PRAWO GOSPODARCZE I PRAWO PRACY test (11), st. socjologia ściągi notki, Pomoce na studia

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
PRAWO GOSPODARCZE I PRAWO PRACY – TEST_12
1. Zgodnie z nomenklatur
Ģ
kodeksu handlowego poj
ħ
cie „kupca” odnosi si
ħ
do dzisiejszego
poj
ħ
cia:
a) podmiotu gospodarczego
b) osoby zajmuj
Ģ
cej si
ħ
handlem
c) osoby b
ħ
d
Ģ
cej członkiem zwi
Ģ
zku kupców
d) osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej zajmuj
Ģ
cej si
ħ
produkcj
Ģ
2. Rejestr handlowy prowadzony jest przez:
a) s
Ģ
dy wojewódzkie
b) zrzeszenia kupców
c) wydziały ewidencji działalno
Ļ
ci gospodarczej prowadzone przez gminy
d)
Ň
adne z podanych odpowiedzi nie jest prawidłowa
3. Wpisowi do ewidencji działalno
Ļ
ci gospodarczej podlegaj
Ģ
:
a) spółki cywilne prowadz
Ģ
ce działalno
Ļę
gospodarcz
Ģ
b) spółdzielnie
c) przedsi
ħ
biorstwa pa
ı
stwowe
d) spółki z ograniczon
Ģ
odpowiedzialno
Ļ
ci
Ģ
4. Wspólnik spółki cywilnej prowadz
Ģ
cej działalno
Ļę
gospodarcz
Ģ
pragnie uzyska
ę
wpis do
ewidencji działalno
Ļ
ci gospodarczej jako osoba fizyczna:
a) nie jest to mo
Ň
liwe, a
Ň
do chwili wyst
Ģ
pienia tego
Ň
wspólnika ze spółki
b) nie jest to mo
Ň
liwe, a
Ň
do chwili wykre
Ļ
lenia spółki z ewidencji
c) nie ma przeszkód, aby pozostaj
Ģ
c wspólnikiem spółki cywilnej uzyska
ę
wpis do ewidencji
działalno
Ļ
ci gospodarczej jako osoba fizyczna
d) jest to mo
Ň
liwe, ale tylko w niektórych przypadkach
5. Wpisy w rejestrze handlowym ogłasza si
ħ
w:
a) monitorze polskim i poczytnym pi
Ļ
mie
b) monitorze s
Ģ
dowym i gospodarczym
c) poczytnym pi
Ļ
mie
d) monitorze s
Ģ
dowym i gospodarczym oraz w pi
Ļ
mie przeznaczonym dla ogłosze
ı
spółki
je
Ň
eli przewiduje to statut / umowa spółki
6. Do zasad prawa firmowego zalicza si
ħ
:
a) zasad
ħ
prawdziwo
Ļ
ci
b) zasad
ħ
jedno
Ļ
ci firmy
c) zasad
ħ
ci
Ģ
gło
Ļ
ci (kontynuacji) firmy
d) zasad
ħ
wył
Ģ
czno
Ļ
ci
7. Prokury mo
Ň
na udzieli
ę
:
a) wył
Ģ
cznie osobie prawnej
b) osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nie posiadaj
Ģ
cej osobowo
Ļ
ci prawnej
c) wył
Ģ
cznie osobie fizycznej, a jedynie NFI mo
Ň
e udzieli
ę
prokury tak zwanej „firmie
zarz
Ģ
dczej”
d) wył
Ģ
cznie osobie fizycznej
© by Albert 2003 / 2004
1
PRAWO – TEST_12
8. Uchwały w spółce jawnej podejmowane s
Ģ
na zasadzie:
a) jednomy
Ļ
lno
Ļ
ci i równego traktowania głosu, chyba
Ň
e umowa spółki przewiduje
podejmowanie niektórych uchwał wi
ħ
kszo
Ļ
ci
Ģ
głosów
b) podobnie jak w spółkach kapitałowych decyduje głos wspólników posiadaj
Ģ
cych
najwi
ħ
ksze udziały
c) kodeks handlowy nie reguluje tej sprawy
