PRAWO GOSPODARCZE I PRAWO PRACY test (12), st. socjologia ściągi notki, Pomoce na studia

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
PRAWO GOSPODARCZE I PRAWO PRACY – TEST_13
1. Form
Ģ
podwy
Ň
szenia kapitału zakładowego mo
Ň
e by
ę
a) dopłata
b) darowizna
c) po
Ň
yczka
d) podwy
Ň
szenie warto
Ļ
ci udziałów
2. Je
Ň
eli umowa spółki z o.o. nie mówi na ten temat, czy Rada Nadzorcza mo
Ň
e powzi
Ģę
uchwał
ħ
w przedmiocie nie obj
ħ
tym porz
Ģ
dkiem obrad:
a) tak, je
Ň
eli wszyscy członkowie s
Ģ
obecni
b) tak, je
Ň
eli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu
c) nie mo
Ň
e
3. Czy prokur
ħ
mo
Ň
e ustanowi
ę
:
a) s
Ģ
rejestrowy
b) wspólnicy
c) rada nadzorcza
d) zarz
Ģ
d
4. Zgodnie z Kodeksem Handlowym wniosek do rejestru handlowego o rejestracj
ħ
spółki
zgłasza:
a) dwóch członków zarz
Ģ
du
b) jeden członek zarz
Ģ
du z prokurentem
c) wszyscy członkowie zarz
Ģ
du ł
Ģ
cznie
5. Czy Kodeks Handlowy przewiduje reprezentacj
ħ
kapitału akcyjnego na zgromadzeniu
akcjonariuszy, od których obecno
Ļ
ci zale
Ň
y wa
Ň
no
Ļę
podejmowanych uchwał:
a) 25%
b) połow
ħ
c) nie przewiduje
6. Rejestr handlowy prowadzony jest przez:
a) s
Ģ
dy wojewódzkie
b) zrzeszenia kupców
c) wydziały ewidencji działalno
Ļ
ci gospodarczej prowadzone przez gminy
d)
Ň
adna z podanych odpowiedzi nie jest prawidłowa
7. Wpisowi do ewidencji działalno
Ļ
ci gospodarczej podlegaj
Ģ
:
a) spółki cywilne prowadz
Ģ
ce działalno
Ļę
gospodarcz
Ģ
b) spółdzielnie
c) przedsi
ħ
biorstwa pa
ı
stwowe
d) spółki z o.o.
8. Wspólnik spółki cywilnej prowadz
Ģ
cej działalno
Ļę
gospodarcz
Ģ
pragnie uzyska
ę
wpis do
ewidencji działalno
Ļ
ci gospodarczej jako osoba fizyczna:
a) nie jest to mo
Ň
liwe, a
Ň
do chwili wyst
Ģ
pienia tego wspólnika ze spółki
b) nie jest to mo
Ň
liwe, a
Ň
do chwili wykre
Ļ
lenia spółki z ewidencji
c) nie ma przeszkód aby pozostaj
Ģ
c wspólnikiem spółki cywilnej uzyska
ę
wpis do ewidencji
działalno
Ļ
ci gospodarczej jako osoba fizyczna
© by Albert 2003 / 2004
1
PRAWO – TEST_13
9. Wpisy w rejestrze handlowym ogłasza si
ħ
w:
a) monitorze polskim i poczytnym pi
Ļ
mie
b) monitorze s
Ģ
dowym i gospodarczym
c) poczytnym pi
Ļ
mie
d) monitorze s
Ģ
dowym i gospodarczym oraz pi
Ļ
mie przeznaczonym dla ogłosze
ı
spółki
je
Ň
eli przewiduje tego statut / umowa spółki
10. Do zasad prawa firmowego zalicza si
ħ
:
a) zasad
ħ
prawdziwo
Ļ
ci
b) zasad
ħ
jedno
Ļ
ci firmy
c) zasad
ħ
ci
Ģ
gło
Ļ
ci (kontynuacji) firmy
d) zasad
ħ
wył
Ģ
czno
Ļ
ci
11. Zakres umocowania prokurenta okre
Ļ
