich tożsamości, jeżeli jest to niezbędne dla potrzeb kontroli;6) żądania okazania dokumentów i udostępniania niezbędnych danych;7) pobierania próbek, przeprowadzania niezbędnych badań lub wykonywania innych czynnościkontrolnych w celu ustalenia na terenie kontrolowanej nieruchomości, w obiekcie lub jego części,stanu środowiska oraz oceny tego stanu w świetle przepisów o ochronie środowiska, a takżeindywidualnie określonych w decyzjach warunków wykonywania działalności wpływającej naśrodowisko.ORGANAMI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ SĄ:1) minister właściwy do spraw środowiska + Główny Geolog Kraju, będący sekretarzem lubpodsekretarzem stanu w urzędzie obsługującym ministra;2) marszałek województwa + geolog wojewódzki;3) starosta + geolog powiatowy.4|StronaArt. 160.Zadania związane z dokumentacjami geologicznymi wykonują te organy administracji geologicznej,które udzieliły koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny, zatwierdziły projekt robótgeologicznych lub którym przedłożono projekt robót geologicznych, który nie podlega zatwierdzeniu.Organem administracji geologicznej pierwszej instancji jest marszałek województwa, z wyjątkiemspraw określonych dla starosty i ministra właściwego do spraw środowiska.DoSTAROSTY,jako organu administracji geologicznej pierwszej instancji, należą sprawy związane zzatwierdzaniem projektów robót geologicznych oraz dokumentacjami geologicznymi, dotyczące:1) złóż kopalinnieobjętych własnością górniczą,poszukiwanych lub rozpoznawanych naobszarzedo 2 haw celu wydobycia metodą odkrywkową w iloścido 20 000 m3w rokukalendarzowym i bez użycia środków strzałowych;2) ujęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone zasobynie przekraczają 50 m3/h;3) badańgeologiczno-inżynierskichwykonywanychnapotrzebyzagospodarowaniaprzestrzennego gminy oraz warunków posadawiania obiektów budowlanych;4) odwodnień budowlanych o wydajnościnieprzekraczającej 50 m3/h;5) robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystywaniaciepła ziemi;6) warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięćmogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ichzanieczyszczenie, dotyczących przedsięwzięć zaliczonych do przedsięwzięć mogącychznacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu ooddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany, z wyłączeniemprzedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody lecznicze.DoMINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW ŚRODOWISKA,jako organu administracji geologicznej pierwszejinstancji, należą sprawy związane z zatwierdzaniem projektów robót geologicznych orazdokumentacjami geologicznymi, dotyczące:1) złóż kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1 (str. 3 oprac.), oraz warunków hydrogeologicznychw związku z projektowaniemodwodnieńtych złóż iwtłaczaniemwód pochodzących z takichodwodnień do górotworu;2)obszarów morskichRzeczypospolitej Polskiej;3) regionalnych badań hydrogeologicznych;4) określania warunków hydrogeologicznych w związku z ustanawianiemobszarów ochronnychzbiorników wód podziemnych;5) określania warunków hydrogeologicznych oraz geologiczno-inżynierskich dla potrzebpodziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancjialbo podziemnego składowaniaodpadów;6) regionalnych badań budowy geologicznej kraju;7) regionalnych prac kartografii geologicznej;8) ponadwojewódzkich inwestycji liniowych;9) otworów wiertniczych do rozpoznania budowygłębokiego podłoża,niezwiązanego zdokumentowaniem złóż kopalin;10) obiektów budownictwa wodnego o wysokości piętrzeniaprzekraczającej 5 m.Państwowa służba geologiczna wykonuje następujące zadania państwa w zakresie geologii:1. inicjuje, koordynuje i wykonuje zadania zmierzające dorozpoznania budowy geologicznejkraju,w tym prac o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, w szczególności dlaodnowienia bazy surowcowej kraju, ustalania zasobów złóż kopalin, a także dla ochronyśrodowiska;2. prowadzi centralnearchiwum geologiczne;3. gromadzi, udostępnia, przetwarza i archiwizujedane geologiczne;4. prowadzibazy danych geologicznych;5|Strona [ Pobierz całość w formacie PDF ]