d) nie ma potrzeby ustalania
Ň
adnych zasad
9. Prokur
ħ
w spółce jawnej ustalaj
Ģ
:
a) wszyscy wspólnicy maj
Ģ
cy prawo do prowadzenia spraw spółki
b) ka
Ň
dy ze wspólników osobno
c) zarz
Ģ
d spółki
d) zarz
Ģ
d spółki lub wspólnicy
10. Kto prowadzi przedsi
ħ
biorstwo poruszane za pomoc
Ģ
sił przyrody ponosi odpowiedzialno
Ļę
za szkod
ħ
wyrz
Ģ
dzon
Ģ
ruchem tego przedsi
ħ
biorstwa na zasadzie:
a) winy
b) ryzyka
c) zasad współ
Ň
ycia społecznego
d) odpowiedzialno
Ļę
obiektywn
Ģ
niezale
Ň
n
Ģ
od jakichkolwiek przyczyn
11. Prawo kontroli przysługuj
Ģ
ce wspólnikowi w spółce z o.o. obejmuje:
a) prawo od sporz
Ģ
dzenia przez wspólnika bilansu dla swego u
Ň
ytku
b) prawo podwy
Ň
szania kapitału zakładowego
c) prawo do rewizji nadzwyczajnej
d) praw
ŇĢ
dania wyja
Ļ
nie
ı
od zarz
Ģ
du
12. Wspólnik w spółce z o.o. nie mo
Ň
e:
a) pobiera
ę
czystego zysku
b) pobiera
ę
odsetek od udziałów
c) pobiera
ę
dopłat od innych wspólników
d) rozporz
Ģ
dza
ę
zyskiem brutto
13. Zakaz zajmowania si
ħ
interesami konkurencyjnymi przez członka zarz
Ģ
du przewiduj
Ģ
nast
ħ
puj
Ģ
ce ustawy:
a) ustawa o naczelnym s
Ģ
dzie administracyjnym
b) ustawa antymonopolowa
c) ustawa o działalno
Ļ
ci gospodarczej
d) ustawa o pa
ı
stwowej inspekcji pracy
14. Przepisy prawa handlowego przewiduj
Ģ
nast
ħ
puj
Ģ
ce rodzaje dywidend:
a) dywidend
ħ
uprzywilejowan
Ģ
b) dywidend
ħ
co do głosu
c) dywidend
ħ
zwykł
Ģ
d) dywidend
ħ
solidarn
Ģ
15. Do przeniesienia własno
Ļ
ci akcji imiennych wymagane jest:
a) jednomy
Ļ
lne o
Ļ
wiadczenie woli wspólników
b) pisemne o
Ļ
wiadczenie o przeniesieniu własno
Ļ
ci akcji
c) wr
ħ
czenie akcji
d) nie wymagana jest
Ň
adna okre
Ļ
lona forma
© by Albert 2003 / 2004
2
PRAWO – TEST_12
16. Regulamin ustala:
a) samodzielnie pracodawca
b) pracodawca w uzgodnieniu z zakładowa organizacj
Ģ
zwi
Ģ
zkow
Ģ
c) pracodawca w uzgodnieniu z delegacj
Ģ
pracowników
d) pracodawca samodzielnie je
Ň
eli nie działaj
Ģ
w zakładzie zwi
Ģ
zki zawodowe
17. Pracownik mo
Ň
e rozwi
Ģ
za
ę
umow
ħ
o prac
ħ
bez wypowiedzenia:
a) je
Ň
eli lekarz stwierdzi szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na pracownika
b) je
Ň
eli pracodawca nie udzielił pracownikowi urlopu bezpłatnego
c) gdy pracodawca dopu
Ļ
cił si
ħ
ci
ħŇ
kiego naruszenia podstawowych obowi
Ģ
zków
pracownika
d) mo
Ň
e rozwi
Ģ
za
ę
umow
ħ
o prac
ħ
, ale tylko z zachowaniem okresu wypowiedzenia
18. Pracownik uzyskuje prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego:
a) z upływem 1 roku pracy
b) z upływem 6 miesi
ħ
cy pracy w wymiarze 14 dni
c) z upływem 6 miesi
ħ