lony jest:
a) w umowie mi
ħ
dzy prokurentem i spółk
Ģ
b) w dokumentach konstytutywnych spółki (np. w umowie spółki z o.o., albo statusie spółki
akcyjnej)
c) w umowie zawartej mi
ħ
dzy spółk
Ģ
a jej kontrahentami
d) w przepisach prawa
12. Spółka handlowa w likwidacji:
a) mo
Ň
e udzieli
ę
prokury
b) nie mo
Ň
e udzieli
ę
prokury
c) mo
Ň
e udzieli
ę
prokury tylko za zgod
Ģ
likwidatorów
d)
Ň
adna z podanych odpowiedzi nie jest poprawna
13. Przez „udział” w spółce z o.o. rozumie si
ħ
:
a) okre
Ļ
lon
Ģ
w umowie spółki z o.o. wielko
Ļę
liczbow
Ģ
stanowi
Ģ
c
Ģ
cz
Ģ
stk
ħ
kapitału
zakładowego
b) ogół praw i obowi
Ģ
zków wspólnika spółki z o.o. wynikaj
Ģ
cych z jego uczestnictwa w
spółce
c) wyodr
ħ
bnione pewne prawa maj
Ģ
tkowe
d) odzwierciedlenie obowi
Ģ
zku powtarzaj
Ģ
cych si
ħ
Ļ
wiadcze
ı
na rzecz spółki
e) podzielne prawo udziałowe
14. Obowi
Ģ
zek dokonywania dopłat mo
Ň
e powsta
ę
gdy:
a) przewiduje taki obowi
Ģ
zek umowa spółki
b) dopłat
ħ
zarz
Ģ
dził organ wyznaczony do tego przez umow
ħ
spółki
c) wspólnicy ui
Ļ
cili nale
Ň
n
Ģ
opłat
ħ
skarbow
Ģ
d) podj
ħ
to uchwał
ħ
na zgromadzeniu ogólnym wspólników wi
ħ
kszo
Ļ
ci
Ģ
2/3 oddanych
głosów
15. Prokurent jest uprawniony do udzielenia dalszej prokury:
a) tak, poniewa
Ň
prokura to najszersze pełnomocnictwo handlowe
b) nie
c) tak, ale musi to wynika
ę
z zapisu w umowie / statucie spółki
16. Spółka z o.o. uzyskuje osobowo
Ļę
prawn
Ģ
z chwil
Ģ
a) wpisu do rejestru
b) spisania umowy
c) wystawienia pierwszej faktury
d) powołania organów
e) wpłacenia kapitału zakładowego
© by Albert 2003 / 2004
2
PRAWO – TEST_13
17. Podwy
Ň
szenie kapitału zakładowego zarz
Ģ
d zgłasza s
Ģ
dowi rejestrowemu, doł
Ģ
czaj
Ģ
c
nast
ħ
puj
Ģ
ce dokumenty:
a) uchwał
ħ
o podwy
Ň
szeniu kapitału zakładowego
b) o
Ļ
wiadczenie lub o
Ļ
wiadczenia wspólników o obj
ħ
ciu podwy
Ň
szonego kapitału
c) o
Ļ
wiadczenia wszystkich członków zarz
Ģ
du,
Ň
e wpłaty na podwy
Ň
szony kapitał zostały
dokonane, i
Ň
e przej
Ļ
cie wkładów niepieni
ħŇ
nych na spółk
ħ
z chwil
Ģ
zarejestrowania
podwy
Ň
szenia kapitału zakładowego jest zapewnione
d) o
Ļ
wiadczenie,
Ň
e podatek dochodowy został zapłacony przez wspólników, którzy obj
ħ
li
nowoutworzone udziały w spółce
18. W spółce z o.o. mog
Ģ
wyst
Ģ
pi
ę
nast
ħ
puj
Ģ
ce rodzaje udziałów:
a) udziały równe ( o równej wielko
Ļ
ci)
b) udziały nierówne (o nierównej wielko
Ļ
ci)
c) udziały zwykłe
d) udziały uprzywilejowane
e) udziały gotówkowe
f) udziały sportowe
19. Kapitał akcyjny, to:
a) ustalona (...) w statucie spółki akcyjnej okre
Ļ
lona wielko
Ļę
jednostek pieni
ħŇ
nych, które
stanowi
Ģ
sum
ħ
warto
Ļ
ci nominalnej wszystkich akcji w spółce
b) abstrakcyjna wielko
Ļę
liczbowa okre
Ļ
lona normalnie w statusie spółki
c) suma warto
Ļ
ci .... wpłaconych do spółki
Ļ
rodków pieni
ħŇ
nych oraz przeniesionych lub
ustanowionych na rzecz spółki praw maj
Ģ
tkowych przekazanych jej przez akcjonariuszy
20. W
Ļ
wietle przepisów kodeksu handlowego podwy
Ň
szenie kapitału zakładowego wymaga
spełnienia nast
ħ
puj
Ģ
cych przesłanek:
a) zmiany statusu spółki akcyjnej
b) uchwały walnego zgromadzenia o emisji nowych akcji kolejnej serii
c) ustalenie ceny emisyjnej nowych akcji
d) wył
Ģ
czenie dotychczasowych akcjonariuszy od prawa poboru nowych akcji
e) ustalenie terminu otwarcia i zamkni
ħ
cia subskrypcji
21.
ĺ
wiadectwa tymczasowe w spółce akcyjnej, to:
a) imienne dokumenty wydawane osobom obejmuj
Ģ
cym akcje na okaziciela w sytuacji, gdy
akcje te nie zostały w pełni opłacone
b) akcje bez okre
Ļ
lonej warto
Ļ
ci nominalnej
c) dokumenty wydawane na akcje w razie gdy uczestnicz
Ģ
w publicznym obrocie papierami
warto
Ļ
ciowymi
22. Podmiotami uprawnionymi do przyjmowania zapisów i wpłat na akcje s
Ģ
:
a) NBP
b) Banki pa
ı
stwowe
c) inne banki posiadaj
Ģ
ce zezwolenie Ministra Finansów
d) inne banki posiadaj
Ģ
ce zezwolenie Ministra Skarbu
23. Do obligatoryjnych organów w spółce akcyjnej zaliczamy:
a) walne zgromadzenie
b) zarz
Ģ
d
c) komisj
ħ
rewizyjn
Ģ
d) rad
ħ
nadzorcz
Ģ
e) komisj
ħ
rewizyjn
Ģ
lub rad
ħ
nadzorcz
Ģ
© by Albert 2003 / 2004
3
PRAWO – TEST_13
24. Stron
Ģ
umowy spółki jawnej mo
Ň
e by
ę
:
a) osoba fizyczna
b) osoba prawna
c) inna spółka jawna
d) spółka komandytowa
25. Uchwały w spółce jawnej podejmowane s
Ģ
na zasadzie:
a) jednomy
Ļ
lno
Ļ
ci i równego traktowania głosu, chyba
Ň
e umowa spółki przewiduje
podejmowanie niektórych uchwał wi
ħ
kszo
Ļ
ci
Ģ
głosów
b) podobnie jak w spółkach kapitałowych decyduje głos wspólników posiadaj
Ģ
cych
najwi
ħ
ksze udziały
c) kodeks handlowy nie reguluje tej sprawy
26. Prokur
ħ
w spółce jawnej ustanawiaj
Ģ
:
a) wszyscy wspólnicy maj
Ģ
cy prawo do prowadzenia spraw spółki
b) ka
Ň
dy ze wspólników z osobna
c) zarz
Ģ
d spółki
27. Zgodnie z kodeksem handlowym zbycie udziałów wymaga zgody
a) zarz
Ģ
du
b) rady nadzorczej
c) zgromadzenie wspólników
28. Co to jest „klauzula konkurencyjna”, o której mowa w ustawie o działalno
Ļ
ci gospodarczej:
a) zawarty w ustawie zakaz działa
ı
mog
Ģ
cych by
ę
konkurencyjnymi dla jednego podmiotu
gospodarczego w stosunku do drugiego
b) wymóg mog
Ģ
cy by
ę
zawarty w koncesji
c) umowny zakaz powstrzymywania si
ħ
osoby pełni
Ģ
cej kierownicz
Ģ
funkcj
ħ
w podmiocie
gospodarczym zajmowania si
ħ
interesami konkurencyjnymi po zaprzestaniu pełnienia tej
funkcji
29. Czyn nieuczciwej konkurencji to:
a) wprowadzaj
Ģ
ce bł
Ģ
d w oznaczenie przedsi
ħ
biorstwa
b) oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które mo
Ň
e wprowadzi
ę
w bł
Ģ
d
potencjalnych klientów co do ich pochodzenia
c) oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które mo
Ň
e wprowadzi
ę
w bł
Ģ
d
potencjalnych klientów co do ich ilo
Ļ
ci
d) oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które mo
Ň
e wprowadzi
ę
w bł
Ģ
d
potencjalnych klientów co do ich przydatno
Ļ
ci
e) oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które mo
Ň
e wprowadzi
ę
w bł
Ģ
d
potencjalnych klientów co do ich sposobów wykonania
30. Zasad
Ģ
w zobowi
Ģ
zaniu przemiennym jest:
a) istnieje tylko jedna wierzytelno
Ļę
, mimo
Ň
e mo
Ň
e by
ę
spełniona przez jedno z kilku
wskazanych
Ļ
wiadcze
ı
b) istnieje kilka wierzytelno
Ļ
ci i mo
Ň
e by
ę
spełnione przez jedno z kilku wskazanych
Ļ
wiadcze
ı
c) istnieje kilka
Ļ
wiadcze
ı
i mo
Ň
e by
ę
spełnione przez jedno z kilku tych wskazanych
Ļ
wiadcze
ı
© by Albert 2003 / 2004
4
PRAWO – TEST_13
31. Spółka cywilna pragnie zawrze
ę
umow
ħ
z podmiotem reprezentowanym przez pa
ı
stwa.
Umowa przekracza zakres zwykłego zarz
Ģ
du, a spółk
ħ
cywiln
Ģ
tworzy trzech wspólników.
Zdaniem Pani/Pana do podpisania umowy upowa
Ň
niony jest:
a) ka
Ň
dy ze wspólników
b) wszyscy wspólnicy lub wspólnik/wspólnicy legitymuj
Ģ
cy si
ħ
uchwał
Ģ
wspólników do
tycz
Ģ
c
Ģ
dokonania czynno
Ļ
ci przekraczaj
Ģ
cej zakres zwykłego zarz
Ģ
du
c) wspólnik uprawniony do prowadzenia spraw spółki
32. Podmiot zło
Ň
ył telefonicznie ofert
ħ
zawarcia umowy zawieraj
Ģ
c w niej wszystkie wymagane
elementy. Nie okre
Ļ
lił jednak jak długo b
ħ
dzie oczekiwał na przyj
ħ
cie oferty. Decyduj
Ģ
c si
ħ
na zawarcie umowy na proponowanych warunkach nale
Ň
y przyj
Ģę
ofert
ħ
:
a) niezwłocznie
b) w terminie 7 dni
c) w czasie niezb
ħ
dnym do podj
ħ
cia decyzji
POTENCJALNE ODPOWIEDZI DO TESTU_13
1
A
9
D
17
A B C
25
A
2
B?
10
A B C D
18
A B C D E F
26
A
3
B D
11
A B D
19
A
27
A
4
C
12
B
20
A B C E
28
C
5
C
13
B
21
A
29
A B C D E
6
D
14
A D
22
A B C
30
C
7
A
15
B
23
A B E
31
B
8
C
16
A
24
A B C D
32
A
© by Albert 2003 / 2004
5
PRAWO – TEST_13
[ Pobierz całość w formacie PDF ]