cy pracy w wymiarze połowy urlopu udzielonego po roku pracy
d) z upływem 1 roku pracy proporcjonalnie do czasu pracy
19. Odpowiedzialno
Ļę
za szkod
ħ
wyrz
Ģ
dzon
Ģ
osobie trzeciej, ponosi:
a) zawsze pracownik proporcjonalnie do wysoko
Ļ
ci wyrz
Ģ
dzonej szkody
b) zawsze pracodawca do pełnej wysoko
Ļ
ci szkody
c) zawsze pracodawca do pełnej wysoko
Ļ
ci szkody, a wobec pracownika przysługuje mu
roszczenie regresowe
d) solidarnie pracodawca z pracownikiem
20. Porozumienie zmieniaj
Ģ
ce:
a) jest to dwustronna czynno
Ļę
prawna dotycz
Ģ
ca rozwi
Ģ
zania stosunku pracy
b) jest to dwustronna czynno
Ļę
prawna dotycz
Ģ
ca zmiany stosunku pracy
c) jest to jednostronna czynno
Ļę
prawna w przedmiocie wypowiedzenia warunków pracy
d) jest to dwustronna czynno
Ļę
prawna w przedmiocie zmiany stosunku pracy lub podstawy
jego nawi
Ģ
zania
21. Umowa o prac
ħ
powinna okre
Ļ
la
ę
co najmniej:
a) rodzaj pracy
b) wynagrodzenie odpowiadaj
Ģ
ce rodzajowi pracy
c) miejsce wykonania pracy
d) termin rozpocz
ħ
cia pracy
22. Nie potwierdzenie na pi
Ļ
mie, w ci
Ģ
gu 7 dni, umowy o prac
ħ
przez pracodawc
ħ
stanowi:
a) przest
ħ
pstwo przeciwko prawom pracownika
b) wykroczenie przeciwko prawom pracownika
c) wykroczenie przeciwko prawom pracownika i zagro
Ň
one jest kar
Ģ
grzywny
d) przest
ħ
pstwem przeciwko prawom pracownika i zagro
Ň
one jest kar
Ģ
grzywny
23. Zbiorowy układ pracy jest:
a) porozumieniem normatywnym zawieranym mi
ħ
dzy zwi
Ģ
zkami zawodowymi i
pracodawcami
b) porozumieniem normatywnym zawieranym mi
ħ
dzy pracodawc
Ģ
a pracownikiem
c) porozumieniem normatywnym zawieranym na szczeblu zakładu pracy
d) porozumieniem normatywnym zawieranym na szczeblu ponadzakładowym
© by Albert 2003 / 2004
3
PRAWO – TEST_12
24. Ochronie szczególnej podlegaj
Ģ
młodociani:
a) którzy zostali zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego
b) którzy zostali zatrudnieni przy pracy w szkodliwych warunkach
c) którzy zostali zatrudnieni w godzinach nadliczbowych
d) którzy zostali zatrudnieni w porze nocnej
25. Pracodawca mo
Ň
e zawrze
ę
z przyszłym pracownikiem umow
ħ
przedwst
ħ
pn
Ģ
:
a) je
Ň
eli przepisy prawa pracy b
ħ
d
Ģ
korzystniejsze dla pracownika
b) na podstawie Kodeksu Cywilnego
c) tylko w przypadku gdy pracownik jest cudzoziemcem
d) tylko za zgod
Ģ
zwi
Ģ
zków zawodowych i zgodnie z przepisami prawa pracy
POTENCJALNE ODPOWIEDZI DO TESTU_12
1
A
6
A B C D
11
A D
16
B D
21
A C D
2
D
7
C?
12
B C D
17
C
22
C
3
A
8
A
13
C
18
C
23
A C D
4
C
9
A
14
A C
19
C
24
A
5
B
10
B
15
B C
20
B
25
B
© by Albert 2003 / 2004
4
PRAWO – TEST_12
[ Pobierz całość w formacie PDF ]